Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 173061
Aprovació de l’expedient núm. 9/2023 de modificació de crèdits en el pressupost propi de la Corporació de l’exercici de 2023, per crèdit extraordinari (CE04/2023)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la Intervenció General del Consell de Mallorca, d'acord amb allò que disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 169 del RDL 2/2004, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic, a efectes de reclamacions, l'expedient núm. 9/2023 de modificació de crèdits, per crèdit extraordinari (CE04/2020) en el pressupost propi de la Corporació de l'exercici de 2023, aprovat pel Ple en sessió ordinària  celebrada 9 de març de 2023.

D'acord amb allò que prevé l'article 177.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest acord serà immediatament executiu, sense prejudici de les reclamacions que, contra ell, es puguin promoure, les quals es substanciaran dins del termini de vuit dies següents a la presentació i s'entendran desestimades si no es notifica la seva resolució al recurrent dins d'aquest termini.

 

Palma, 9 de març de 2023

El conseller executiu d'Hisenda i Funció Pública Josep Lluís Colom Martínez