Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 246750
Reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

JOANA AINA CAMPOMAR I ORELL, secretària primera del Parlament de les Illes Balears,

CERTIFICA:

Que el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió ordinària de dia 28 de març de 2023, aprovà la Reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears, amb el text literal que es transcriu a continuació:

REFORMA DE DETERMINATS ARTICLES DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Els canvis i les modificacions en la composició de la cambra durant la X legislatura han posat de manifest la necessitat de fer adaptacions del Reglament del Parlament de les Illes Balears per fer-lo més operatiu i solucionar les seves possibles mancances.

El desembre de 2020, a causa de les situacions excepcionals sobrevingudes per la crisi sanitària generada per la COVID-19, ja es va aprovar una modificació per incloure-hi un títol sobre el funcionament del Parlament en circumstàncies excepcionals.

És necessari i indispensable adaptar aquesta norma a les necessitats actuals i a d'altres que es poguessin donar en el futur per garantir que l'activitat parlamentària es desenvolupi amb plenes garanties democràtiques i per fer que aquesta activitat estigui adaptada a les circumstàncies en tot moment.

Article 1

S'afegeix un nou apartat, el tercer, a l'article 2 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, amb el següent tenor literal:

“3. El Parlament impulsarà el compliment d'allò que disposa la legislació vigent per garantir l'accessibilitat universal de les persones. Correspon a la Mesa del Parlament adoptar les resolucions per fer efectiva aquesta accessibilitat."

Article 2

Es dóna una nova redacció als apartats 2, 3, 4 i 5 de l'article 15 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, conformement amb el següent tenor literal:

"2. La sol·licitud es dirigirà, en tot cas, per conducte de la Presidència del Parlament, i l'administració requerida haurà de facilitar la documentació sol·licitada o manifestar a l'esmentada presidència, en un termini no superior a vint dies, dins o fora del període de sessions i per a un millor trasllat a la persona sol·licitant, les raons fonamentades en dret que ho impedeixin.

Quan pel volum de la documentació, l'administració addueixi motivadament que no en pot trametre còpia, en facilitarà la consulta a les seves dependències on la persona sol·licitant podrà prendre notes i obtenir les còpies dels documents que consideri oportuns.

El diputat o la diputada, quan la complexitat tècnica de la documentació ho faci necessari, podrà ser assistit per assessors, prèvia comunicació de les dades identificatives d'aquests a la Mesa del Parlament, als efectes de l'expedició de la credencial corresponent.

3. Els diputats i les diputades poden accedir a les dependències públiques. Quan per al compliment de la seva funció parlamentària un diputat o una diputada consideri convenient visitar una dependència de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ho posarà en coneixement de la Mesa del Parlament, manifestant les condicions de temps i forma en què proposa dur a terme la visita. La Presidència del Parlament donarà trasllat de la sol·licitud al Govern de les Illes Balears.

En un termini no superior a deu dies hàbils, dins o fora del període de sessions, el Govern haurà de comunicar a la Presidència del Parlament i per a un millor trasllat a la persona sol·licitant el dia i l'hora i la forma de la visita sol·licitada o les raons fonamentades en dret que impedeixin d'atendre la sol·licitud del diputat o la diputada.

En tot cas la visita s'efectuarà en el temps i la forma per garantir el dret del diputat o la diputada i sense obstaculitzar el normal funcionament del servei.

4. Quan a judici del diputat o la diputada l'administració incomplís o complís defectuosament amb allò requerit, i sense perjudici de qualsevol altre recurs que resulti pertinent, el diputat o la diputada podrà formular la seva queixa davant la Mesa de la cambra, que adoptarà les mesures que consideri oportunes i necessàries per tal de garantir-li l'accés a la documentació, a la informació o a la visita sol·licitades, donant-ne compte al diputat o a la diputada interessat.

5. Els diputats i les diputades tenen dret també a rebre del Parlament, directament o a través del grup parlamentari respectiu, la informació i la documentació necessàries per al desenvolupament de les seves tasques. Els serveis generals de la cambra tenen l'obligació de facilitar-los-les."

Article 3

Es modifica l'apartat 2 de l'article 18 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"2. El Parlament de les Illes Balears publicarà en el seu portal de transparència, al final de cada semestre, les assistències dels diputats i les diputades a les diferents sessions de l'activitat parlamentària."

Article 4

Es modifica l'article 20 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 20

Els diputats i les diputades no podran invocar la seva condició de parlamentaris i parlamentàries o fer-ne ús en l'exercici d'activitat mercantil, industrial o professional, o per col·laborar amb terceres persones en l'exercici de les dites activitats davant les administracions públiques en benefici privat."

Article 5

Es dóna una nova redacció a l'apartat 1 de l'article 28 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, conformement amb el següent tenor literal:

"1. Els diputats i les diputades no adscrits tenen els drets que el Reglament reconeix als diputats individualment considerats, sense perjudici de les especificitats determinades per aquest reglament, excloent en la seva totalitat els drets reservats als grups parlamentaris."

Article 6

Queden sense contingut l'article 49, els apartats 3 i 4 de l'article 90 i l'apartat 3 de l'article 96, tots ells del Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Article 7

Es modifica l'article 99 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 99

La votació telemàtica pot ser ordinària o secreta. Podran fer ús d'aquest sistema aquells diputats i diputades que, com a conseqüència de trobar-se en situació de permís parental o en procés d'una llarga malaltia, no puguin assistir a les sessions i ho hagin justificat degudament davant la Mesa del Parlament, en els termes que s'estableixin, sempre garantint la possibilitat que el vot s'emeti una vegada finalitzat el debat."

Article 8

Es modifica l'article 112 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"Article 112

El Parlament és accessible als ciutadans i les ciutadanes i als grups i les organitzacions socials, els quals tenen dret a conèixer les tramitacions parlamentàries.

Al Portal de transparència del Parlament estarà disponible tota la informació d'acord amb la legislació vigent en matèria de transparència pública, així com l'establerta en aquest reglament.

Correspon a la Mesa aprovar les normes i adoptar les mesures que siguin necessàries per garantir la transparència de l'activitat de la cambra i el dret d'accés a la informació pública del Parlament.

Així mateix, estaran disponibles al Portal de transparència del Parlament les declaracions a què es refereix l'article 21 d'aquest reglament."

Article 9

Es dóna una nova redacció a l'apartat 4 de l'article 168 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir el següent tenor literal:

"4. Finalitzat un període de sessions, les interpel·lacions no tramitades romandran pendents llevat que el diputat o la diputada o el grup parlamentari interpel·lant manifesti la seva voluntat que es tramitin com a preguntes amb resposta per escrit."

Article 10

S'afegeix un nou apartat, el 4 bis, a l'article 183 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"4 bis. En les proposicions no de llei presentades conjuntament per diferents grups parlamentaris, la primera part del debat consistirà en una intervenció d'un representant de cada un dels grups proposants per un temps per a cadascun d'ells que no excedirà de cinc minuts. Finalitzades aquestes, intervindran la resta de grups que hi presenten esmenes i els que no n'hi presenten per un temps màxim de cinc minuts cadascun, i la Presidència suspendrà la sessió per un temps de deu minuts a petició de qualsevol dels grups proposants. A continuació i represa la sessió, si n'és el cas, la Presidència concedirà la paraula a un únic representant -triat d'entre tots els grups proposants- per fixar-ne la posició global, assenyalar les esmenes acceptades i modificar els termes de la proposició no de llei si així es considera oportú i cap grup no s'hi oposa. No obstant això i posteriorment, qualsevol de la resta de grups proposants podrà demanar la paraula a la Presidència en cas que vulgui diferir, exclusivament, del posicionament global fixat pel representant."

Article 11

Es modifica l'apartat 1 de l'article 186 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

"1. En tots els casos de l'article anterior, el debat s'iniciarà amb la intervenció del president o la presidenta del Govern per un temps no superior a noranta minuts. Després d'una suspensió de la sessió que, a criteri de la Presidència del Parlament, no serà inferior a quatre hores ni superior a vint-i-quatre, intervindrà una persona representant de cada grup parlamentari durant trenta minuts."

Article 12

Es modifica l'apartat 3 de l'article 192 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, que passa a tenir la següent redacció:

"3. El desenvolupament de la sessió constarà de les fases següents: exposició oral del conseller o la consellera, suspensió per un temps màxim de quaranta-cinc minuts per tal que els diputats i les diputades i els grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o observacions, i posterior resposta d'aquestes per part del membre del Govern."

Article 13

Es dóna una nova redacció a l'apartat 2 de l'article 193 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, conformement amb el següent tenor literal:

"2. Després de l'exposició oral del membre del Govern per un temps màxim de trenta minuts, podran intervenir les persones representants de cada grup parlamentari durant deu minuts cadascuna per tal de fixar-ne les posicions, formular preguntes o fer observacions, que contestarà el membre del Govern sense que hi hagi una votació posterior, per un temps màxim de deu minuts si contesta de forma individual o de vint minuts si contesta de forma conjunta.

Amb posterioritat, els grups parlamentaris podran intervenir en torn de rèplica per un màxim de cinc minuts, i el membre del Govern podrà intervenir en torn de contrarèplica per un temps màxim de cinc minuts en cas de resposta individual i de vint minuts en cas de resposta conjunta."

Article 14

S'addiciona un nou article, el 195 bis, al Reglament del Parlament de les Illes Balears, amb la següent redacció:

"Article 195 bis

1. Si a les Corts Generals caduca la tramitació d'una proposició de llei ja presa en consideració presentada pel Parlament de les Illes Balears a la Mesa del Congrés dels Diputats, el Ple del Parlament, a proposta de la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus, pot reiterar-ne directament la presentació i confirmar els diputats designats perquè la defensin.

2. Si el Parlament de les Illes Balears es dissol abans de la presa en consideració d'una proposició de llei presentada davant la Mesa del Congrés dels Diputats, el Ple del nou Parlament, a proposta de la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus, pot ratificar i designar els diputats que l'han de defensar en el Congrés dels Diputats d'acord amb els articles 194 i 195 d'aquest reglament o pot retirar-la."

Disposició final única

Aquesta reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, un cop publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, entrarà en vigor a partir de la finalització de la desena legislatura. També es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

I perquè així consti, expedesc la certificació present als efectes pertinents, amb el vist i plau del  Sr. President del Parlament de les Illes Balears, a la seu del Parlament, a 4 d'abril de 2023.

Vist i plau,

 

(Signat electrònicament: 11 d'abril de 2023)

El president Vicenç Thomas i Mulet