Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 248863
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic de l'Escola de Música i Escola de Xeremiers

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Marratxí, en sessió ordinària de dia 31 de gener de 2023, va aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la prestació del servei públic de l'Escola municipal de Música i de l'Escola municipal de Xeremies.

Havent finalitzat el període d'informació pública sense que s'hagi presentat cap reclamació o suggeriment, i de conformitat amb el que disposa l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'Acord inicial esmentat s'entén definitivament adoptat.

D'acord amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/1985, a continuació es publica el text íntegre de la modificació de l'Ordenança.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA I DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE XEREMIES

ARTICLE 1er. Fonament i naturalesa

Segons el previst a l'article 127, en relació amb l'article 41, ambdós del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el qual autoritza a establir i exigir preus públics per a la prestació de serveis o realització d'activitats de competència municipal, segons les normes contingudes en el capítol VI del Títol I de la mateixa Llei, l'Ajuntament de Marratxí estableix el Preu Públic per a  la prestació del servei públic de l'Escola Municipal de Musica i de l'Escola Municipal de Xeremies.

ARTICLE 2on. Objecte

L'objecte d'aquesta exacció està constituït per la prestació dels serveis consistents en el  servei desenvolupat per l'Escola Municipal de Música de Marratxí i per l'Escola Municipal de Xeremies:

- Classes de solfeig.

- Classes d'instruments

ARTICLE 3r. Obligació de contribuir

L'obligació de contribuir neix des del moment en que se sol·liciti l'assistència al servei.

ARTICLE 4rt. Subjecte passiu

Les persones naturals usuàries d'aquest servei.

ARTICLE 5è. Quota tributària

La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança estarà constituït per les tarifes següents:

A. DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA:

- Matrícula : 40 €

- Classes de Solfeig i instruments:

- Si pertanyen a la banda municipal de música : 15 € mensuals

- Si no pertanyen a la banda municipal de música : 30 € mensuals

L' import de la matrícula, s'abonarà una sola vegada i inclou les classes que s'imparteixin el mes de setembre.

El curs lectiu complet consta de matrícula i 9 mensualitats distribuïts en 4 pagaments determinats a l'Article 9 de la present ordenança

 

B. DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE XEREMIES:

Matrícula i Classes: un únic pagament de 110 € per curs.

ARTICLE 6è. Bonificacions

En el pagament de l'import del preu públic s'estableixen les següents bonificacions, les quals l'Ajuntament de Marratxí compensarà el cost dels respectius percentatges a l'adjudicatari del servei:

a) Bonificació del 50% de l'import per a:

- a.1) Persones amb una discapacitat igual o superior al 33% d'incapacitat permanent total, permanent absoluta o gran invalidesa.

- a.2) Membres de família nombrosa.

- a.3) Membres de famílies monoparentals.

c) Bonificació del 20% de l'import per a:

a.1) Pensionistes.

Les bonificacions no son acumulables.

ARTICLE 7è. Modificació de preus

De conformitat amb el que preveu l'article 47 del RDLeg 2/2004, s'estableix la delegació de la modificació dels preus de la present ordenança a la Junta de Govern Local, la qual donarà compte de les seves actuacions en aquesta matèria en la següent sessió que celebri el Ple.

ARTICLE 8è. Drets subjecte passiu

Els drets liquidats per l'aplicació de la tarifa, autoritzen l'assistència a les classes per a les quals s'hagi estat abonat i satisfet la corresponent matrícula.

ARTICLE 9è. Normes de gestió i cobrament de l'Escola Municipal de Música de Marratxí 

1. La contractació dels serveis per part de l'usuari es realitzarà mitjançant sol·licitud dirigida a l'escola (adjudicatari). La recaptació es gestionarà mitjançant domiciliació de rebuts, a tal efecte els usuaris hauran de signar una ordre de domiciliació bancària on s'indiqui el número de compte. Tota la gestió i cobrament serà gestionada per l'adjudicatari del servei.

2. Els cobraments es realitzaran en quatre períodes de la següent manera:

- Primer pagament: Matrícula i Mensualitat del mes de setembre.

- Segon pagament: consistent en tot el primer trimestre, el dels mesos d'octubre, novembre i desembre.

- Tercer pagament: consistent en tot el segon trimestre, el dels mesos de gener, febrer i març.

- Quart pagament: consistent en tot el tercer trimestre, el dels mesos d'abril, maig i juny.

3 -Les quotes exigides per aquesta exacció es liquidaran als deu primers dies de cada un  dels trimestres esmentats. La matrícula i primera mensualitat, abans de començar cada curs lectiu.

4- Les despeses generades per la manca de pagament per causa imputable a l'usuari, aniran a càrrec d'aquest.

En el cas de retornament de rebuts el concessionari realitzarà un segon intent de cobrament d'aquests rebuts. En cas de no realitzar el corresponent pagament serà motiu de pèrdua de la plaça i donarà lloc a l'exclusió del curs, podent-se exigir el cobrament mitjançant el procediment administratiu d'apremi, conforme amb la normativa vigent.

ARTICLE 10è. Normes de gestió i cobrament de quotes de l'Escola de Xeremiers

1 - La quota es considerarà devengada simultàniament a la prestació del servei, i el seu cobrament es farà efectiu abans de l'inici de l'activitat en el número de compte que l'adjudicatari determini amb aportació de justificant del pagament.

En el cas d'incompliment de l'obligació de pagament l'usuari disposarà d'un segon termini. En cas de no realitzar el corresponent pagament serà motiu de pèrdua de la plaça i donarà lloc a l'exclusió del curs, quedant expedita la via executiva.

2 -Les quotes abonades en cap cas seran retornades als usuaris, tot i que es donin de baixa voluntàriament, no assisteixin a classe o que no acabin el curs, excepte que el servei no es presti per causes no imputables als mateixos.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor un cop publicada en el BOIB i transcorregut  el termini previst a article 65.2 de la Llei 7/85, romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”.

 

Marratxí, 5 de abril de 2023

El batle Miquel Cabot Rodríguez