Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 153177
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es corregeixen diferents errors i es modifiquen amb motiu de l’estimació de varis recursos de reposició de les Resolucions d’1 de desembre de 2023 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es van aprovar les bases generals i el barem de mèrits que regeixen les convocatòries del processos de selecció per mitjà de les modalitats de concurs oposició i concurs extraordinaris derivades de l’oferta d’ocupació pública addicional d’estabilitat ordinària i excepcional d’estabilització per a l’any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El 24 de maig de 2022 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 67, de 24/05/2022).

2. L'1 de novembre de 2022 es va publicar l'Acord del Consell de Govern de 31 d'octubre de 2022 pel qual es rectificaren els errors de l'Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 pel qual es va aprovar l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 141, d'1/11/2022).

3. El 3 de desembre de 2022 es van publicar les Resolucions d'1 de desembre del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es van aprovar les bases generals i el barem de mèrits que regeixen les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de les modalitats de concurs oposició i concurs extraordinari, ambdues derivades de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 157, de 3/12/2022).

4. S'han observat determinades errades en les bases generals que cal esmenar i que figuren als diferents annexes.

5. En relació amb el requisit de coneixement de la llengua catalana, exigit les convocatòries d'aquestes bases generals i barems de mèrits, i que eximien d'aquest requisit a les categories professionals d'A1 sanitaris i d'A2 (exclusivament a totes les categories d'Infermeria), el 30 de desembre de 2022, el 2 i 23 de gener de 2023 respectivament, es van interposar sengles recursos de reposició contra les bases generals i els barems de mèrits, tan a la modalitat de concurs extraordinari com al concurs oposició, a càrrec del sindicat STEI i l'Obra Cultural Balear, els quals es sol·licitava:

“La revocació i deixar sense efecte l'exempció de qualsevol nivell de català prevista en el annex 3 per a determinades categories professionals, procedint a rectificar-lo en el sentit d'exigir el B2 per accedir a totes les places dels grups professionals sanitaris A1 i A2, tal com preveu la legislació vigent, i limitant l'exempció en els estrictes termes prevists a la disposició addicional segona del Decret llei 6/2022”.

6. El 6 de febrer de 2023, la subdirectora de Gestió de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears va emetre l'Informe relatiu a la planificació i gestió de les necessitats de professionals sanitaris i a l'acreditació de coneixements de llengua catalana en determinats processos selectius del Servei de Salut de les Illes Balears.

7. El 7 de febrer de 2023, el director general del Servei de Salut va dictar la Resolució en la qual estimava parcialment els recurs de reposició interposats per l'Obra Cultural Balear i el sindicat STEI contra les Resolucions d'1 de desembre de 2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears establint les categories professionals i/o especialitats de personal estatutari sanitari que mantenien l'exempció del requisit de nivell de català (amb els efectes corresponents, que figuren a l'Annex 3 a les quals s'aplica l'excepció prevista en l'apartat 3 de la DT 2ª de la Llei 4/2016, a partir de les conclusions de l'informe esmentat, per a cada una d'elles, i referit concretament al procés excepcional d'estabilització en curs, en funció dels aspirants susceptibles de participar-hi), i les que havia d'aplicar-se la previsió establert a la DA 13ª del Decret llei 6/2022.

 

Fonaments de dret

1. L'article 119 i concordants de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment  administratiu comú.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment  administratiu comú, estableix  que les Administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

3. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la  revocació  dels  actes  de  gravamen  o  desfavorables i la  rectificació  dels  errors materials,  aritmètics i  de  fet  en  actes i  disposicions administratives correspon a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per tot això, dicto la següent

Resolució

1. Corregir determinats errors de les bases generals i del barems de mèrits de les Resolucions del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per les quals s'aproven les bases generals i el barem de mèrits que regeixen les convocatòries dels processos de selecció per mitjà de les modalitats de concurs oposició i concurs extraordinari, ambdues derivades de l'oferta d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears que figuren als diferents Annexes.

2. Modificar l'Annex 3 de les bases generals i barem de mèrits, tant a la modalitat de concurs extraordinari com al concurs oposició, a conseqüència de l'estimació parcial dels recursos de reposició interposats per l'Obra Cultural Balears i el sindicat STEI contra les Resolucions d'1 de desembre de 2022 del director general del Servei de Salut de les Illes Balears establint les categories professionals i/o especialitats de personal estatutari sanitari que ja no estan exemptes del requisit del coneixement de la llengua catalana, sent d'aplicació la DA 13ª del Decret llei 6/2022.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta correcció d'errors que s'inclou en aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tant en el cas de la rectificació d'errors com a la modificació exposada es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en base als articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar-hi.

 

(Signat electrònicament: 28 de febrer de 2023)

El subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut

Pedro Jesús Jiménez Ramírez Per delegació de competències de la conselleria de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020) Per suplència del director general (BOIB núm. 62, de 29/4/2006) Y per suplència de la directora de Gestió i Pressuposts i de la direcció d'Àrea de Professionals i Relacions laborals (BOIB núm. 107, de 3/8/2019)

 

 

ANNEX 1  Fase de concurs

A l'apartat de Personal sanitari de l'Annex 2 de la modalitat de concurs oposició  de les Bases Generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

On diu:

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

3.1. Formació continuada

d. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,066 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,0165 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0066 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. No es valora en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic.

Ha de dir:

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

2. 1. Formació continuada

d. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,066 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,165 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0066 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. No es valora en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic.

A l'apartat de Personal de Gestió i Serveis de l'Annex 2 de la modalitat de concurs oposició, en la versió castellana de les Bases Generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

On diu:

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

2.1. Formació continuada:

d) Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,2 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària ) i a raó de 0,5 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si al diploma o certificat hi figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorgarà un valor de 0,002 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, aquesta activitat no es valora. En aquest apartat no es valora haver superat assignatures d'un estudi acadèmic.

Ha de dir:

2. Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement

2.1. Formació continuada:

d) Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,2 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària ) i a raó de 0,5 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si al diploma o certificat hi figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, se li atorga un valor de 0,02 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, aquesta activitat no es valora. En aquest apartat no es valora haver superat assignatures d'un estudi acadèmic.

A l'apartat de Personal de Gestió i Serveis de l'Annex 2 de la modalitat de concurs oposició de les Bases Generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

On diu:

2.2 Altres activitats formatives:

Activitats formatives no relacionades directament amb la categoria a la qual s'opta ni sobre ciència de la salut i que estiguin relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals (nivell bàsic, màxim de 150 hores); juridicoadministrativa; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i d'aplicacions informàtiques emprades en el Servei de Salut de les Illes Balears (SAP, Targeta Sanitària, AIDA, Civitas, etc.); violència de gènere; igualtat entre homes i dones; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol o orientació psicològica. No es valoren en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic ni els certificats de professionalitat.

Es valoren a raó de 0,002 punts per cada hora, sempre que compleixin alguna de les característiques previstes en el punt 2.1.c.

Ha de dir:

2.2 Altres activitats formatives:

Activitats formatives no relacionades directament amb la categoria a la qual s'opta ni sobre ciència de la salut i que estiguin relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscs laborals (nivell bàsic, màxim de 150 hores); juridicoadministrativa; sistemes d'informació; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i d'aplicacions informàtiques emprades en el Servei de Salut de les Illes Balears (SAP, Targeta Sanitària, AIDA, Civitas, etc.); violència de gènere; igualtat entre homes i dones; aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol o orientació psicològica. No es valoren en aquest apartat haver superat assignatures d'un estudi acadèmic ni els certificats de professionalitat.

Es valoren a raó de 0,02 punts per cada hora, sempre que compleixin alguna de les característiques previstes en el punt 2.1.c.​​​​​​​

ANNEX 2  Titulacions d'accés

A l'Annex 3 de Relació de places en cada categoria professional, amb la titulació i el nivell de coneixement de català requerits de les Bases generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Enginyer/Enginyera superior

Llicenciatura o grau en enginyeria de camins, canals i ports o títol  universitari de màster que habiliti per exercir la professió regulada d'acord amb les directives europees.

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Enginyer/Enginyera superior

Títol d'enginyeria/enginyeria industrial (prèvia a la declaració de Bolonya) o bé títol universitari oficial de grau més títol oficial de màster universitari, que d'acord amb els plans d'estudi i directives comunitàries vigents que habilitin per a l'exercici professional de la categoria

Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

Grau d'enginyeria en Informàtica o en Telecomunicacions, o la titulació que s'estableixi reglamentàriament en consideració a la naturalesa anàloga de les funcions

​​​​​​​Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Tècnic/tècnica superior en sistemes i tecnologies de la informació

Títol de llicenciatura o grau universitari que habiliti per exercir la professió d'enginyeria tècnica de telecomunicacions, grau universitari/llicenciatura en enginyeria informàtica o grau universitari/llicenciatura en enginyeria electrònica, així com llicenciatura o grau universitari en física

Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

FEA Farmàcia Hospitalària

Llicenciat/da o Grau en Medicina

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

FEA Farmàcia Hospitalària

Llicenciat/da o Grau en Farmàcia

Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Enginyer/Enginyera tècnic industrial

Diplomatura o grau d'enginyeria industrial o de la branca del coneixement de l'enginyeria en titulacions del camp específic d'enginyeria i professions afins amb el títol universitari oficial de màster que habiliti per a l'exercici de la professió d'enginyer/enginyera industrial

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Enginyer/Enginyera tècnic industrial

Títol d'enginyeria tècnica industrial o equivalent (prèvia a la declaració de Bolonya) o Grau que habiliti per a exercir la professió d'Enginyer Tècnic Industrial (després del procés de Bolonya)


Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Personal tècnic de grau mitjà

Títol universitari oficial de grau i el títol que habiliti per exercir funcions de nivell mig en matèria de prevenció de riscos laborals, amb les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Personal tècnic de grau mitjà

Llicenciatura, diplomatura, grau universitari, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica. A més, és necessari tenir una formació mínima amb el contingut especificat a l'Annex VI del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel quals s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.  Aquesta formació ha d'incloure, en qualsevol cas, els continguts corresponents a algunes de les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada; l'esmentada formació ha d'estar acreditada per una entitat autoritzada per a desenvolupar-la i certificar-la; o bé, hi ha que tenir el màster universitari en prevenció de riscos laborals en alguna de les tres especialitats citades, que ha de ser verificada degudament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació o pels òrgans d'avaluació que la llei de la comunitat autònoma determinen, i ha d'estar inscrit en el Registre d'universitats, centres i títols.

 

​​​​​​​Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Grup de gestió de la funció administrativa

Grau, diplomatura arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent

Superació de tres cursos complets o el primer cicle d'una llicenciatura

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Grup de gestió de la funció administrativa

Grau, diplomatura, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica o equivalent

Superació de tres cursos complets o el primer cicle d'una llicenciatura

Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Grup administratiu de la funció administrativa

Batxillerat o equivalent

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional d'administració i gestió)

Tècnic superior en Administració i finances

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Grup administratiu de la funció administrativa

Batxillerat o equivalent

Allà on diu:

Categoria professional

Titulació mínima

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

Educació Secundària Obligatòria o equivalent

Cicle formatiu de formació professional de grau mitjà o equivalent (família professional d'administració i gestió)

Tècnic en Gestió Administrativa

Ha de dir:

Categoria professional

Titulació mínima

Grup auxiliar administratiu de la funció administrativa

Educació Secundària Obligatòria o equivalent

 

​​​​​​​Allà on diu:

Grup professional: sanitari C1 (Concurs oposició)

Categoria professional

Titulació mínima

Higienista dental d'àrea a l'atenció primària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Higiene Bucodental

Tècnic especialista en Higiene Dental

Higienista bucodental

Certificat d'habilitació

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitària

Tècnic superior en Documentació Sanitària

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic

Ha de dir:

Grup professional: sanitari C1

Categoria professional

Titulació mínima

Higienista dental d'àrea a l'atenció primària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Higiene Bucodental

Tècnic especialista en Higiene Dental

Higienista bucodental

Certificat d'habilitació

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitària

Tècnic superior en Documentació Sanitària

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic

Allà on diu:

Grup professional: sanitari C1 (Concurs extraordinari)

Categoria professional

Titulació mínima

Higienista dental d'àrea a l'atenció primària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Higiene Bucodental

Tècnic especialista en Higiene Dental

Higienista bucodental

Certificat de habilitació

Tècnic/tècnica superior especialista en anatomia patològica

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior o equivalent (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitària

Tècnic superior en Documentació Sanitària

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

Cicle formatiu de formació professional de grau superior (família professional de sanitat)

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic

Ha de dir:

Grup professional: sanitari C1 (Concurs extraordinari)

Categoria professional

Titulació mínima

Higienista dental d'àrea a l'atenció primària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Higiene Bucodental

Tècnic especialista en Higiene Dental

Higienista bucodental

Certificat de habilitació

Tècnic/tècnica superior especialista en anatomia patològica

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic

Tècnic/tècnica superior especialista en documentació sanitària

Cicle formatiu de formació professional de grau superior o equivalent

Tècnic superior en Documentació i Administració Sanitària

Tècnic superior en Documentació Sanitària

Tècnic/tècnica superior especialista en laboratori

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Laboratori Clínic i Biomèdic

Tècnic/tècnica superior especialista en radiodiagnòstic

Cicle formatiu de formació professional de grau superior

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Tècnic superior en Imatge per al Diagnòstic

Annex 3. Discapacitat

En el punt 19 de la Resolució dels processos de selecció d'ambdues Bases Generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears, s'ha d'inserir:

19.5  En el supòsit que alguna de les persones aspirants amb discapacitat que s'hagi presentat en el torn de persones amb discapacitat superés els exercicis corresponents, però no obtingués plaça i la seva puntuació fos superior a l'obtinguda per altres persones aspirants del sistema d'accés lliure, aquesta serà inclosa pel seu ordre de qualificació en el sistema d'accés lliure.

Annex 4. Llista provisional de persones admeses i excloses

En el punt 12.1 de Publicació de les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos del procés de selecció i reclamacions de la versió castellana de les Bases Generals de la modalitat de concurs oposició (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

Allà on diu:

Una vez vencido el plazo para presentar solicitudes y antes de que transcurra un periodo máximo de dos, a contar desde el vencimiento de ese plazo, el director general del Servicio de Salud dictará una resolución por la que se aprobarán las listas provisionales de admitidos y de excluidos del proceso de selección, que se publicará en el web del Servicio de Salud y en la sede electrónica de la CAIB.

Ha de dir:

Una vez vencido el plazo para presentar solicitudes y antes de que transcurra un periodo máximo de dos meses, a contar desde el vencimiento de ese plazo, el director general del Servicio de Salud dictará una resolución por la que se aprobarán las listas provisionales de admitidos y de excluidos del proceso de selección, que se publicará en el web del Servicio de Salud y en la sede electrónica de la CAIB.

Annex 5. Pressa de possessió

En el punt 23.3 de Pressa de possessió de les Bases Generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

Allà on diu:

La presa de possessió s'ha d'efectuar dins el termini d'un mes comptador des de la data de publicació en el BOIB de la resolució d'adjudicació de places. Perdrà el dret a prendre'n possessió qui no s'incorpori a la destinació assignada dins aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada (i apreciada per l'òrgan convocant).

Abans de prendre possessió de la seva plaça, les persones seleccionades han de fer constar que no ocupen cap lloc de feina ni que desenvolupen cap activitat en el sector públic que sigui incompatible amb les funcions pròpies de la plaça adjudicada. Si es tracta de llocs de feina susceptibles de compatibilitat, l'han d'instar amb autorització prèvia en els deu primers dies del termini de la presa de possessió, que s'entendrà prorrogat fins que es dicti la resolució de compatibilitat.

Ha de dir:

La presa de possessió s'ha d'efectuar dins el termini d'un mes comptador des de la data de publicació en el BOIB de la resolució d'adjudicació de places. Perdrà el dret a prendre'n possessió qui no s'incorpori a la destinació assignada dins aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada (i apreciada per l'òrgan convocant).

Abans de prendre possessió de la seva plaça, les persones seleccionades han de fer constar que no ocupen cap lloc de feina ni que desenvolupen cap activitat en el sector públic o privat que sigui incompatible amb les funcions pròpies de la plaça adjudicada. Si es tracta de llocs de feina susceptibles de compatibilitat, l'han d'instar amb autorització prèvia en els deu primers dies del termini de la presa de possessió, que s'entendrà prorrogat fins que es dicti la resolució de compatibilitat.

Annex 6. Modalitat de prova d'examen

En el punt 14.2 de tipus d'examen de les Bases generals de la modalitat de concurs oposició (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) de categories de personal sanitari (subgrup A1) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

Allà on diu en el punt 14.2 de tipus d'examen de les Bases generals:

Facultatius d'atenció primària (subgrup A1):

Tipus d'examen

Test: tres (3) supòsits a triar entre set (7) derivats de la pràctica clínica diària

Format

Quatre opcions de resposta, de les quals només una es correcta

Nombre de preguntes

72 preguntes (60 preguntes més 12 de reserva)

Cada supòsit contindrà 24 preguntes, 4 de les quals seran de reserva

Valor de les respostes

Per cada resposta correcta, 1 punt

Per cada resposta incorrecta es descompten 0,25 punts.

Per cada resposta en blanc o múltiple, 0 punts

Puntuació mínima per accedir a la fase de concurs

Accediran a la fase de concurs:

  • En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400% de les places.
  • En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300% de les places.
  • En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200% de les places.

Temari

Sí, relacionat amb la pràctica clínica diària. Es publicarà en la convocatòria específica

Durada

120 minuts (s'hi inclou el temps per a les preguntes de reserva)

Ha de dir:

Metge/metgessa de família en equips d'Atenció Primària, Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària i Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària (Subgrup A1):

Tipus d'examen

Test: tres (3) supòsits a triar entre set (7) derivats de la pràctica clínica diària

Format

Quatre opcions de resposta, de les quals només una es correcta

Nombre de preguntes

72 preguntes (60 preguntes més 12 de reserva)

Cada supòsit contindrà 24 preguntes, 4 de les quals seran de reserva

Valor de les respostes

Per cada resposta correcta, 1 punt

Per cada resposta incorrecta es descompten 0,25 punts.

Per cada resposta en blanc o múltiple, 0 punts

Puntuació mínima per accedir a la fase de concurs

Accediran a la fase de concurs:

· En categories/especialitats fins a 25 places convocades, fins al 400% de les places.

· En categories/especialitats d'entre 26 i 100 places convocades, fins al 300% de les places.

· En categories/especialitats amb més de 100 places convocades, fins al 200% de les places.

Temari

Sí, relacionat amb la pràctica clínica diària. Es publicarà en la convocatòria específica

Durada

120 minuts (s'hi inclou el temps per a les preguntes de reserva)

Annex 7. Signatures

Es modifica el peu de firma de les Bases Generals (BOIB núm. 157 de 3 de desembre de 2022) de les diferents categories professionals de la funció administrativa (subgrups A1, A2, C1 i C2) del Procés d'Estabilització 2022-2024 del Servei de Salut de les Illes Balears:

Allà on diu:

El subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut Pedro Jesús Jiménez Ramírez Per suplència del director de l'àrea de Professionals i Relacions Laborals (BOIB núm. 107, de 3/08/2019)

Ha de dir:

El subdirector de Relacions Laborals del Servei de Salut Pedro Jesús Jiménez Ramírez Per delegació de competències de la conselleria de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7/11/2020) Per suplència del director general (BOIB núm. 62, de 29/4/2006) Y per suplència de la directora de Gestió i Pressuposts i de la direcció d'Àrea de Professionals i Relacions laborals (BOIB núm. 107, de 3/8/2019)

Annex 8. Modificació del requisit de coneixement de llengua catalana (subgrup A1 de personal sanitari i personal del subgrup A2 de les diferents categories professionals d'Infermeria)

En l'annex 3 («Relació de places a cada categoria professional, amb la titulació i el nivell de coneixement de català requerits»):

1. Bases generals del concurs oposició:

Allà on diu:

Grup professional: sanitari A1

 

​​​​​​​

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

60

56

4

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Farmàcia

No

2

2

0

FEA d'anàlisis clíniques

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

8

7

1

FEA d'anatomia patològica

Llicenciatura o grau en Medicina

6

6

0

FEA d'anestesiologia i reanimació

Llicenciatura o grau en Medicina

43

40

3

FEA d'angiologia i cirurgia vascular

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA d'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

5

5

0

FEA d'endocrinologia i nutrició

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA d'immunologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

2

2

0

FEA d'obstetrícia i ginecologia

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

FEA d'oftalmologia

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA d'oncologia mèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

FEA d'oncologia radioteràpica

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA d'urologia

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA de bioquímica clínica

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

1

1

0

FEA de cardiologia

Llicenciatura o grau en Medicina

6

6

0

FEA de cirurgia cardiovascular

Llicenciatura o grau en Medicina

1

1

0

FEA de cirurgia general i de l'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

12

11

1

FEA de cirurgia maxil·lofacial

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

3

3

0

FEA de farmàcia hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

9

8

1

FEA de medicina del treball

Llicenciatura o grau en Medicina

2

2

0

FEA de medicina intensiva

Llicenciatura o grau en Medicina

15

14

1

FEA de medicina interna

Llicenciatura o grau en Medicina

24

22

2

FEA de medicina preventiva i salut pública

Llicenciatura o grau en Medicina

4

4

0

FEA de microbiologia i parasitologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

7

6

1

FEA de neurologia

Llicenciatura o grau en Medicina

9

8

1

FEA de pediatria

Llicenciatura o grau en Medicina

30

28

2

FEA de pneumologia

Llicenciatura o grau en Medicina

6

6

0

FEA de psiquiatria

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

FEA de radiodiagnòstic

Llicenciatura o grau en Medicina

22

20

2

FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

10

9

1

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

Llicenciatura o grau en Medicina

No

7

6

1

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

Qualsevol especialitat

54

50

4

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

Medicina Familiar i Comunitària

57

53

4

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

162

151

11

Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

Llicenciatura o grau en Odontologia/Medicina

Medicina: estomatologia

3

3

0

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

Llicenciatura o grau en Psicologia

10

9

1

Grup professional: sanitari A2

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Infermer/infermera

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

EXEMPCIÓ

807

750

57

Infermer/infermera de salut mental

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Salut mental

27

25

2

Infermer/infermera d'urgències a l'atenció primària

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

25

23

2

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Ginecologia

33

31

2

Ha de dir:

Grup professional: sanitari A1

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

60

56

4

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Farmàcia

No

B2

2

2

0

FEA d'anàlisis clíniques

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

B2

8

7

1

FEA d'anatomia patològica

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

6

6

0

FEA d'anestesiologia i reanimació

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

43

40

3

FEA d'angiologia i cirurgia vascular

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

2

2

0

FEA d'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

5

5

0

FEA d'endocrinologia i nutrició

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

4

4

0

FEA d'immunologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia/ Bioquímica/ Farmàcia/ Química

EXEMPCIÓ

2

2

0

FEA d'obstetrícia i ginecologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

10

9

1

FEA d'oftalmologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

4

4

0

FEA d'oncologia mèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

10

9

1

FEA d'oncologia radioteràpica

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

2

2

0

FEA d'urologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

4

4

0

FEA de bioquímica clínica

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

B2

1

1

0

FEA de cardiologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

6

6

0

FEA de cirurgia cardiovascular

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

1

1

0

FEA de cirurgia general i de l'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

12

11

1

FEA de cirurgia maxil·lofacial

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

2

2

0

FEA de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

3

3

0

FEA de farmàcia hospitalària

Llicenciatura o grau en farmàcia

B2

9

8

1

FEA de medicina del treball

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

2

2

0

FEA de medicina intensiva

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

15

14

1

FEA de medicina interna

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

24

22

2

FEA de medicina preventiva i salut pública

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

4

4

0

FEA de microbiologia i parasitologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

B2

7

6

1

FEA de neurologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

9

8

1

FEA de pediatria

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

30

28

2

FEA de pneumologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

6

6

0

FEA de psiquiatria

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

10

9

1

FEA de radiodiagnòstic

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

22

20

2

FEA de traumatologia i cirurgia ortopèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

10

9

1

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

Llicenciatura o grau en Medicina

No

B2

7

6

1

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

Qualsevol especialitat

B2

54

50

4

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

Medicina Familiar i Comunitària

B2

57

53

4

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

162

151

11

Odontoestomatòleg/odontoestomatòloga

Llicenciatura o grau en Odontologia/Medicina

Medicina: estomatologia

B2

3

3

0

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

Llicenciatura o grau en Psicologia

B2

10

9

1

Grup professional: sanitari A2

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Total de places

Torn lliure

Torn discap.

Infermer/infermera

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

B2

807

750

57

Infermer/infermera de salut mental

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Salut mental

EXEMPCIÓ

27

25

2

Infermer/infermera d'urgències a l'atenció primària

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

B2

25

23

2

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològica

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Ginecologia

B2

33

31

2

2. Bases generals del concurs extraordinari:

Allà on diu:

Grup professional: sanitari A1

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Places

Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

25

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Farmàcia

No

4

FEA d'anatomia patològica

Llicenciatura o grau en Medicina

1

FEA d'anestesiologia i reanimació

Llicenciatura o grau en Medicina

9

FEA d'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

6

FEA d'endocrinologia i nutrició

Llicenciatura o grau en Medicina

1

FEA d'hematologia i hemoteràpia

Llicenciatura o grau en Medicina

2

FEA d'obstetrícia i ginecologia

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

10

FEA d'oftalmologia

Llicenciatura o grau en Medicina

8

FEA d'oncologia mèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

3

FEA d'otorrinolaringologia

Llicenciatura o grau en Medicina

1

FEA d'urologia

Llicenciatura o grau en Medicina

5

FEA de bioquímica clínica

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

1

FEA de cardiologia

Llicenciatura o grau en Medicina

4

FEA de cirurgia maxil·lofacial

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

2

FEA de cirurgia plàstica i reparadora

Llicenciatura o grau en Medicina

1

FEA de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

Llicenciatura o grau en Medicina

1

FEA de farmàcia hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

6

FEA de medicina física i rehabilitació

Llicenciatura o grau en Medicina

3

FEA de medicina interna

Llicenciatura o grau en Medicina

10

FEA de microbiologia i parasitologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

2

FEA de nefrologia

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

6

FEA de neurologia

Llicenciatura o grau en Medicina

4

FEA de pediatria

Llicenciatura o grau en Medicina

12

FEA de pneumologia

Llicenciatura o grau en Medicina

3

FEA de radiodiagnòstic

Llicenciatura o grau en Medicina

8

FEA de radiofísica hospitalària

Llicenciatura o grau en Física i altres disciplines científiques i tecnològiques

1

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

Llicenciatura o grau en Medicina

No

1

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

Qualsevol especialitat

26

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

Medicina Familiar i Comunitària

64

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

103

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

Llicenciatura o grau en Psicologia

7

Tècnic/tècnica de salut pública a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

No

1

Grup professional: sanitari A2

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Places

Infermer/infermera

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

EXEMPCIÓ

375

Infermer/infermera de salut mental

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Salut mental

10

Infermer/infermera d'urgències a l'atenció primària

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

10

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològic

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Ginecologia

27

Ha de dir:

Grup professional: sanitari A1

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Places

Facultatiu/facultativa especialista en pediatria i puericultura d'àrea d'equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

25

Farmacèutic/farmacèutica d'àrea d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Farmàcia

No

B2

4

FEA d'anatomia patològica

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

1

FEA d'anestesiologia i reanimació

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

9

FEA d'aparell digestiu

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

6

FEA d'endocrinologia i nutrició

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

1

FEA d'hematologia i hemoteràpia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

2

FEA d'obstetrícia i ginecologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

10

FEA d'oftalmologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

8

FEA d'oncologia mèdica

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

3

FEA d'otorrinolaringologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

1

FEA d'urologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

5

FEA de bioquímica clínica

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

B2

1

FEA de cardiologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

4

FEA de cirurgia maxil·lofacial

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

2

FEA de cirurgia plàstica i reparadora

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

1

FEA de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

1

FEA de farmàcia hospitalària

Llicenciatura o grau en Farmàcia

B2

6

FEA de medicina física i rehabilitació

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

3

FEA de medicina interna

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

10

FEA de microbiologia i parasitologia

Llicenciatura o grau en Medicina / Biologia / Bioquímica / Farmàcia / Química

B2

2

FEA de nefrologia

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

6

FEA de neurologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

4

FEA de pediatria

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

12

FEA de pneumologia

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

3

FEA de radiodiagnòstic

Llicenciatura o grau en Medicina

EXEMPCIÓ

8

FEA de radiofísica hospitalària

Llicenciatura o grau en Física i altres disciplines científiques i tecnològiques

B2

1

Metge/metgessa d'admissió i documentació clínica

Llicenciatura o grau en Medicina

No

B2

1

Metge/metgessa d'urgència hospitalària

Llicenciatura o grau en Medicina

Qualsevol especialitat

B2

26

Metge/metgessa d'urgències a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

Medicina Familiar i Comunitària

B2

64

Metge/metgessa de família en equip d'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

B2

103

Psicòleg clínic / psicòloga clínica

Llicenciatura o grau en Psicologia

B2

7

Tècnic/tècnica de salut pública a l'atenció primària

Llicenciatura o grau en Medicina

No

B2

1

Grup professional: sanitari A2

Categoria professional

Titulació mínima

Especialitat

Nivell de català

Places

Infermer/infermera

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

B2

375

Infermer/infermera de salut mental

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Salut mental

EXEMPCIÓ

10

Infermer/infermera d'urgències a l'atenció primària

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

No

B2

10

Infermer obstetricoginecològic / infermera obstetricoginecològic

Diplomatura o grau en Infermeria / ATS

Ginecologia

B2

27