Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 168873
Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de guarderia municipal – Exp. 2238/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre de 2022, va acordar aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de guarderia municipal (BOIB Núm. 5, de 12 de gener de 2023).

En haver transcorregut el termini del període d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions o suggeriments, s'aprova definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei de guarderia municipal, de conformitat amb la disposició 3a de la part resolutiva de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

Es publica en l'annex d'aquest anunci el Text Refós de la citada Ordenança perquè en prengueu coneixement general.

 

Sant Joan de Labritja, 6 de març de 2023

El batle Antonio Marí Marí

 

ANNEX ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE DE EL PREU PUBLICO DEL SERVEI DE GUARDERIA MUNICIPAL

Article 1r. Concepte

De conformitat amb el que es preveu en l'article 117, en relació amb l'article 41.b, tots dos de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei de Guarderia Municipal, que es regirà per la present ordenança.

Article 2n. Obligats al Pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui es beneficiïn dels serveis prestats per aquest Ajuntament, al que es refereix l'article anterior.

Article 3r. Quantia

1) La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança, serà fixada en la tarifa continguda en l'apartat següent.

2) La tarifa serà la següent:

Quotes

Matrícula: 75 €

Horari

Tram

Mensual tota la setmana

0-1 anys

Mensual tota la setmana

1-3 anys

Esporàdic

0-1

1-3

8.30-9h

Acolliment

15 €

15 €

-

2 €

9-13h

Escolarització general

180 €

150 €

-

-

9-14.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida sense descans

190 €

175 €

11 €

9 €

9-16.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida després descans

200 €

195 €

12 €

11 €

 

MENÚ

-

110 €

-

7 €

Càlcul de quota inicial

Horari

Tram

L

M

X

J

V

Total per tram 0-1

Total per tram 1-3

8.30-9h

Acolliment

 

 

 

 

 

-

-

9-13h

Escolarització general

 

 

 

 

 

180 €

150 €

9-14.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida sense descans

 

 

 

 

 

190 €

175 €

9-16.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida després descans

 

 

 

 

 

200 €

195 €

 

MENÚ

 

 

 

 

 

-

110 €

Quotes escoles d'estiu

Matrícula: 75 €

Horari

Tram

Mensual tota la setmana

Esporàdic

8.30-9h

Acolliment

15 €

2 €

9-13h

Escolarització general

160 €

-

9-14.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida sense descans

170 €

9 €

9-16.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida després descans

180 €

11 €

 

MENÚ

127 €

7,50 €

Càlcul de quota inicial

Horari

Tram

L

M

X

J

V

Total per tram

8.30-9h

Acolliment

 

 

 

 

 

-

9-13h

Escolarització general

 

 

 

 

 

160 €

9-14.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida sense descans

 

 

 

 

 

170 €

9-16.30h

Escolaritat matí + menjador + sortida després descans

 

 

 

 

 

180 €

 

MENÚ

 

 

 

 

 

127 €

  • Per a aquells que hagin realitzat el curs ordinari, en el d'estiu se'ls aplicarà la mateixa quantia que en el primer
  • Les matrícules es pagaran per una sola vegada, tret que existeixi discontinuïtat en el curs (conforme a les normes de funcionament existents), estant exempts d'aquesta en el curs d'estiu els que ja l'hagin realitzat en l'ordinari.

3) Bonificacions:

  1. La coincidència de més d'un germà en el centre serà motiu de la següent bonificació en la taxa d'escolarització.
  2. Les famílies nombroses tindran un 10% de descompte sobre la taxa.
  3. Quan l'alumne/a present necessitats educatives especials, degudament justificades mitjançant informe de l'Equip d'orientació educativa i psicopedagògica d'atenció primària, gaudirà d'una reducció del 25% sobre la quota tributària per assistència.

Article 4t. Obligacions de Pagament

1) L'obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, neix des que es presti el servei especificat en l'apartat segon de l'article anterior.

2) El pagament d'aquest servei públic s'efectuarà durant els cinc primers dies de cada mes, podent-se realitzar el mateix mitjançant domiciliació bancària o personalment en les oficines municipals.

Article 5è. Gestió

Els interessats en què se'ls presti algun servei referit en la present ordenança, hauran de presentar en aquest Ajuntament sol·licitud expressa d'aquest.

 

Disposició Transitòria Primera

Se suspèn l'aplicació de la quota tributària de l'article 3, referent a escolarització general, en horari de 9 a 13 hores, únicament respecte del tercer curs d'Educació Infantil (de 2 a 3 anys), amb efectes des de l'1 de setembre 2022 i durant els cursos 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 i 2025-2026, de conformitat amb el que es disposa en el Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures urgents per a garantir la gratuïtat de l'educació dels nens matriculats del tercer nivell d'educació infantil i en el Conveni de col·laboració amb el Govern dels Illes Balears per a establir la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil.

Disposició Final

La present ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial dels Illes Balears, romanent en vigor fins a la seva modificació expressa.