Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

Núm. 248986
Correcció d’errata de la versió castellana de l’Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d’abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023, edicte 3246, publicat al BOIB núm. 44, de 8 d’abril de 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 44, de 8 d'abril de 2023, es va publicar l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d'abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023

S'ha detectat una errata en la versió castellana de l'edicte 3246, que es necessari rectificar. Aquesta errata s'ha produït en els tràmits de la tramesa del text al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Atès tot l'anterior, a instància de la Secretaria general de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors i d'acord amb l'article 19.2 y 19.4 del Decret 68/2012, de 27 de juliol, pel qual es regula el Butlletí Oficial de les Illes Balears, dict la següent

Resolució

Rectificar les errates advertides en la publicació de la versió castellana de l'Ordre de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 5 d'abril de 2023 per la qual es fixen les quanties actualitzades de les subvencions per les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions autonòmiques del 28 de maig de 2023, en el sentit següent

On diu:

Es por ello que la cuantía de las subvenciones por gastos electorales y la fijación del límite máximo del gasto electoral tienen que actualizarse de acuerdo con la tasa que resulta de la evolución del índice de precios al consumo de las Illes Balears desde el mes de febrero de 2019 (correspondiente a la última actualización de las cuantías) hasta el mes de febrero de 2023 (correspondiente al último índice conocido), y que se cifra en un 14,9%.

Ha de dir:

Es por ello que la cuantía de las subvenciones por gastos electorales y la fijación del límite máximo del gasto electoral tienen que actualizarse de acuerdo con la tasa que resulta de la evolución del índice de precios al consumo de las Illes Balears desde el mes de febrero de 2019 (correspondiente a la última actualización de las cuantías) hasta el mes de febrero de 2023 (correspondiente al último índice conocido), y que se cifra en un 15,40%.

On diu:

a) Subvención de 17.405,06 euros por cada diputado o diputada o consejero o consejera obtenidos.

b) Subvención de 0,574048 euros por cada voto obtenido por candidatura al Parlamento de las Illes Balears, si al menos uno de los miembros obtiene el escaño de diputado o diputada.

c) Subvención de 0,574048 euros por cada voto obtenido por candidatura al consejo o consejos insulares antes citados, si al menos uno de los miembros obtiene el escaño de consejero o consejera.

Ha de dir:

a) Subvención de 17.480,80 euros por cada diputado o diputada o consejero o consejera obtenidos.

b) Subvención de 0,576546 euros por cada voto obtenido por candidatura al Parlamento de las Illes Balears, si al menos uno de los miembros obtiene el escaño de diputado o diputada.

 

c) Subvención de 0,576546 euros por cada voto obtenido por candidatura al consejo o consejos insulares antes citados, si al menos uno de los miembros obtiene el escaño de consejero o consejera.

On diu:

1.ª Se abonarán 0,226602 euros por elector o electora en cada una de las circunscripciones en que se haya presentado lista al Parlamento de las Illes Balears, siempre que la candidatura de referencia obtenga representación.

2.ª Se abonarán 0,226602 euros por elector o electora en cada una de las circunscripciones en que se haya presentado lista al consejo o consejos insulares, siempre que la candidatura de referencia obtenga representación.

Ha de dir:

1.ª Se abonarán 0,227588 euros por elector o electora en cada una de las circunscripciones en que se haya presentado lista al Parlamento de las Illes Balears, siempre que la candidatura de referencia obtenga representación.

2.ª Se abonarán 0,227588 euros por elector o electora en cada una de las circunscripciones en que se haya presentado lista al consejo o consejos insulares, siempre que la candidatura de referencia obtenga representación.

 

Palma, 12 d'abril de 2023

El secretari general Benito Prósper Gutiérrez