Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

MANCOMUNITAT DE TRAMUNTANA

Núm. 173567
Aprovació definitiva Pressupost General 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per significar que en el BOIB número 19 de l'11 de febrer de 2023 es va publicar l'aprovació inicial del Pressupost Ordinari, de la Mancomunitat de Tramuntana, per a l'any 2023. Transcorregut el termini d'al·legacions i reclamacions sense que se n'hagin presentat, es publica, per capítols, aprovat definitivament:

 

Estat de despeses

 

Capítol 1r

Despeses de personal

115.164,00

Capítol 2n

Despeses en béns corrents i serveis

17.461,00

Capítol 3r

Interessos préstecs

300,00

Capítol 4t

Transferències corrents

0,00

Capítol 6è

Inversions

10.920,00

Capítol 7è

Transferències de capital

0,00

Capítol 9è

Amortització de préstecs 

0,00

 

Total despeses      

143.845,00

 

 

 

 

Estat dels ingressos

 

Capítol 1r

Imposts directes

0,00

Capítol 2n

Imposts indirectes

0,00

Capítol 3r

Taxes i altres ingressos

0,00

Capítol 4t

Transferències corrents

143.825,00

Capítol 5è

Ingressos patrimonials

0,00

Capítol 6è

Vendes d'inversions reals

0,00

Capítol 7è

Transferències de capital

20,00

Capítol 9è

Passius financers

0,00

 

Total ingressos    

143.845,00

                                                                                                                                                           

Escorca, 10 de març de 2023

El secretari Joan Marqués Company