Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 241102
Estudis de detall

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per l'ajuntament Ple, en sessió ordinària de dia 28 de març de 2023, entre d'altres, adoptà el següent acord, la qual la seva part dispositiva diu textualment:

PRIMER.- Aprovar definitivament l'Estudi de Detall d'Ordenació de Volums de la parcel·la amb referència cadastral 0953118DD8805S, Camí Can Norat, nº 14..

SEGON.- Procedir a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva al BOIB i a la seu electrònica de l'Ajuntament (https://seuelectronica.marratxi.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_TABLON), lloc aquest darrer a on constarà la documentació aprovada.

L'acord sobre l'aprovació definitiva es comunicarà, a part dels interessats, a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell de Mallorca en els termes de l'article 168 del RLOUS. De conformitat amb el que es preveu a l'article 70 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, s'ha d'indicar que l'estudi de detall s'aprova d'acord amb l'article 141 de les NNSS i que no es modifiquen els paràmetres edificatoris de les mateixes NNSS de Marratxí.

Contra aquest Acord, que és definitiu en via administrativa, només podrà interposar el recurs de reposició previst als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 sobre PAC, davant el Batle, en el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la notificació expressa de l'Acord.

L'esmentat recurs de reposició s'entendrà desestimat si transcorregués un altre mes sense que es notifiqui la seva resolució.

Contra el que s'hagi resolt en el recurs de reposició, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma de Mallorca, en el termini de DOS MESOS, comptats des del següent dia al de la notificació de l'acord resolutori del recurs de reposició, si fos exprés. Si no ho fos, el termini serà de SIS MESOS comptats a partir del dia següent a aquell en que, d'acord amb la seva normativa específica, es produeixi l'acte presumpte.

No obstant, podrà utilitzar qualsevol d'altres recursos, si ho creu convenient. 

 

Marratxí, 3 d'abril del 2023

El regidor d'Urbanisme Joan Francesc Canyelles Garau