Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 172159
Aprovació definitiva del pressupost municipal de l'exercici 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent-se aprovat definitivament l'expedient d'aprovació del pressupost municipal de l'exercici 2023, per acord de Ple de data 8 de març de 2023, i comprensiu aquell del Pressupost General d'aquest Ajuntament, Bases d'Execució, plantilla de Personal funcionari, laboral i eventual, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica el resum del mateix per capítols:

RESUM PER CAPÍTOLS

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2023

CAPÍTOL

1

IMPOSTS DIRECTES

2.485.759,17 euros

2

IMPOSTS INDIRECTES

617.910,53 euros

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.522.993,67 euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.208.629,06 euros

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

1.855,25 euros

 

TOTAL

6.837.147,68 euros

PRESSUPOST DE DESPESES 2023

CAPÍTOL

1

DESPESES DE PERSONAL

2.179.429,88 euros

2

DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS

3.137.540,28 euros

3

DESPESES FINANCERES

48.500,00 euros

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

677.250,65 euros

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

68.371,48 euros

6

INVERSIONS REALS

372.292,40 euros

9

PASSIUS FINANCERS

353.763,00 euros

 

TOTAL

6.837.147,68 euros

PLANTILLA DE PERSONAL 2023

A) PERSONAL FUNCIONARI

Denominació

Núm.

Vacants

Grup

Observacions

A.1. HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

 

 

 

 

 

1.1.Secretaria-Intervenció

 

 

 

 

 

-Secretari/a

1

1

A1

 

-Interventor/a

1

1

A1

 

-Tresorer/a

1

1

A1

 

A.2. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

 

 

 

 

2.1.Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

- Tècnic/a Superior

1

1

A1

 

2.2.Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

- Administratiu/va

1

1

C1

 

A.3. ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

 

 

 

 

3.1.Subescala Tècnica

 

 

 

 

 

- Tècnic/a Superior economista

1

 

A1

 

- Tècnic/a Superior d'informàtica

1

1

A1

 

- Aparellador/a-zelador/a

1

1

A2

 

3.2. Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

- Oficial Policia

2

1

C1

 

- Policia Local

7

2

C1

 

B) PERSONAL LABORAL

Denominació

Núm.

Vacants

Observacions

B.1. D'activitat permanent i dedicació completa.

 

 

 

- Serveis d'Obres

 

 

 

- Oficial 1ª Picapedrer

1

 

 

- Operari

1

1

 

- Serveis de Manteniment

 

 

 

- Oficial 1ª Manteniment

1

1

 

- Oficial 2ª Manteniment

2

1

 

- Operari Manteniment

3

3

 

- Auxiliar Administratiu/va

8

8

 

- Guarda forestal

1

1

 

- Treballador/a Social

1

1

 

- Coordinador/a Escoleta Municipal

1

 

 

- Educador/a Escoleta Municipal

5

 

 

 

Denominació

Núm. Temps parcial

Vacants

Observacions

B.2. D'activitat temporal i/o dedicació parcial.

 

 

 

- Treballador/a Familiar

3

3

30 h/setmanals

- Guarda forestal

1

1

30 h/setmanals

C) PERSONAL EVENTUAL

Denominació

Núm.

Observacions

- Coordinador/a regidoria Serveis Socials

1

 

Contra el present Acord, conforme a l'article 171.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març es podrà interposar recurs contenciós-administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos a comptar des del dia de la publicació del present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d'aquest recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Signat electrònicament: 9 de març de 2023

El batle-president Andreu Bujosa Bestard)