Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • AJUNTAMENT DE BUNYOLA

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 4/2023 de modificació de crèdits, en la modalitat de suplement de crèdits finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 5658 - Pàgina 33772

  • AJUNTAMENT DE CIUTADELLA

   • Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal reguladora de les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca (expedient 2022/012684)

    Número d'edicte 5677 - Pàgines 33773-33783

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea Model de ciutat, Habitatge digne i Sostenibilitat. Oficina del Pla General i Model de ciutat. Exp.: PA 2010/12. Publicació Fitxes normatives i Extracte (art. 26 L 21/2013)

    Número d'edicte 5583 - Pàgines 33784-34003

  • AJUNTAMENT DE PALMA

   • Àrea Model de ciutat, Habitatge digne i Sostenibilitat. Oficina del Pla General i Model de ciutat. Exp.: PA 2010/12. Publicació Fitxes normatives de Sistemes generals

    Número d'edicte 5584 - Pàgines 34004-34411

  • AJUNTAMENT DE SANT JOAN

   • Aprovació definitiva del Pressupost General Municipal i la plantilla de personal de l’exercici 2023

    Número d'edicte 5657 - Pàgines 34412-34413

  • MANCOMUNITAT MIGJORN MALLORCA

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit a càrrec del romanent de tresoreria

    Número d'edicte 5625 - Pàgina 34414