Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 172853
Pressupost de l'Ajuntament, les seves bases d'execució i la plantilla de personal per a l'any 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d'allò disposat a l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l'Ajuntament d'Esporles sessió ordinària celebrada el dia 2 de febrer de 2023, va aprovar el pressupost de l'Ajuntament, les seves bases d'execució i la plantilla de personal que resulta definitiu i a continuació es detalla:

Pressupost municipal d'Esporles per a 2023

Total despeses per capítol

CAPITOL 1

2.705.714,12

CAPITOL 2

1.888.472,52

CAPITOL 3

17.694,23

CAPITOL 4

127.671,00

CAPITOL 6

58.400,00

CAPITOL 9

77.069,14

 

4.875.021,01

Total ingressos per capítol

CAPITOL 1

1.946.796,40

CAPITOL 2

115.000,00

CAPITOL 3

1.089.168,08

CAPITOL 4

1.721.956,53

CAPITOL 5

2.100,00

 

4.875.021,01

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

ÀREA BATLIA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

1

-

-

1

-

 

ÀREA DE SANITAT

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Auxiliar administratiu Centre de Salut

1

C2

1

-

1

18 h/setmana

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Treballador/a social

1

A2

-

1

-

Comp

Tècnic/a en atenció sociosanitària a persones depenents a domicili

2

C2

-

2

-

30 h/setmana

Educador/a de medi obert

1

A2

1

-

-

Comp

Auxiliar administratiu

1

C2

-

1

-

Comp

ÀREA DE MEDIAMBIENT

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Suport operatiu mediambiental

1

AP

-

1

-

Comp

 

ÀREA D'URBANISME

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Arquitecte

1

A1

1

-

-

11h/setmana

Arquitecte tècnic/a

1

A2

-

1

-

Comp

Tècnic de gestió administrativa

1

A2

-

1

-

Comp

ÀREA D'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Administratiu padró i tresoreria

1

C1

-

1

-

Comp

Administratiu de gestió cadastre i recaptació

1

C1

-

1

-

Comp

Administratiu secretaria

1

C1

-

1

-

Comp

Auxiliar administratiu

1

C2

-

1

-

Comp

Auxiliar administratiu

1

C2

1

-

1

Comp

Auxiliar administratiu

1

C2

1

-

-

Comp

Ordenança notificador/a

1

C2

1

-

-

Comp

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

AODL

1

A1

1

-

-

Comp

Tècnic/a de Formació i Ocupació

1

A1

1

-

1

Comp

ÀREA DE MANTENIMENT I VIES I OBRES

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Encarregat de brigada

1

C1

1

-

-

Comp

Encarregat de manteniment i vies i obres

1

C1

-

1

-

Comp

Oficial 1a electricista fontaner

1

C2

-

1

-

Comp

Oficial 1a jardiner

1

C2

1

-

-

Comp

Oficial 1a picapedrer

1

C2

-

1

-

Comp

Oficial 1a fontaneria

1

C2

-

1

-

Comp

Oficial 1a neteja

1

C2

-

1

-

Comp

Oficial 2a jardiner

1

C2

-

1

-

Comp

Peó

1

AP

-

1

-

Comp

Peó

1

AP

-

1

-

Comp

ÀREA DE MANTENIMENT D'EDIFICIS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Oficial 1a bidell

1

C2

-

1

-

Comp

Coordinador/a de neteja

1F

AP/C2

-

1

-

Comp

Netejador/a

6

AP

4

2

4

Comp

ÀREA DE CULTURA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Tècnic de biblioteca i arxiu municipal

1

A1

-

1

-

Comp

Tècnic/a de Cultura i patrimoni

1

A1

1

-

1

Comp

ÀREA D'HISENDA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Secretari-Interventor/Secretària-Interventora

1

A1

-

1

-

Comp

Tresorer/a

1

A1/A2

1

-

-

Comp

Tècnic/a de gestió

1

A2

1

-

-

Comp

Administratiu intervenció

1

C1

-

1

-

Comp

ÀREA DE JOVENTUT

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Dinamitzador/a juvenil

1

A2

1

-

-

Comp

Coordinador/a sociocultural

1

A2

-

1

-

Comp

ÀREA D'ESPORTS

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Coordinador/a Esportiu/iva

1

A2

-

1

-

Comp

ÀREA DE SEGURETAT CIUTADANA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORNADA

Cap de la Policia Local

1

A2/C1

1

 

-

Comp

Subinspector Policia Local

1

A2

1

-

-

Comp

Oficial Policia Local

1

C1

-

1

-

Comp

Policia Local

5

C1

1

4

1

Comp

Policia Local interí

1

C1

1

-

-

Comp

Policia Local interí

1

C1

1

-

-

Comp

Auxiliar administratiu

1

C2

1

-

1

Comp

ÁREA ESCOLETA MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORN

Directora 1r cicle educació infantil

1

A2

1

-

-

Comp

Educadora base 1r cicle educació infantil

2

B

-

2

-

Comp

Educadora base 1r cicle educació infantil

5

B

-

5

-

Comp

Educadora base 1r cicle educació infantil

1

B

1

-

-

1/2 jornada

Coeducadora 1r cicle educació infantil

3

B

3

-

-

1/2 jornada

Netejador/a

1

E

-

1

-

Comp

Netejador/a

1

E

1

-

1

20 h/setmana

Oficial 1a manteniment escoleta

1

C2

1

-

-

1/2 jornada

ÁREA ESCOLA DE MÚSICA I DANSA

 

 

 

 

 

 

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORN

Coordinador musical

1

A1/A2

-

1

-

Comp

Cap d'estudis

1

A2

-

1

-

Comp.

Secretària

1

A2

-

1

-

Fixes discontinus

Mestre/a de música especialista

1

A2

-

1

-

Fixes discontinus

Mestre/a de música especialista

1

A2

-

1

-

½ jorn fix disc

Mestre/a de música especialista

14

A2

14

-

14

Hores

Mestre/a de música especialista

1

A2

1

-

-

Comp

Mestre/a de música especialista

1

A2

1

-

-

Comp

Auxiliar administratiu

1

C2

1

-

-

Comp

Netejador/a

1

AP

1

-

-

Comp

Personal que encara no està ubicat dins la RLT

DENOMINACIÓ DEL LLOC

PLACES

GRUP

VACANT

FIX

INT/TEMP

JORN

PEO MANTENIMENT VIES I OBRES

3

E

3

-

3

 

EDUCADORA BASE 1ER CICLE EI

4

C1

4

-

4

Comp.

AUX. BIBLIOTECA

1

C2

1

-

1

Comp

 

Esporles, document signat electrònicament (9 de març de 2023

La batlessa Maria Ramon Salas)