Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 168875
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus – Exp. 1370/2022

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus (BOIB Núm. 5, de 12 de gener de 2023).

En haver transcorregut el termini del període d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions o suggeriments, s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança municipal reguladora de la gestió de residus, de conformitat amb la disposició 3a de la part resolutiva de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

Es publica en l'annex d'aquest anunci el Text Refós de la citada Ordenança perquè en prengueu coneixement general.

 

Sant Joan de Labritja, 7 de març de 2023

El batle Antonio Marí Marí

 

ANNEX ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE SANT JOAN DE LABRITJA.

TÍTOL 1: RESIDUS

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- OBJECTE

Article 2.- MARC LEGAL

Article 3.- DEFINICIONS

CAPÍTOL 2: RESIDUS EXCLOSOS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

Article 4.- RESIDUS EXCLOSOS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

CAPÍTOL 3: GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 5.- RESIDUS GESTIONATS PER L'ADMINISTRACIÓ

Article 6.- TITULARITAT DELS RESIDUS

Article 7.- SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT

Article 8.- OBLIGACIONS DELS USUARIS DEL SERVEI

Article 9.- OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS SINGULARS

Article 10.- OBLIGACIONS DELS USUARIS DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DE PAPER/CARTÓ COMERCIAL

CAPÍTOL 4: VEHICLES ABANDONATS

Article 11.- VEHICLES ABANDONATS

CAPÍTOL 5: PROHIBICIONS I NETEJA VIÀRIA

Article 12.- PROHIBICIONS I OBLIGACIONS

Article 13.- OBLIGACIONS A OBRES I CONSTRUCCIONS

CAPÍTOL 6: INSTAL·LACIONS FIXES PER A RECOLLIDA DE RESIDUS EN EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Article 14.- PUNTS D'APORTACIÓ DE RESIDUS

CAPÍTOL 7: INFRACCIONS, MESURES CAUTELARS I MESURES CORRECTORES

Article 15.- TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS

Article 16.- REINCIDÈNCIA

Article 17.- MESURES DE CARÀCTER PROVISIONAL

Article 18.- MESURES COERCITIVES I EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

CAPÍTOL 8: SANCIONS

Article 19.- TIPUS I QUANTIA DE LES SANCIONS

Article 20.- REDUCCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

 

TÍTOL 1 RESIDUS

CAPÍTOL 1 DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- OBJECTE

L'objecte de la present ordenança és regular, dins l'esfera de la competència municipal, la gestió de residus urbans i altres residus, tenint com a principals premisses la seua reducció i reutilització i el seu reciclat, abans que l'eliminació. Promoure la neteja i conservació de les vies públiques urbanes, mitjançant una adequada regularització i control de la gestió dels residus produïts dins el TM de Sant Joan de Labritja.

Article 2.- MARC LEGAL

Les competències en matèria de residus són atribuïdes als municipis en la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en els seus articles 25.2 l) i 26 a) i b). Aquestes es concreten en la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus; la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, a més del Reglament per la seva execució, aprovat mitjançant Reial decret 782/1998, de 30 d'abril, i el pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans d'Eivissa i Formentera.

Article 3.- DEFINICIONS

A efectes d'aquesta ordenança, s'entendrà per:

1. Residu: Qualsevol substància o objecte que pertanyi a alguna de les categories que figurin en l'annex de la Llei 10/1998, de residus, del qual el seu posseïdor es desprengui o tingui la intenció o obligació de desfer-se'n. En tot cas, tindran la consideració de residu els que figurin en la Llista Europea de Residus (LER), incorporada al planejament espanyol mitjançant l'Ordre MAM/304/2002.

2. Residus perillosos: Aquells que figurin com a tals en la LER (Ordre MAM/304/2002), així com els recipients i envasos que els hagin contingut.

3. Residus sòlids urbans: els generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, així com tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició puguin assimilar-se als produïts als anteriors llocs o activitats.

A més, tendran la consideració de residus urbans els següents:

 • Residus procedents de la neteja de vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges.
 • Petits animals domèstics morts de menys de 20 kg, així com mobles i estris domèstics.
 • Residus i enderrocs produïts per particulars i procedents d'obres menors de construcció i reparacions domiciliàries, de menys de 50 litres.
 • Residus procedents de podes de jardins particulars de menys de 50 litres.
 • Vehicles que, segons estableix el capítol 4 d'aquestes ordenances, es considerin abandonats.

4. Recollida selectiva: Sistema de recollida diferenciada de materials orgànics fermentables i de materials reciclables, així com qualsevol altre sistema de recollida diferenciada que permeti la separació dels materials valoritzables continguts en els residus sòlids urbans.

4.1. Fracció selectiva paper i cartó: Formen part d'aquesta fracció els envasos de cartó ben plegats (tot tipus de caixes de cartó), el paper d'embolicar, fulls, diaris, revistes, quaderns, etc.

4.2. Fracció selectiva vidre: Formen part d'aquesta fracció els envasos de vidre (botelles, pots, etc.).

4.3. Fracció selectiva envasos: Formen part d'aquesta fracció els envasos de plàstic, els envasos metàl·lics i els envasos tipus bric.

4.4. Fracció orgànica dels residus municipals: Formen part d'aquesta fracció les restes de menjar i de la cuina i les restes vegetals i de poda de mida petita.

5. Residus no assimilables a RSU: aquells que són generats per les activitats comercials o altres tipus d'activitats i que per la seua composició o per el seu volum, no són assimilables als residus sòlids urbans.

6. Residus de la construcció i demolició (RCD): Qualsevol substància u objecte que, complint amb la definició de “residus” estipulada per la normativa, es generi en una obra de construcció o demolició.

7. Prevenció: El conjunt de mesures destinades a evitar la generació de residus o per aconseguir-ne la reducció, o la de la quantitat de substàncies perilloses o contaminants presents en els residus.

8. Productor: Qualsevol persona física o jurídica, l'activitat del qual, exclosa la derivada del consum domèstic, produeixi residus o que efectiu operacions de tractament previ, de mescla, o d'altre tipus, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició de aquests residus.

9. Posseïdor: El productor dels residus o la persona física o jurídica que els tingui en el seu poder i que no tingui la condició de gestor de residus.

10. Gestor: La persona o entitat, pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que composen la gestió dels residus, en sigui o no el productor.

11. Gestió: La recollida, emmagatzemament, el transport, la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes activitats, així com la vigilància dels llocs de dipòsit o abocament després del seu tancament.

12. Eliminació dels residus: Tot procediment dirigit, bé a l'abocament dels residus o bé a la seua destrucció, total o parcial, realitzat sense posar en perill la salut humana i sense utilitzar mitjans que puguin causar perjudicis al medi ambient.

13. Abocador: Instal·lació d'eliminació que es destina al dipòsit de residus en superfície o sota terra, sempre que compleixi amb la normativa vigent.

14. Usuari del servei de recollida de residus municipal: Persona física o jurídica, resident al TM de Sant Joan de Labritja, posseïdora de residus sòlids urbans d'origen domiciliari o assimilables, amb la intenció de cedir-los a l'Ajuntament en la manera especificada en aquesta ordenança, per al seu tractament o eliminació.

15. Productor singular de residus: Usuari que produeix un volum superior al 200 litres/dia de residus sòlids urbans.

 

CAPÍTOL 2 RESIDUS EXCLOSOS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL

Article 4.- RESIDUS EXCLOSOS EN LA GESTIÓ MUNICIPAL.

S'exclouen de la gestió municipal, i per tant hauran de ser gestionats pels productors/posseïdors, els següents:

1. Residus no assimilables a urbans, incloent els residus industrials.

2. Residus amb gestió específica i/o alt risc contaminant.

3. Enderrocs, restes d'obra i altres RCD, procedents tant d'obres públiques com a privades, superiors a 50 litres.

4. Restes anatòmiques o infeccioses procedents d'hospitals, clíniques i consultes mèdiques i veterinàries.

5. Fems de quadres i corrals.

6. Restes d'escorxadors industrials, cadàvers d'animals no domèstics, o procedents de clíniques veterinàries.

7. Mobiliari industrial o comercial.

8. Residus perillosos segons la legislació vigent.

9. Vehicles abandonats.

10. Restes de poda superiors a 50 litres.

11. Residus d'aparells elèctrics i electrònics d'origen comercial, els quals no s'assimilen als generats als domicilis.

12. Llots d'estacions depuradores d'aigües residuals.

13. Qualsevol tipus de residu amb capacitat de liquar-se.

A més, s'exclouen tots aquells residus que dificultin o impossibilitin la seua gestió o d'altres.

La gestió dels residus relacionats més amunt s'haurà d'efectuar conforme a l'estipulat en la legislació vigent.

No gestionar els residus esmentats en aquest article, o fer-ho en disconformitat amb la normativa vigent per part dels productors i/o posseïdors, comportarà l'execució subsidiària per part d'aquest Ajuntament, en les condicions que aquest determini, sens perjudici de la sanció corresponent.

 

CAPÍTOL 3 GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Article 5.- RESIDUS GESTIONATS PER L'ADMINISTRACIÓ

Li correspon a l'administració local:

 • La recollida de residus urbans en massa i transport a planta de tractament de residus designada pel Consell d'Eivissa.
 • La recollida de les fraccions selectives recuperables dels residus urbans separades en origen, i transport fins a la planta de transferència designada pel Consell d'Eivissa.

Tenint presents les definicions de l'article 3 d'aquestes ordenances i les prescripcions normatives, s'inclouran dins el servei de recollida de residus, els següents:

1. Residus sòlids urbans en massa.

2. Residus voluminosos procedents dels domicilis i particulars.

 

2.1. Residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE).

2.2. Altres voluminosos (mobles vells, matalassos, estris grans, etc.).

 

3. Fracció selectiva de paper i cartó.

4. Fracció selectiva de vidre.

5. Fracció selectiva d'envasos.

6. Fracció selectiva de matèria orgànica (FORM).

Article 6.- TITULARITAT DELS RESIDUS

Una vegada dipositats pels productors o posseïdors en la forma i instal·lacions establertes en la present Ordenança, els residus adquiriran el caràcter de propietat municipal, d'acord amb el que estableix la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus. A partir d'aquest moment, qualsevol manipulació que es desitgi efectuar a aquests requerirà una autorització municipal prèvia.

Article 7.- SERVEIS PRESTATS PER L'AJUNTAMENT

A continuació s'esmenten els serveis que són prestats per l'Ajuntament, els quals tenen com a objectiu realitzar una adequada gestió dels residus tenint en compte les premisses de reduir, reutilitzar i reciclar.

7.1 Retirada de residus en massa

El servei de retirada de residus en massa recollirà i transportarà al centre de tractament de residus designat pel Consell d'Eivissa els RESIDUS SÒLIDS URBANS no separats en cap altra fracció selectiva, dipositats pels usuaris del servei als contenidors disposats per a tal efecte. Aquests contenidors estaran retolats amb les sigles corresponents. Aquest servei es realitzarà en horari nocturn o diürn, segons determini l'Ajuntament.

 

​​​​​​​7.2 Retirada ordinària de les fraccions selectives

El servei de retirada de les fraccions selectives recollirà i transportarà les fraccions selectives separades pels usuaris als seus domicilis i dipositades als contenidors de la manera següent:

 • Al contenidor GROC els residus que pertanyen a la fracció ENVASOS LLEUGERS.
 • Al contenidor VERD els residus que pertanyen a la fracció VIDRE.
 • Al contenidor BLAU els residus que pertanyen a la fracció PAPER I CARTÓ.

Aquestes fraccions es recolliran periòdicament i es traslladaran a la planta de transferència designada pel Consell d'Eivissa per a la seva revalorització.

7.3 Retirada de residus de productors singulars

El servei de retirada de residus de productors singulars recollirà i transportarà al centre de tractament de residus designat pel Consell d'Eivissa els RESIDUS SÒLIDS URBANS no separats en cap altra fracció selectiva, dipositats pels grans productors als contenidors particulars, de la manera que es designi en aquestes ordenances així com en altres disposicions futures.

En el cas de fer recollida selectiva als productors singulars de fraccions diferents al paper/cartó comercial, aquests actuaran d'acord amb les indicacions de la corporació.

7.4 Retirada de la fracció paper i cartró comercial als grans productors

El servei de retirada de la fracció PAPER I CARTÓ COMERCIAL als grans productors recollirà i transportarà al centre de transferència designat pel Consell d'Eivissa els papers i cartons dipositats segons les condicions que s'estableixen en aquestes ordenances així com en disposicions futures.

7.5 Retirada de residus voluminosos

El servei de retirada del residus voluminosos inclosos dins la gestió dels residus municipals recollirà aquesta fracció i la transportarà al centre de tractament designat pel Consell d'Eivissa. Dins d'aquest servei s'haurà de tenir en compte la separació dels residus d'aparells elèctrics i electrònics d'origen domèstic. Aquests aniran al centre designat per l'Ajuntament per a la seva descontaminació i revalorització.

Article 8.- OBLIGACIONS DELS USUARIS DEL SERVEI

Es OBLIGATÒRIA la separació en origen de les següents fraccions:

 • Envasos lleugers
 • Paper/cartró
 • Vidre

Quant a la fracció orgànica dels residus municipals, serà obligatòria la seva separació una vegada es disposi de la planta de tractament i es comenci el servei.

La resta de residus no separables, es designarà RSU.

8.1 Recollida de residus sòlids urbans

Aquest servei és exclusiu per a residus no recuperables. Queda prohibit entregar dins dels contenidors de RSU en massa residus amb fraccions recuperables (paper/cartó, envasos lleugers, vidre i FORM) amb sistemes integrats de gestió. Trobar proves que evidenciïn aquest incompliment als RSU entregats a l'Ajuntament podrà donar lloc a sancions.

Queda prohibit entregar residus líquids o susceptibles de ser liquats.

Queda prohibit dipositar residus exclosos en la gestió municipal.

8.1.1 Forma de presentació dels residus

Els residus s'entregaran sempre dins bosses hermètiques tancades. S'introduiran sempre a l'interior del contenidor o bústia de contenidor soterrat designat per a tal funció.

La grandària de les bosses haurà de ser adequada a l'obertura del contenidor, per tal que hi càpiguen.

El gruix de la bossa serà adequat al tipus de residu que contengui, sempre i quan la galga mínima sigui de 200.

8.1.2 Horari d'entrega

No es podran entregar els residus abans de les 20:30 hores i sempre abans de passar l'equip recolector. L'incompliment d'aquest horari comportarà una sanció.

8.2 Recollida d'envasos lleugers

Es obligatòria la separació en origen dels envasos lleugers, els quals seran entregats dins bosses hermètiques als contenidors disposats a tal efecte. Aquests contenidors estaran degudament retolats i pintats de color groc, amb el distintiu d'envasos lleugers.

L'horari d'entrega d'aquesta fracció serà de 0 a 24 hores.

Queda prohibit abocar altres residus o fraccions diferents als inclosos en aquest punt.

Queda prohibit abocar fora del contenidor d'envasos qualsevol tipus de residu.

8.3 Recollida de paper i cartó

És obligatòria la separació en origen del paper i el cartó, el qual serà entregat degudament plegat als contenidors disposats a tal efecte. Aquests contenidors estaran degudament retolats i pintats de color blau, amb el distintiu de paper/cartó.

L'horari d'entrega d'aquesta fracció serà de 0 a 24 hores.

Queda prohibit abocar altres residus o fraccions diferents als inclosos en aquest punt.

Queda prohibit abocar fora del contenidor de paper i cartó qualsevol tipus de residu.

8.4 Recollida de vidre

És obligatòria la separació en origen del vidre, el qual serà entregat als contenidors disposats a tal efecte. Aquests contenidors estaran degudament retolats i pintats de color verd, amb el distintiu de vidre.

L'horari d'entrega d'aquesta fracció serà de 07 a 24 hores.

Queda prohibit abocar altres residus o fraccions diferents als inclosos en aquest punt.

Queda prohibit abocar fora del contenidor de vidre qualsevol tipus de residu.

8.5 Retirada de residus voluminosos

L'usuari haurà de contactar amb l'empresa que presta el servei de recollida per tal d'informar-la de la intenció de desfer-se de residus voluminosos. Aquests, com a norma general, es deixaran al costat d'un punt d'aportació de residus, però prevaldrà el que especifiqui l'empresa, que sempre s'atindrà a criteris tècnics.

Es designarà un dia per la recollida de residus, el qual podrà ser modificat i/o ampliat, segons les necessitats del servei, amb l'autorització prèvia de l'Ajuntament.

Queda prohibit treure residus voluminosos cap altre dia que no sigui l'especificat. En cas d'incompliment, no es considerarà inclòs dins el servei, i haurà d'assolir els costos de la gestió l'usuari que no ha seguit aquestes indicacions, sens perjudici de la sanció corresponent. L'Ajuntament podrà gestionar aquests residus subsidiàriament.

Es promourà la reutilització i el reciclat mitjançant organismes públics o privats que realitzin tals accions.

Article 9.- OBLIGACIONS DELS PRODUCTORS SINGULARS

1. Seran productors singulars aquells que, a causa de la seua activitat comercial, generin més de 200 litres de residus en massa per dia. Queden exclosos els domicilis particulars.

2. Aquests s'hauran d'inscriure en el registre de productors singulars de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. A tal efecte, hauran de presentar una declaració de conformitat amb les condicions exigides per rebre aquest servei, una descripció del tipus d'activitat que realitzen, una estimació de la producció de residus que generen, així com altra informació relativa a l'activitat que porten a terme.

3. Els productors singulars hauran de comptar amb contenidor propi, homologat per al sistema de recollida realitzat. Aquests contenidors hauran d'estar degudament retolats amb el nom comercial i l'adreça de l'establiment. Els contenidors hauran d'estar en bon estat de neteja i manteniment. El rentat dels contenidors correrà a càrrec dels titulars.

4. Els productors singulars portaran els seus contenidors al lloc acordat per a realitzar la seva retirada. Per determinar el lloc, prevaldrà el criteri tècnic per sobre de la comoditat de l'usuari, per tal que la recollida sigui viable i tan eficient com sigui possible.

5. L'horari per treure els contenidors al lloc acordat serà sempre a partir de les 20:30 hores, amb les úniques excepcions que determini l'ajuntament. Abans d'aquesta hora queda prohibit mantenir els contenidors a l'exterior de l'establiment del titular.

6. No es prestarà el servei si no es compleixen tots els punts anteriors, sens perjudici de la sanció corresponent.

Article 10.- OBLIGACIONS DELS USUARIS DE LA RECOLLIDA PORTA A PORTA DE PAPER/CARTÓ COMERCIAL

1. Podran ser usuaris del servei de recollida porta a porta de paper/cartó comercial els titulars de tota activitat que produeixi paper/cartó en grans quantitats.

2. Aquests s'hauran d'inscriure en el registre de productors singulars de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. A tal efecte hauran de presentar una declaració de conformitat amb les condicions exigides per rebre aquest servei, una descripció del tipus d'activitat que realitzen, una estimació de la producció de paper/cartó que generen, així com altra informació relativa a l'activitat que porten a terme.

3. El paper/cartó haurà d'entregar-se degudament enfardat, o bé dins gàbies o contenidors (de color blau) homologats d'us i titularitat particular, per al servei de recollida realitzat. Les caixes i els papers grans sempre hauran d'estar plegades. No s'inclou dins el servei la recollida de caixes o papers sense plegar; es podrà realitzar la gestió subsidiàriament per part de l'Ajuntament en cas de considerar-ho necessari i/o urgent, i s'haurà de fer-se càrrec dels costos el productor/posseïdor, sens perjudici de la sanció corresponent.

4. En cas d'utilitzar contenidor o gàbies per entregar el paper/cartó, aquests no es podran ,treure fins a l'hora de recollida. Una vegada realitzada la recollida, s'hauran d'entrar a l'interior de l'activitat abans de les 9 hores.

5. L'horari per entregar el paper/cartó comercial serà sempre a partir de les 20:30 hores.

6. No es prestarà el servei si no es compleixen tots els punts anteriors, sens perjudici de la sanció corresponent.

 

CAPÍTOL 4 VEHICLES ABANDONATS

Article 11.- VEHICLES ABANDONATS

1. Queda prohibit l'abandonament de vehicles fora d'ús a la via pública o en terrenys, tant públics com particulars.

2. El titular d'un vehicle del qual s'hagi de desfer està obligat a entregar-lo a un centre autoritzat de tractament que procedeixi a la seva descontaminació.

3. Quan, segons el que disposa la legislació vigent, un vehicle fora d'ús s'hagi de considerar abandonat, automàticament adquirirà la condició de residu sòlid urbà municipal. La gestió podrà ser portada a terme per l'Ajuntament.

4. Segons la normativa vigent (Llei 11/1999), es presumirà el seu abandonament en els següents casos:

 • Quan romangui estacionat per un període superior a un mes al mateix lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació.
 • Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi set dipositat després de la seua retirada de la via pública per l'autoritat competent.

5. En el cas que un vehicle mostri signes d'abandonament, presenti desperfectes que n'impossibilitin el desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de matriculació, i a més comporti un risc de contaminació del medi ambient o d'afecció a la salut pública, podrà ser decretat residu sòlid urbà per urgència, avalat amb un informe tècnic, i podrà ser gestionat per l'Ajuntament de manera subsidiària, sens perjudici de la sanció corresponent al titular.

6. Independentment de les sancions que corresponguin, els propietaris dels vehicles abandonats hauran d'abonar les despeses originades per la seva recollida, transport i tractament.

7. S'exclouen de la consideració d'abandonats els vehicles sobre els quals recaigui ordre judicial, coneguda per l'Ajuntament, perquè romangui en la mateixa situació, sempre i quan no comporti un risc per a la salut pública o per al medi ambient.

 

CAPÍTOL 5 PROHIBICIONS I NETEJA VIÀRIA

Article 12.- PROHIBICIONS I OBLIGACIONS

Complementant el que disposa aquesta ordenança, i com a norma general, es prohibeix:

1. Abandonar residus sòlids urbans a la via pública, fent cas omís de les indicacions de l'article 8 d'aquesta ordenança. En cas d'acumulació de residus davant d'un portal, serà la comunitat d'aquest la posseïdora dels residus. La gestió de dits residus, realitzada de manera urgent i subsidiària pel servei de neteja municipal, correrà a càrrec de la comunitat, sens perjudici de la sanció corresponent.

2. Llençar qualsevol tipus de paper, llauna, ampolla, envàs buit, llosques de cigarretes, escloves de fruits secs, xiclets o qualsevol altre material susceptible de embrutar la via pública.

3. Dipositar les bosses o residus que han de dipositar-se dins els contenidors a les papereres.

4. Dipositar qualsevol dels residus exclosos en la gestió municipal (article 4) als punts de recollida de residus municipals o particulars.

5. Eliminar o abandonar qualsevol residu exclòs en la gestió municipal en vies i terrenys públics i/o particulars.

6. Manipular o buscar dins els residus ja entregats als punts d'aportació sense comptar amb l'autorització pertinent.

7. Canviar o modificar l'emplaçament dels punts d'aportació o altres elements del servei sense la corresponent autorització municipal.

8. Els locals comercials amb façana a la via pública hauran de vetlar per la correcta neteja de la part que els correspongui de la façana, així com de la neteja periòdica del tram de vorera corresponent amb la seua façana.

9. Els locals amb terrasses, públiques i/o privades, a més de l'especificat en el punt 12.7, hauran de realitzar les suficients neteges periòdiques d'aquestes per tal que es trobin en un estat adequat. En cas d'omissió, i en considerar-ho necessari, els serveis municipals de neteja procediran a la neteja urgent i subsidiària de la terrassa, i haurà de córrer amb les despeses el titular de l'activitat, sens perjudici de la sanció corresponent.

10. Es prohibeix l'ús de sofre o altres substàncies sòlides, fins i tot si estan triturades, com a repel·lent de cans i altres animals.

11. Abandonar residus sòlids urbans al costat del contenidor o de la bústia de l'illa ecològica.

12. Abocar qualsevol tipus de residu que no sigui l'especificat per a cada contenidor.

13. Treure i entregar els residus abans de l'horari establert.

14. Deixar a la via pública els excrements dels animals de companyia o domèstics que els propietaris condueixin pel carrer. Serà obligatori recollir-los.

15. Eliminar de forma no controlada RCD, terres i altres residus inerts.

16. Dipositar més de 20 litres de residus de poda als contenidors públics.

Article 13.- OBLIGACIONS A OBRES I CONSTRUCCIONS

1. Les obres dins els nuclis urbans no es podrà utilitzar materials a granel deposats sobre les vies públiques i es deurà comptar amb els mitjans suficients per evitar embrutar les vies públiques adjacents. A més, hauran d'instal·lar un sistema de neteja de rodes per als camions a la sortida de l'obra, per tal d'evitar l'escampament per vies públiques de fang i altres restes que puguin quedar adherides als pneumàtics.

2. La responsabilitat serà del promotor de l'obra. En els casos en què s'identifiqui el conductor del camió o vehicle, la responsabilitat serà solidària.

3. La infracció d'aquest article implicarà l'execució subsidiària per part de l'Ajuntament, en els casos d'urgència que així es determinin, sens perjudici de la sanció corresponent.

 

CAPÍTOL 6 INSTAL·LACIONS FIXES PER A RECOLLIDA DE RESIDUS A EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ

Article 14.- PUNTS D'APORTACIÓ DE RESIDUS

1. Tota nova construcció de més de 50 habitatges/locals comercials dins dels nuclis urbans del TM de Sant Joan de Labritja haurà de preveure i tenir especificat en el projecte, la construcció d'un punt d'aportació soterrat de residus. Aquest punt soterrat haurà de tenir un contenidor per a cada fracció selectiva i un més per a RSU. Serà apte per realitzar la recollida amb el sistema municipal existent; per tant, les especificacions tècniques i la ubicació seran concretades en el moment de la revisió del projecte per part dels serveis tècnics municipals.

2. Les noves construccions de menys de l'especificat en el punt anterior hauran de preveure i tenir especificat en el projecte l'espai suficient per a un contenidor de RSU en superfície, com a mínim. L'espai serà suficient per garantir la correcta recollida dels residus dipositats. Es trobarà a l'exterior de l'edifici i serà d'ús públic. Les especificacions tècniques i la ubicació seran concretades en el moment de la revisió del projecte per part dels serveis tècnics municipals.

Aquests punts no seran d'ús particular dels edificis de nova construcció, sinó que formaran part de l'entramat de punts d'aportació públics. Per tant, hauran de ser accessibles per a altres usuaris no residents als edificis de nova construcció.

 

CAPÍTOL 7 INFRACCIONS, MESURES CAUTELARS I MESURES CORRECTORES

Article 15.- TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS

Es consideren els següents tipus d'infracció en relació amb els residus i la seva gestió.

1. INFRACCIONS LLEUS

 • Que els productors o posseïdors de residus no posin a disposició de l'Ajuntament els residus generats sobre els quals té competències o ho facin infringint les normes fixades per la present ordenança.
 • L'ús indegut dels serveis de recollida de residus, regulats en la present ordenança, sempre que no es produeixi cap dany a les instal·lacions i equipaments del servei.
 • Qualsevol altra infracció en relació amb els residus que no estigui tipificada com a greu ni molt greu en la present ordenança.
 • L'abandonament, abocament o eliminació incontrolada de qualsevol tipus de residus afectats per la present ordenança, no inclòs en el punt anterior, sense que s'hagi produït un dany o deterioració greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill greu la salut de les persones.
 • L'ús indegut dels serveis de recollida de residus, regulats en la present ordenança, quan es produeixin danys a les instal·lacions i equipaments del servei.
 • L'obstrucció a l'activitat inspectora o de control de les administracions públiques.
 • L'entrega, venda o cessió de residus no perillosos a persones físiques o jurídiques diferents de les assenyalades per la present norma, així com la seua acceptació en condicions diferents de les que apareixen en les corresponents autoritzacions o en el present document.
 • L'abocament dels residus contemplats en l'article 4.
 • Quan s'infringeixin els articles 8, 9, 10, 11, 12 i 13 de la present ordenança.

2. INFRACCIONS GREUS

 • L'abandonament, abocament o eliminació incontrolada dels residus afectats per la present ordenança i, en general, l'actuació en forma contrària al que estableix aquest mateix document, sempre que s'hagi produït un dany o una deterioració greu per al medi ambient o s'hagi posat en perill la salut de les persones.
 • La reincidència en faltes lleus.

Les establertes en la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i en la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

3. INFRACCIONS MOLT GREUS

Les establertes en la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i en la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

Article 16.- REINCIDÈNCIA

Seran reincidents totes aquelles persones físiques o jurídiques que hagin estat sancionades una o més vegades dins el termini de 24 mesos.

Article 17.- MESURES DE CARÀCTER PROVISIONAL

Iniciat el procediment sancionador, el titular de l'òrgan competent per resoldre'l, per iniciativa pròpia o a proposta de l'instructor, podrà adoptar en qualsevol moment, mitjançant acord motivat, les mesures de caràcter provisional que consideri necessàries per assegurar l'eficàcia de la resolució que pogués recaure i evitar el manteniment dels riscos o danys per a la salut humana i el medi ambient. Aquestes mesures hauran de ser proporcionades a la naturalesa i gravetat de les presumptes infraccions.

Article 18.- MESURES COERCITIVES I EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA

1. Si els infractors no procedissin a la restauració o indemnització, i una vegada transcorregut el termini assenyalat en el requeriment corresponent, l'administració instructora podrà acordar la imposició de multes coercitives o l'execució subsidiària. La quantia de cadascuna de les multes coercitives no ha de superar, si escau, un terç de la multa fixada per infracció comesa.

Així mateix, en aquests casos i en cas que no es realitzin les operacions de neteja i recuperació de sòls contaminats, es pot procedir a l'execució subsidiària per compte de l'infractor i a costa seva.

2. La imposició de multes coercitives exigirà que en el requeriment s'indiqui el termini de què es disposa per al compliment de l'obligació i la quantia de la multa que es pot imposar. En tot cas, el termini ha de ser suficient per complir l'obligació. En cas que, una vegada imposada la multa coercitiva, es mantingui l'incompliment que l'ha motivada, es pot reiterar per lapses de temps que siguin suficients per complir allò que s'ha ordenat. Les multes coercitives són independents i compatibles amb les que es puguin imposar en concepte de sanció.

 

CAPÍTOL 8 SANCIONS

Article 19.- TIPUS I QUANTIA DE LES SANCIONS

1. Les infraccions tipificades en la present ordenança seran sancionades segons la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears. Podran ser aplicades de forma independent o conjunta, i ser de tipus quantitatiu (sanció econòmica) o tenir a més una component qualitativa (inhabilitació per al desenvolupament de determinades activitats, clausura de les instal·lacions, revocació o retirada de les autoritzacions, etc.)

1.1. En casos d'infraccions LLEUS: Multa des de 300 fins a 9.000€.

En cas d'infracció dels articles següents:

- Art. 8, 12.2, 12.8, 12.9, 12.10, 12.12, 12.13 i 12.14: multes des de 300 fins a 900€.

- Art. 9 i 10: multes des de 600 fins a 1800€.

- Art. 12.1, 12.3, 12.6, 12.7 i 12.11: multa des de 1.000 fins a 3.000€.

- Art. 12.4, 12.15 i 12.16: multes des de 2.000 fins a 6.000€.

- Art. 12.5: multes des de 2.500 fins a 7.500€.

- Art. 11 i 13: multa des de 3.000 fins a 9.000€.

1.2. En casos d'infraccions GREUS: Multa des de 9.001 fins a 300.000€.

Les establertes en la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i en la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

1.3. En casos d'infraccions MOLT GREUS: Multa des de 300.001 fins a 1.750.000€.

Les establertes en la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears i en la Llei 7/2022, del 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

2. Les sancions es graduaran atenent als aspectes següents:

- Origen industrial i/o comercial.

- Reiteració i reincidència

- Intencionalitat

- Grau de culpa

- Participació i benefici obtingut

- Irreversibilitat de danys i deterioraments produïts.

Article 20.- REDUCCIÓ PEL RECONEIXEMENT DE LA RESPONSABILITAT

1. Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es pot resoldre el procediment amb la imposició de la sanció que sigui procedent.

2. El pagament voluntari pel presumpte responsable, abans de la resolució, implica la terminació del procediment amb una reducció del 50% sobre l'import de la sanció proposada. Les reduccions esmentades han d'estar determinades en la notificació d'iniciació del procediment o butlletí de denúncia i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les disposicions de la mateixa categoria o inferior que regulin les matèries contingudes en la present ordenança sempre que oposin o contradiguin el seu contingut.