Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 172557
Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 2023/2 per crèdit extraordinari i suplement

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició al públic de la modificació pressupostària 2023/2 per crèdit extraordinari i suplement, aprovada pel Ple en sessió de 9 de febrer de 2023, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu, i, en compliment del que disposa l'article 169 del R.D.2/2004 T.R. de la Llei  Reguladora de les Hisendes Locals, es publica a continuació la modificació realitzada:

Partides que s'incrementen:

C. P.

C.ECON.

CONCEPTE

Import

323

622003

REFORMA ESCOLETES EDUCACIO INFANTIL

306.089,94

342

622052

BAR I SEU SOCIAL COMPLEX ESPORTIU SA COMA

186.297,07

1532

619005

PAVIMENTACIÓ I ADEQUACIÓ C. MOSSÈN ALCOVER SON CARRIÓ

55.000,00

L'import íntegre de la modificació es finançarà amb el romanent líquid de tresoreria resultant de la liquidació de 2022.

 

Sant Llorenç des Cardassar, en la data de la signatura electrònica (9 de març de 2023)

El batle Pep Jaume Umbert