Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 241116
Modificació de Pla parcial

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per l'ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 28 de març de 2023, entre d'altres, adoptà el següent acord, la qual la seva part dispositiva diu textualment:

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Fernando Dameto Fortuny, en nom d'Aguas Término de Marratxí SA i Golf de Son Verí SA, d'acord amb l'informe jurídic abans transcrit i vists els informes favorables del Consell de Mallorca i la Comissió Balear de Medi Ambient.

SEGON.- Aprovar definitivament la modificació del Pla Parcial corresponent a l'actual SAU RT 2.1 de les vigents NNSS als efectes de l'execució de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós-Administratiu nº 3 de Palma de Mallorca al procediment ordinari 118/2013, d'acord amb l'informe jurídic abans transcrit, vists els informes favorables del Consell de Mallorca i la Comissió Balear de Medi Ambient, i segons les seves condicions.

TERCER.- L'acord d'aprovació definitiva serà publicat al BOIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament de Marratxí (https://seuelectronica.marratxi.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_TABLON) i es notificarà als interessats. Així mateix, es remetrà un exemplar diligenciat a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell insular de Mallorca. També s'incorporarà al Registre municipal d'Urbanisme de l'article 23 del RLOUS i es podrà consultar per mitjans telemàtics en els termes de l'article 12.4.d) de la Llei 12/2017 d'Urbanisme de les Illes Balears.

Contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, només podrà interposar el recurs de reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 sobre PAC, davant el Batle, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació expressa de l'Acord.L'esmentat recurs de reposició s'entendrà desestimat si transcorregués un altre mes sense que es notifiqui la seva resolució. Contra el que s'hagi resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixi l'acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol d'altres recursos, si ho creu convenient. 

 

Marratxí, 3 d'abril del 2023 

El regidor d'Urbanisme Joan Francesc Canyelles Garau