Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE PALMA

Núm. 113528
Departament de Personal. Negociat de Selecció i Provisió. Nomenament Director General de Qualitat i Població de l’Ajuntament de Palma

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Mitjançant acord de la Junta de Govern número 20230201_01_U025 de data 1 de febrer de 2023 es va acordar el següent:

PRIMER.-   Nomenar  com a òrgan directiu  al Sr. Guido Ohlenschlaeger Gómez per ocupar el lloc de director general de Qualitat i Població, adscrit a l'Àrea de Justicia Social, feminisme i LGTBI.

SEGON.- Eximir el lloc de treball relacionat a l'apartat 1, del requisit de ser nomenat entre personal funcionari de carrera de l'Estat, de les Comunitats Autònomes, de les Entitats Locals o amb habilitació de caràcter nacional que pertanyin a cossos o escales classificats al subgrup A1, d'acord amb allò establert a l'article 47 del Reglament orgànic del govern i administració de l'Ajuntament de Palma.

TERCER.- La jornada laboral serà de 40 hores setmanals i les retribucions a percebre són les determinades en el vigent Pressupost de Despeses per als directors i coordinadors generals i acords del Ple.

QUART.- Per garantir el funcionament de l'Administració Municipal, tots els Coordinadors/res i Directors/res Generals nomenats per part de la Junta de Govern continuaran en el seu lloc de feina malgrat hagi expirat el mandat de la Corporació, no produint-se el seu cessament de forma automàtica, sense perjudici de la decisió que pugui prendre amb posterioritat la nova Junta de Govern.

CINQUÈ.- Notificar el present acord al òrgan directiu municipal relacionat anteriorment, així com a la regidoria de l'Àrea corresponent i publicar el present Acord al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

SISÈ.- El  present nomenament serà efectiu una vegada l'interessat hagi pres possessió del càrrec davant el regidor d'Hisenda, Innovació i Funció Pública i hagi presentat la declaració responsable d'idoneïtat davant el Servei de Selecció, així com la declaració responsable de bens i activitats davant la Secretaria general del Ple.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar per part de les persones interessades recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes davant el mateix òrgan que l'hagi aprovat, d'acord amb l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de no interposar el recurs potestatiu de reposició es podrà interposar directament recurs contenciós administratiu, segons l'article abans esmentat i 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, davant el Jutjat contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB.

 

Palma, a la data de la signatura electrònica: (9 de febrer de 2023)

La cap de Departament de Personal

p.d. Decret de Batlia núm. 3000, de 26/02/2014

(BOIB núm. 30 de 04/03/2014)

Esperanza Vega Terrón