Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 270605
Resolució de la directora general de Personal Docent de data 20 d’abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

Els capítols I i II del títol IV de la Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, fan referència respectivament als llocs de treball docents amb funcions específiques i a l'ingrés i la provisió del personal docent no universitari al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'article 10 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP), aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, defineix els funcionaris interins com el personal al servei de les administracions públiques que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals perquè desenvolupin funcions pròpies de funcionaris de carrera. L'article 15 de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es refereix al caràcter temporal del nomenament legal dels funcionaris interins, i la disposició addicional tretzena d'aquesta Llei remet, quant a la selecció, el nomenament i el cessament del personal funcionari interí docent a la normativa estatal.

Els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució espanyola estableixen els principis que informen l'accés a la funció pública: igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. L'apartat 2 de l'article 10 del TRLEBEP i l'apartat 1 de la disposició addicional tretzena de la Llei 3/2007, de 27 de març, indiquen que els procediments de selecció dels funcionaris interins han de respectar els principis anteriors però també els d'agilitat i celeritat.

Dins aquest marc, la continuïtat en la prestació de la funció docent als centres educatius és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l'ensenyament. Així, és important que, en la mesura que sigui possible, aquest procediment garanteixi l'estabilitat del professorat en els centres educatius i, alhora, que sigui àgil per tal d'atendre les necessitats del sistema educatiu, que exigeixen una cobertura ràpida i urgent de les places.

L'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú, preveu la possibilitat d'establir l'obligació de relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics en relació a determinats procediments i col·lectius; a més, determina l'obligació dels empleats públics de relacionar-se amb l'Administració per als tràmits i actuacions que realitzin amb ella per raó de la seva condició d'empleat públic. És evident que l'ús dels mitjans electrònics contribueix a l'agilitat del procediment.

A més, aquest procediment selectiu ha de garantir que els aspirants tenguin la capacitació específica necessària per a les funcions docents concretes a les quals fa referència l'apartat segon de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE). D'acord amb el que disposen els articles 92 al 99 de la LOE quant a la capacitació del professorat en els diferents ensenyaments, i tenint en compte el marge de discrecionalitat del que disposa l'Administració pública a l'hora d'exercir la seva potestat d'autoorganització i, per tant, de configurar els requisits i condicions que han d'acomplir els aspirants per ocupar les places que es pretenguin cobrir, el requisit de capacitació docent s'acredita, com a regla general, estant en possessió de les titulacions acadèmiques previstes en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Altre requisit consisteix en el coneixement adequat de la llengua catalana. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, modificat pel Decret 169/2003, regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent. Regulació que es concreta a l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari i s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'excepció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua Catalana. (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, fixa com a objectiu situar per sota del 8% la taxa de temporalitat estructural en les administracions públiques. En aquest sentit, la Llei 20/2021, de 28 de desembre, autoritza una taxa addicional d'estabilitat a allò que estableixen els articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol , de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018. El Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, defineix els processos selectius corresponents per executar aquesta taxa d'estabilitat. Mitjançant aquests processos, a les Illes Balears es cobriran 2.848 places per al curs 2023-2024. A més, amb la convocatòria del procés selectiu ordinari per a l'execució de places corresponents a una part de les taxes de reposició concretades a les ofertes públiques d'ocupació de 2021 i 2022, el total de places que es preveuen cobrir per al curs 2023-2024 augmentarà aproximadament fins a les 3.400 places totals. D'aquesta manera es cobriran, amb funcionaris de carrera, un nombre semblant al de places que s'adjudicaren, el curs 2022-2023, als aspirants a funcionaris interins en el procés ordinari d'adjudicació de destinacions provisionals, la qual cosa fa innecessari que, per al curs 2023-2024, s'aprovi una convocatòria pública oberta a totes les especialitats i funcions docents, com s'havia fet des de l'any 2014 a conseqüència de l'alta taxa de temporalitat estructural en el sector públic docent. D'altra banda, la gestió dels processos d'estabilització, en particular el procediment extraordinari de concurs de mèrits, ha absorbit els recursos humans d'aquesta Direcció General, ja que s'han tramitat més de 18.000 sol·licituds, més del doble de les sol·licituds d'aspirants a funcionaris interins que es van presentar el curs 2022-2023, i ha impedit, materialment, gestionar la selecció de funcionaris interins, com s'havia fet fins ara, amb un procediment que començava al mes de novembre o desembre d'un any, mitjançant l'aprovació de la convocatòria pública, amb un ample termini de presentació de sol·licituds, i que finalitzava amb la conformació de la borsa d'aspirants, habitualment, al mes de juliol.

Per tot això, tant raons organitzatives, com d'eficiència i eficàcia administrativa imposen la necessitat de prorrogar, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins conformada per al curs 2022-2023, sense perjudici d'obrir la possibilitat d'accés a nous aspirants mitjançant el procediment urgent, una vegada iniciat el curs, en aquelles especialitats en les quals resulti insuficient el nombre d'aspirants disponibles en la borsa.

En la conformació d'aquesta borsa i malgrat que es tracti d'una pròrroga, s'ha aprofitat el treball de verificació i validació dels requisits d'accés de tots els aspirants que van participar en els processos d'estabilització, de forma que aquells aspirants a funcionaris interins que no s'hagin estabilitzat com a funcionaris de carrera han de veure corregits d'ofici i actualitzats aquells en els quals existien discrepàncies en els històrics de dades que constaven en la Direcció General de Personal Docent i la realitat acreditada.

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre d'educació, modifica la disposició addicional setena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, declarant a extingir el Cos de Professors Tècnics de Formació Professional. La mateixa Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, a la seva disposició addicional onzena integra en el Cos de Professors d'Ensenyament Secundari el professorat del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional que, d'acord amb el que s'ha exposat en aquesta disposició, complís les condicions que s'hi estableixen. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, a l'article 85, determina els cossos docents que poden impartir docència en l'àmbit de la Formació Professional, creant el Cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional. D'altra banda, en la seva disposició addicional cinquena, integra al cos de professors d'ensenyament secundari de determinades especialitats pertanyents a l'extingit Cos de Professors Tècnics de Formació Professional i, així mateix, estableix les especialitats del cos a extingir que passen a formar part de l'atribució docent del nou Cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional. Per tant, els ensenyaments de formació professional els impartiran docents del Cos de Professors d'Ensenyament Secundari i del Cos de Professors Especialistes en Sectors Singulars de Formació Professional, reconvertint corresponentment les especialitats del Cos, a extingir, de Professors Tècnics de Formació Professional.

A més, l'article 101 de la LOE estableix que el primer curs d'exercici de la docència a centres públics s'ha de desenvolupar sota la tutoria de professors experimentats.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, entre d'altres competències, l'ordenació i la gestió del personal docent.

Finalment, mitjançant la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent, es delega en la directora general de Personal Docent, entre d'altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, les de convocar i resoldre els procediments de selecció de personal funcionari interí docent i els d'adjudicació de destinacions provisionals; nomenar el personal funcionari docent interí i disposar-ne el cessament, i establir el procediment de tutorització.

Fonaments de dret

1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

2. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

3. La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública.

4. Ley Orgánica 3/2022, de 31 de març, d'ordenaci´ó i integració de la Formació Professional.

5. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

6. El Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

7. La Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

8. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

9. El Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de mestres que exerceixen les seves funcions en les etapes d'educació infantil i d'educació primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Modificat pel Reial decret 1058/2015, de 20 de novembre.

10. El Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes específics de la formació professional bàsica dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, s'aproven catorze títols professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

11. El Reial Decret Llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

12. Reial Decret 800/2022, de 4 d'octubre, pel qual es regula la integració del professorat del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional al cos de professors d'ensenyament secundari, i es modifiquen diversos reials decrets relatius al professorat ensenyaments no universitaris.

13. Reial Decret 286/2023, de 18 d'abril, pel qual es regula la assignació de matèries en Educació Secundària Obligatòria i a Batxillerat a les especialitats de distints cossos de funcionaris docents, i es modifiquen diverses normes relatives al professorat d'ensenyaments no universitaris

14. L'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, per la qual s'estableixen els requisits per verificar els títols universitaris oficials que habiliten per exercir les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes. Modificada per l'Ordre EDU/3424/2009, d'11 de desembre i l'Ordre EDU/3498/2011, de 16 de desembre.

15. L'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a l'efecte de docència, no poden fer els estudis de màster, modificada per l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny.

16. El Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

17. El Decret 45/2016 de 22 de juliol, per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres als centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears.

18. L'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

19. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 8 de març de 2018 per la qual es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l'ensenyament reglat no universitari, s'estableixen les equivalències, es defineix el Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC), es regulen les condicions de l'excepció de l'avaluació de la llengua catalana i literatura en ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d'Assessorament per a l'Ensenyament de i en Llengua catalana (BOIB núm. 38, de 27 de març), modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021.

20. L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 28 de juliol de 2014 per la qual es regulen l'homologació dels estudis de llengua catalana de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixement de llengua catalana de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats i l'exempció de l'avaluació de la llengua i la literatura catalanes en l'ensenyament reglat no universitari, i els procediments per obtenir-les (BOIB núm. 115, 26 d'agost).

21. L'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 24 d'abril de 2017 per la qual es regula l'homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

22. L'Acord sobre mesures sociolaborals i de millores educatives de dia 27 de febrer de 2023.

23. La Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l'obtenció de títols oficials d'educació secundària i formació professional (BOIB núm. 91, de 5 de juliol de 2014).

24. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional, de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març).

25. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 14 de juny de 2021 estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2021-2022 (BOIB núm. 81, de 19 de juny).

26. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de desembre de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria pública per formar una borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2022-2023 (BOIB 180, de 30 de desembre).

27. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins docents per al curs 2022-2023 (BOIB núm. 87, de 5 de juliol).

28. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari, per als funcionaris docents als quals se'ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d'ensenyament no universitari, i s'aproven les instruccions que l'han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d'adjudicació de substitucions (BOIB 87, de 5 de juliol).

Per tot això, havent-ho negociat prèviament amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial d'Educació, dicto la següent

RESOLUCIÓ

Primer

Prorrogar, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears. Les bases figuren en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Segon

Establir que la participació en els processos que es derivin d'aquesta Resolució s'han de dur a terme telemàticament i que en el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions, de participació voluntària, les places s'han d'assignar de forma automàtica.

Tercer

Disposar que les diferents aplicacions informàtiques necessàries per participar en els processos que es derivin d'aquesta Resolució s'han de trobar a l'abast dels participants en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <dgpdocen.caib.es>.

Quart

Aprovar l'annex 2 d'aquesta Resolució, que conté la documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions dels aspirants que participen en aquesta convocatòria.

Cinquè

Aprovar el barem de mèrits, que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Sisè

Aprovar les taules de titulacions que capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a les diferents especialitats i funcions docents, i per accedir a determinades places amb perfils. Aquestes taules figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

Setè

Aprovar el model de certificat de l'experiència docent a centres privats o privats concertats, que figura com a annex 6 d'aquesta Resolució.

Vuitè

Aprovar el model de certificat de l'experiència docent a escoles infantils de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) de titularitat pública o privada, que figura com a annex 7 d'aquesta Resolució.

Novè

Publicar aquesta Resolució i els annexos que s'hi adjunten en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (20 d'abril de 2023)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez

 

ANNEX 1 Bases

1. Objecte

L'objecte d'aquestes bases és regular la pròrroga, per al curs 2023-2024, de la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, per al curs 2022-2023, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions, a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears.

2. Requisits per poder ser admès a la borsa

2.1. Per poder ser admès a la borsa, les persones interessades han de complir els requisits i les condicions generals següents:

2.1.1. Ser ciutadà d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir la nacionalitat de qualsevol altre estat on, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

També poden aspirar a participar-hi els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, com també els seus descendents i els dels cònjuges que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

Igualment poden aspirar a participar-hi, d'acord amb el Reial decret 240/2007, les parelles dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que mantinguin una unió anàloga a la conjugal que estigui inscrita en un registre públic establert a aquest efecte en un estat membre de la Unió Europea, així com els descendents de la parella que siguin menors de 21 anys o que siguin majors d'aquesta edat però visquin sota la seva dependència.

En el cas dels nacionals britànics podran participar aquells que resideixen habitualment en l'Estat espanyol des d'una data anterior a l'1 de gener de 2021.

2.1.2. Tenir setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

2.1.3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

2.1.4. No haver estat separat, mitjançant un procediment disciplinari, del servei de cap de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat de manera absoluta o especial, per resolució judicial, per a ocupacions o càrrecs públics, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitats o en una situació equivalent ni haver estat sotmesos a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, al seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública, ni haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, així com per tràfic d'éssers humans.

2.1.5. Estar en possessió de les titulacions acadèmiques que, d'acord amb l'annex 4 d'aquesta Resolució, capaciten per ocupar, com a funcionari interí, places corresponents a les diferents especialitats i funcions docents.

2.1.6. Estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació. Aquest requisit és exigible per ocupar places de les especialitats i funcions dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, i de professors d'escoles oficials d'idiomes.

2.1.6.1. Per acreditar aquest requisit és necessari estar en possessió del màster universitari que acredita la formació pedagògica i didàctica per ocupar places de les especialitats i funcions dels cossos de professors d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de professors tècnics de formació professional i de professors d'escoles oficials d'idiomes.

S'exceptua l'exigència del màster universitari que acredita la formació pedagògica i didàctica per ocupar places de les especialitats i funcions dels cossos de professors d'educació secundària obligatòria i batxillerat, de professors tècnics de formació professional i de professors d'escoles oficials d'idiomes, en els casos en què s'acrediti que es compleix, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009, algun dels requisits següents:

a) Estar en possessió del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica.

b) Estar en possessió del títol de mestre; o de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia; o tenir una llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica d'almenys 180 crèdits d'aquests ensenyaments a què fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006.

c) Haver prestat serveis docents dels nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant 12 mesos en períodes continus o discontinus, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats.

2.1.6.2. Els títols oficials de màster corresponents a l'especialitat d'orientació educativa, que acreditin, mitjançant el corresponent procés d'acreditació, l'adquisició de les competències recollides en l'annex de l'Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, modificada per l'Ordre EDU/3498/2011 de 16 de desembre seran reconeguts com a equivalents al títol de màster que habilita per a l'exercici de la professió de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d'idiomes en l'especialitat d'orientació educativa.

2.1.6.3. Els aspirants a ocupar places de les especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional , que només estiguin en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència i, per tant, afectats pel que disposa l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l'Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, han d'acreditar que estan en possessió del Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent.

S'exceptua l'exigència del Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent, per ocupar places de les especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional , a aquells aspirants que estan en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència i, per tant, afectats pel que disposa l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l'Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, i que acrediten que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, han impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant 12 mesos en períodes continus o discontinus a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i els ensenyaments corresponents.

2.1.6.4. L'obligació d'acreditar aquest requisit resta diferida per als professors d'ensenyaments artístics professionals fins que el Ministeri d'Educació i Formació Professional no hagi regulat aquesta formació.

2.1.7. Tenir un coneixement adequat de llengua catalana d'acord amb el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent, i la normativa que el desplega.

2.1.8. No ser funcionari de carrera del mateix cos docent al qual es pretén accedir com a funcionari interí.

2.2. El compliment dels requisits i les condicions anteriors s'han d'acreditar en la forma que es determina en l'annex 2 d'aquesta Resolució, i s'ha de mantenir durant la vigència del nomenament.

3. Borsa única

3.1. Es conformarà una única borsa de treball per a totes les especialitats i funcions dels següents cossos docents: 0590 Cos de professors d'ensenyament secundari; 0592 Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes; 0594 Cos de professors de música i arts escèniques; 0595 Cos de professors d'arts plàstiques i disseny; 0596 Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny; 0597 Cos de mestres, i 0598 Cos de professors especialistes en sectors singulars de la formació professional.

3.2. El fet de formar part de la borsa comporta el compromís de l'aspirant d'acceptar qualsevol vacant o substitució que, d'acord amb les opcions seleccionades, se li adjudiqui en els procediments ordinari i urgent d'adjudicació de substitucions, o se li ofereixi en el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions, llevat de les causes de renúncia justificada previstes en les bases d'aquesta convocatòria, així com l'obligació de prendre possessió de la plaça corresponent en els terminis establerts, llevat dels casos excepcionals degudament acreditats.

4. Tràmit de conformació de la borsa

4.1. Entre el 26 d'abril de 2023 i el 10 de maig de 2023, es conformarà la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs escolar 2023-2024, mitjançant la integració automàtica dels aspirants que formaren part de la borsa del curs 2022-2023:

 • Els aspirants que en data 25 d'abril de 2023 figurin com admesos en la borsa del curs escolar 2022-2023, sempre que acompleixin els requisits exigits en aquesta convocatòria en el moment de dur a terme la integració, s'integren automàticament en la borsa del curs 2023-2024, en les especialitats en què figurin admesos i amb les opcions que constin seleccionades en el moment de la integració.
 • Els aspirants que, en data 25 d'abril de 2023, figurin com a exclosos en la borsa del curs escolar 2022-2023 en alguna especialitat pel fet de no acreditar, exclusivament, el coneixement adequat de llengua catalana o el requisit de la formació pedagògica i didàctica o ambdós requisits, s'integren automàticament en la borsa del curs següent, com a exclosos en aquestes especialitats, i amb les opcions que constin seleccionades, sempre que acompleixin la resta de requisits exigits en aquesta convocatòria en el moment de la integració.
 • També s'integren automàticament els aspirants que, el curs 2022-2023, varen manifestar la voluntat de no ser integrats a la borsa en cap especialitat.

4.2. Presentació de noves sol·licituds de participació: no es podran presentar noves sol·licituds de participació, sense perjudici del que s'estableix per al procediment urgent de substitucions.

4.3. Dins el termini esmentat en el punt 4.1, els aspirants integrats automàticament podran, mitjançant un tràmit telemàtic d'actualització de dades habilitat a l'efecte a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent:

a. Manifestar la voluntat de no ser integrats a la borsa en cap especialitat.

b. Comprovar les dades personals, els requisits i els mèrits que consten en la Direcció General de Personal Docent i que els mostra el tràmit.

c. Actualitzar les dades personals, les especialitats o funcions seleccionades, així com les opcions següents: illes de preferència i voluntat d'acceptar places a mitja jornada, diferenciada per illes.

d. Actualitzar titulacions i mèrits.

A aquests efectes, el dia 26 d'abril de 2023 es publicarà un llistat inicial d'admesos i exclosos a partir del qual els aspirants podran esmenar els requisits i actualitzar els mèrits que hi figurin.

4.4. Només es tindran en compte els mèrits completats segons la data que figura a l'annex 3 d'aquesta resolució i els requisits assolits fins al 10 de maig de 2023.

4.5. Els requisits i els mèrits que no apareguin el dia en què l'interessat quedi integrat en la borsa, no s'han de tenir en compte a l'hora de determinar si compleix els requisits o a l'hora de valorar els mèrits, llevat que presenti nova documentació abans de la finalització del termini d'actualització de dades establert en l'apartat 4.1 d'aquesta base.

 

5. Instruccions per actualitzar dades personals, opcions, titulacions i mèrits

5.1. La sol·licitud d'actualització es realitzarà exclusivament per mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic d'actualització de dades habilitat a l'efecte, que es troba en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

Per poder emplenar i tramitar la sol·licitud d'actualització es requerirà l'autenticació prèvia de la identitat del sol·licitant mitjançant un dels següents sistemes:

 • Sistema d'identitat electrònica per a les administracions: Cl@ve.
 • DNI electrònic ò certificat digital reconegut.

La tramitació telemàtica només es completa quan, utilitzant l'assistent de tramitació, s'envia la sol·licitud, amb la qual cosa s'obté un número de registre.

5.2. Els documents acreditatius que s'hagin d'aportar hauran de digitalitzar-se mitjançant escaneig i conversió a format PDF exclusivament (no es permeten arxius comprimits tipus ZIP, RAR, etc.).

5.3. Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud seguint les instruccions de l'aplicació: dades personals; dades als efectes de notificació i comunicació; opció d'illes de preferència; opció d'especialitats o funcions; voluntat d'acceptar places a mitja jornada, diferenciada per illes.

5.4. En el cas d'haver tramitat més d'una sol·licitud només es considera vàlida la darrera que s'ha registrat telemàticament, amb la qual cosa no es tindrà en compte la documentació presentada en les sol·licituds anteriors.

5.5. Aspirants amb discapacitat

Els aspirants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% han de fer constar aquesta condició, si escau, a la casella corresponent de la sol·licitud d'actualització. També han d'adjuntar amb la sol·licitud un certificat acreditatiu de la discapacitat expedit amb posterioritat al dia 1 de gener de 2020 per la Direcció General d'Atenció a la Dependència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o altre òrgan competent per expedir les certificacions esmentades, en el qual s'indiqui el grau de discapacitat i la vigència.

5.6. Activitats de formació permanent

5.6.1. No han de complimentar el tràmit telemàtic d'aportació de documentació relativa a formació permanent del professorat les persones que es trobin en els següents casos:

a. persones que ja tenen el màxim de puntuació en l'apartat de Formació Permanent del Professorat.

b. persones que ja tenen al seu portal del personal les activitats formatives de les quals volen demanar reconeixement.

c. persones que vulguin aportar activitats formatives finalitzades amb posterioritat al 31 d'agost de 2022.

5.6.2. Les persones que, en aquesta convocatòria, vulguin aportar com a mèrits activitats de formació permanent del professorat han de seguir les instruccions recollides a la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa per la qual s'aproven les instruccions per a la presentació d'activitats formatives arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 d'abril de 2023 per la qual es prorroga, per al curs 2023-2024, la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents del curs 2022-2023 amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears, resolució que es farà pública al lloc web del Servei de Formació Homologada i Capacitació (http://sfhc.caib.es ).

En el cas que una sol·licitud ja enviada es vulgui rectificar, cal que es faci una nova sol·licitud en la seva totalitat ja que només és vàlid el darrer enviament que faci cada una de les persones que participi en el tràmit.

5.7. El termini per presentar les sol·licituds comença el 26 d'abril de 2023 i finalitza el 10 de maig de 2023, ambdós inclosos.

5.8. Validació de la documentació.

La Direcció General de Personal Docent podrà requerir a qualsevol aspirant i en qualsevol moment la documentació original que acrediti els mèrits i requisits aportats per l'aspirant en aquesta convocatòria.

6. Normes específiques per a la selecció d'especialitats i opcions

6.1. És obligatori triar, almenys, una especialitat o funció i una illa. Aquells funcionaris interins amb una plaça vacant o amb una plaça per a l'execució de programes temporals adjudicada en el curs anterior hauran de mantenir almenys l'especialitat o funció i les opcions que corresponguin a aquesta plaça.

6.2. La selecció de les opcions d'illes i de places a mitja jornada és voluntària, sense perjudici d'allò que s'estableix en el punt 6.1.

6.3. Les especialitats o funcions i les opcions elegides són les que es tenen en compte en el procediment d'adjudicació de substitucions extraordinari.

6.4. En el procediment d'adjudicació de substitucions ordinari l'aspirant només està vinculat a les especialitats o funcions seleccionades però no a les opcions elegides.

7. Publicació de les llistes d'admesos i exclosos

7.1. Una vegada finalitzat el termini de conformació de la borsa, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar:

a. La llista provisional d'aspirants a funcionaris interins docents admesos a la borsa, sense incloure la informació del procés de tutorització del curs 2022-2023.

b. La llista provisional d'aspirants exclosos.

c. La llista provisional d'aspirants exclosos exclusivament per no acreditar uns coneixements adequats de català

El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

7.2. S'ha d'obrir un termini de reclamacions de 7 dies naturals comptadors des de l'endemà del dia en què es facin públiques les llistes provisionals perquè els interessats puguin esmenar la causa d'exclusió i aportar els documents que acreditin el compliment dels requisits exigits.

Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds no es poden al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions. Tampoc no es poden modificar, dins aquest termini, les opcions seleccionades.

Durant el període de reclamacions, l'Administració ha de rectificar d'ofici els errors materials i de càlcul detectats en les llistes provisionals.

7.3. Acabat el termini a què fa referència el punt anterior, i esmenats els errors detectats i les causes d'exclusió, si pertoca, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives corresponents.

El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s'ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es>.

7.4. Les llistes provisionals i definitives han de tenir el contingut següent:

La llista d'admesos ha d'indicar les especialitats i funcions en les quals l'aspirant està admès i ha d'ordenar els aspirants segons la puntuació que resulti d'aplicar el barem de la convocatòria, però sense incloure, pel que fa a la llista provisional, el resultat del procés de tutorització del curs 2022-2023.

Les llistes d'exclosos han d'indicar les especialitats i funcions en les quals l'aspirant està exclòs, així com la causa d'exclusió.

En la llista específica d'aspirants exclosos exclusivament per no haver acreditat tenir els coneixements adequats de llengua catalana, els aspirants estaran ordenats segons el nivell de coneixement de català acreditat i, per a cada nivell, ordenats segons la puntuació que resulti d'aplicar el barem que preveu la convocatòria.

Totes les llistes han d'indicar la valoració dels mèrits de l'aspirant o, si pertoca, els criteris d'ordenació a la borsa.

7.5. Les llistes definitives s'actualitzaran d'ofici en els cassos següents:

a) Amb el resultat del procés de tutorització del curs 2022-2023.

b) Amb la puntuació global obtinguda en la fase d'oposició i concurs corresponent als processos selectius convocats a l'any 2023, a l'efecte del que preveu l'apartat 4 de l'annex 3 d'aquesta Resolució.

c) Per l'eventual estimació de recursos administratius.

d) A conseqüència de les renúncies injustificades.

e) A partir de l'1 de setembre de 2023, d'acord amb el que preveuen el punt 12.3 i la base dinovena d'aquest annex.

8. Places reservades a aspirants amb discapacitat

8.1. La Conselleria d'Educació i Formació Professional reservarà un nombre de places, perquè siguin cobertes entre persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33%.

8.2. Els aspirants amb discapacitat, tant si se'ls adjudica una plaça amb reserva per a discapacitats com una altra, han d'acreditar que tenen les condicions personals d'aptitud necessàries per exercir les funcions pròpies de la plaça adjudicada, mitjançant un dictamen expedit pels equips multi professionals competents de la Direcció General d'Atenció a la Dependència, que ha de certificar que l'aspirant es troba en condicions de complir les tasques fonamentals de la plaça adjudicada. En tot cas, s'entendrà que la discapacitat és incompatible amb les funcions pròpies de la plaça adjudicada en el supòsit que, per desenvolupar-les, l'aspirant a funcionari interí necessiti de l'assistència d'un altre docent dins l'aula.

8.3. La forma en què s'han d'adjudicar les places amb reserva per a discapacitats així com la forma i el termini per presentar el dictamen de la Direcció General d'Atenció a la Dependència s'establiran en la resolució de la directora general de Personal Docent que convoqui el procés d'adjudicació de destinacions provisionals i que aprovi les instruccions que regeixin el procés de substitucions.

9. Procés d'adjudicació de destinacions provisionals

9.1. Una vegada conformada la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents, s'ha de convocar el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 mitjançant una resolució de la directora general de Personal Docent que ha d'aprovar les instruccions que el regiran.

9.2. Per al curs 2023-2024, només poden participar en aquest procés d'adjudicació de destinacions provisionals els funcionaris de carrera i els funcionaris en pràctiques.

9.3. En aquest procés s'ofereixen les places vacants, si bé també s'hi poden oferir substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar, així com les places corresponents a l'execució de programes temporals la durada dels quals sigui de tot el curs escolar.

9.3.1. Es defineix com a plaça vacant: la plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que no té titular. Les places vacants es poden correspondre amb les places no ocupades de la plantilla orgànica dels centres, o bé, amb les places que necessita habilitar el centre per dur a terme el seu projecte educatiu, per resultar insuficients les places de la plantilla orgànica que té assignades per al curs escolar 2023-2024.

9.3.2. Les substitucions d'una durada prevista de tot el curs escolar es corresponen amb substitucions de funcionaris de carrera docents motivades per un canvi temporal de destinació del titular de la plaça amb efectes d'1 de setembre de 2023.

9.3.3. Les places per a l'execució de programes temporals es poden correspondre amb la resta de places, no incloses en el punt 9.3.1 d'aquest annex, que necessita habilitar el centre per dur a terme el seu projecte educatiu, per resultar insuficients les places de la plantilla orgànica que té assignades per al curs escolar 2023-2024, o també amb places per impartir programes temporals específics de cada centre.

9.4. Una vegada publicada la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024, corresponent als funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques, s'ha de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent:

a) La relació de funcionaris interins que mantenen, per al curs 2023-2024, per no haver estat adjudicada en aquest procés, la plaça adjudicada el curs 2022-2023.

b) La relació de funcionaris interins que cessen, amb efecte de 31 d'agost de 2023, per haver estat adjudicada o amortitzada en aquest procés la plaça adjudicada el curs 2022-2023.

10. Ordre d'adjudicació de les places en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals

10.1. En el cas que en un mateix centre hi hagi dues places o més, ja siguin de plantilla o de quota d'una determinada especialitat o funció, de les quals els funcionaris participants en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals puguin ser adjudicataris i aquestes es trobin ocupades temporalment per funcionaris interins, s'aplicaran successivament els següents criteris per determinar quina plaça s'ha d'adjudicar:

a) Primer, places adjudicades el curs 2022-2023.

b) Segon, places vacants.

c) Tercer, places ocupades per funcionaris interins exclosos per no acreditar el requisit de la formació pedagògica i didàctica.

d) Quart, places ocupades per funcionaris interins exclosos per no acreditar el requisit del coneixement adequat de llengua catalana, prioritzant aquells amb un nivell inferior.

e) Cinquè, places adjudicades a funcionaris interins mitjançant el procediment urgent del curs 2022-2023, prioritzant aquelles places menys antigues d'acord amb la data d'inici real de la plaça.

f) Sisè, places ocupades per funcionaris interins admesos no tutoritzats.

g) Setè, places ocupades per funcionaris interins amb menys punts d'acord amb el barem.

h) Vuitè, places ocupades per funcionaris interins amb menor nota mitjana de l'expedient acadèmic d'entre les titulacions al·legades per accedir a l'especialitat o funció de la plaça adjudicada.

i) Novè, places ocupades per funcionaris interins més joves d'acord amb la seva data de naixement.

10.2. Els criteris anteriors c), d), f), g) i h) es verificaran d'acord amb la Resolució que aprovi la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos per al curs 2023-2024, d'acord amb la base setena d'aquest annex.

11. Normes generals per al procés d'adjudicació de substitucions

11.1. La directora general de Personal Docent ha de dictar la resolució mitjançant la qual s'han d'aprovar les instruccions que han de regir, per al curs escolar 2023-2024, el procés d'adjudicació de substitucions, que s'ha d'ajustar al que disposen els punts següents.

11.2. Aquest procés ha de ser àgil a fi d'aconseguir, sempre que sigui possible, cobrir immediatament les places per donar continuïtat al servei públic educatiu i a l'atenció als alumnes.

11.3. Els aspirants que hagin estat cessats de la plaça adjudicada el curs 2022-2023 restaran a la borsa en situació de disponibles per al procés d'adjudicació de substitucions.

11.4. En aquest procés s'ofereixen les places no adjudicades en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, les vacants sobrevingudes, les substitucions, així com les places corresponents als programes temporals i places temporals per excés o acumulació de tasques.

11.4.1. Una vacant sobrevinguda és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que, amb posterioritat al procés d'adjudicació de destinacions provisionals, deixa de tenir titular o sorgeix com a vacant per raons de planificació educativa, o una plaça vacant adjudicada a un funcionari interí que aquest deixa d'ocupar de forma definitiva per defunció, jubilació, renúncia o qualsevol altra causa, sempre que, en els casos anteriors s'adjudiqui amb posterioritat al 31 d'agost de 2023.

11.4.2. Una substitució és una plaça en una determinada illa i d'una determinada especialitat o funció que s'ofereix, per ser adjudicada, a un aspirant a funcionari interí docent perquè cobreixi l'absència temporal del titular de la plaça o de la persona que l'ocupa de forma provisional.

11.4.3. Una plaça per a l'execució de programes temporals, exclusivament per a aquest procés, es defineix en els mateixos termes que en el punt 9.3.3 d'aquest annex però que s'adjudica amb posterioritat al 31 d'agost de 2023.

11.4.4. Una plaça temporal per excés o acumulació de tasques es defineix com una plaça que sorgeix per raons de planificació educativa per atendre necessitats sobrevingudes i puntuals d'un centre. Com a norma general, aquestes places només s'oferiran per a ser adjudicades a partir del 30 de setembre de 2023.

12. Procediments d'oferiment i d'adjudicació de substitucions

12.1. S'estableixen tres procediments d'oferiment i d'adjudicació de substitucions:

12.1.1. Procediment ordinari

El procediment ordinari d'adjudicació de substitucions es farà setmanalment de formà telemàtica i l'adjudicació de les places és automàtica. Els aspirants disponibles poden participar en aquest procediment voluntàriament.

12.1.2. Procediment extraordinari

S'ha d'aplicar quan les places oferides en el procediment ordinari i en l'urgent, si aquest hagués estat necessari, quedin sense cobrir per qualsevol causa.

En aquest procediment, els aspirants disponibles estan obligats a acceptar les places que la Direcció General de Personal Docent els ofereixi, d'acord amb les opcions que hagin seleccionat.

Quan d'acord amb l'anterior no sigui possible cobrir una plaça, aquesta s'ha d'oferir a la resta d'aspirants disponibles en l'especialitat, malgrat que no haguessin seleccionat el tipus de plaça (mitja jornada o l'illa on s'ubica la plaça). En aquest cas, l'acceptació de la plaça és voluntària per a l'aspirant.

 

12.1.3 Procediment urgent

Quan, per evitar un perjudici greu en la prestació dels serveis educatius essencials, sigui urgent la cobertura d'una plaça, s'obrirà un tràmit d'adjudicació a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

El procediment urgent d'adjudicació de substitucions es farà de forma telemàtica.

No poden participar en aquest procediment els aspirants següents:

 • els aspirants exclosos, excepte: aquells exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana; aquells exclosos únicament per no acreditar la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, i aquells exclosos pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana i el requisit de la formació pedagògica i didàctica.
 • els exclosos per algunes de les causes de la base divuitena.
 • la resta dels aspirants no disponibles.

12.2. Publicitat de les adjudicacions

Les adjudicacions de places per qualsevol dels procediments del punt 12.1. s'han de publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

12.3. Integració de nous aspirants en la borsa del curs 2023-2024

12.3.1. Els aspirants que no formin part de la borsa del curs 2023-2024 i que, participant en el procediment urgent descrit al punt 12.1.3 d'aquesta base, se'ls adjudiqui una plaça d'una especialitat corresponent al cos 0590, 0592 o 0598, mitjançant l'ordre establert en el punt 13.1.1 d'aquest annex, i prenguin possessió, s'integraran en la borsa del curs 2023-2024, com a exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana, amb cap nivell de coneixement de llengua catalana, amb 0 punts totals del barem, i ordenats d'acord amb els criteris de desempat descrits en el punt 13.2.3. d'aquest annex.

12.3.2. Els aspirants que no formin part de la borsa del curs 2023-2024 i que, participant en el procediment urgent descrit al punt 12.1.3 d'aquesta base, se'ls adjudiqui una plaça d'una especialitat corresponent al cos 0594, 0595, 0596 o 0597, mitjançant l'ordre establert en el punt 13.1.2 d'aquest annex, i prenguin possessió, s'integraran en la borsa del curs 2023-2024, com a exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana, amb cap nivell de coneixement de llengua catalana, amb 0 punts totals del barem, i ordenats d'acord amb els criteris de desempat descrits en el punt 13.2.3. d'aquest annex.

12.3.3. A aquests efectes, els aspirants s'integraran en la borsa d'acord amb les opcions i amb l'especialitat o funció de la plaça adjudicada.

12.4. Addició de noves especialitats

Els aspirants que formen part de la borsa del curs 2023-2024, ja sigui com admesos o com exclosos exclusivament per no acreditar uns coneixements adequats de català, i que en el procediment urgent, descrit al punt 12.1.3 d'aquesta base, se'ls adjudiqui una plaça s'integraran en la borsa amb la nova especialitat adquirida en l'ordre que els correspongui i d'acord amb el barem corresponent.

13. Ordre d'adjudicació de les places en el procés d'adjudicació de substitucions

13.1. En el procediment urgent d'adjudicació de substitucions, l'adjudicació es farà seguint l'ordre següent:

13.1.1 En primer lloc, al primer aspirant que accepti la plaça i acompleixi el requisit de titulació, d'acord amb l'annex 4 d'aquesta Resolució, i el requisit d'estar en possessió de la formació pedagògica i didàctica.

13.1.2 En el cas que cap dels aspirants que hagi acceptat la plaça estigui en possessió de la formació pedagògica i didàctica, la plaça s'adjudicarà al primer aspirant que l'accepti i acompleixi el requisit de titulació, d'acord amb l'annex 4 d'aquesta Resolució.

13.1.3 En el cas que l'aspirant renunciï a la plaça abans de la presa de possessió i abans que s'iniciï el següent tràmit del procediment urgent de substitucions, aquesta s'oferirà als aspirants que, havent participat en el mateix tràmit i no havent obtingut cap plaça, haguessin seleccionat la plaça objecte de renúncia.

13.2. En el procediment ordinari i en el procediment extraordinari de substitucions les places s'han d'adjudicar i s'han d'oferir, respectivament, als aspirants en l'ordre següent:

13.2.1 En primer lloc als aspirants admesos, segons la puntuació que resulti d'aplicar el barem que preveu la convocatòria, amb preferència dels aspirants tutoritzats respecte dels no tutoritzats, i, en cada un d'aquests subgrups, amb l'ordre de prelació següent:

a) primer, els aspirants amb almenys 55 anys complerts i amb un mínim de 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears en el moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució;

b) segon, els aspirants amb menys de 55 anys i amb un mínim de 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears en el moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució;

c) tercer, la resta d'aspirants admesos.

13.2.2 En segon lloc, als aspirants exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana procedents del tràmit de conformació de la borsa, ordenats segons el nivell de coneixement de català acreditat i, per a cada nivell, ordenats segons la puntuació que resulti d'aplicar el barem que preveu la convocatòria, amb l'ordre de prelació següent en cada un dels subgrups:

a) primer, els aspirants amb almenys 55 anys complerts i amb un mínim de 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears en el moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució.

b) segon, els aspirants amb menys de 55 anys i amb un mínim de 10 anys de servei com a funcionari docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears en el moment en què s'ofereixi la plaça objecte de substitució.

c) tercer, la resta d'aspirants.

13.2.3 Si per aplicació dels criteris anteriors hi ha empats entre aspirants, s'han d'aplicar, successivament, els criteris de desempat següents:

a) Millor nota mitjana de l'expedient acadèmic d'entre les titulacions al·legades per accedir a totes les especialitats o funcions seleccionades que han estat admeses per titulació.

b) Data de naixement (de major a menor edat).

13.2.4 No obstant els punts anteriors d'aquesta base, en el cas que un aspirant renunciï a la plaça adjudicada en el procés ordinari de substitucions abans de la presa de possessió i abans que s'iniciï el següent tràmit del procediment ordinari de substitucions, aquesta s'oferirà mitjançant el procediment extraordinari als aspirants que, havent participat en el mateix tràmit i no havent obtingut cap plaça, haguessin seleccionat la plaça objecte de renúncia.

14. Renúncia justificada a la plaça adjudicada o oferta, amb o sense reserva de plaça

14.1. Els aspirants als quals la Direcció General de Personal Docent els hagi adjudicat o ofert una plaça en els diferents processos poden renunciar a ella per alguna de les causes següents:

a) Estar en període d'embaràs.

b) Estar, un dels progenitors, dins les setze primeres setmanes posteriors a la data del part (o, dins el període en què el nounat estigui hospitalitzat, amb un màxim de 13 setmanes addicionals, en cas de part prematur o en les situacions en les quals el nounat ha de romandre hospitalitzat a continuació del part), o des de l'adopció, o des de la guarda amb finalitat d'adopció o des de l'acolliment.

c) Tenir un fill menor de tres anys.

d) Patir una malaltia o incapacitat temporal que impedeixi exercir la tasca docent.

e) Al·legar una causa sobrevinguda de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent.

f) Exclusivament en el procediment extraordinari de substitucions, renunciar a la plaça oferta, sense necessitat d'al·legar cap motiu, una única vegada al llarg del curs.

g) Renunciar, amb efectes de 31 d'agost de 2024, a una plaça adjudicada, ja sigui vacant o una plaça per a l'execució de programes temporals, si s'està ocupant el 31 de maig de 2024.

14.2. La renúncia a la plaça s'ha de fer mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, dins els terminis següents:

a. Per als apartats anteriors a), b), c), d), e) i f) en el termini d'un dia hàbil comptador des de l'endemà del dia en què s'adjudiqui la plaça en els procediments ordinari i urgent d'adjudicació de substitucions, o en què s'ofereixi la plaça en el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions.

b. Per a l'apartat anterior g) mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte la primera setmana hàbil del mes de juny de 2024.

Una vegada l'aspirant ha renunciat a la plaça, disposa de tres dies hàbils per presentar, davant la Direcció de Personal Docent, la documentació que acrediti que es troba en algun dels supòsits de renúncia justificada.

14.3. Si l'aspirant al·lega alguna de les circumstàncies previstes en els apartats a), b), c) o d) del punt 14.1 ha d'optar, en el moment en que renunciï, perquè se li reservi o no se li reservi la plaça.

En aquest cas, quan la plaça reservada es torni a oferir en el corresponent procediment de substitucions, l'aspirant al qual se li adjudiqui hi romandrà mentre no s'incorpori la persona que la té reservada.

14.4. La plaça es reservarà únicament fins que finalitzi la causa que va donar lloc a la reserva, moment en el qual l'aspirant ha d'incorporar-se a la plaça.

En el cas de reserva de plaça per la causa prevista en la lletra c) l'aspirant pot optar per incorporar-se a la plaça reservada a l'inici de cada trimestre escolar.

En el cas de reserva de plaça per la causa prevista en la lletra d) l'aspirant pot optar per incorporar-se a la plaça reservada fins el primer dia lectiu del darrer trimestre escolar inclòs. A partir d'aquest dia les renúncies per aquesta causa no permeten optar a la reserva de la plaça.

14.5. La renúncia justificada es podrà realitzar un màxim de dues vegades durant el curs escolar i sempre per causes distintes d'entre les previstes en el punt 14.1.

En el cas que el motiu al·legat sigui l'embaràs, la renúncia, amb o sense reserva de plaça, s'entén prorrogada automàticament fins que s'acompleixin les setze setmanes des del part, excepte que l'aspirant comuniqui a la Direcció General de Personal Docent, en el termini de deu dies hàbils des de l'alta hospitalària, la seva voluntat d'incorporar-se a la plaça després del part. Aquest cas s'entendrà com una única renúncia.

14.6. Es considerarà la renúncia com injustificada en els casos següents:

a) Les renúncies que no es fonamentin en alguna de les causes previstes en el punt 14.1.

b) Les renúncies realitzades o acreditades fora dels terminis establerts o les renúncies no acreditades.

14.7. No es pot renunciar, per cap causa, a la plaça adjudicada pel procediment urgent d'adjudicació de substitucions.

15. Conseqüències de les renúncies

15.1. Els aspirants que renunciïn a una plaça de forma justificada per les causes a), b), c), d) i e) del punt 14.1 es mantindran a la borsa en situació de no disponibles i conservaran la puntuació i l'ordre en aquesta.

Els aspirants que renunciïn a una plaça de forma justificada per la causa f) del punt 14.1 es mantindran a la borsa en situació de disponibles i conservaran la puntuació i l'ordre en aquesta.

15.2. Els aspirants que renunciïn de forma injustificada o els que no s'incorporin a la plaça reservada una vegada finalitzada la causa de renúncia justificada seran objecte d'exclusió de la borsa, d'acord amb la base divuitena.

En el cas que s'adjudiqui una plaça mitjançant el procediment urgent a un aspirant que no formi part de la borsa i aquest hi renunciï no podrà participar en cap altre procediment urgent d'adjudicació de substitucions durant el curs actual.

15.3. Als aspirants als quals se'ls hagi reservat la plaça per les causes a) i b) del punt 14.1 se'ls computarà el temps en què la plaça hagi estat reservada a efecte de serveis prestats i d'experiència docent, excepte que, finalitzat el termini de reserva no acompleixi l'obligació d'incorporar-se a la plaça reservada.

15.4. En cas que l'aspirant s'aculli a la causa e) del punt 14.1 la Direcció General ha de dictar una resolució de la qual s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.

16. Situació dels aspirants a la borsa

16.1. Els aspirants que formen part de la borsa poden estar en situació de disponibles o de no disponibles a l'efecte d'adjudicar-los o d'oferir-los una plaça.

16.2. Només s'han d'adjudicar i oferir places als aspirants en situació de disponibles.

16.3. Estan en situació de no disponibles:

a. Els integrants de la borsa que prestin serveis com a funcionaris interins docents o com a personal laboral docent per a la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

b. Els aspirants que hagin renunciat de forma justificada a la plaça, sense perjudici del que disposa el darrer paràgraf del punt 15.1 d'aquest annex. 

c. Els aspirants exclosos, excepte que l'única causa d'exclusió sigui la de no acreditar uns coneixements adequats de la llengua catalana.

d. Els aspirants que se situïn voluntàriament com a no disponibles.

e. Els aspirants que, d'acord amb l'informe del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, estiguin en situació de no apte temporal.

16.4. Els aspirants en situació de no disponibles passen a la situació de disponibles, i tornen a ocupar a la borsa l'ordre que els pertoca a l'efecte d'oferir-los i adjudicar-los places, en els casos següents:

a. Quan cessin com a funcionaris interins. En el cas del personal laboral docent quan s'extingeixi, per qualsevol causa, el contracte de treball o quan el treballador es situï en excedència voluntària, excepte per cura de familiar.

b. Quan hagin renunciat a la plaça adjudicada o oferta de forma justificada, sense reserva de plaça, i sol·licitin passar a la situació de disponibles, sense perjudici del que disposa el darrer paràgraf del punt 15.1.

c. Quan els aspirants exclosos únicament per no acreditar la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, i els aspirants exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana i el requisit de la formació pedagògica i didàctica, esmenin la causa d'exclusió en el termini excepcional que estableix aquesta convocatòria.

En el cas establert en l'apartat a) i en l'apartat c), l'Administració situarà d'ofici a l'aspirant com a disponible. L'Administració també situarà d'ofici com a disponibles als aspirants que hagin renunciat a la plaça per la causa prevista en l'apartat e) del punt 14.1, una vegada finalitzada la causa sobrevinguda de força major o les circumstàncies excepcionals sobrevingudes que donaren lloc a la renúncia.

16.5. Els aspirants disponibles poden situar-se com a no disponibles en qualsevol moment a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte, sense necessitat d'al·legar cap causa justificada, excepte que se'ls hagi adjudicat una plaça en el procediment urgent d'adjudicació de substitucions, que hagin participat en el procediment ordinari d'adjudicació de substitucions o que se'ls hagi ofert una plaça en el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions.

16.6. Els aspirants que hagin renunciat de forma justificada a la plaça per les causes previstes en els apartats a), b), c) i d) del punt 14.1 i no l'hagin reservada, i els aspirants que s'han situat voluntàriament com a no disponibles, podran passar a la situació de disponibles mitjançant el programa telemàtic habilitat a aquest efecte amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte de l'acabament del trimestre escolar en qüestió. D'aquesta manera poden participar a partir del primer procediment ordinari d'adjudicació de substitucions de cada trimestre escolar.

Si l'aspirant no ho comunica amb aquesta antelació, l'opció de ser no disponible s'ha d'entendre feta per al trimestre següent, i així successivament.

A l'únic efecte del que disposa aquesta base, les dates en què s'inicien i finalitzen els trimestres per al curs 2023-2024 seran les següents:

 • Primer trimestre: de l'1 de setembre de 2023 al darrer dia lectiu del mes de desembre.
 • Segon trimestre: de l'endemà del darrer dia lectiu del mes de desembre fins al darrer dia lectiu abans de les vacances escolars de Pasqua.
 • Tercer trimestre: de l'endemà del darrer dia lectiu abans de les vacances escolars de Pasqua fins al 30 de juny de 2024.

17. Violència de gènere i discapacitat greu

17.1. L'Administració ha d'adoptar les mesures necessàries en el cas que la plaça oferta o adjudicada a un aspirant víctima de violència de gènere sigui incompatible amb la seva situació a fi de fer efectius la protecció de la víctima i/o el dret a l'assistència social integral.

17.2. Així mateix, l'Administració ha de garantir que les persones amb una discapacitat qualificada com a greu d'acord amb el que estableix el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, ocupin llocs de feina adaptats a la seva situació, sempre que la seva discapacitat comporti dificultats de mobilitat i sigui compatible amb l'exercici de les tasques docents.

17.3. Ambdues circumstàncies han de ser acreditades documentalment.

18. Exclusió de la borsa

18.1. Seran exclosos de la borsa els aspirants que es trobin en algun dels supòsits següents:

a) Quan es comprovi, de forma sobrevinguda, que l'aspirant no acomplia algun dels requisits exigits per la base segona d'aquest annex.

b) Quan hagi quedat acreditat la falsedat de la documentació presentada per acreditar els requisits o els mèrits, o per justificar la renúncia.

c) Quan l'aspirant hagi renunciat injustificadament a la plaça adjudicada o oferta o quan no s'hagi incorporat a la plaça reservada una vegada finalitzada la causa de renúncia justificada.

d) Quan l'aspirant no accepti la plaça oferta en el procediment extraordinari d'adjudicació de substitucions, excepte que renunciï justificadament a la plaça.

e) Quan s'hagi falsejat la declaració responsable de la presa de possessió pel que fa a les situacions d'incompatibilitats dels empleats públics o s'incompleixin els compromisos que s'hi contenen.

f) Quan l'aspirant no hagi pres possessió de la plaça i/o no s'incorpori efectivament al lloc de feina en els terminis establerts i no hi hagi una causa justificada.

g) Quan l'aspirant renunciï a la plaça una vegada n'hagi pres possessió. No obstant això, s'admetrà aquesta renúncia si s'acredita la concurrència d'una causa sobrevinguda de força major o circumstàncies excepcionals sobrevingudes, que seran apreciades per la Direcció General de Personal Docent. De la Resolució que es dicti s'informarà a la Mesa Sectorial d'Educació.

h) Quan el funcionari interí hagi estat declarat no apte dues vegades consecutives en el procés de tutorització.

i) Quan el funcionari interí hagi estat sancionat, mitjançant una resolució ferma en via administrativa, per la comissió d'una falta disciplinària.

j) Quan el funcionari hagi estat objecte d'un reconeixement mèdic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals que declari la no aptitud definitiva per a la funció docent.

k) Quan l'aspirant hagi renunciat a una plaça adjudicada en el procediment urgent.

18.2. En el cas que l'exclusió es produeixi per la lletra a) o b) es deixaran sense efectes el nomenament i l'adjudicació de la plaça.

Els exclosos per alguna de les causes previstes en les lletres b), c), d), e), f), g), h) i k) anteriors tampoc no podran formar part de la borsa d'aspirants per al curs següent.

Pel que fa a la causa prevista en la lletra i), l'exclusió es produirà:

a. En el cas de faltes lleus, excepte les que hagin estat sancionades amb una amonestació, en la borsa del curs següent a aquell en què hagi adquirit fermesa la resolució.

b. En el cas de faltes greus, en la borsa dels dos cursos següents a aquell en què hagi adquirit fermesa la resolució.

c. En el cas de faltes molt greus, en la borsa dels quatre cursos següents a aquell en què hagi adquirit fermesa la resolució.

L'exclusió també s'ha de produir en la borsa del curs escolar en què hagi adquirit fermesa la resolució sancionadora, en el cas que durant el curs esmentat es produeixi el cessament del funcionari interí sancionat.

Pel que fa a la causa prevista en la lletra j), es deixaran sense efectes el nomenament i l'adjudicació de la plaça. L'exclusió de la borsa serà definitiva si la no aptitud té caràcter definitiu i no podrà formar part de cap borsa futura.

19. Terminis excepcionals per esmenar determinades causes d'exclusió

19.1. Els aspirants exclosos que dins el termini establert en la convocatòria no puguin acreditar el requisit del coneixement adequat de llengua catalana poden aportar la documentació a partir del dia següent de la publicació de la resolució per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals i fins el dia anterior al dia en què es publiqui la convocatòria d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2024-2025.

19.2. Els aspirants exclosos en aquesta convocatòria pel fet de no haver acreditat la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006 poden aportar la documentació a partir del dia següent de la publicació de la resolució per la qual s'aprova i es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals i fins el dia anterior al dia en què es publiqui la convocatòria d'aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2024-2025.

20. Tutorització

20.1. D'acord amb el que disposa l'article 101 de la Llei orgànica d'educació, el primer curs d'exercici de la docència a centres públics s'ha de desenvolupar sota la tutoria de docents experimentats.

20.2. El procés de tutorització, propi de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, consisteix a dur a terme activitats d'inserció al lloc de feina mitjançant l'exercici de la funció docent tutelada.

20.3. Es consideren tutoritzats els aspirants següents:

a. Aquells que han estat declarats aptes en processos de tutorització anteriors.

b. Aquells que hagin format part de la llista d'admesos a la borsa en el curs 2013-2014 i hagin acreditat, entre l'1 de setembre de 2008 i el 30 de maig de 2014, al menys trenta dies de servei com a personal docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

c. Aquells que hagin acreditat almenys trenta dies de servei com a personal docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016 sempre que no hagin estat sancionats mitjançant un procediment disciplinari per haver comès una falta greu o molt greu durant els cursos escolars esmentats.

20.4. Es consideren exempts del procés de tutorització els funcionaris interins a que es refereix la base primera de la resolució del director general de Personal Docent, de 18 d'abril de 2008 (BOIB núm. 62, de 06/05/2008), per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d'interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

També es consideren exempts d'aquest procés de tutorització els funcionaris de carrera docents d'un cos que prestin serveis com a funcionaris interins docents d'un altre cos.

20.5. El procés de tutorització es determinarà i desenvoluparà en els termes que disposi la resolució de la directora general de Personal Docent que es dicti a aquest efecte.

21. Sistema de notificació i de comunicació

21.1. La participació en la convocatòria suposa acceptar que es notifiquin mitjançant el Portal del personal els actes administratius que es deriven de la relació funcionarial.

21.2. Per a la resta de notificacions i comunicacions s'han d'emprar les darreres dades aportades pel sol·licitant.

22. Utilitats informàtiques

El Portal del docent interí (http://portaldeldocentinteri.caib.es) conté diverses utilitats que donen suport al professorat en les seves gestions relatives a aquesta convocatòria (consultar la posició a les llistes, participar en els processos d'adjudicació, gestionar la renúncia a la plaça o la situació de disponibilitat, realitzar el tràmit previ a la presa de possessió, autoritzar la cessió de dades a centres concertats amb la finalitat de rebre ofertes de treball, etc.).

23. Publicitat de les actuacions

Aquesta Resolució, així com totes les actuacions que se'n derivin, es poden consultar a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

24. Informació sobre Protecció de dades

24.1. Els aspirants a funcionaris interins docents amb accés al Portal del personal poden consultar el seu expedient a la web <http://portaldelpersonal.caib.es>, en la qual hi figuren les dades personals, les titulacions, el nivell de coneixement de llengua catalana, la nota mitjana de l'expedient acadèmic acreditat, les activitats de formació registrades, l'experiència docent reconeguda i els nomenaments.

24.2. De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, els sol·licitants hauran de consentir expressament el tractament de les seves dades personals mitjançant l'emplenament de l'Annex 5, per la qual cosa s'informa dels següents aspectes:

a) Finalitat del tractament i base jurídica: gestionar tant la inclusió a la borsa d'aspirants a funcionaris interins docents de la Direcció General de Personal Docent com els processos que se'n derivin per cobrir places vacants o substitucions a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears per al curs 2023-2024, d'acord amb l'article 6.1, b i c del Reglament (UE) 2016/679.

b) Responsable del tractament: Direcció General de Personal Docent (Conselleria d'Educació i Formació Professional), amb domicili al carrer del Ter, 16,1r (polígon de Son Fuster), 07009, Palma.

c) Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679.

En tot cas, prèvia autorització dels participants en aquesta convocatòria obtinguda telemàticament mitjançant un tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la Conselleria d'Educació i Formació Professional podrà cedir determinades dades personals als centres concertats que ho sol·licitin, a l'efecte que comuniquin als aspirants ofertes de treball per a funcions docents.

d) Termini de conservació de les dades personals: les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recolliran i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació allò que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques es conservaran d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Existència de decisions automatitzades: El tractament de les dades ha de possibilitar la resolució de reclamacions o consultes de forma automatitzada. No està prevista la realització de perfils.

f) Transferències de dades a tercers països: no estan previstes cessions de dades a tercers països.

g) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els drets d'informació, d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si s'escau, en els termes que estableix el Reglament (UE) 2016/679) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el procediment “Sol·licitud d'exercici de drets en matèria de protecció de dades personals”, previst en la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (www.caib.es). També es pot presentar una sol·licitud als diferents llocs especificats en la normativa vigent a tal efecte.

Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d'un mes, pot presentar la “Reclamació de tutela de drets” davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).

h) Delegació de protecció de dades: la Delegació de Protecció de Dades de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

 

ANNEX 2 Documentació justificativa del compliment dels requisits i les condicions per participar en aquesta convocatòria

Els aspirants que disposin de documentació emesa a l'estranger, han de presentar la corresponent traducció jurada en català o en castellà per a la seva valoració.

Els aspirants a què fa referència la base vuitena de l'annex 1 han de presentar els documents justificatius que acreditin que compleixen els requisits per poder participar en la convocatòria.

1. Documents per acreditar els requisits relatius a la nacionalitat i a l'edat

I. En cas de no ser nacional espanyol, una fotocòpia del document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (NIE, passaport o targeta de residència).

II. En cas de ser el cònjuge d'una persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'altres estats on sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, s'ha de presentar la documentació següent:

a) Una fotocòpia de la pàgina corresponent del llibre de família.

b) Una fotocòpia del document acreditatiu en vigor de la nacionalitat del cònjuge (NIE, passaport o targeta de residència).

III. En cas de ser la parella de fet d'una persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'altres estats on sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, s'ha de presentar la documentació següent:

a) Una fotocòpia del certificat emès pel registre civil en què s'acredita aquesta relació.

b) Una fotocòpia del document acreditatiu en vigor de la nacionalitat de la parella de fet (NIE, passaport o targeta de residència).

IV. En cas de ser el descendent d'una persona amb nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o d'altres estats on sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, o del seu cònjuge o parella de fet, s'ha de presentar la documentació següent:

a) En cas de no ser nacional espanyol, una fotocòpia del document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (NIE, passaport o targeta de residència).

b) En cas de ser major de 21 anys, un certificat de convivència i dependència econòmica.

c) En cas de ser nacional britànic, un certificat d'empadronament que acrediti la residència habitual a l'Estat espanyol des d'abans de l'1 de gener de 2021 i fins l'actualitat.

2. Titulació

I. Es pot acreditar la titulació exigida en cada una de les funcions sol·licitades mitjançant qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol o dels títols necessaris per impartir les especialitats o funcions elegides en la sol·licitud.

b) Una fotocòpia del resguard que acredita l'obtenció del títol i el pagament de les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial que acredita que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No es considera document justificatiu el simple extracte acadèmic.

II. Si la titulació no s'ha obtingut a l'Estat espanyol, cal adjuntar-hi l'homologació corresponent:

a) Si el títol és d'un estat membre de la Unió Europea, s'ha de presentar el certificat acreditatiu del reconeixement o credencial, o de l'homologació amb el títol equivalent, o de l'equivalència, de conformitat amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.

b) En cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar una còpia de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Tant si el títol és d'un estat membre de la Unió Europea com si és de l'estranger, s'ha d'aportar la documentació exigida en el punt 2.1 de l'annex 3 a fi de tenir en compte la nota mitjana de l'expedient acadèmic.

III. En cas d'aportar un títol de primer cicle, aquest es pot acreditar mitjançant qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol de primer cicle.

b) Una fotocòpia del resguard que acredita l'obtenció del títol de primer cicle i el pagament de les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial en què consti que s'ha superat el primer cicle o que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol de primer cicle i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

No obstant això, no es tenen en compte els primers cicles que han estat vehiculars per aconseguir una llicenciatura, o viceversa.

IV. Exclusivament per a les especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, del cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i sempre que no s'acrediti estar en possessió del títol de diplomat o equivalent necessari per impartir aquestes especialitats, les persones interessades, a l'efecte d'acreditar el títol requerit, han de presentar, juntament amb el títol de tècnic superior o equivalent, algun dels documents següents:

a) Una fotocòpia del contracte o dels contractes de treball corresponents i un certificat original de vida laboral en què s'acrediti una experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb l'especialitat elegida en la sol·licitud.

b) Un certificat emès pel cap de personal de l'empresa (excepte que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa) en què hagin prestat serveis en el qual s'especifiqui la durada d'aquests i la tasca desenvolupada, i un certificat original de vida laboral en què s'acrediti una experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb l'especialitat elegida en la sol·licitud.

c) En cas de tractar-se de treballadors per compte propi (autònoms), l'experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb l'especialitat elegida en la sol·licitud s'acredita aportant la documentació següent:

 • Una declaració jurada amb la descripció de l'activitat desenvolupada i amb indicació del temps durant el qual s'ha dut a terme.
 • Un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Una còpia del document que acrediti haver estat d'alta de l'IAE com a mínim des de l'inici dels dos anys que s'al·leguen.
 • Una còpia de la declaració-liquidació trimestral de l'IVA, o una còpia de la declaració del resum anual de totes les liquidacions trimestrals o mensuals que s'hagin presentat durant l'exercici o, si pertoca, el certificat d'estar-ne exempt.

V. Exclusivament per a les especialitats del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional, les persones interessades, excepte aquelles que estan en possessió d'un títol de tècnic superior o equivalent, que hagin de presentar els documents que es detallen en el punt IV d'aquest apartat, a l'efecte d'acreditar el títol requerit, a més del títol especificat a l'Annex IV han de justificar mitjançant la documentació que s'estableix a continuació, que compleixen un dels requisits següents:

1. Un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família professional corresponent, que s'acredita mitjançant algun dels següents documents:

a) Una fotocòpia del contracte o dels contractes de treball corresponents i un certificat original de vida laboral en què s'acrediti una experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb l'especialitat elegida en la sol·licitud.

b) Un certificat emès pel cap de personal de l'empresa (excepte que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa) en què hagin prestat serveis en el qual s'especifiqui la durada d'aquests i la tasca desenvolupada, i un certificat original de vida laboral en què s'acrediti una experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb l'especialitat elegida en la sol·licitud.

c) En cas de tractar-se de treballadors per compte propi (autònoms), l'experiència professional d'un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb l'especialitat elegida en la sol·licitud s'acredita aportant la documentació següent:

 • Una declaració jurada amb la descripció de l'activitat desenvolupada i amb indicació del temps durant el qual s'ha dut a terme.
 • Un certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social dels períodes d'alta a la Seguretat Social en el règim especial de treballadors autònoms.
 • Una còpia del document que acrediti haver estat d'alta de l'IAE com a mínim des de l'inici dels dos anys que s'al·leguen.
 • Una còpia de la declaració-liquidació trimestral de l'IVA, o una còpia de la declaració del resum anual de totes les liquidacions trimestrals o mensuals que s'hagin presentat durant l'exercici o, si pertoca, el certificat d'estar-ne exempt.

2. Un mínim d'un any d'experiència docent, com a funcionari interí o professor especialista, en la família professional de la funció a la que vulgui accedir, en centres educatius públics dependents de l'Administració educativa (capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació), que s'acredita mitjançant els següents documents, sempre que no consti en el Portal del Personal:

Fotocòpia dels nomenaments i cessaments com a funcionari interí en què consti l'especialitat, la data de presa de possessió i de cessament i el número de registre personal. En el cas de professors especialistes han d'aportar els contractes de treball en què consti el centre de treball, l'especialitat i les dates d'inici i finalització del contracte.

3. Estar en possessió d'un títol de tècnic o de tècnic superior de la família professional corresponent, que s'acredita mitjançant qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol.

b) Una fotocòpia del resguard que acredita l'obtenció del títol i el pagament de les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial en què consti que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

3. Documents per acreditar la formació pedagògica i didàctica

I. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant algun dels documents següents:

a) Una fotocòpia del màster universitari que habilita per a l'exercici de les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes. Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, s'ha de presentar el corresponent reconeixement o credencial expedit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional de conformitat amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l'exercici de la professió d'advocat.

b) Una fotocòpia del títol professional d'especialització didàctica, del certificat de qualificació pedagògica o del certificat d'aptitud pedagògica, obtinguts amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009.

c) Una fotocòpia del títol de mestre, de llicenciat en pedagogia o psicopedagogia o d'una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, obtinguts amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009. En el cas d'haver cursat els ensenyaments a què fa referència la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i acrediti tenir cursats 180 crèdits dels ensenyaments de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, ha de presentar fotocòpia de la certificació en què consti la superació d'aquests 180 crèdits.

d) L'acreditació d'haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets, o durant 12 mesos en períodes continus o discontinus, amb anterioritat a l'1 d'octubre de 2009 o a l'1 de setembre de 2014, segons pertoqui, a centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats dels nivells i ensenyaments les especialitats docents dels quals es regulen en el Reial decret 1834/2008. L'acreditació s'ha de fer mitjançant la documentació següent:

 • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre públic, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel secretari del centre amb el vistiplau del director del centre, que indiqui expressament el nivell, les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.
 • Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat o privat concertat, s'ha d'aportar un certificat original de vida laboral i un certificat expedit pel director del centre (excepte que s'acrediti la impossibilitat d'aportar el certificat per desaparició de l'empresa), amb el vistiplau del Departament d'Inspecció Educativa, que indiqui expressament el nivell i les especialitats que s'han impartit i la data d'inici i final del període que s'acredita.

4. Llengua catalana

I. Per formar part de la llista d'admesos, s'ha d'acreditar un coneixement adequat de llengua catalana mitjançant una fotocòpia d'un dels certificats següents:

a) Per a les funcions del cos de mestres, el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o un d'equivalent, d'acord amb el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 22 de setembre), i l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 18 de març de 2018 (modificada per l'Ordre del conseller d'Educació i Formació Professional de 9 de juliol de 2021 (BOIB núm. 95, de 17 de juliol).

b) Per a les funcions dels altres cossos, el certificat de capacitació per a l'ensenyament en llengua catalana a l'educació secundària (CCS) o un d'equivalent, d'acord amb el Decret 115/2001, i l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 18 de març de 2018.

En cap cas, d'acord amb el que disposa el Decret 115/2001, el certificat C1 per si mateix (o un d'equivalent, d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut) no és suficient per acreditar que es compleix aquest requisit.

II. Els aspirants que a partir de l'1 de setembre de 2020 hagin prestat serveis docents en centres públics en el cos de mestres 0597, queden exempts d'obtenir el certificat CCS per impartir docència com a funcionaris interins el curs 2023-2024 a la resta de cossos docents. Anàlogament, els aspirants que a partir de l'1 de setembre de 2020 hagin prestat serveis docents en centres públics en algun cos diferent al cos de mestres 0597, queden exempts d'obtenir el certificat CCIP per impartir docència com a funcionari interí el curs 2023-2024 al cos de mestres 0597.

III. A fi de complir la base desena de l'annex 1 i poder ordenar els aspirants exclosos segons el nivell més alt de coneixements de català, si un aspirant no pot acreditar el requisit de coneixements de català exigit per formar part de la llista d'admesos, ha d'aportar, juntament amb la seva sol·licitud, algun dels títols, diplomes i certificats que figuren en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut.

5. Documents per acreditar el grau de discapacitat

Certificat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33% expedit amb posterioritat a l'1 de gener de 2020 per la Direcció General de Dependència de la comunitat autònoma de les Illes Balears, l'Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) o altre òrgan competent per expedir les certificacions esmentades, en el qual s'indiqui el grau de discapacitat i la vigència.

6. Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals

Els aspirants poden, en la sol·licitud de participació, autoritzar la Conselleria d'Educació i Formació Professional perquè sol·liciti aquesta certificació. En el cas que l'aspirant no ho autoritzi, haurà de presentar la certificació negativa esmentada en la forma i els terminis que indiqui la resolució que convoqui, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals, i que aprovi les instruccions que l'han de regir, així com també les instruccions que han de regir, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de substitucions.

 

ANNEX 3 BAREM DE VALORACIÓ DELS MÈRITS

MÈRITS

PUNTS

1. Experiència docent a l'Administració educativa (puntuació sense límit)

Únicament es valoren els mèrits de l'apartat 1 assolits fins al 31 d'agost de 2022.

1.1. Experiència docent a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de l'Administració educativa.

6,500 per any complet

0,542 per mes

0,018 per dia

S'entenen per centres públics dependents de l'Administració educativa els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 maig, d'educació, integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. No s'entenen com a centres públics dependents de l'Administració educativa els que depenen dels Ajuntaments, Consells Insulars i altres entitats de dret públic.

Documents justificatius:

Full de serveis prestats a altres administracions educatives o que no figurin al Portal del personal. No es tenen en compte els fulls de serveis que no especifiquen els anys, mesos i dies treballats per cossos i especialitats (sempre que aquestes siguin necessàries per a l'admissió o baremació de l'aspirant).

L'experiència docent, adquirida als estats membres de la Unió Europea o a d'altres estats on sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, s'acreditarà mitjançant la presentació de la documentació següent:

 • Un certificat emès per l'autoritat competent del país on s'han prestat els serveis, que ha d'indicar, com a mínim, els anys, mesos i dies treballats per cossos i especialitats i nivells.
 • Una traducció jurada del certificat anterior.

1.2. Experiència docent a centres privats o privats concertats d'ensenyament no universitari dependents de l'Administració educativa

3,250 per any complet

0,271 per mes

0,009 per dia

Documents justificatius:

Un certificat expedit pel secretari del centre segons el model de l'annex 6 d'aquesta resolució i un certificat de vida laboral.

No es tenen en compte els certificats expedits pels centres que no especifiquen els anys, mesos i dies treballats, i el nivell, l'especialitat impartits i el grup de cotització, tal i com consta al model de l'annex 6.

En el cas que hi hagi discrepàncies, pel que fa a la durada dels serveis prestats, entre el certificat expedit pel secretari del centre i la vida laboral es tindran en compte les dades que consten a la vida laboral.

1.3. Experiència docent com a professor visitant en virtut del Programa de Professors Visitants als EUA i al Canadà, o com a professor participant en el Programa de Seccions Bilingües a Europa Central i Oriental, la Xina o països extracomunitaris, convocats anualment pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

6,500 per any complet

0,542 per mes

0,018 per dia

Documents justificatius:

L'experiència docent s'ha d'acreditar mitjançant fotocòpia del certificat expedit pel Ministeri d'Educació i Formació Professional i per l'organisme competent d'aquests països, en què consti la data d'inici i de finalització de la prestació de serveis, el nivell educatiu i l'especialitat, traduït al català o al castellà per traductors jurats.

1.4. Experiència docent a universitats públiques de l'àmbit de la Unió Europea en una d'aquestes categories: professor ajudant, professor ajudant doctor, professor contractat doctor, professor associat, professor col·laborador, professor tutor de la UNED.

3,250 per any complet

0,271 per mes

0,009 per dia

Documents justificatius:

Contractes de treball, un certificat expedit per la universitat i un certificat original de vida laboral. Els contractes han d'especificar la categoria en la qual es varen desenvolupar els serveis. No es tenen en compte els certificats expedits per les universitats que no especifiquen la data d'inici i la data d'acabament del contracte, així com la categoria en la qual es varen desenvolupar els serveis. En el cas que hi hagi discrepàncies, pel que fa a la durada dels serveis prestats entre el certificat expedit per la universitat i la vida laboral es tindran en compte les dades que consten a la vida laboral

1.5 Experiència docent a centres públics d'educació de persones adultes, dependents de l'Administració de la CAIB, adquirida mitjançant un contracte laboral amb una Corporació Local.

3,250 per any complet

0,271 per mes

0,009 per dia

Per a poder valorar aquesta experiència és necessari l'existència d'un conveni entre la Conselleria d'Educació i Formació Professional que prevegi, expressament, entre els compromisos assolits per la Corporació, el de contractar professorat per a completar l'oferta reglada. A més, la dedicació en la impartició de l'ensenyament reglat ha de ser, com a mínim, d'una mitja jornada en relació amb una jornada completa.

Documents justificatius:

Contracte de treball corresponent al període certificat, un certificat de la Corporació Local que indiqui els ensenyaments impartits i la dedicació horària en cada un dels ensenyaments que es certifiquin i un informe de vida laboral. El contracte ha d'especificar la categoria en la qual es varen desenvolupar els serveis.

La coincidència de l'experiència docent dels punts 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, en un mateix període de temps en cap cas no implica que es valori per duplicat aquesta experiència. En aquest cas, únicament es valora l'apartat més favorable a l'interessat.

1.6 Experiència docent a escoles infantils de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) de titularitat pública o privada

3,250 per any complet

0,271 per mes

0,009 per dia

Els serveis prestats en escoles infantils només es valoren si s'han prestat com a mestre o professor de secundària de l'especialitat d' orientació educativa.

Documents justificatius:

Un certificat expedit pel director del centre en el cas dels centres privats o pels centres de titularitat pública un certificat expedit pel secretari de la corporació local o entitat de la qual depèn el centre, segons el model de l'annex 7 d'aquesta resolució i un certificat de vida laboral en el qual consti que el grup de cotització (GC) és 02 en el cas dels mestres i 01 per a la resta.

 

MÈRITS

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Formació acadèmica i activitats de formació (màxim 32 punts dels apartats 2 i 3)

2. Formació acadèmica (màxim 30 punts)

Únicament es valoren els mèrits de l'apartat 2 assolits fins al 10 de maig de 2023.

2.1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol al·legat com a requisit per formar part de la borsa

2.1.1

Escala de 0 a 10

De 5,001 fins a 5,999

Escala de 0 a 4

De 1,001 fins a 1,499

2,500

Certificat acadèmic original o fotocòpia d'aquest, en el què consti la nota mitjana amb la qual s'ha obtingut el títol aportat o document degudament signat on, a més, consti haver obtingut el títol i haver pagat els drets.

En el cas que el títol no s'hagi obtingut a l'Estat espanyol, per tenir en compte la nota mitjana de l'expedient s'ha de presentar una còpia de l'equivalència, expedida pel Ministeri d'Educació i Formació Professional o per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), de la nota mitjana dels estudis fets a un altre estat membre de la Unió Europea o a l'estranger.

No s'admeten com a documents justificatius els simples extractes acadèmics.

2.1.2

Escala de 0 a 10

De 6,000 fins a 7,500

Escala de 0 a 4

De 1,500 fins a 2,250

5,000

2.1.3

Escala de 0 a 10

Més de 7,500

Escala de 0 a 4

Més de 2,250

7,500

2.2. Doctorat i premis extraordinaris

2.2.1. Títol de doctor

6,000

Qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol de doctor.

b) Una fotocòpia del resguard que acrediti que s'ha obtingut el títol de doctor i que s'han pagat les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial que acrediti que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol de doctor i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

2.2.2. Premi extraordinari de doctorat

3,000

Certificació acreditativa corresponent o fotocòpia.

2.2.3. Premi extraordinari en la titulació aportada per accedir a les especialitats o funcions seleccionades en la sol·licitud

2,500

2.3. Altres titulacions universitàries

2.3.1. Titulacions universitàries de primer cicle

5,000

Qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol.

b) Una fotocòpia del resguard que acrediti que s'ha obtingut el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial que acrediti que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

2.3.2. Titulacions universitàries de segon cicle

5,000

2.3.3. Títol universitari oficial de màster diferent del requerit per a l' ingrés a la funció pública docent, per a l'obtenció del qual s'ha exigit almenys 60 crèdits.

5,000

2.3.4. Titulacions universitàries oficials de grau

5,000

Només es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial que no s'han presentat com a requisit per accedir a les diferents especialitats i en cap cas no es valoraran les titulacions que han estat necessàries per l'obtenció del títol al·legat com a requisit.

No es tenen en compte els primers cicles que han estat vehiculars per aconseguir una llicenciatura, grau, enginyeria, o viceversa.

2.4. Titulacions d'ensenyaments de règim especial

2.4.1. Títol de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música

2,500

Qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol.

b) Una fotocòpia del resguard que acrediti que s'ha obtingut el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial que acrediti que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

2.4.2. Titulació de cicle elemental o nivell intermedi de les escoles oficials d'idiomes

1,000

2.4.3. Titulació de cicle superior o nivell avançat de les escoles oficials d'idiomes

2,500

2.4.4. Nivell C1 de les escoles oficials d'idiomes

3,500

2.4.5. Nivell C2 de les escoles oficials d'idiomes

5,000

2.4.6. Titulació de tècnic esportiu superior

1,000

Aquestes titulacions només es valoren si no són de la mateixa especialitat a la qual opta l'aspirant.

Només es valoren les titulacions d'ensenyaments de règim especial que no s'han presentat com a requisit per accedir a les diferents especialitats i en cap cas no es valoraran les titulacions que han estat necessàries per l'obtenció del títol al·legat com a requisit.

Si escau valorar les titulacions assenyalades als apartats 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4 i 2.4.5 només es considera la de nivell superior del mateix idioma que presenta l'aspirant.

2.5. Titulacions de català (màxim 5 punts)

2.5.1. Títol de mestre de català o equivalent

5,000

Qualsevol dels documents següents:

a) Una fotocòpia del títol.

b) Una fotocòpia del resguard que acrediti que s'ha obtingut el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques.

c) Un certificat acadèmic oficial que acrediti que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No s'admet com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

A més, s'ha de presentar un certificat que acrediti que no s'ha obtingut per convalidació total de les assignatures.

2.5.2. Pel certificat de coneixements superiors de català, orals i escrits (nivell D) o el certificat de nivell C2 de català emès a les Illes Balears per la Junta Avaluadora de Català, per la Direcció General de Política Lingüística, per la Direcció General de Cultura i Joventut, per l'EBAP o per l'Institut d'Estudis Baleàrics, (o equivalent, d'acord amb l'annex 5 de l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut).

2,500

Fotocòpia del document acreditatiu

No es valoren per aquest apartat les titulacions al·legades com a requisit per a l'ingrés en la funció pública docent ni les titulacions d'ensenyament de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes de català i valencià, ja que aquestes titulacions es valoren per l'apartat 2.4.

 

MÈRITS

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

3. Activitats de formació permanent del professorat (màxim 30 punts)

Únicament es valoren els mèrits de l'apartat 3 assolits fins al 31 d'agost de 2022.

Per cada hora com assistent, ponent o coordinador d'activitats de formació reconeguda i registrada al Servei de Formació Homologada i Capacitació

0,025

L'Administració verificarà d'ofici la formació que aparegui al tràmit telemàtic el dia en què l'interessat tramiti telemàticament la sol·licitud, llevat que l'interessat presenti, davant la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, fins el darrer dia de presentació de sol·licituds de participació en aquesta convocatòria, nova documentació acreditativa de la formació realitzada d'acord amb l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 24 d'abril de 2017.

En cap cas no podran ser valorats per aquest apartat aquells cursos o assignatures del currículum de qualsevol títol acadèmic (titulacions progressives, títols d'especialista universitari vinculats a la superació de determinades assignatures dins el pla d'estudis del títol al·legat com a requisit o mèrit, etc.). Tampoc no es valoren el Certificat d'Aptitud Pedagògica, el Títol d'Especialització Didàctica ni el Títol Oficial de Màster Universitari que habilita per l'exercici de les professions regulades de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles Oficials d'Idiomes.

 

MÈRITS

PUNTS

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

4. Aspirants que han superat la fase d'oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos docents (màxim 15 punts)

Per cada fase d'oposició superada dels procediments selectius convocats a l'any 2018, 2019, 2020, 2022 i 2023 a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

5,000

 

L'Administració verificarà d'ofici l'acreditació d'aquest mèrit.

PUNTS TOTALS

La puntuació total d'un aspirant és la suma dels punts de l'apartat 1, més la suma dels punts dels apartats 2 i 3 amb un màxim de 32 punts, més els punts de l'apartat 4, expressada amb tres decimals.

 

ANNEX 4

​​​​​​A. Titulacions que capaciten per impartir especialitats o funcions docents com a funcionari interí

Les titulacions que no apareixen en aquest annex no seran considerades, per el curs escolar 2023-2024, com a capacitadores per impartir especialitats o funcions docents com a funcionari interí.

No obstant això, els aspirants poden sol·licitar fins el 31 d'agost de 2023, mitjançant tràmit telemàtic habilitat a tal efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, la inclusió, en concretes especialitats d'aquest annex i amb efectes a partir del curs 2024-2025, d'altra titulació universitària, sempre que acreditin que el pla d'estudis del títol al·legat inclou, entre la formació bàsica i l'obligatòria, seixanta crèdits ECTS de formació en l'especialitat sol·licitada.

PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI - 0590

0590001 FILOSOFIA

1. Graduat en filosofia.

2. Graduat en humanitats, sempre que s'acrediti haver cursat cinquanta crèdits en la matèria.

3. Llicenciat en filosofia.

4. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (filosofia).

5. Llicenciat en filosofia i lletres (filosofia).

6. Llicenciat en humanitats, sempre que s'acrediti haver cursat cinquanta crèdits en la matèria.

0590002 GREC

1. Graduat en estudis clàssics.

2. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques.

3. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de català i de clàssiques.

5. Graduat en estudis de francès i de clàssiques.

6. Graduat en filologia clàssica.

7. Graduat en lingüística (cultura clàssica).

8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb les llengües clàssiques.

9. Llicenciat en filologia clàssica.

10. Llicenciat en filologia grega.

11. Llicenciat en filologia llatina.

12. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàssica).

13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

0590003 LLATÍ

1. Graduat en estudis clàssics.

2. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques.

3. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de català i de clàssiques.

5. Graduat en estudis de francès i de clàssiques.

6. Graduat en filologia clàssica.

7. Graduat en lingüística (cultura clàssica).

8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb les llengües clàssiques.

9. Graduat en llengües romàniques i les seves literatures.

10. Llicenciat en filologia clàssica.

11. Llicenciat en filologia grega.

12. Llicenciat en filologia llatina.

13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia clàssica).

14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia bíblica trilingüe).

0590004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

1. Graduat en espanyol: llengua i literatures.

2. Graduat en estudis de català i espanyol.

3. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de francès i espanyol.

5. Graduat en estudis hispano-alemanys.

6. Graduat en estudis hispànics, llengua espanyola i les seves literatures.

7. Graduat en estudis literaris, sempre que acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

8. Graduat en filologia hispànica.

9. Graduat en humanitats, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

10. Graduat en lingüística, menció espanyol o haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

11. Graduat en literatures comparades.

12. Graduat en llengua i literatura espanyoles.

13. Graduat en llengua i literatura hispàniques.

14. Graduat en llengües aplicades, sempre que s'acrediti haver cursat setanta- dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

15. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

16. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

17. Graduat en llengües romàniques i les seves literatures.

18. Llicenciat en filologia hispànica.

19. Llicenciat en filologia romànica.

20. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica).

21. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).

22. Llicenciat en humanitats, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

23. Llicenciat en lingüística, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

24. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

0590005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA

1. Graduat en antropologia social i cultural.

2. Graduat en antropologia i evolució humana.

3. Graduat en arqueologia.

4. Graduat en ciències polítiques i de l'administració.

5. Graduat en ciència política i gestió pública.

6. Graduat en geografia.

7. Graduat en geografia i medi ambient.

8. Graduat en geografia i ordenació del territori.

9. Graduat en geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient.

10. Graduat en història.

11. Graduat en història de l'art.

12. Graduat en humanitats.

13. Graduat en relacions internacionals.

14. Llicenciat en ciències polítiques.

15. Llicenciat en ciències polítiques econòmiques i comercials.

16. Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

17. Llicenciat en ciències polítiques i econòmiques.

18. Llicenciat en ciències polítiques i sociologia.

19. Llicenciat en filosofia i lletres (geografia i història).

20. Llicenciat en geografia.

21. Llicenciat en geografia i història.

22. Llicenciat en geografia i història (història de l'art).

23. Llicenciat en història.

24. Llicenciat en història de l'art.

25. Llicenciat en antropologia social i cultural.

26. Llicenciat en humanitats.

27. Llicenciat en sociologia.

0590006 MATEMÀTIQUES

1. Enginyer aeronàutic.

2. Enginyer de camins, canals i ports.

3. Enginyer de telecomunicacions.

4. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

5. Enginyer en geodèsia i cartografia.

6. Enginyer en informàtica.

7. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

8. Enginyer naval i oceànic.

9. Enginyer químic.

10. Enginyer agrònom.

11. Enginyer de forest.

12. Arquitecte.

13. Graduat en arquitectura.

14. Graduat en arquitectura naval.

15. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

16. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

17. Graduat en edificació.

18. Graduat en enginyeria aeroespacial.

19. Graduat en enginyeria aeronàutica.

20. Graduat en enginyeria civil.

21. Graduat en enginyeria d'edificació.

22. Graduat en enginyeria de la construcció.

23. Graduat en enginyeria de sistemes d'informació.

24. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

25. Graduat en enginyeria de sistemes TIC.

26. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

27. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació.

28. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

29. Graduat en enginyeria elèctrica.

30. Graduat en enginyeria electrònica.

31. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

32. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

33. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

34. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

35. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

36. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

37. Graduat en enginyeria física.

38. Graduat en enginyeria geomàtica i topografia.

39. Graduat en enginyeria informàtica.

40. Graduat en enginyeria marina.

41. Graduat en enginyeria mecànica.

42. Graduat en enginyeria multimèdia.

43. Graduat en enginyeria química.

44. Graduat en enginyeria telemàtica.

45. Graduat en estadística.

46. Graduat en estadística empresarial.

47. Graduat en física.

48. Graduat en gestió aeronàutica.

49. Graduat en matemàtiques.

50. Graduat en matemàtiques computacionals.

51. Graduat en matemàtiques i estadística.

52. Graduat en química.

53. Graduat en tecnologies marines.

54. Llicenciat en ciències (físiques).

55. Llicenciat en ciències (matemàtiques).

56. Llicenciat en ciències (químiques).

57. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

58. Llicenciat en ciències físiques.

59. Llicenciat en ciències matemàtiques.

60. Llicenciat en ciències químiques.

61. Llicenciat en ciències tècniques estadístiques.

62. Llicenciat en física.

63. Llicenciat en informàtica.

64. Llicenciat en matemàtiques.

65. Llicenciat en química.

0590007 FÍSICA I QUÍMICA

1. Enginyer aeronàutic.

2. Enginyer de camins, canals i ports.

3. Enginyer de telecomunicacions.

4. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

5. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

6. Enginyer naval i oceànic.

7. Enginyer químic.

8. Enginyer agrònom.

9. Enginyer de forest.

10. Enginyer geòleg.

11. Graduat en arquitectura naval.

12. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

13. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

14. Graduat en bioquímica.

15. Graduat en bioquímica i biologia molecular.

16. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques.

17. Graduat en biotecnologia.

18. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

19. Graduat en ciències del mar.

20. Graduat en enginyeria biomèdica.

21. Graduat en enginyeria civil.

22. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament de producte.

23. Graduat en enginyeria de l'energia.

24. Graduat en enginyeria de la salut.

25. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

26. Graduat en enginyeria elèctrica.

27. Graduat en enginyeria electrònica.

28. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

29. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

30. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

31. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

32. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

33. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

34. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

35. Graduat en enginyeria física.

36. Graduat en enginyeria geològica.

37. Graduat en enginyeria marina.

38. Graduat en enginyeria mecànica.

39. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

40. Graduat en enginyeria química.

41. Graduat en enologia.

42. Graduat en farmàcia.

43. Graduat en física.

44. Graduat en geologia.

45. Graduat en nanociència i nanotecnologia.

46. Graduat en química.

47. Graduat en tecnologies marines.

48. Llicenciat en bioquímica.

49. Llicenciat en biotecnologia.

50. Llicenciat en ciències (física).

51. Llicenciat en ciències (geològiques).

52. Llicenciat en ciències (química).

53. Llicenciat en ciències del mar.

54. Llicenciat en ciències físiques.

55. Llicenciat en ciències químiques.

56. Llicenciat en enologia.

57. Llicenciat en farmàcia.

58. Llicenciat en física.

59. Llicenciat en geologia.

60. Llicenciat en química.

0590008 BIOLOGIA I GEOLOGIA

1. Enginyer agrònom.

2. Enginyer geòleg.

3. Enginyer de forests.

4. Enginyer de mines.

5. Graduat en biologia.

6. Graduat en biologia humana.

7. Graduat en bioquímica.

8. Graduat en bioquímica i biologia molecular.

9. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques.

10. Graduat en biotecnologia.

11. Graduat en ciència i salut animal.

12. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

13. Graduat en ciències ambientals.

14. Graduat en ciències biomèdiques.

15. Graduat en ciències del mar.

16. Graduat en enginyeria agrària.

17. Graduat en enginyeria agrícola.

18. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

19. Graduat en enginyeria agroambiental i del paisatge.

20. Graduat en enginyeria biomèdica.

21. Graduat en enginyeria de sistemes biològics.

22. Graduat en enginyeria en tecnologia minera.

23. Graduat en enginyeria forestal.

24. Graduat en enginyeria geològica.

25. Graduat en farmàcia.

26. Graduat en genètica.

27. Graduat en geologia.

28. Graduat en medicina.

29. Graduat en microbiologia.

30. Graduat en nanociència i nanotecnologia.

31. Graduat en veterinària.

32. Llicenciat en biologia.

33. Llicenciat en bioquímica.

34. Llicenciat en biotecnologia.

35. Llicenciat en ciències (biologia).

36. Llicenciat en ciències (geologia).

37. Llicenciat en ciències ambientals.

38. Llicenciat en ciències biològiques.

39. Llicenciat en ciències del mar.

40. Llicenciat en ciències geològiques.

41. Llicenciat en ciències naturals.

42. Llicenciat en farmàcia.

43. Llicenciat en geologia.

44. Llicenciat en medicina.

45. Llicenciat en veterinària.

0590009 DIBUIX

1. Arquitecte.

2. Enginyer aeronàutic.

3. Enginyer de camins, canals i ports.

4. Enginyer de forests.

5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

6. Enginyer en geodèsia i cartografia.

7. Enginyer industrial.

8. Enginyer naval.

9. Enginyeria del disseny industrial.

10. Enginyeria del disseny industrial i desenvolupament del producte.

11. Graduat en arquitectura.

12. Graduat en arquitectura naval.

13. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

14. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

15. Graduat en arts.

16. Graduat en arts i disseny.

17. Graduat en belles arts.

18. Graduat en conservació i restauració de béns culturals.

19. Graduat en disseny.

20. Graduat en edificació.

21. Graduat en enginyeria civil.

22. Graduat en enginyeria de disseny.

23. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

24. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

25. Graduat en enginyeria d'edificació.

26. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

27. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

28. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

29. Graduat en enginyeria en disseny industrial.

30. Graduat en enginyeria forestal.

31. Graduat en enginyeria mecànica.

32. Graduat en enginyeria química.

33. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

34. Graduat en arts.

35. Graduat en ciències i tecnologia de l'edificació.

36. Llicenciat en belles arts.

37. Títol superior de disseny totes les especialitats (equivalent a Grau). (LOE)

38. Títol de grau en ensenyaments artístics superiors de disseny, en totes les especialitats.

0590010 FRANCÈS

1. Graduat en estudis d'anglès i francès.

2. Graduat en estudis de francès i català.

3. Graduat en estudis de francès i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de francès i espanyol.

5. Graduat en estudis francesos.

6. Graduat en filologia romànica. (*)

7. Graduat en lingüística. (*)

8. Graduat en llengües aplicades. (*)

9. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

10. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

11. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

12. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

13. Graduat en traducció i interpretació. (*)

14. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

15. Llicenciat en filologia francesa.

16. Llicenciat en filologia moderna (francès).

17. Llicenciat en filologia romànica (francès).

18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).

19. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica: francès).

20. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna: francès)

21. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab, francès).

22. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, alemany).

23. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).

24. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès).

25. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus, francès).

26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès).

27. Llicenciat en traducció i interpretació (català, anglès, francès).

28. Llicenciat en traducció i interpretació (francès).

29. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab, portuguès).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, català).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, espanyol).

35. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià).

36. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).

37. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, japonès).

38. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès).

39. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, anglès).

40. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, portuguès).

41. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès).

42. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, alemany).

43. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, anglès).

44. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, rus).

45. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, xinès).

46. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès).

47. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 de francès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

48. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Diplôme d'Approfondi en Langue Française de nivell C2 (DALF C2) del Centre International d'Études Pedagogiques o del Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse.

49. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Diplôme des Hautes Études Françaises (DHEF) de l'Alliance Française.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua francesa o la seva literatura.

0590011 ANGLÈS

1. Graduat en anglès.

2. Graduat en estudis anglesos.

3. Graduat en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura.

4. Graduat en estudis d'anglès i català.

5. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques.

6. Graduat en estudis d'anglès i espanyol.

7. Graduat en estudis d'anglès i francès.

8. Graduat en lingüística. (*)

9. Graduat en llengua i literatura angleses.

10. Graduat en llengües aplicades. (*)

11. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

12. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

13. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

14. Graduat en traducció, interpretació i llengües aplicades.

15. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

16. Graduat en traducció i interpretació. (*)

17. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

18. Llicenciat en filologia anglesa.

19. Llicenciat en filologia anglogermànica.

20. Llicenciat en filologia germànica (anglès).

21. Llicenciat en filologia moderna (anglès).

22. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

23. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia germànica: anglès).

24. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna: anglès).

25. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, xinès, anglès).

26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).

27. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany).

28. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, italià).

29. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab, francès).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, català).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, espanyol).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès).

35. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, alemany).

36. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).

37. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià).

38. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià, portuguès).

39. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, japonès).

40. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès).

41. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès, alemany).

42. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus).

43. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus, francès).

44. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès).

45. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès).

46. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, italià).

47. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, japonès).

48. Llicenciat en traducció i interpretació (català, anglès, francès).

49. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, anglès).

50. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, anglès).

51. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

52. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificate of Proficiency in English (CPE) de Cambridge University.

53. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Trinity's Integrated Skills in English IV (ISE IV) del Trinity College.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua anglesa o la seva literatura.

 

​​​​​​​0590012 ALEMANY

​​​​​​​

1. Graduat en estudis alemanys.

2. Graduat en estudis anglesos, menció d'alemany.

3. Graduat en estudis d'anglès i català, menció d'alemany.

4. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques, menció d'alemany.

5. Graduat en estudis d'anglès i espanyol, menció d'alemany.

6. Graduat en estudis d'anglès i francès, menció d'alemany.

7. Graduat en estudis de català i de clàssiques, menció d'alemany.

8. Graduat en estudis de català i espanyol, menció d'alemany.

9. Graduat en estudis de francès i català, menció d'alemany.

10. Graduat en estudis de francès i de clàssiques, menció d'alemany.

11. Graduat en estudis de francès i espanyol, menció d'alemany.

12. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques, menció d'alemany.

13. Graduat en estudis hispano-alemanys.

14. Graduat en lingüística. (*)

15. Graduat en llengua i literatura alemanyes.

16. Graduat en llengües aplicades. (*)

17. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

18. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

19. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

20. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

21. Graduat en traducció i interpretació. (*)

22. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

23. Llicenciat en filologia alemanya.

24. Llicenciat en filologia anglesa, menció filologia alemanya.

25. Llicenciat en filologia anglogermànica.

26. Llicenciat en filologia germànica.

27. Llicenciat en filologia moderna (alemany).

28. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

29. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia germànica).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, català).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, espanyol).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, italià).

35. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, portuguès).

36. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus).

37. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus, italià).

38. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, xinès, anglès).

39. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, italià).

40. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).

41. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, alemany).

42. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès, alemany).

43. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany).

44. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).

45. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, alemany).

46. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 d'alemany de l'Escola Oficial d'Idiomes.

47. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) del Goethe Institut.

48. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Goethe-Zertifikat C2 Grosses Deutsches Sprachdiplom del Goethe Institut.

49. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) del Goethe Institut.

50. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) del Goethe Institut.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua alemanya o la seva literatura.

0590014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES

1. Graduat en estudis catalans i occitans.

2. Graduat en estudis d'anglès i català.

3. Graduat en estudis de català i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de català i espanyol.

5. Graduat en filologia catalana.

6. Graduat en lingüística, menció català o haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la seva literatura.

7. Graduat en llengua i literatura catalanes.

8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la seva literatura.

9. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la seva literatura.

10. Llicenciat en filologia (hispànica, filologia valenciana) per la Universitat de València.

11. Llicenciat en filologia catalana.

12. Llicenciat en filologia valenciana.

13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana).

14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat de Barcelona (de 1968 a 1971).

15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona (de 1973 a 1977).

16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, catalana).

17. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat de Barcelona (fins al 1967).

18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) per la Universitat de Barcelona (de 19setanta-dos a 1977).

19. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la Universitat de Barcelona (a partir de 1978).

20. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de 1978).

21. Llicenciat en lingüística, menció en llengua i literatura catalanes.

0590016 MÚSICA

1. Graduat en història i ciències de la música.

2. Graduat en interpretació musical.

3. Graduat en música.

4. Graduat en musicologia.

5. Llicenciat en història (història de l'art / musicologia).

6. Llicenciat en història i ciències de la música.

7. Llicenciat en musicologia.

8. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol de professor de l'especialitat, segons el que disposa el Decret 2618/1966, de 10 de setembre (BOE del 24/10/1966).

9. Títol de professor superior de conservatori en qualsevol de les especialitats establertes en el Decret 2618/1966, de 10 de setembre (BOE del 24/10/1966).

10. Títol superior de música en qualsevol de les especialitats.

11. Totes les titulacions declarades equivalents al títol superior de música, segons el RD 1542/1994, de 8 de juliol (BOE del 09/08/1994).

0590017 EDUCACIÓ FÍSICA

1. Graduat en ciències de l'activitat física i de l'esport.

2. Graduat en ciències de l'esport.

3. Graduat en medicina i estar en possessió del diploma d'especialista en medicina esportiva.

4. Llicenciat en ciències de l'activitat i de l'esport.

5. Llicenciat en educació física.

6. Llicenciat en medicina i estar en possessió del diploma d'especialista en medicina esportiva.

 

0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA

​​​​​​​

1. Graduat en pedagogia.

2. Graduat en psicologia.

3. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

4. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

5. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

6. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació).

7. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).

8. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).

9. Llicenciat en pedagogia.

10. Llicenciat en psicologia.

11. Llicenciat en psicopedagogia.

12. Qualsevol titulació universitària superior i estar en possessió del títol de diplomat de les escoles universitàries de psicologia fins a 1974.

0590019 TECNOLOGIA

1. Arquitecte.

2. Arquitecte tècnic.

3. Diplomat (màquines navals).

4. Diplomat (nàutica).

5. Diplomat (radioelectrònica naval).

6. Diplomat en màquines navals.

7. Diplomat en navegació marítima.

8. Diplomat en radioelectrònica naval.

9. Enginyer.

10. Enginyer tècnic, en qualsevol especialitat.

11. Graduat en arquitectura.

12. Graduat en arquitectura naval.

13. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

14. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

15. Graduat en arquitectura tècnica.

16. Graduat en audiovisual i multimèdia.

17. Graduat en biotecnologia.

18. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

19. Graduat en ciències i tecnologia de l'edificació.

20. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

21. Graduat en edificació.

22. Graduat en enginyeria, en qualsevol especialitat.

23. Graduat en enologia.

24. Graduat en estudis d'arquitectura.

25. Graduat en física.

26. Graduat en gestió aeronàutica.

27. Graduat en informàtica i serveis.

28. Graduat en mitjans audiovisuals.

29. Graduat en multimèdia.

30. Graduat en nanociència i nanotecnologia.

31. Graduat en química.

32. Graduat en tecnologia i gestió alimentària.

33. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

34. Graduat en tecnologies marines.

35. Llicenciat de la marina civil. Secció màquines navals.

36. Llicenciat de la marina civil. Secció nàutica.

37. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

38. Llicenciat en biologia (biotecnologia).

39. Llicenciat en biotecnologia.

40. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

41. Llicenciat en ciències (física).

42. Llicenciat en ciències (química).

43. Llicenciat en ciències físiques.

44. Llicenciat en ciències químiques.

45. Llicenciat en enologia.

46. Llicenciat en física.

47. Llicenciat en informàtica.

48. Llicenciat en màquines navals.

49. Llicenciat en nàutica i transport marítim.

50. Llicenciat en química.

51. Llicenciat en radioelectrònica naval.

52. Títol superior de disseny, especialitat disseny d'interiors. (LOE)

53. Títol superior de disseny, especialitat disseny de producte. (LOE)

0590061 ECONOMIA

1. Enginyer en organització industrial.

2. Graduat en administració d'empreses.

3. Graduat en administració i direcció d'empreses.

4. Graduat en comerç.

5. Graduat en comptabilitat i finances.

6. Graduat en direcció i creació d'empreses.

7. Graduat en economia.

8. Graduat en empresa i tecnologia.

9. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

10. Graduat en estudis internacionals d'economia i empresa (International Business Economics).

11. Graduat en finances i comptabilitat.

12. Graduat en logística i negocis marítims.

13. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

14. Graduat en negocis internacionals.

15. Graduat en relacions internacionals.

16. Graduat en turisme amb menció en Direcció.

17. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

18. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

19. Llicenciat en ciències econòmiques.

20. Llicenciat en ciències empresarials.

21. Llicenciat en economia.

22. Llicenciat en investigació i ciències del mercat.

0590101 ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

1. Diplomat en ciències empresarials.

2. Diplomat en gestió i administració pública.

3. Graduat en administració d'empreses.

4. Graduat en administració i direcció d'empreses.

5. Graduat en ciència política i gestió pública.

6. Graduat en ciències polítiques i de l'administració.

7. Graduat en comerç.

8. Graduat en comptabilitat i finances.

9. Graduat en direcció i creació d'empreses.

10. Graduat en dret.

11. Graduat en economia.

12. Graduat en empresa i tecnologia.

13. Graduat en empreses i activitats turístiques.

14. Graduat en estudis internacionals d'economia i empresa (International Business Economics).

15. Graduat en finances i comptabilitat.

16. Graduat en gestió informàtica empresarial.

17. Graduat en gestió turística

18. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

19. Graduat en negocis internacionals.

20. Graduat en relacions internacionals.

21. Graduat en relacions laborals.

22. Graduat en relacions laborals i ocupació.

23. Graduat en relacions laborals i recursos humans.

24. Graduat en turisme.

25. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

26. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

27. Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

28. Llicenciat en ciències del treball.

29. Llicenciat en dret.

30. Llicenciat en economia.

0590102 ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL

1. Enginyer agrònom.

2. Enginyer de forests.

3. Enginyer industrial (química).

4. Enginyer químic.

5. Graduat en biologia.

6. Graduat en bioquímica.

7. Graduat en bioquímica i biologia molecular.

8. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques.

9. Graduat en biotecnologia.

10. Graduat en ciències ambientals.

11. Graduat en farmàcia.

12. Graduat en química.

13. Graduat en enginyeria agrària.

14. Graduat en enginyeria agrària i alimentària.

15. Graduat en enginyeria agrícola.

16. Graduat en enginyeria agroalimentària.

17. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

18. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

19. Graduat en enginyeria química.

20. Llicenciat en biologia.

21. Llicenciat en bioquímica.

22. Llicenciat en biotecnologia.

23. Llicenciat en ciències (biologia).

24. Llicenciat en ciències ambientals.

25. Llicenciat en ciències biològiques.

26. Llicenciat en ciències naturals.

27. Llicenciat en ciències (química).

28. Llicenciat en ciències químiques.

29. Llicenciat en farmàcia.

30. Llicenciat en química.

0590103 ASSESSORIA I PROCESSOS D'IMATGE PERSONAL

1. Enginyer químic.

2. Graduat en biologia.

3. Graduat en bioquímica.

4. Graduat en comunicació.

5. Graduat en comunicació audiovisual.

6. Graduat en farmàcia.

7. Graduat en medicina.

8. Llicenciat en farmàcia.

9. Llicenciat en biologia.

10. Llicenciat en bioquímica.

11. Llicenciat en comunicació audiovisual.

12. Llicenciat en medicina.

13. Llicenciat en química.

 

0590104 CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ

 

1. Arquitecte.

2. Arquitecte tècnic.

3. Enginyer de camins, canals i ports.

4. Enginyer naval i oceànic.

5. Enginyer de disseny industrial.

6. Enginyer de disseny industrial i desenvolupament del producte.

7. Enginyer de materials.

8. Enginyer en organització industrial.

9. Enginyer industrial en totes les especialitats.

10. Enginyer agrònom.

11. Enginyer de forest.

12. Enginyer tècnic d'obres públiques, en totes les especialitats.

13. Enginyer tècnic en topografia.

14. Enginyer tècnic industrial en totes les especialitats.

15. Graduat en arquitectura.

16. Graduat en ciències i tecnologia de l'edificació.

17. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

18. Graduat en edificació.

19. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

20. Graduat en enginyeria civil.

21. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

22. Graduat en enginyeria de disseny.

23. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

24. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

25. Graduat en enginyeria d'edificació.

26. Graduat en enginyeria de materials.

27. Graduat en enginyeria en disseny industrial.

28. Graduat en enginyeria en geoinformació i geomàtica.

29. Graduat en enginyeria en obres públiques.

30. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

0590105 FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

1. Diplomat en ciències empresarials.

2. Diplomat en educació social.

3. Diplomat en gestió i administració pública.

4. Diplomat en relacions laborals.

5. Diplomat en treball social.

6. Enginyer en organització industrial.

7. Graduat en administració d'empreses.

8. Graduat en administració i direcció d'empreses.

9. Graduat en ciència política i gestió pública.

10. Graduat en ciències polítiques i de l'administració.

11. Graduat en dret.

12. Graduat en economia.

13. Graduat en educació social.

14. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

15. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

16. Graduat en pedagogia.

17. Graduat en psicologia.

18. Graduat en relacions laborals.

19. Graduat en relacions laborals i ocupació.

20. Graduat en relacions laborals i recursos humans.

21. Graduat en seguretat.

22. Graduat en sociologia.

23. Graduat en treball social.

24. Graduat en turisme.

25. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

26. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

27. Llicenciat en ciències del treball.

28. Llicenciat en dret.

29. Llicenciat en economia.

30. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

31. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

32. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació).

33. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).

34. Llicenciat en pedagogia.

35. Llicenciat en psicologia.

36. Llicenciat en psicopedagogia.

37. Llicenciat en sociologia.

38. Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

0590106 HOTELERIA I TURISME

1. Diplomat en empreses i activitats turístiques.

2. Diplomat en turisme.

3. Graduat en administració d'empreses.

4. Graduat en administració i direcció d'empreses.

5. Graduat en ciències culinàries i gastronòmiques.

6. Graduat en empresa i tecnologia.

7. Graduat en empreses i activitats turístiques.

8. Graduat en gastronomia i arts culinàries.

9. Graduat en gestió turística.

10. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

11. Graduat en protocol, organització d'esdeveniments i comunicació corporativa.

12. Graduat en turisme.

13. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

14. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

0590107 INFORMÀTICA

1. Diplomat en estadística.

2. Enginyer en electrònica.

3. Enginyer en informàtica.

4. Enginyer en telecomunicació.

5. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

6. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

7. Enginyer tècnic de telecomunicació, especialitat en telemàtica.

8. Graduat en audiovisual i multimèdia.

9. Graduat en ciència de dades aplicades.

10. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

11. Graduat en disseny i desenvolupament de videojocs.

12. Graduat en enginyeria de la salut.

13. Graduat en enginyeria de sistemes audiovisuals.

14. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

15. Graduat en enginyeria de sistemes TIC.

16. Graduat en enginyeria de sistemes d'informació.

17. Graduat en enginyeria de tecnologia i serveis de telecomunicació.

18. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació.

19. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

20. Graduat en enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

21. Graduat en enginyeria electrònica.

22. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

23. Graduat en enginyeria física.

24. Graduat en enginyeria informàtica.

25. Graduat en enginyeria multimèdia.

26. Graduat en enginyeria telemàtica.

27. Graduat en estadística.

28. Graduat en estadística empresarial.

29. Graduat en física.

30. Graduat en matemàtiques.

31. Graduat en multimèdia.

32. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

33. Llicenciat en ciències físiques.

34. Llicenciat en informàtica.

35. Llicenciat en física.

36. Llicenciat en matemàtiques.

0590108 INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA

1. Diplomat en educació social.

2. Diplomat en treball social.

3. Graduat en educació social.

4. Graduat en pedagogia.

5. Graduat en psicologia.

6. Graduat en sociologia.

7. Graduat en treball social.

8. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

9. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

10. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

11. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació).

12. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).

13. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).

14. Llicenciat en pedagogia.

15. Llicenciat en psicologia.

16. Llicenciat en psicopedagogia.

17. Llicenciat en sociologia.

0590109 Navegació i instal·lacions marines

1. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

2. Diplomat de la marina civil (nàutica).

3. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

4. Diplomat en màquines navals.

5. Diplomat en navegació marítima.

6. Diplomat en radioelectrònica naval.

7. Enginyer de camins, canals i ports.

8. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

9. Enginyer en geodèsia i cartografia.

10. Enginyer naval.

11. Enginyer naval i oceànic.

12. Enginyer tècnic naval, en totes les especialitats.

13. Enginyeria en tecnologia naval.

14. Graduat en arquitectura naval.

15. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

16. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

17. Graduat en enginyeria de l'energia.

18. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

19. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

20. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

21. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

22. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

23. Graduat en enginyeria marina.

24. Graduat en enginyeria mecànica.

25. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

26. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

27. Graduat en marina.

28. Graduat en nàutica i transport marítim.

29. Graduat en tecnologies marines.

30. Llicenciat en màquines navals.

31. Llicenciat de la marina civil. Secció màquines navals.

32. Llicenciat de la marina civil. Secció nàutica.

33. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

34. Llicenciat en màquines navals.

35. Llicenciat en nàutica i transport marítim.

36. Llicenciat en radioelectrònica naval.

0590110 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL

1. Diplomat en ciències empresarials.

2. Graduat en administració d'empreses.

3. Graduat en administració i direcció d'empreses.

4. Graduat en comerç.

5. Graduat en comptabilitat i finances.

6. Graduat en comunicació.

7. Graduat en comunicació de les organitzacions.

8. Graduat en direcció i creació d'empreses.

9. Graduat en dret.

10. Graduat en economia.

11. Graduat en empresa i tecnologia.

12. Graduat en empreses i activitats turístiques.

13. Graduat en estudis internacionals d'economia i empresa (International Business Economics).

14. Graduat en finances i comptabilitat.

15. Graduat en gestió informàtica empresarial.

16. Graduat en gestió turística.

17. Graduat en logística i negocis marítims.

18. Graduat en màrqueting.

19. Graduat en màrqueting i comunicació empresarial.

20. Graduat en màrqueting i comunitats digitals.

21. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

22. Graduat en negocis i màrqueting internacionals.

23. Graduat en negocis internacionals.

24. Graduat en publicitat i relacions públiques.

25. Graduat en relacions laborals.

26. Graduat en relacions laborals i ocupació.

27. Graduat en relacions laborals i recursos humans.

28. Graduat en turisme.

29. Llicenciat en ciències del treball.

30. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

31. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

32. Llicenciat en dret.

33. Llicenciat en economia.

34. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

35. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

0590111 ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES

1. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

2. Diplomat de la marina civil (nàutica).

3. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

4. Diplomat en màquines navals.

5. Diplomat en navegació marítima.

6. Diplomat en radioelectrònica naval.

7. Enginyer aeronàutic.

8. Enginyer agrònom.

9. Enginyer de forest.

10. Enginyer industrial, en totes les seves especialitats.

11. Enginyer naval i oceànic.

12. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats.

13. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats.

14. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats.

15. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats.

16. Enginyer tècnic naval, en totes les especialitats.

17. Graduat en arquitectura naval.

18. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

19. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

20. Graduat en enginyeria aeroespacial.

21. Graduat en enginyeria aeronàutica.

22. Graduat en enginyeria agrària.

23. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

24. Graduat en enginyeria de l'energia.

25. Graduat en enginyeria marina.

26. Graduat en enginyeria mecànica.

27. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

28. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

29. Graduat en tecnologies aeroespacials.

30. Graduat en tecnologies marines.

31. Llicenciat de la marina civil . Secció màquines navals.

32. Llicenciat de la marina civil. Secció nàutica.

33. Llicenciat de la marina civil . Secció radioelectrònica naval.

34. Llicenciat en màquines navals.

35. Llicenciat en nàutica i transport marítim.

36. Llicenciat en radioelectrònica naval.

0590112 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA

1. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

2. Diplomat de la marina civil (nàutica).

3. Diplomat en màquines navals.

4. Diplomat en navegació marítima.

5. Enginyer aeronàutic.

6. Enginyer agrònom.

7. Enginyer de materials.

8. Enginyer de mines.

9. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

10. Enginyer en disseny industrial.

11. Enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte.

12. Enginyer en electrònica.

13. Enginyer en organització industrial.

14. Enginyer geòleg.

15. Enginyer industrial, en qualsevol especialitat.

16. Enginyer naval.

17. Enginyer naval i oceànic.

18. Enginyer tècnic aeronàutic (aeronaus).

19. Enginyer tècnic aeronàutic (equips i materials aeroespacials).

20. Enginyer tècnic aeronàutic (materials aeronàutics i armament aeri).

21. Enginyer tècnic agrícola (explotacions agropecuàries).

22. Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

23. Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

24. Enginyer tècnic agrícola (mecanització i construccions rurals).

25. Enginyer tècnic de mines, en totes les especialitats.

26. Enginyer tècnic d'obres públiques (construccions civils).

27. Enginyer tècnic en aeronaus.

28. Enginyer tècnic en construccions civils.

29. Enginyer tècnic en disseny industrial.

30. Enginyer tècnic en electricitat.

31. Enginyer tècnic en explotacions agropecuàries.

32. Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

33. Enginyer tècnic en materials aeronàutics i armament aeri.

34. Enginyer tècnic en mecanització agrària i construccions rurals.

35. Enginyer tècnic en teixits de punt.

36. Enginyer tècnic industrial.

37. Enginyer tècnic industrial (electricitat).

38. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats.

39. Enginyer tècnic naval, en totes les especialitats.

40. Enginyer tècnic tèxtil.

41. Graduat en arquitectura naval.

42. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

43. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

44. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

45. Graduat en enginyeria aeroespacial.

46. Graduat en enginyeria aeronàutica.

47. Graduat en enginyeria agrària.

48. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural

49. Graduat en enginyeria agropecuària i del medi rural.

50. Graduat en enginyeria biomèdica.

51. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

52. Graduat en enginyeria de disseny.

53. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

54. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

55. Graduat en enginyeria de la tecnologia de mines i energia.

56. Graduat en enginyeria de l'energia.

57. Graduat en enginyeria de materials.

58. Graduat en enginyeria de recursos energètics i miners.

59. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

60. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

61. Graduat en enginyeria elèctrica.

62. Graduat en enginyeria electrònica.

63. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

64. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

65. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

66. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

67. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

68. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

69. Graduat en enginyeria marina.

70. Graduat en enginyeria mecànica.

71. Graduat en enginyeria mecatrònica.

72. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

73. Graduat en tecnologies marines.

74. Llicenciat de la marina civil. Secció màquines navals.

75. Llicenciat de la marina civil . Secció nàutica.

76. Llicenciat en màquines navals.

77. Llicenciat en nàutica i transport marítim.

0590113 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE SISTEMES ENERGÈTICS

1. Arquitecte.

2. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

3. Diplomat en màquines navals.

4. Enginyer aeronàutic.

5. Enginyer agrònom.

6. Enginyer de forest.

7. Enginyer de camins, canals i ports.

8. Enginyer de mines.

9. Enginyer de telecomunicació.

10. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

11. Enginyer en electrònica.

12. Enginyer en organització industrial.

13. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

14. Enginyer geòleg.

15. Enginyer naval.

16. Enginyer naval i oceànic.

17. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats.

18. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats.

19. Enginyer tècnic d'obres públiques, en totes les especialitats.

20. Enginyer tècnic de mines, en totes les especialitats.

21. Enginyer tècnic de telecomunicacions, en totes les especialitats.

22. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats.

23. Enginyer tècnic naval, en totes les especialitats.

24. Enginyer químic.

25. Graduat en arquitectura.

26. Graduat en arquitectura naval.

27. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

28. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

29. Graduat en biotecnologia.

30. Graduat en ciències ambientals.

31. Graduat en ciències i tecnologies de l'edificació.

32. Graduat en edificació.

33. Graduat en enginyeria aeroespacial.

34. Graduat en enginyeria aeronàutica.

35. Graduat en enginyeria agrària.

36. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

37. Graduat en enginyeria agroambiental i del paisatge.

38. Graduat en enginyeria alimentària.

39. Graduat en enginyeria d'edificació.

40. Graduat en enginyeria d'obres públiques.

41. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

42. Graduat en enginyeria de l'energia.

43. Graduat en enginyeria de recursos energètics i miners.

44. Graduat en enginyeria de sistemes biològics.

45. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

46. Graduat en enginyeria elèctrica.

47. Graduat en enginyeria electrònica.

48. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

49. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

50. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

51. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

52. Graduat en enginyeria en explotació de mines i recursos energètics.

53. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

54. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

55. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

56. Graduat en enginyeria mecànica.

57. Graduat en tecnologia i gestió alimentària.

58. Llicenciat de la marina civil (màquines navals).

59. Llicenciat en ciències ambientals.

60. Llicenciat en màquines navals.

0590114 PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA

1. Enginyer agrònom.

2. Graduat en biologia.

3. Graduat en ciència i salut animal.

4. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

5. Graduat en ciències ambientals.

6. Graduat en ciències de la mar.

7. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

8. Graduat en veterinària.

9. Llicenciat en biologia.

10. Llicenciat en ciències ambientals.

11. Llicenciat en ciències de la mar.

12. Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments.

13. Llicenciat en veterinària.

0590115 PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA

1. Enginyer agrònom.

2. Enginyer de forest.

3. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats.

4. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats.

5. Graduat en biologia.

6. Graduat en ciència i salut animal.

7. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

8. Graduat en ciències ambientals.

9. Graduat en ciències de la mar.

10. Graduat en enginyeria agrària.

11. Graduat en enginyeria agrícola.

12. Graduat en enginyeria agroalimentària.

13. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

14. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

15. Graduat en enginyeria agroambiental i del paisatge.

16. Graduat en enginyeria agropecuària i del medi rural.

17. Graduat en enologia.

18. Graduat en geologia.

19. Graduat en veterinària.

20. Llicenciat en biologia.

21. Llicenciat en ciències ambientals.

22. Llicenciat en ciències de la mar.

23. Llicenciat en enologia.

24. Llicenciat en geologia.

25. Llicenciat en veterinària.

0590116 PROCESSOS EN LA INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

1. Enginyer agrònom (alimentària).

2. Enginyer industrial (química).

3. Enginyer químic.

4. Enginyer tècnic agrícola (indústries agràries i alimentàries).

5. Enginyer tècnic agrícola (indústries agrícoles).

6. Enginyer tècnic en indústries agrícoles.

7. Graduat en biologia.

8. Graduat en bioquímica.

9. Graduat en biotecnologia.

10. Graduat en ciència i salut animal.

11. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

12. Graduat en ciències de la mar.

13. Graduat en enginyeria agrària.

14. Graduat en enginyeria agrària i alimentària.

15. Graduat en enginyeria agrícola.

16. Graduat en enginyeria agroalimentària.

17. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

18. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

19. Graduat en enginyeria agroambiental i del paisatge.

20. Graduat en enologia.

21. Graduat en farmàcia, sempre que s'acrediti haver-se especialitzat en tecnologia alimentària.

22. Graduat en gastronomia i arts culinàries.

23. Graduat en microbiologia.

24. Graduat en química.

25. Graduat en tecnologia i gestió alimentària.

26. Graduat en veterinària.

27. Llicenciat en biologia.

28. Llicenciat en biologia (bioquímica).

29. Llicenciat en biotecnologia.

30. Llicenciat en ciències (biologia).

31. Llicenciat en ciències (biològiques).

32. Llicenciat en ciències (ciències naturals).

33. Llicenciat en ciències de la mar.

34. Llicenciat en ciències (química).

35. Llicenciat en ciències biològiques.

36. Llicenciat en ciències químiques.

37. Llicenciat en ciències químiques (agrícola).

38. Llicenciat en ciències químiques (analítica).

39. Llicenciat en ciències químiques (bioquímica).

40. Llicenciat en ciències químiques (industrial).

41. Llicenciat en enologia.

42. Llicenciat en farmàcia, sempre que s'acrediti haver-se especialitzat en tecnologia alimentària.

43. Llicenciat en química.

44. Llicenciat en veterinària.

0590117 PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PRODUCTES ORTOPROTÈTICS

1. Graduat en biologia.

2. Graduat en bioquímica.

3. Graduat en biotecnologia.

4. Graduat en ciència i salut animal.

5. Graduat en ciències ambientals.

6. Graduat en ciències biomèdiques.

7. Graduat en enginyeria biomèdica.

8. Graduat en enginyeria de la salut.

9. Graduat en enginyeria de sistemes biològics.

10. Graduat en farmàcia.

11. Graduat en fisioteràpia.

12. Graduat en genètica.

13. Graduat en infermeria.

14. Graduat en medicina.

15. Graduat en microbiologia.

16. Graduat en nutrició humana i dietètica.

17. Graduat en odontologia.

18. Graduat en química.

19. Graduat en veterinària.

20. Llicenciat en biologia.

21. Llicenciat en bioquímica.

22. Llicenciat en biotecnologia.

23. Llicenciat en ciències ambientals.

24. Llicenciat en farmàcia.

25. Llicenciat en medicina.

26. Llicenciat en odontologia.

27. Llicenciat en química.

28. Llicenciat en veterinària.

0590118 PROCESSOS SANITARIS

1. Diplomat en infermeria.

2. Graduat en biologia.

3. Graduat en bioquímica.

4. Graduat en biotecnologia.

5. Graduat en ciència i salut animal.

6. Graduat en ciències biomèdiques.

7. Graduat en enginyeria biomèdica.

8. Graduat en enginyeria de la salut.

9. Graduat en enginyeria de sistemes biològics.

10. Graduat en farmàcia.

11. Graduat en fisioteràpia.

12. Graduat en genètica.

13. Graduat en infermeria.

14. Graduat en medicina.

15. Graduat en nutrició humana i dietètica.

16. Graduat en odontologia.

17. Graduat en química.

18. Graduat en teràpia ocupacional.

19. Graduat en veterinària.

20. Llicenciat en biologia.

21. Llicenciat en bioquímica.

22. Llicenciat en biotecnologia.

23. Llicenciat en farmàcia.

24. Llicenciat en medicina.

25. Llicenciat en odontologia.

26. Llicenciat en química

27. Llicenciat en veterinària.

0590119 PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ

1. Enginyer de telecomunicació.

2. Graduat en audiovisual i multimèdia.

3. Graduat en comunicació.

4. Graduat en comunicació audiovisual.

5. Graduat en comunicació de les organitzacions.

6. Graduat en comunicació i indústries culturals.

7. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge.

8. Graduat en enginyeria de so i imatge.

9. Graduat en enginyeria en so i imatge en telecomunicació.

10. Graduat en enginyeria multimèdia.

11. Graduat en mitjans audiovisuals.

12. Graduat en multimèdia.

13. Graduat en periodisme.

14. Graduat en publicitat i relacions públiques.

15. Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).

16. Llicenciat en comunicació audiovisual.

17. Llicenciat en periodisme.

18. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

19. Títol superior de disseny, especialitat disseny gràfic. (LOE)

0590120 PROCESSOS I PRODUCTES TÈXTILS I DE CONFECCIÓ I PELL

1. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

2. Enginyer químic.

3. Enginyer tècnic industrial, especialitat tèxtil.

4. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

5. Graduat en química.

6. Llicenciat en química.

0590121 PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA

1. Enginyer de materials.

2. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

3. Enginyer en disseny industrial.

4. Enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte.

5. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

6. Enginyer químic.

7. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial.

8. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

9. Graduat en enginyeria de disseny.

10. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

11. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

12. Graduat en enginyeria de materials.

13. Graduat en enginyeria de tecnologies industrials.

14. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

15. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

16. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

17. Graduat en enginyeria física.

18. Graduat en física.

19. Graduat en química.

20. Llicenciat en ciències físiques.

21. Llicenciat en física.

22. Llicenciat en química.

0590122 PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES

1. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

2. Enginyer en disseny industrial.

3. Enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte.

4. Enginyer químic.

5. Enginyer tècnic en disseny industrial.

6. Enginyer tècnic industrial, especialitat en química industrial.

7. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

8. Graduat en enginyeria de disseny.

9. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

10. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

11. Graduat en enginyeria de materials.

12. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

13. Graduat en enginyeria de tecnologies industrials.

14. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

15. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

16. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

17. Graduat en enginyeria en disseny industrial.

18. Graduat en enginyeria multimèdia.

19. Graduat en química.

20. Llicenciat en comunicació audiovisual.

21. Llicenciat en química.

22. Títol superior de disseny, especialitat disseny gràfic. (LOE)

0590123 PROCESSOS I PRODUCTES DE FUSTA I MOBLES

1. Enginyer de forest.

2. Enginyer de materials.

3. Enginyer en disseny industrial.

4. Enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte.

5. Enginyer en organització industrial.

6. Enginyer industrial, en totes les seves especialitats.

7. Enginyer tècnic en disseny industrial.

8. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.

9. Enginyer tècnic industrial, en totes les especialitats.

10. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

11. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

12. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

13. Graduat en enginyeria de materials.

14. Graduat en enginyeria de tecnologies industrials.

15. Graduat en enginyeria en disseny industrial.

16. Títol superior de disseny, especialitat disseny de producte. (LOE)

0590124 SISTEMES ELECTRÒNICS

1. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

2. Diplomat en radioelectrònica naval.

3. Enginyer aeronàutic.

4. Enginyer de telecomunicació.

5. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

6. Enginyer en electrònica.

7. Enginyer en informàtica de sistemes.

8. Enginyer en organització industrial.

9. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

10. Enginyer naval.

11. Enginyer naval i oceànic.

12. Enginyer tècnic aeronàutic, en qualsevol especialitat.

13. Enginyer tècnic de telecomunicació, en qualsevol especialitat.

14. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

15. Enginyer tècnic industrial, especialitat electricitat.

16. Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica industrial.

17. Graduat en arquitectura naval.

18. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

19. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

20. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

21. Graduat en enginyeria aeroespacial.

22. Graduat en enginyeria aeronàutica.

23. Graduat en enginyeria biomèdica.

24. Graduat en enginyeria de l'energia.

25. Graduat en enginyeria de la tecnologia de mines i energia.

26. Graduat en enginyeria de sistemes electrònics.

27. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

28. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge.

29. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació.

30. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

31. Graduat en enginyeria elèctrica.

32. Graduat en enginyeria electrònica.

33. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

34. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

35. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

36. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

37. Graduat en enginyeria en organització industrial.

38. Graduat en enginyeria en so i imatge en telecomunicació.

39. Graduat en enginyeria informàtica.

40. Graduat en enginyeria de sistemes d'informació.

41. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

42. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

43. Graduat en enginyeria física.

44. Graduat en enginyeria marina.

45. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

46. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

47. Graduat en enginyeria telemàtica.

48. Graduat en física.

49. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

50. Graduat en tecnologies marines.

51. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

52. Llicenciat en ciències físiques.

53. Llicenciat en física.

54. Llicenciat en radioelectrònica naval.

0590125 SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS

1. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

2. Diplomat en radioelectrònica naval.

3. Enginyer aeronàutic.

4. Enginyer de mines.

5. Enginyer de telecomunicació.

6. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

7. Enginyer en electrònica.

8. Enginyer en informàtica de sistemes.

9. Enginyer en organització industrial.

10. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

11. Enginyer naval.

12. Enginyer naval i oceànic.

13. Enginyer tècnic aeronàutic, en qualsevol especialitat.

14. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats.

15. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

16. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.

17. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.

18. Graduat en arquitectura naval.

19. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

20. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

21. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

22. Graduat en enginyeria aeroespacial.

23. Graduat en enginyeria aeronàutica.

24. Graduat en enginyeria biomèdica.

25. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

26. Graduat en enginyeria de l'energia

27. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

28. Graduat en enginyeria de sistemes electrònics.

29. Graduat en enginyeria de tecnologies aeroespacials.

30. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació.

31. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

32. Graduat en enginyeria elèctrica.

33. Graduat en enginyeria electrònica.

34. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

35. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

36. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

37. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

38. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

39. Graduat en enginyeria física.

40. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

41. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

42. Graduat en enginyeria telemàtica.

43. Graduat en física.

44. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

45. Graduat en tecnologies marines.

46. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

47. Llicenciat en ciències físiques.

48. Llicenciat en física.

49. Llicenciat en informàtica.

50. Llicenciat en radio electrònica naval.

0590205 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

1. Arquitecte.

2. Arquitecte tècnic.

3. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

4. Diplomat en màquines navals.

5. Enginyer aeronàutic.

6. Enginyer agrònom.

7. Enginyer de forest.

8. Enginyer de mines.

9. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

10. Enginyer en organització industrial.

11. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

12. Enginyer geòleg.

13. Enginyer naval.

14. Enginyer naval i oceànic.

15. Enginyer tècnic aeronàutic, en totes les especialitats.

16. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en indústries agràries i alimentàries.

17. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.

18. Enginyer tècnic de mines, en qualsevol especialitat.

19. Enginyer tècnic forestal, en qualsevol especialitat.

20. Enginyer tècnic industrial, en qualsevol especialitat.

21. Enginyer tècnic naval, en qualsevol especialitat.

22. Enginyer químic.

23. Graduat en arquitectura.

24. Graduat en arquitectura naval.

25. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

26. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

27. Graduat en arquitectura tècnica.

28. Graduat en ciències i tecnologies de l'edificació.

29. Graduat en edificació.

30. Graduat en enginyeria aeroespacial.

31. Graduat en enginyeria aeronàutica.

32. Graduat en enginyeria agrària.

33. Graduat en enginyeria agrícola.

34. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

35. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

36. Graduat en enginyeria d'edificació.

37. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

38. Graduat en enginyeria de l'energia.

39. Graduat en enginyeria de la tecnologia de mines i energia.

40. Graduat en enginyeria de recursos energètics i miners.

41. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

42. Graduat en enginyeria elèctrica.

43. Graduat en enginyeria electrònica.

44. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

45. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

46. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

47. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

48. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

49. Graduat en enginyeria en tecnologia minera.

50. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

51. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

52. Graduat en enginyeria forestal i medi natural.

53. Graduat en enginyeria mecànica.

54. Graduat en enginyeria mecatrònica.

55. Graduat en enginyeria química.

56. Graduat en enginyeria química industrial.

57. Llicenciat de la marina civil. Secció màquines navals.

58. Llicenciat en màquines navals.

 

0590206 Instal·lacions electrotècniques

​​​​​​​

1. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

2. Diplomat en radioelectrònica naval.

3. Enginyer aeronàutic.

4. Enginyer de mines.

5. Enginyer de telecomunicacions.

6. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

7. Enginyer en electrònica.

8. Enginyer en organització industrial.

9. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

10. Enginyer naval i oceànic.

11. Enginyer tècnic aeronàutic, en qualsevol especialitat.

12. Enginyer tècnic de telecomunicacions, en totes les especialitat.

13. Enginyer tècnic en electricitat.

14. Enginyer tècnic en equips electrònics.

15. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

16. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.

17. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.

18. Graduat en arquitectura naval.

19. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

20. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

21. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

22. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

23. Graduat en enginyeria de l'energia.

24. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

25. Graduat en enginyeria de sistemes electrònics.

26. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació.

27. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

28. Graduat en enginyeria elèctrica.

29. Graduat en enginyeria electrònica.

30. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

31. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

32. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

33. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

34. Graduat en enginyeria física.

35. Graduat en enginyeria informàtica.

36. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

37. Graduat en enginyeria telemàtica.

38. Graduat en física.

39. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

40. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

41. Llicenciat en ciències físiques.

42. Llicenciat en física.

43. Llicenciat en informàtica.

44. Llicenciat en radioelectrònica naval.

0590208 LABORATORI

1. Enginyer industrial (química).

2. Enginyer químic.

3. Graduat en biologia.

4. Graduat en bioquímica.

5. Graduat en bioquímica i biologia molecular.

6. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques.

7. Graduat en biotecnologia.

8. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

9. Graduat en ciències ambientals.

10. Graduat en farmàcia.

11. Graduat en química.

12. Graduar en enginyeria agrària.

13. Graduat en enginyeria agrària i alimentària.

14. Graduat en enginyeria agrícola.

15. Graduat en enginyeria agroalimentària.

16. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

17. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

18. Graduat en enginyeria química.

19. Graduat en nanociència i nanotecnologia.

20. Llicenciat en biologia.

21. Llicenciat en bioquímica.

22. Llicenciat en biotecnologia.

23. Llicenciat en ciències (biologia).

24. Llicenciat en ciències ambientals.

25. Llicenciat en ciències biològiques.

26. Llicenciat en ciències naturals.

27. Llicenciat en ciències (química).

28. Llicenciat en ciències químiques.

29. Llicenciat en farmàcia.

30. Llicenciat en química.

0590210 Màquines, serveis i producció

1. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

2. Diplomat de la marina civil (nàutica).

3. Diplomat en màquines navals.

4. Diplomat en navegació marítima.

5. Enginyer aeronàutic.

6. Enginyer agrònom.

7. Enginyer de camins, canals i ports.

8. Enginyer de forest.

9. Enginyer de materials.

10. Enginyer de mines.

11. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

12. Enginyer en electrònica.

13. Enginyer en organització industrial.

14. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

15. Enginyer naval.

16. Enginyer naval i oceànic.

17. Enginyer tècnic aeronàutic, en qualsevol especialitat.

18. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.

19. Enginyer tècnic d'obres públiques, en totes les especialitats.

20. Enginyer tècnic de mines, en qualsevol especialitat.

21. Enginyer tècnic forestal, especialitat en indústries forestals.

22. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.

23. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.

24. Enginyer tècnic naval, en qualsevol especialitat.

25. Graduat en arquitectura naval.

26. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

27. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

28. Graduat en enginyeria aeroespacial.

29. Graduat en enginyeria aeronàutica.

30. Graduat en enginyeria agrària.

31. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

32. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

33. Graduat en enginyeria de l'energia.

34. Graduat en enginyeria de la tecnologia de mines i energia.

35. Graduat en enginyeria de materials.

36. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

37. Graduat en enginyeria elèctrica.

38. Graduat en enginyeria electrònica.

39. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

40. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

41. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

42. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

43. Graduat en enginyeria en obres públiques.

44. Graduat en enginyeria en sistemes i tecnologia naval.

45. Graduat en enginyeria en tecnologies aeroespacials.

46. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

47. Graduat en enginyeria forestal.

48. Graduat en enginyeria marina.

49. Graduat en enginyeria mecànica.

50. Graduat en enginyeria mecatrònica.

51. Graduat en enginyeria nàutica i transport marítim.

52. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

53. Graduat en enginyeria telemàtica.

54. Graduat en tecnologies marines.

55. Llicenciat de la marina civil. Secció màquines navals.

56. Llicenciat de la marina civil. Secció nàutica.

57. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

58. Llicenciat en màquines navals.

59. Llicenciat en nàutica i transport marítim.

60. Llicenciat en radioelectrònica naval.

0590212 Oficina de projectes de construcció

1. Arquitecte.

2. Arquitecte tècnic.

3. Enginyer de camins, canals i ports.

4. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

5. Enginyer naval i oceànic.

6. Enginyer agrònom.

7. Enginyer de forest.

8. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.

9. Enginyer tècnic d'obres públiques en totes les especialitats.

10. Graduat en arquitectura.

11. Graduat en arquitectura naval.

12. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

13. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

14. Graduat en ciències i tecnologies de l'edificació.

15. Graduat en edificació.

16. Graduat en enginyeria agrària.

17. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

18. Graduat en enginyeria civil.

19. Graduat en enginyeria d'edificació.

20. Graduat en enginyeria en geoinformació i geomàtica.

21. Graduat en enginyeria en obres públiques.

0590213 Oficina de projectes de fabricació mecànica

1. Diplomat de la marina civil (màquines navals).

2. Diplomat en màquines navals.

3. Enginyer aeronàutic.

4. Enginyer agrònom.

5. Enginyer de forest.

6. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

7. Enginyer en disseny industrial.

8. Enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte.

9. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

10. Enginyer naval i oceànic.

11. Enginyer tècnic aeronàutic, especialitat en aeronaus.

12. Enginyer tècnic agrícola, especialitat en mecanització i construccions rurals.

13. Enginyer tècnic de mines, especialitat en instal·lacions electromecàniques mineres.

14. Enginyer tècnic en disseny industrial.

15. Enginyer tècnic industrial, especialitat en mecànica.

16. Graduat en arquitectura naval.

17. Graduat en arquitectura naval i enginyeria de sistemes marins.

18. Graduat en arquitectura naval i enginyeria marítima.

19. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

20. Graduat en enginyeria agrària.

21. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

22. Graduat en enginyeria agropecuària i del medi rural.

23. Graduat en enginyeria de disseny.

24. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

25. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

26. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

27. Graduat en enginyeria elèctrica.

28. Graduat en enginyeria electrònica.

29. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

30. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

31. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

32. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

33. Graduat en enginyeria en disseny industrial.

34. Graduat en enginyeria mecànica.

35. Graduat en enginyeria telemàtica.

36. Llicenciat de la marina civil. Secció màquines navals.

37. Llicenciat en màquines navals.

0590214 Operacions i equips D'ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS

1. Enginyer agrònom (alimentària).

2. Enginyer industrial (química).

3. Enginyer químic.

4. Graduat en biologia.

5. Graduat en bioquímica.

6. Graduat en bioquímica i biologia molecular.

7. Graduat en bioquímica i ciències biomèdiques.

8. Graduat en biotecnologia.

9. Graduat en ciència i salut animal.

10. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

11. Graduat en ciències ambientals.

12. Graduat en enginyeria agrària.

13. Graduat en enginyeria agrària i alimentària.

14. Graduat en enginyeria agrícola.

15. Graduat en enginyeria agroalimentària.

16. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

17. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

18. Graduat en enginyeria química.

19. Graduat en enginyeria física.

20. Graduat en enologia.

21. Graduat en farmàcia, sempre que s'acrediti haver-se especialitzat en tecnologia alimentària.

22. Graduat en física.

23. Graduat en gastronomia i arts culinàries.

24. Graduat en microbiologia.

25. Graduat en química.

26. Graduat en tecnologia i gestió alimentària.

27. Graduat en veterinària.

28. Llicenciat en biologia.

29. Llicenciat en bioquímica.

30. Llicenciat en biotecnologia.

31. Llicenciat en ciències (biologia).

32. Llicenciat en ciències ambientals.

33. Llicenciat en ciències biològiques.

34. Llicenciat en ciències físiques.

35. Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments.

36. Llicenciat en ciències naturals.

37. Llicenciat en ciències (química).

38. Llicenciat en ciències químiques.

39. Llicenciat en enologia.

40. Llicenciat en farmàcia, sempre que s'acrediti haver-se especialitzat en tecnologia alimentària.

41. Llicenciat en física.

42. Llicenciat en química.

43. Llicenciat en veterinària.

0590216 Operacions i equips de producció agrària

1. Enginyer agrònom.

2. Enginyer de forest.

3. Enginyer tècnic agrícola, en totes les especialitats.

4. Enginyer tècnic forestal, en totes les especialitats.

5. Graduat en biologia.

6. Graduat en ciència i salut animal.

7. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

8. Graduat en ciències ambientals.

9. Graduat en ciències de la mar.

10. Graduat en enginyeria agrària.

11. Graduat en enginyeria agrària i alimentària.

12. Graduat en enginyeria agrícola.

13. Graduat en enginyeria agroalimentària.

14. Graduat en enginyeria agroalimentària i agroambiental.

15. Graduat en enginyeria agroalimentària i del medi rural.

16. Graduat en enginyeria agroambiental i del paisatge.

17. Graduat en enginyeria agropecuària i del medi rural.

18. Graduat en enginyeria forestal i del medi natural.

19. Graduat en química.

20. Graduat en veterinària.

21. Llicenciat en biologia.

22. Llicenciat en ciències ambientals.

23. Llicenciat en ciències i tecnologia dels aliments.

24. Llicenciat en ciències de la mar.

25. Llicenciat en geologia.

26. Llicenciat en química.

27. Llicenciat en veterinària.

0590219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic

1. Diplomat en fisioteràpia.

2. Diplomat en infermeria.

3. Graduat en biologia.

4. Graduat en bioquímica.

5. Graduat en biotecnologia.

6. Graduat en ciència i salut animal.

7. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

8. Graduat en ciències ambientals.

9. Graduat en ciències biomèdiques.

10. Graduat en enginyeria biomèdica.

11. Graduat en enginyeria de sistemes biològics.

12. Graduat en enginyeria de la salut.

13. Graduat en farmàcia.

14. Graduat en genètica.

15. Graduat en infermeria.

16. Graduat en medicina.

17. Graduat en microbiologia.

18. Graduat en nutrició humana i dietètica.

19. Graduat en odontologia.

20. Graduat en química.

21. Graduat en veterinària.

22. Llicenciat en biologia.

23. Llicenciat en bioquímica.

24. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

25. Llicenciat en ciències ambientals.

26. Llicenciat en farmàcia.

27. Llicenciat en medicina.

28. Llicenciat en odontologia.

29. Llicenciat en química.

30. Llicenciat en veterinària.

0590220 Procediments sanitaris i assistencials

1. Diplomat en fisioteràpia.

2. Diplomat en infermeria.

3. Diplomat en nutrició humana i dietètica.

4. Graduat en biologia.

5. Graduat en bioquímica.

6. Graduat en biotecnologia.

7. Graduat en ciència i salut animal.

8. Graduat en ciència i tecnologia dels aliments.

9. Graduat en ciències ambientals.

10. Graduat en ciències biomèdiques.

11. Graduat en enginyeria biomèdica.

12. Graduat en enginyeria de sistemes biològics.

13. Graduat en enginyeria de la salut.

14. Graduat en farmàcia.

15. Graduat en fisioteràpia.

16. Graduat en genètica.

17. Graduat en infermeria.

18. Graduat en medicina.

19. Graduat en microbiologia.

20. Graduat en nutrició humana i dietètica.

21. Graduat en odontologia.

22. Graduat en química.

23. Graduat en teràpia ocupacional.

24. Graduat en veterinària.

25. Llicenciat en biologia.

26. Llicenciat en bioquímica.

27. Llicenciat en ciència i tecnologia dels aliments.

28. Llicenciat en ciències ambientals.

29. Llicenciat en farmàcia.

30. Llicenciat en medicina.

31. Llicenciat en odontologia.

32. Llicenciat en química.

33. Llicenciat en veterinària.

0590221 Processos comercials

1. Diplomat en ciències empresarials.

2. Diplomat en gestió i administració pública.

3. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

4. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

5. Enginyer en informàtica.

6. Graduat en administració d'empreses.

7. Graduat en administració i direcció d'empreses.

8. Graduat en comerç.

9. Graduat en comptabilitat i finances.

10. Graduat en economia.

11. Graduat en empresa i tecnologia.

12. Graduat en empreses i activitats turístiques.

13. Graduat en enginyeria informàtica.

14. Graduat en estudis internacionals d'economia i empresa (International Business Economics).

15. Graduat en finances i comptabilitat.

16. Graduat en gestió informàtica empresarial.

17. Graduat en gestió turística.

18. Graduat en logística i negocis marítims.

19. Graduat en màrqueting i comunitats digitals.

20. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

21. Graduat en negocis i màrqueting internacionals.

22. Graduat en negocis internacionals.

23. Graduat en publicitat i relacions públiques.

24. Graduat en relacions laborals.

25. Graduat en relacions laborals i ocupació.

26. Graduat en relacions laborals i recursos humans.

27. Graduat en turisme.

28. Llicenciat en ciències del treball.

29. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

30. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

31. Llicenciat en economia.

32. Llicenciat en informàtica.

33. Llicenciat en investigació i tècniques de mercat.

34. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

0590222 Processos de gestió administrativa

1. Diplomat en biblioteconomia i documentació.

2. Diplomat en ciències empresarials.

3. Diplomat en gestió i administració pública.

4. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

5. Enginyer en informàtica.

6. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

7. Graduat en administració d'empreses.

8. Graduat en administració i direcció d'empreses.

9. Graduat en ciència política i gestió pública.

10. Graduat en ciències jurídiques de les administracions públiques.

11. Graduat en ciències polítiques i de l'administració.

12. Graduat en comptabilitat i finances.

13. Graduat en dret.

14. Graduat en economia.

15. Graduat en empresa i tecnologia.

16. Graduat en empreses i activitats turístiques.

17. Graduat en enginyeria informàtica.

18. Graduat en enginyeria de sistemes TIC.

19. Graduat en estudis internacionals d'economia i empresa (International Business Economics).

20. Graduat en finances i comptabilitat.

21. Graduat en gestió turística.

22. Graduat en informació i documentació.

23. Graduat en logística i negocis marítims.

24. Graduat en màrqueting i investigació de mercats.

25. Graduat en negocis i màrqueting internacionals.

26. Graduat en negocis internacionals.

27. Graduat en relacions laborals.

28. Graduat en relacions laborals i ocupació.

29. Graduat en relacions laborals i recursos humans.

30. Graduat en turisme.

31. Llicenciat en administració i direcció d'empreses.

32. Llicenciat en ciències actuarials i financeres.

33. Llicenciat en documentació.

34. Llicenciat en dret.

35. Llicenciat en economia.

36. Llicenciat en informàtica.

37. Llicenciat en ciències polítiques i de l'administració.

38. Llicenciat en ciències del treball.

0590224 PRODUCCIÓ TÈXTIL I TRACTAMENTS FÍSICO-QUÍMICS

1. Enginyer en organització industrial.

2. Enginyer industrial (química).

3. Enginyer industrial (tèxtil).

4. Enginyer químic.

5. Enginyer tècnic en química industrial.

6. Enginyer tècnic en teixits de punt.

7. Enginyer tècnic industrial (química industrial).

8. Enginyer tècnic industrial (teixits de punt).

9. Enginyer tècnic industrial (tèxtil).

10. Enginyer tècnic tèxtil.

11. Graduat en enginyeria de disseny i tecnologia tèxtil.

12. Graduat en enginyeria de/en organització industrial.

13. Graduat en enginyeria química.

14. Graduat en tecnologia i disseny tèxtil.

15. Llicenciat en ciències (química).

16. Llicenciat en ciències químiques.

17. Llicenciat en química.

0590225 Serveis a la comunitat

1. Diplomat en educació social.

2. Diplomat en treball social.

3. Graduat en antropologia i evolució humana.

4. Graduat en antropologia social i cultural.

5. Graduat en educació social.

6. Graduat en pedagogia.

7. Graduat en psicologia.

8. Graduat en sociologia.

9. Graduat en teràpia ocupacional.

10. Graduat en treball social.

11. Llicenciat en antropologia social i cultural.

12. Llicenciat en ciències polítiques i sociologia (sociologia).

13. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (ciències de l'educació).

14. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (pedagogia).

15. Llicenciat en filosofia i ciències de l'educació (psicologia).

16. Llicenciat en filosofia i lletres (ciències de l'educació ).

17. Llicenciat en filosofia i lletres (pedagogia).

18. Llicenciat en filosofia i lletres (psicologia).

19. Llicenciat en pedagogia.

20. Llicenciat en psicologia.

21. Llicenciat en psicopedagogia.

22. Llicenciat en sociologia.

 

0590227 Sistemes i aplicacions informàtics

​​​​​​​

1. Diplomat en informàtica.

2. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

3. Enginyer en electrònica.

4. Enginyer en informàtica.

5. Enginyer en telecomunicacions.

6. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats.

7. Enginyer tècnic en informàtica de gestió.

8. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

9. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electrònica industrial.

10. Graduat en audiovisual i multimèdia.

11. Graduat en ciència de dades aplicades.

12. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

13. Graduat en disseny i desenvolupament de videojocs.

14. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

15. Graduat en enginyeria de sistemes TIC.

16. Graduat en enginyeria de sistemes de informació.

17. Graduat en enginyeria de tecnologia i serveis de telecomunicació.

18. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

19. Graduat en enginyeria electrònica.

20. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

21. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

22. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

23. Graduat en enginyeria en organització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

24. Graduat en enginyeria física.

25. Graduat en enginyeria informàtica.

26. Graduat en enginyeria multimèdia.

27. Graduat en enginyeria telemàtica.

28. Graduat en estadística.

29. Graduat en física.

30. Graduat en matemàtiques.

31. Graduat en multimèdia.

32. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

33. Llicenciat en ciències físiques.

34. Llicenciat en física.

35. Llicenciat en informàtica.

36. Llicenciat en matemàtiques.

0590229 Tècniques i procediments d'imatge i so

1. Enginyer de telecomunicació.

2. Enginyer tècnic de so.

3. Enginyer tècnic de so i imatge.

4. Enginyer tècnic de telecomunicació (so i imatge).

5. Enginyer tècnic de telecomunicació (so).

6. Graduat en audiovisual i multimèdia.

7. Graduat en cinema i mitjans audiovisuals.

8. Graduat en comunicació.

9. Graduat en comunicació audiovisual.

10. Graduat en enginyeria de sistemes audiovisuals.

11. Graduat en enginyeria multimèdia.

12. Graduat en enginyeria telemàtica.

13. Graduat en mitjans audiovisuals.

14. Graduat en multimèdia.

15. Graduat en periodisme.

16. Graduat en telecomunicacions, so i imatge.

17. Llicenciat en ciències de la informació (ciències de la imatge visual i auditiva).

18. Llicenciat en ciències de la informació (periodisme).

19. Llicenciat en ciències de la informació (publicitat).

20. Llicenciat en ciències de la informació (relacions públiques i publicitat).

21. Llicenciat en comunicació audiovisual.

22. Llicenciat en periodisme.

23. Llicenciat en publicitat i relacions públiques.

0590231 EQUIPS ELECTRÒNICS

1. Diplomat de la marina civil (radioelectrònica naval).

2. Diplomat en radioelectrònica naval.

3. Enginyer aeronàutic.

4. Enginyer d'electrònica.

5. Enginyer de telecomunicació.

6. Enginyer en automàtica i electrònica industrial.

7. Enginyer en organització industrial.

8. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

9. Enginyer informàtic.

10. Enginyer tècnic aeronàutic, en qualsevol especialitat.

11. Enginyer tècnic de telecomunicació, en totes les especialitats.

12. Enginyer tècnic en electricitat.

13. Enginyer tècnic en equips electrònics.

14. Enginyer tècnic industrial, especialitat electrònica industrial.

15. Enginyer tècnic industrial, especialitat en electricitat.

16. Enginyer tècnic en informàtica de sistemes.

17. Graduat en ciències i tecnologies de telecomunicació.

18. Graduat en enginyeria de l'energia.

19. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació.

20. Graduat en enginyeria de sistemes de telecomunicació, so i imatge.

21. Graduat en enginyeria d'organització industrial.

22. Graduat en enginyeria de sistemes d'informació.

23. Graduat en enginyeria de sistemes electrònics.

24. Graduat en enginyeria de tecnologies de telecomunicació.

25. Graduat en enginyeria de telecomunicació.

26. Graduat en enginyeria elèctrica.

27. Graduat en enginyeria electrònica.

28. Graduat en enginyeria electrònica de telecomunicació.

29. Graduat en enginyeria electrònica i automàtica industrial.

30. Graduat en enginyeria electrònica industrial.

31. Graduat en enginyeria electrònica industrial i automàtica.

32. Graduat en enginyeria en so i imatge en telecomunicació.

33. Graduat en enginyeria física.

34. Graduat en enginyeria informàtica.

35. Graduat en enginyeria radioelectrònica naval.

36. Graduat en enginyeria telemàtica.

37. Graduat en física.

38. Graduat en tecnologies de telecomunicació.

39. Llicenciat de la marina civil. Secció radioelectrònica naval.

40. Llicenciat en ciències físiques.

41. Llicenciat en física.

42. Llicenciat en informàtica.

43. Llicenciat en radioelectrònica naval.

0590058 PROFESSORS DE SUPORT A L'ÀREA DE LLENGUA I CIÈNCIES SOCIALS

Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les titulacions exigides per accedir a alguna de les especialitats següents: filosofia, grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, alemany, llengua i literatura catalanes i almenys han sol·licitat exercir-ne una.

 

​​​​​​​0590059 PROFESSORS DE SUPORT A L'ÀREA CIENTÍFICA O TECNOLÒGICA

Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les titulacions exigides per accedir a alguna de les especialitats següents: biologia i geologia, física i química, matemàtiques, tecnologia, anàlisi i química industrial, processos en la industria alimentària, organització i projectes de fabricació mecànica, sistemes electrotècnics i automàtics, sistemes electrònics, organització i processos de manteniment de vehicles, construccions civils i edificació, organització i projectes de sistemes energètics, confecció i pell, processos i productes en fusteria i mobiliari, processos de cultiu agrícola, processos de producció agrària i processos i productes en arts gràfiques i almenys han sol·licitat exercir-ne una.

0590803 CULTURA CLÀSSICA

Poden optar a aquestes places els professors que estan en possessió de les titulacions exigides per accedir a l'especialitat de llatí o grec i que almenys han sol·licitat exercir-ne una. Els professors que hi accedeixin estan obligats a impartir tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com les atribuïdes a la de llatí.

PROFESSORS D'ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES - 0592

0592001 ALEMANY

1. Graduat en estudis alemanys.

2. Graduat en estudis anglesos, menció d'alemany.

3. Graduat en estudis d'anglès i català, menció d'alemany.

4. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques, menció d'alemany.

5. Graduat en estudis d'anglès i espanyol, menció d'alemany.

6. Graduat en estudis d'anglès i francès, menció d'alemany.

7. Graduat en estudis de català i de clàssiques, menció d'alemany.

8. Graduat en estudis de català i espanyol, menció d'alemany.

9. Graduat en estudis de francès i català, menció d'alemany.

10. Graduat en estudis de francès i de clàssiques, menció d'alemany.

11. Graduat en estudis de francès i espanyol, menció d'alemany.

12. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques, menció d'alemany.

13. Graduat en estudis hispano-alemanys.

14. Graduat en lingüística. (*)

15. Graduat en llengua i literatura alemanyes.

16. Graduat en llengües aplicades. (*)

17. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

18. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

19. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

20. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

21. Graduat en traducció i interpretació. (*)

22. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

23. Llicenciat en filologia alemanya.

24. Llicenciat en filologia anglesa, menció filologia alemanya.

25. Llicenciat en filologia anglogermànica.

26. Llicenciat en filologia germànica.

27. Llicenciat en filologia moderna (alemany).

28. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

29. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia germànica).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, anglès).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, català).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, espanyol).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, italià).

35. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, portuguès).

36. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus).

37. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus, italià).

38. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, xinès, anglès).

39. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, italià).

40. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).

41. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, alemany).

42. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès, alemany).

43. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany).

44. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).

45. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, alemany).

46. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 d'alemany de l'Escola Oficial d'Idiomes.

47. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) del Goethe Institut.

48. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Goethe-Zertifikat C2 Grosses Deutsches Sprachdiplom del Goethe Institut.

49. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) del Goethe Institut.

50. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) del Goethe Institut.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua alemanya o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua alemanya o la seva literatura.

0592002 ÀRAB

1. Graduat en estudis àrabs i hebreus.

2. Graduat en estudis àrabs i islàmics.

3. Graduat en estudis d'Àsia i Àfrica (itinerari de món àrab i islàmic).

4. Graduat en estudis d'Àsia i Àfrica: àrab, xinès i japonès.

5. Graduat en estudis semítics i islàmics.

6. Graduat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui l'àrab.

7. Graduat en traducció i mediació interlingüística, sempre que la llengua troncal sigui l'àrab.

8. Llicenciat en filologia (semítica, àrab o islàmica).

9. Llicenciat en filologia (semítica, àrab i islam).

10. Llicenciat en filologia (semítica, comuna).

11. Llicenciat en filologia àrab.

12. Llicenciat en filologia semítica.

13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica).

14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica, àrab i islam).

15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia semítica, àrab o islàmica).

16. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab).

17. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab, francès).

18. Llicenciat en traducció i interpretació (àrab).

19. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab i portuguès).

20. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab).

21. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 d'àrab de l'Escola Oficial d'Idiomes.

0592003 CATALÀ

1. Graduat en estudis catalans i occitans.

2. Graduat en estudis d'anglès i català.

3. Graduat en estudis de català i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de català i espanyol.

5. Graduat en filologia catalana.

6. Graduat en lingüística, menció català o haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la seva literatura.

7. Graduat en llengua i literatura catalanes.

8. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la seva literatura.

9. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua catalana o la seva literatura.

10. Llicenciat en filologia (hispànica, filologia valenciana) per la Universitat de València.

11. Llicenciat en filologia catalana.

12. Llicenciat en filologia valenciana.

13. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia catalana).

14. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat de Barcelona (de 1968 a 1971).

15. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica) per la Universitat Autònoma de Barcelona (de 1973 a 1977).

16. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica, catalana).

17. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica) per la Universitat de Barcelona (fins al 1967).

18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, català) per la Universitat de Barcelona (de 19setanta-dos a 1977).

19. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la Universitat de Barcelona (a partir de 1978).

20. Llicenciat en filosofia i lletres (menció de filologia catalana) per la Universitat Autònoma de Barcelona (a partir de 1978).

0592004 XINÈS

1. Graduat en estudis d'Àsia Oriental, menció xinès.

2. Graduat en estudis d'Àsia i Àfrica: àrab, xinès i japonès.

3. Graduat en traducció i interpretació, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua xinesa o la seva literatura.

4. Llicenciat en estudis d'Àsia Oriental (itinerari Xina).

5. Llicenciat en filologia xinesa.

6. Llicenciat en traducció i interpretació (xinès).

7. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès).

8. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, italià).

9. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, japonès).

10. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 de xinès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

11. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat HSK Level VI i del Certificat HSKK Advanced de l'Institut Confucio Hanban.

0592006 ESPANYOL

1. Graduat en espanyol: llengua i literatures.

2. Graduat en estudis de català i espanyol.

3. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de francès i espanyol.

5. Graduat en estudis hispano-alemanys.

6. Graduat en estudis hispànics, llengua espanyola i les seves literatures.

7. Graduat en filologia hispànica.

8. Graduat en humanitats, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

9. Graduat en lingüística, menció espanyol o haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

10. Graduat en lingüística, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

11. Graduat en llengua i literatura espanyoles.

12. Graduat en llengua i literatura hispàniques.

13. Graduat en llengües aplicades, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

14. Graduat en llengües i literatures modernes, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

15. Graduat en llengües modernes i les seves literatures, sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua espanyola o la seva literatura.

16. Llicenciat en filologia hispànica.

17. Llicenciat en filologia romànica.

18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia hispànica).

19. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica).

20. Llicenciat en humanitats, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

21. Llicenciat en lingüística, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

22. Llicenciat en teoria de la literatura i literatura comparada, sempre que s'acrediti haver cursat llengua i literatura espanyoles.

0592008 FRANCÈS

1. Graduat en estudis d'anglès i francès.

2. Graduat en estudis de francès i català.

3. Graduat en estudis de francès i de clàssiques.

4. Graduat en estudis de francès i espanyol.

5. Graduat en estudis francesos.

6. Graduat en filologia romànica. (*)

7. Graduat en lingüística. (*)

8. Graduat en llengües aplicades. (*)

9. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

10. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

11. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

12. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

13. Graduat en traducció i interpretació. (*)

14. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

15. Llicenciat en filologia francesa.

16. Llicenciat en filologia moderna (francès).

17. Llicenciat en filologia romànica (francès).

18. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia francesa).

19. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica, francès).

20. Llicenciat en filosofia i lletres (moderna: francès).

21. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab, francès).

22. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, alemany).

23. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).

24. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès).

25. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus, francès).

26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès).

27. Llicenciat en traducció i interpretació (català, anglès, francès).

28. Llicenciat en traducció i interpretació (francès).

29. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, alemany).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, anglès).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, àrab, portuguès).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, català).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, espanyol).

35. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià).

36. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).

37. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, japonès).

38. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès).

39. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, anglès).

40. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, portuguès).

41. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès).

42. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, alemany).

43. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, anglès).

44. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, rus).

45. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, xinès).

46. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès).

47. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 de francès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

48. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Diplôme d'Approfondi en Langue Française de nivell C2 (DALF C2) del Centre International d'Études Pedagogiques o del Ministère de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse.

49. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Diplôme des Hautes Études Françaises (DHEF) de l'Alliance Française.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua francesa o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua francesa o la seva literatura.

0592011 ANGLÈS

1. Graduat en anglès.

2. Graduat en estudis anglesos.

3. Graduat en estudis anglesos: llengua, literatura i cultura.

4. Graduat en estudis d'anglès i català.

5. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques.

6. Graduat en estudis d'anglès i espanyol.

7. Graduat en estudis d'anglès i francès.

8. Graduat en lingüística. (*)

9. Graduat en llengua i literatura angleses.

10. Graduat en llengües aplicades. (*)

11. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

12. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

13. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

14. Graduat en traducció, interpretació i llengües aplicades.

15. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

16. Graduat en traducció i interpretació. (*)

17. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

18. Llicenciat en filologia anglesa.

19. Llicenciat en filologia anglogermànica.

20. Llicenciat en filologia germànica (anglès).

21. Llicenciat en filologia moderna (anglès).

22. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia anglogermànica).

23. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia germànica: anglès).

24. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia moderna: anglès).

25. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, xinès, anglès).

26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès).

27. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany).

28. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, italià).

29. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, àrab, francès).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, català).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, espanyol).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès).

35. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, alemany).

36. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).

37. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià).

38. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià, portuguès).

39. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, japonès).

40. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès).

41. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, portuguès, alemany).

42. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus).

43. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, rus, francès).

44. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès).

45. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, francès).

46. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, italià).

47. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, japonès).

48. Llicenciat en traducció i interpretació (català, anglès, francès).

49. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, anglès).

50. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, portuguès, anglès).

51. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 d'anglès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

52. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificate of Proficiency in English (CPE) de Cambridge University.

53. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Trinity's Integrated Skills in English IV (ISE IV) del Trinity College.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua anglesa o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua anglesa o la seva literatura.

0592012 ITALIÀ

1. Graduat en estudis anglesos, menció d'italià.

2. Graduat en estudis d'anglès i català, menció d'italià.

3. Graduat en estudis d'anglès i de clàssiques, menció d'italià.

4. Graduat en estudis d'anglès i espanyol, menció d'italià.

5. Graduat en estudis d'anglès i francès, menció d'italià.

6. Graduat en estudis de català i de clàssiques, menció d'italià.

7. Graduat en estudis de català i espanyol, menció d'italià.

8. Graduat en estudis de francès i català, menció d'italià.

9. Graduat en estudis de francès i de clàssiques, menció d'italià.

10. Graduat en estudis de francès i espanyol, menció d'italià.

11. Graduat en estudis d'espanyol i de clàssiques, menció d'italià.

12. Graduat en lingüística. (*)

13. Graduat en llengües aplicades. (*)

14. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

15. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

16. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

17. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

18. Graduat en traducció i interpretació. (*)

19. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

20. Llicenciat en filologia italiana.

21. Llicenciat en filologia moderna (italià).

22. Llicenciat en filologia romànica (italià).

23. Llicenciat en filosofia i lletres (filologia romànica italiana).

24. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, italià).

25. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, rus, italià).

26. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, italià).

27. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, francès, italià).

28. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, italià, portuguès).

29. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, italià).

30. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià).

31. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, alemany).

32. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, japonès).

33. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, anglès).

34. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, portuguès, francès).

35. Llicenciat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui l'italià.

36. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 d'italià de l'Escola Oficial d'Idiomes.

37. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana nivell 5 de l'Istituto Italiano di Cultura.

38. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificato di Competenza in Lingua Italiana nivell C2 (PLIDA C2) del Projecte Llengua Italiana Dante Aleghieri.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua italiana o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua italiana o la seva literatura.

 

0592013 JAPONÈS

​​​​​​​

1. Graduat en estudis d'Àsia Oriental, menció japonès.

2. Graduat en estudis d'Àsia i Àfrica: àrab, xinès i japonès.

3. Graduat en traducció i interpretació. (*)

4. Llicenciat en traducció i interpretació (alemany, japonès).

5. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, japonès).

6. Llicenciat en traducció i interpretació (català, japonès).

7. Llicenciat en traducció i interpretació (espanyol, japonès).

8. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès).

9. Llicenciat en traducció i interpretació (italià, japonès).

10. Llicenciat en traducció i interpretació (japonès, portuguès).

11. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, alemany, japonès).

12. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, japonès, anglès).

13. Llicenciat en traducció i interpretació (anglès, xinès, japonès).

14. Llicenciat en traducció i interpretació (francès, italià, japonès).

15. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del nivell N1 Nihongo nōryoku shiken, NŌKEN.

16. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 de japonès de l'Escola Oficial d'Idiomes.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua japonesa o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua japonesa o la seva literatura.

0592017 RUS

1. Graduat en lingüística. (*)

2. Graduat en llengües aplicades. (*)

3. Graduat en llengües i literatures modernes. (*)

4. Graduat en llengües modernes, cultura i comunicació. (*)

5. Graduat en llengües modernes i les seves literatures. (*)

6. Graduat en traducció i comunicació intercultural. (*)

7. Graduat en traducció i interpretació. (*)

8. Graduat en traducció i mediació interlingüística. (*)

9. Llicenciat en filologia eslava.

10. Llicenciat en traducció i interpretació, sempre que la llengua troncal sigui el rus.

11. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Certificat de nivell C2 de rus de l'Escola Oficial d'Idiomes.

12. Qualsevol graduat de la branca d'arts i humanitats o de la branca de ciències socials i jurídiques o qualsevol llicenciat de l'àrea d'humanitats o de l'àrea de ciències socials i jurídiques, sempre que s'acrediti estar en possessió del Test of Russian as a Foreign Language Chetvertiy (TORFL/TKPN IV) de la Universitat Estatal de Moscú.

(*) Sempre que s'acrediti haver cursat setanta-dos crèdits ECTS relacionats amb la llengua russa o la seva literatura, o un certificat de la universitat pertinent en el qual hi consti l'itinerari amb especificació de l'idioma cursat relacionat amb la llengua russa o la seva literatura.

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES - 0594

0594402 ARPA

1. Graduat en interpretació musical (arpa).

2. Professor d'arpa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior d'arpa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat arpa.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (arpa).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció arpa.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció arpa.

0594403 CANT

1. Diploma de cantant d'òpera de l'Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència.

2. Diploma de solista especialitzat de l'Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència.

3. Professor de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Professor superior de cant del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

5. Títol superior de música, especialitat cant.

6. Títol superior de música, especialitat interpretació (cant).

7. Títol superior de música, especialitat interpretació (veu).

8. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció cant.

0594404 CLARINET

1. Graduat en interpretació musical (clarinet).

2. Professor de clarinet del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de clarinet del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat clarinet.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (clarinet).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció clarinet.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció clarinet.

0594405 CLAVECÍ

1. Graduat en interpretació musical (clavecí).

2. Professor de clavecí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de clavecí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat clavecí.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (clavecí).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció clavecí.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció clavecí.

0594406 CONTRABAIX

1. Graduat en interpretació musical (contrabaix).

2. Professor de contrabaix del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de contrabaix del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat contrabaix.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (contrabaix).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció contrabaix.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció contrabaix.

0594407 COR

1. Títol de professor superior de direcció de cors regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

2. Títol superior de música, especialitat cant.

3. Títol superior de música, especialitat direcció (LOE) expedit d'acord amb el RD 631/2010

4. Títol superior de música, especialitat direcció de cor.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (cant).

6. Títol superior de música, especialitat interpretació (cor).

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció cant.

8. Títol superior de pedagogia en el llenguatge musical.

0594408 FAGOT

1. Graduat en interpretació musical (fagot).

2. Professor de fagot del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de fagot del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat fagot.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (fagot).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció fagot.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció fagot.

0594410 FLAUTA TRAVESSERA

1. Graduat en interpretació musical (flauta travessera).

2. Professor de flauta travessera del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de flauta travessera del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat flauta travessera.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (flauta travessera).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció flauta travessera.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció flauta travessera.

0594411 FLAUTA DE BEC

1. Graduat en interpretació musical (flauta de bec).

2. Professor superior de flauta de bec del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Títol superior de música, especialitat flauta de bec.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (flauta de bec).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció flauta de bec.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció flauta de bec.

0594412 FONAMENTS DE COMPOSICIÓ

1. Professor d'harmonia, contrapunt, composició i instrumentació del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

2. Professor superior d'harmonia, contrapunt, composició i instrumentació del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Títol superior de música, especialitat composició.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (composició).

0594414 GUITARRA

1. Graduat en interpretació musical (guitarra).

2. Professor de guitarra del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de guitarra del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat guitarra.

5. Títol superior de música, especialitat interpretació (guitarra).

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció guitarra.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció guitarra.

0594415 GUITARRA FLAMENCA

1. Títol superior de música, especialitat flamenc, opció guitarra flamenca expedit d'acord amb el RD 617/1995.

2. Títol superior de música, especialitat guitarra flamenca

3. Títol superior de música, especialitat interpretació (LOE), instrument guitarra flamenca expedit d'acord amb el RD 631/2010.

0594416 HISTÒRIA DE LA MÚSICA

1. Graduat en musicologia.

2. Llicenciat en geografia i història (especialitat història de l'art, secció musicologia).

3. Llicenciat en història i ciències de la música.

4. Llicenciat en musicologia.

5. Professor superior de musicologia regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

6. Títol superior de música, especialitat musicologia.

0594419 OBOÈ

1. Graduat en interpretació musical (oboè).

2. Professor d'oboè del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior d'oboè del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (oboè).

5. Títol superior de música, especialitat oboè.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció oboè.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció oboè.

0594420 ORGUE

1. Graduat en interpretació musical (orgue).

2. Títol de professor d'orgue del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Títol de professor superior d'orgue del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (orgue).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció orgue.

6. Títol superior de música, especialitat orgue.

7. Títol superior de música, especialitat pedagogia de l'orgue.

0594421 ORQUESTRA

1. Diploma de cantant d'òpera de l'Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més acreditació d'experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.

2. Diploma de solista especialitzat de l'Escola Superior de Cant, més titulació que habiliti per a la docència, més acreditació d'experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.

3. Graduat en interpretació musical.

4. Professor de cant, més acreditació d'experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.

5. Professor superior de cant, més acreditació d'experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.

6. Professor superior de direcció de cors del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

7. Professor superior de direcció d'orquestra del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

8. Professor superior de solfeig, més acreditació d'experiència en direcció de cors per un temps igual o superior a un any.

9. Títol superior de música, especialitat direcció.

10. Títol superior de música, especialitat interpretació (qualsevol instrument orquestral).

11. Títol superior de música, qualsevol instrument orquestral.

0594422 PERCUSSIÓ

1. Graduat en interpretació musical (percussió).

2. Professor de percussió del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de percussió del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (percussió).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció percussió.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció percussió.

7. Títol superior de música, especialitat percussió.

0594423 PIANO

1. Graduat en interpretació musical (piano).

2. Professor de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (piano).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció piano.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció piano.

7. Títol superior de música, especialitat piano.

0594424 SAXÒFON

1. Graduat en interpretació musical (saxòfon).

2. Professor de saxòfon del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de saxòfon del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (saxòfon).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció saxòfon.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció saxòfon.

7. Títol superior de música, especialitat saxòfon.

0594426 TROMBÓ

1. Graduat en interpretació musical (trombó).

2. Professor de trombó del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de trombó del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (trombó).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció trombó.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trombó.

7. Títol superior de música, especialitat trombó.

0594427 TROMPA

1. Graduat en interpretació musical (trompa).

2. Professor de trompa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de trompa del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (trompa).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció trompa.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trompa.

7. Títol superior de música, especialitat trompa.

0594428 TROMPETA

1. Graduat en interpretació musical (trompeta).

2. Professor de trompeta del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de trompeta del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (trompeta).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció trompeta.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció trompeta.

7. Títol superior de música, especialitat trompeta.

0594429 TUBA

1. Graduat en interpretació musical (tuba).

2. Professor de tuba del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de tuba del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (tuba).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció tuba.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció tuba.

7. Títol superior de música, especialitat tuba.

0594431 VIOLA

1. Graduat en interpretació musical (viola).

2. Professor de viola del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de viola del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (viola).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció viola.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció viola.

7. Títol superior de música, especialitat viola.

0594433 VIOLÍ

1. Graduat en interpretació musical (violí).

2. Professor de violí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de violí del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (violí).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció violí.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció violí.

7. Títol superior de música, especialitat violí.

0594434 VIOLONCEL

1. Graduat en interpretació musical (violoncel).

2. Professor de violoncel del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Professor superior de violoncel del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

4. Títol superior de música, especialitat interpretació (violoncel).

5. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció violoncel.

6. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció violoncel.

7. Títol superior de música, especialitat violoncel.

0594435 DANSA ESPANYOLA

1. Document acreditatiu d'haver superat completament estudis oficials de dansa espanyola anteriors a la implantació de la LOGSE, expedits pels conservatoris de música, conservatoris de dansa i les escoles d'art dramàtic i dansa (RD 600/1999, de 16 d'abril; BOE del 04/05/1999).

2. Títol superior de dansa i títol professional en l'especialitat de dansa espanyola.

3. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d'interpretació (modalitat dansa espanyola).

4. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, (modalitat dansa espanyola).

5. Professor de dansa espanyola.

0594436 DANSA CLÀSSICA

1. Document acreditatiu d'haver superat completament estudis oficials de dansa clàssica anteriors a la implantació de la LOGSE, expedits pels conservatoris de música, conservatoris de dansa i les escoles d'art dramàtic i dansa (RD 600/1999, de 16 d'abril; BOE del 04/05/1999).

2. Professor de dansa clàssica.

3. Títol superior de dansa i títol professional en l'especialitat de dansa clàssica.

4. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d'interpretació, (modalitat dansa clàssica).

5. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, (modalitat dansa clàssica).

0594437 DANSA CONTEMPORÀNIA

1. Document acreditatiu d'haver superat completament estudis oficials de dansa contemporània anteriors a la implantació de la LOGSE, expedits pels conservatoris de música, conservatoris de dansa i les escoles d'art dramàtic i dansa (RD 600/1999, de 16 d' abril; BOE del 04/05/1999).

2. Professor de dansa contemporània.

3. Títol superior de dansa i títol professional en l'especialitat de dansa contemporània.

4. Títol superior de dansa, especialitat coreografia i tècniques d'interpretació, (modalitat dansa contemporània).

5. Títol superior de dansa, especialitat pedagogia de la dansa, (modalitat dansa contemporània).

0594460 LLENGUATGE MUSICAL

1. Professor de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

2. Professor superior de solfeig, teoria de la música, transposició i acompanyament del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Títol superior de música, especialitat pedagogia.

4. Títol superior de música, especialitat pedagogia del llenguatge i de l'educació musical.

5. Títol superior de pedagogia del llenguatge i de l'educació musical.

0594464 REPERTORI AMB PIANO PER A LA DANSA

1. Professor de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

2. Professor superior de piano del pla regulat segons el Decret 2618/1966, de 10 de setembre, o títols equivalents de plans anteriors.

3. Títol superior de música, especialitat pedagogia del cant i dels instruments, opció piano.

4. Títol superior de música, especialitat pedagogia, opció piano.

5. Títol superior de música, especialitat piano.

0594465 CANT FLAMENC

1. Títol superior de música, especialitat flamenc, opció cant flamenc.

2. Títol superior de música, especialitat cant flamenc.

3. Títol superior de música, especialitat interpretació, opció cant flamenc.

PROFESSORS D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY - 0595

0595501 CERÀMICA

1. Graduat en belles arts.

2. Graduat en arts.

3. Llicenciat en belles arts, especialitat escultura.

4. Títol superior de ceràmica, segons el Reial decret 263/2004, de 5 de març (BOE del 23/03/2004).

5. Títol superior de ceràmica, segons el Reial decret 440/1994, de 11 de març BOE del 19/04/2023).

0595504 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D'OBRES PICTÒRIQUES

1. Graduat en belles arts.

2. Graduat en arts.

3. Graduat en conservació i restauració de béns culturals.

4. Llicenciat en belles arts.

5. Títol de conservació i restauració de béns culturals, especialitat pintura, i títols recollits en l'article 2 del Reial decret 440/1994, d'11 de març, corresponents a la secció de pintura.

6. Títol superior de disseny, en totes les especialitats. (LOE)

7. Títol de grau en ensenyaments artístics superiors de disseny, en totes les especialitats.

0595507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR

1. Arquitecte.

2. Graduat en arquitectura.

3. Graduat en arts.

4. Graduat en arts i disseny.

5. Graduat en belles arts.

6. Graduat en ciències i tecnologies de l'edificació.

7. Graduat en conservació i restauració de bens culturals.

8. Graduat en disseny.

9. Graduat en edificació.

10. Graduat en enginyeria d'edificació.

11. Llicenciat en belles arts.

12. Títol superior de disseny totes les especialitats (equivalent a Grau). (LOE)

13. Títol de grau en ensenyaments artístics superiors de disseny, en totes les especialitats.

0595508 DIBUIX TÈCNIC

1. Arquitecte.

2. Enginyer.

3. Graduat en arquitectura.

4. Graduat en arts.

5. Graduat en arts i disseny.

6. Graduat en belles arts.

7. Graduat en ciències i tecnologies de l'edificació.

8. Graduat en conservació i restauració de bens culturals.

9. Graduat en disseny.

10. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

11. Graduat en edificació.

12. Graduat en enginyeria de disseny.

13. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

14. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

15. Graduat en enginyeria d'edificació.

16. Llicenciat en belles arts.

17. Títol superior de disseny totes les especialitats (equivalent a Grau). (LOE)

18. Títol de grau en ensenyaments artístics superiors de disseny, en totes les especialitats.

 

0595509 DISSENY D'INTERIORS

​​​​​​​

1. Arquitecte.

2. Graduat en arquitectura.

3. Graduat en arts.

4. Graduat en arts i disseny.

5. Graduat en belles arts.

6. Graduat en disseny.

7. Graduat en enginyeria de disseny.

8. Llicenciat en belles arts.

9. Títol de disseny, especialitat disseny d'interiors (Reial decret 363/2004).

10. Títol superior de disseny, especialitat disseny d'interiors. (LOE)

11. Títol de Disseny, especialitat disseny d'interiors, segons el Reial decret 440/1994, de 11 de març (BOE del 19/04/2023).

0595510 DISSENY DE MODA

1. Enginyer industrial (tèxtil).

2. Graduat en arts.

3. Graduat en arts i disseny.

4. Graduat en belles arts.

5. Graduat en disseny.

6. Graduat en enginyeria de disseny.

7. Graduat en enginyeria de disseny i tecnologia tèxtil.

8. Graduat en enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil.

9. Llicenciat en belles arts.

10. Títol de disseny, especialitat disseny de moda (Reial decret 363/2004).

11. Títol superior de disseny, especialitat disseny de moda. (LOE)

12. Títol de Disseny, especialitat disseny de moda, segons el Reial decret 440/1994, de 11 de març (BOE del 19/04/2023).

0595511 DISSENY DE PRODUCTE

1. Arquitecte.

2. Enginyer en disseny industrial.

3. Enginyer en disseny industrial i desenvolupament del producte.

4. Enginyer industrial en totes les seves especialitats.

5. Graduat en arts.

6. Graduat en arts i disseny.

7. Graduat en belles arts.

8. Graduat en disseny.

9. Graduat en disseny industrial i desenvolupament del producte.

10. Graduat en enginyeria de disseny.

11. Graduat en enginyeria de disseny industrial.

12. Graduat en enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte.

13. Graduat en enginyeria en tecnologies industrials.

14. Llicenciat en belles arts.

15. Títol de disseny, especialitat disseny de producte (Reial decret 363/2004).

16. Títol superior de disseny, especialitat disseny de producte (LOE)

Títol de Disseny, especialitat disseny de productes, segons el Reial decret 440/1994, de 11 de març (BOE del 19/04/2023).

0595512 DISSENY GRÀFIC

1. Graduat en arts i disseny.

2. Graduat en disseny.

3. Graduat en belles arts.

4. Graduat en arts.

5. Graduat en disseny multimèdia i gràfic.

6. Llicenciat en belles arts.

7. Títol de disseny, especialitat disseny gràfic (Reial decret 363/2004).

8. Títol superior de disseny, especialitat disseny gràfic (LOE)

9. Títol de Disseny, especialitat disseny gràfic, segons el Reial decret 440/1994, de 11 de març (BOE del 19/04/2023).

0595515 FOTOGRAFIA

1. Graduat en arts i disseny.

2. Graduat en comunicació.

3. Graduat en comunicació audiovisual.

4. Graduat en fotografia i creació digital.

5. Graduat en multimèdia.

6. Graduat en disseny.

7. Graduat en disseny industrial.

8. Graduat en enginyeria multimèdia.

9. Graduat en belles arts.

10. Graduat en arts.

11. Llicenciat en belles arts.

12. Llicenciat en ciències de la informació especialitat imatge visual i auditiva.

13. Llicenciat en comunicació audiovisual.

14. Títol superior de disseny, especialitat disseny gràfic (LOE)

0595516 HISTÒRIA DE L'ART

1. Graduat en història.

2. Graduat en història de l'art.