Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE LABRITJA

Núm. 168871
Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats de la via pública i custòdia dels mateixos – Exp. 1344/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja, en sessió ordinària celebrada en data 23 de desembre de 2022, va acordar aprovar inicialment l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats de la via pública i custòdia dels mateixos (BOIB Núm. 5, de 12 de gener de 2023).

En haver transcorregut el termini del període d'informació pública sense que s'hagin presentat reclamacions o suggeriments, s'aprova definitivament l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles i objectes pesats i custòdia d'aquests, de conformitat amb la disposició 3a de la part resolutiva de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja.

Es publica en l'annex d'aquest anunci el Text Refós de la citada Ordenança perquè en prengueu coneixement general.

 

Sant Joan de Labritja, 6 de març de 2023

El batle Antonio Marí Marí

 

ANNEX

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES I OBJECTES PESATS DE LA VIA PÚBLICA I CUSTÒDIA DELS MATEIXOS

 

ARTICLE 1. FONAMENT, NATURALESA I OBJECTE

1. Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15-19 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja estableix la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen al previngut en els articles 20-27 i 57 del citat Reial decret legislatiu 2/2004, així com el que s'estableix per la Llei 25/1998 de 13 de Juliol, de modificació del règim legal de les taxes estatals i locals i de reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic.

2. L'exacció es fonamenta en la necessària contraprestació econòmica per la prestació d'un servei públic de competència local que afecta de manera particular als subjectes passius del tribut, sent la seva recepció obligatòria per a aquests, i venir imposada la seva prestació per les disposicions legals o reglamentàries vigents.

3. Constitueix l'objecte d'aquesta exacció:

a) L'activitat de la grua municipal o externa sobre el vehicle o objecte que es tracti, pel qual s'infringeixi la normativa aplicable i està dirigida a retirar el vehicle o objecte i el seu trasllat al dipòsit municipal o lloc habilitat a aquest efecte.

b) L'estada o custòdia del vehicle o objecte en el dipòsit municipal o lloc habilitat a aquest efecte.

ARTICLE 2. FET IMPOSABLE, MERITACIÓ I SUBJECTE PASSIU

1. El fet imposable està determinat per l'activitat desenvolupada amb motiu dels fets que constitueixen l'objecte d'aquesta exacció.

 

2.1 S'esdevingui la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'inicia la retirada del vehicle, o de l'objecte que es tracti, i subsistirà encara que aquesta retirada no arribi a dur-se a terme perquè el conductor o una altra persona autoritzada o el propietari de l'objecte compareguin i adoptin les mesures convenients.

2.2 La taxa corresponent a l'estada o custòdia del vehicle o objecte retirat s'esdevingui una vegada transcorregudes vint-i-quatre hores des del moment en què hagués tingut lloc la retirada o trasllat del vehicle.

3. Són subjectes passius i estan obligades al pagament les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'Article 35.4 de la Llei General Tributària, que donessin lloc a la prestació del servei i, amb caràcter subsidiari, aquelles que resultessin propietàries del vehicle o objecte retirat.

4. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats a què es refereix l'article 43 de la Llei General Tributària.

ARTICLE 3. BASE IMPOSABLE I LIQUIDABLE

La base imposable d'aquesta taxa, que serà igual a la liquidable, ve constituïda per la unitat de servei per vehicle o objecte pesat o voluminós retirat i per l'estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a aquest efecte.

ARTICLE 4. QUOTA TRIBUTÀRIA I TARIFES

La quota tributària de la taxa es determinarà en funció de les següents tarifes:

a) Per retirada de vehicles o objectes de la via pública.

b) Estada o custòdia en el dipòsit municipal o lloc habilitat a aquest efecte. Per cada dia natural o fracció, excloent aquell en què es va produir la retirada.

 

TIPUS DE VEHICLE O OBJECTE RETIRAT

RETIRADA

DIPÒSIT

Camions, autobusos o altres objectes de la via pública (>5.000kg)

550 €

17 €

Camions, autobusos o altres objectes de la via pública (<5.000kg)

320 €

15 €

Turismes, furgonetes, quadricicles i quads, retirada diürna

130 €

9 €

Turismes, furgonetes, quadricicles i quads, retirada nocturna o festiu

190 €

9 €

Turismes, furgonetes, quadricicles i quads, immobilització/cep

110 €

-

Ciclomotors, motocicletes i velomotors, retirada diürna

100 €

4 €

Ciclomotors, motocicletes i velomotors, retirada nocturna o festiu

130 €

4 €

Ciclomotors, motocicletes i velomotors, immobilització/cep

110 €

-

Bicicletes i vehicles de mobilitat personal o anàlegs

20 €

2 €

S'entén com a retirada diürna la realitzada en dia laborable entre les 08.00 hores i les 20.00 hores.

Si abans o en el moment d'iniciar-se els treballs de retirar el vehicle o objecte, se suspengués per comparèixer i adoptar les mesures convenients el conductor/propietari o una altra persona autoritzada, les tarifes referides a la retirada es reduiran en un 50%.

RETIRADA PER RENÚNCIES DE VEHICLES

IMPORT

Ciclomotors

230 €

Motocicletes

250 €

Turismes i anàlegs fins a 1.500kg de TARA

330 €

Vehicles de 1.501kg fins a 3.500kg de TARA

380 €

Vehicles de 3.501kg fins a 5.000kg de TARA

400 €

Vehicles de més de 5.000kg de TARA

600 €

Per trencament o desperfecte en un cep

550 €

Aquest servei comporta el deslliurament del vehicle al centre de reciclatge autoritzat.

ARTICLE 5. EXEMPCIONS

No s'admetrà exempció o cap bonificació en el pagament de la taxa.

ARTICLE 6. GESTIÓ I RECAPTACIÓ

1. No seran retornats els vehicles o objectes que haguessin estat objecte de recollida mentre no s'hagi satisfet el pagament de les quotes que s'estableixen en aquesta ordenança.

2. En tot cas el pagament de les liquidacions per la taxa de retirada i/o dipòsit és independent i compatible amb les multes assenyalades en el Codi de circulació, ordenances de circulació d'aquest Ajuntament, o qualsevol altra disposició vigent que fossin aplicable.

3. No estaran subjectes al pagament de la taxa en els casos d'utilització il·legítima del vehicle per qui el va estacionar en el lloc d'on va ser retirat per la grua, sempre que la desaparició del vehicle hagués estat denunciada pel seu amo o quedarà prou provada la il·legitimitat de la seva utilització.

4. Termes i forma de pagament: les quotes establertes se satisfaran en el moment de recuperar el vehicle o objecte retirat.

ARTICLE 7. INFRACCIONS I SANCIONS

Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com a les sancions que corresponguin en cada cas, s'ajustarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal ha resultat aprovada inicialment en la Sessió Plenària del 23 de desembre de 2022, i no havent-se produït reclamacions durant el termini d'exposició pública d'aquesta, s'entén aprovada definitivament la mateixa, entrant en vigor a partir de l'endemà de la seva publicació en el BOIB romanent en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.