Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 110682
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 8 de febrer de 2023 per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria teleoperador/teleoperadora de la Central de Coordinació del 061

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en la nova redacció donada pel Reial decret Llei 12/2022, de 5 de juliol, regula les causes per fer nomenaments de personal estatutari temporal. L'article 33.1 disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà dels procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, que s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i s'han d'establir havent-los negociat prèviament en les meses corresponents.

2. Els processos de selecció de personal estatutari temporal es regulen en l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022).

Fonaments de dret

1. L'article 1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, estableix que «Aquesta llei té per objecte establir les bases reguladores de la relació funcionarial especial del personal estatutari dels serveis de salut que conformen el Sistema Nacional de Salut, a través de l'Estatut Marc d'aquest personal».

2. L'article 33.1 de la Llei 55/2003 precisa que els processos de selecció del personal estatutari temporal dels Serveis de Salut que conformen el Sistema Nacional de Salut han de permetre la màxima agilitat en la selecció i respecte ple als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3. Amb l'objectiu de l'article esmentat es ratifica l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022).

4. El punt 11.1 d'aquest Text refós estableix que «La creació de les borses de treball de cadascuna de les categories professionals i especialitats del Servei de Salut s'ha de fer a través d'una convocatòria pública per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut. Aquesta convocatòria s'ha de notificar a les organitzacions sindicals representades en la Comissió de Seguiment». En l'apartat cpreveu que, a l'efecte de publicitat, la convocatòria haurà de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

5. El punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022), estableix que el sistema selectiu de les borses de treball és, com a norma general, el concurs de mèrits. Sense perjudici de les particularitats de selecció en determinades categories i especialitats detallades en capítol III de l'Acord. Actualment la unitat de selecció del Servei de Salut és la Unitat de Borsa Única.

6. L'article 20 del Decret 45/2019, de 24 de maig, pel qual es crea, la categoria de personal estatutari en l'àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears de teleoperador/teleoperadora de la Central de Coordinació del 061.

Per tot això dict la següent

 

RESOLUCIÓ

1. Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits per constituir la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria teleoperador/teleoperadora de la Central de Coordinació del 061, les bases del qual s'adjunten com a annex 1.

2. Disposar que la tramitació d'aquest procediment ha de seguir les prescripcions que preveu l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022), a què fa referència el fonament de dret quart d'aquesta resolució.

3. Designar a la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut com a òrgan encarregat de tramitar el procediment.

4. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà a la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Signat electrònicament: 10 de febrer de 2023

La directora de Gestió i Pressuposts Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020) Per suplència del director general del Servei de Salut  (BOIB núm.62, 29 d'abril de 2006) María del Mar Rosselló Amengual

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1 L'objecte d'aquestes bases és establir les normes que han de regir el procés de selecció dels aspirants de la borsa general d'ocupació per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria teleoperador/teleoperadora de la Central de Coordinació del 061.

1.2 La selecció dels aspirants s'efectuarà per mitjà d'un concurs de mèrits que seran valorats per la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

1.3 Una vegada publicada la resolució definitiva amb la puntuació final dels mèrits dels aspirants, la borsa d'ocupació general de personal estatutari temporal del Servei de Salut seguirà oberta per a la categoria convocada, tant per inscriure-hi nous aspirants com perquè els candidats inscrits hi afegeixin més mèrits. No obstant això, aquestes dades s'incorporaran a les llistes de la borsa general en la següent actualització de mèrits (tallque es faci en la categoria.

1.4 Aquest procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022i s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució espanyola de 1978 i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

1.5 Tal com estableix el punt 13.2 de l'Acord regulador, els nous barems han de donar un pes específic addicional al total de la puntuació, de manera que correspongui el 24 % al fet d'haver superat alguna prova o algun exercici de la fase d'oposició dels últims processos selectius de cada categoria i especialitat que convoqui el Servei de Salut de les Illes Balears amb posterioritat a la data en què l'Acord tingui efectes. Aquest percentatge es distribuirà de manera proporcional al nombre d'exercicis superats i a la nota obtinguda en cadascun d'ells, de la manera que cada convocatòria determini.

2. Requisits d'accés

2.1 Per accedir a la borsa d'ocupació general de personal estatutari temporal del Servei de Salut és necessari complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres tractats ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar-hi igualment, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i de les persones amb nacionalitat d'un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del cònjuge sempre que no estiguin separats de dret o siguin menors de 21 anys o superin aquesta edat i siguin dependents.

b) Tenir la titulació exigida en aquesta categoria professional, que és la de tècnic/tècnica en emergències sanitàries, establert pel Reial decret 1397/2007, de 29 d'octubre, o bé estar en condicions d'obtenir-la dins del termini per cursar la inscripció. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

d) Tenir 16 anys complerts i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

e) Coneixements de català segons la legislació aplicable vigent. El nivell exigit és el B1.

f) En tot cas, tot aspirant que sigui ciutadà d'un estat o territori on el castellà no sigui idioma oficial ha d'acreditar el domini d'aquesta llengua o de la llengua catalana presentant un certificat de nivell B1 (o d'un nivell superiorexpedit per un organisme públic competent.

g) No haver estat separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni estar en la situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial; ni estar inhabilitat per accedir al cos o a l'escala de funcionari o per exercir funcions similars a les quals s'exerceixen en el cas del personal laboral que hagi estat separat o inhabilitat. En el cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no pot estar inhabilitat o en una situació equivalent ni pot haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

h) Cursar la inscripció telemàticament.

i) Satisfer la taxa establerta per la normativa vigent.

j) No incórrer en el moment del nomenament en una causa d'incompatibilitat d'acord amb el que preveu la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

k) No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa.

l) No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut.

2.2 Aquests requisits s'han de complir en la data en què l'aspirant presenti la sol·licitud telemàticament per participar en el procés selectiu i han de mantenir-se durant tot el procés selectiu, així com durant tota la vigència del nomenament o nomenaments temporals. L'acreditació d'aquests requisits s'efectuarà de conformitat amb el que estableix la base 10.

3. Accés a les borses de treball de les persones amb alguna discapacitat

Es reserva un contingent del 7 % dels nomenaments que s'ofereixin per cobrir-los per persones que tinguin un grau discapacitat igual o superior al 33 %, les quals han d'indicar-ho en el requadre corresponent de la inscripció i han de presentar els documents que acreditin el grau de discapacitat al·legat i la compatibilitat per exercir les funcions que tingui atribuït el lloc sol·licitat. Han d'aportar un certificat actualitzat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció general de Dependència del Govern de les Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s'ha d'indicar el grau de discapacitat i s'ha d'acreditar de manera fefaent la deficiència permanent que ha donat origen al reconeixement d'aquest grau de discapacitat.

4. Inscripcions

4.1 La borsa d'ocupació de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà permanentment oberta per a la categoria convocada. Per confeccionar les llistes es faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s'estableix un termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria perquè s'inscriguin nous aspirants i perquè els aspirants ja inscrits afegeixin més mèrits o facin les modificacions pertinents basades en el nou Acord regulador i el nou barem de l'annex 2 d'aquesta convocatòria a l'efecte de constituir la primera llista de borsa única d'aquesta categoria. Els aspirants que s'hagin inscrit una vegada transcorregut aquest termini seran tinguts en compte en la següent actualització de mèrits que es faci en la categoria.

4.2 Les persones que estiguin interessades a participar en la convocatòria han d'emplenar i presentar la inscripció telemàticament amb les dades corresponents en cada apartat i seguint les instruccions indicades en la plataforma informàtica. Es pot accedir a l'aplicació per mitjà d'un certificat digital vàlid de persona física reconegut o qualificat (DNI electrònic o certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).

4.3 El sistema comprovarà la compatibilitat de les dades introduïdes i indicarà els errors que observi en el moment de cursar la inscripció.

4.4 La inscripció i els seus annexos s'han d'emplenar i presentar-se per via telemàtica, havent pagat prèviament la taxa corresponent, per mitjà de l'aplicació informàtica habilitada a l'efecte per la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut en el web www.ibsalut.es.

4.5 A fi de preservar el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, a cada gerència del Servei de Salut hi haurà una unitat de suport per facilitar als aspirants el codi d'identificació d'usuari per accedir a l'aplicació informàtica perquè puguin formalitzar la sol·licitud d'inscripció en la borsa.

4.6 Quan hagi emplenat la inscripció per a la categoria que es convoca, l'aspirant ha de seleccionar l'àmbit territorial (Serveis Centrals i gerències territorials), el sector sanitari i, si escau, de manera addicional i voluntària la unitat específica on vulgui prestar servei, sempre que compleixi els requisits establerts en el punt 28 de l'Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022). També pot escollir el nivell assistencial —atenció primària o atenció especialitzada— i la modalitat del nomenament temporal (interí, de llarga durada, de curta durada, de cobertura urgent, de jornada parcial), d'acord amb el previst en l'Acord.

4.7 En formalitzar la inscripció telemàticament, l'aspirant obtindrà un nombre de preregistre juntament amb la data en què l'ha efectuat, que tindrà la consideració de justificant, de manera que no serà necessari registrar la sol·licitud presencialment. Els requisits i els mèrits que no apareguin en la Web del Candidat el dia en què s'estableixi el tall no es tindran en compte en el moment de determinar si es compleixen els requisits o en el moment de valorar els mèrits. Per donar per acabada la inscripció, l'aspirant ha de marcar les seves preferències.

4.8 El domicili, els telèfons i el correu electrònic que figurin en la inscripció seran considerats vàlids a l'efecte de rebre notificacions, de manera que és responsabilitat exclusiva de l'aspirant comunicar qualsevol canvi en aquestes dades i haver-los consignat erròniament.

5. Llista d'admesos i exclosos

5.1 Una vegada formalitzades les inscripcions i registrats els mèrits, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per fer pública la llista provisional d'aspirants admesos en la borsa de treball d'aquesta categoria i la llista provisional d'exclosos, indicant les causes de la seva exclusió.

5.2 Aquesta resolució es publicarà en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). Els interessats disposaran de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per presentar al·legacions i reclamacions en cas que hagin estat exclosos o bé per esmenar les deficiències detectades en cursar la inscripció i que hagin causat la inadmissió. En aquest cas, si no les esmenen en el termini concedit s'entendrà que desisteixen de la sol·licitud.

5.3 Les al·legacions i els escrits per esmenar deficiències s'han de dirigir a la Unitat de Borsa Única del Servei de Salut.

5.4 Per mitjà d'una resolució del director general que es publicarà en el web del Servei de Salut es resoldrà l'estimació o la desestimació de les al·legacions formulades i l'esmena de les deficiències de les inscripcions, i es confeccionarà la llista definitiva d'exclosos, indicant la causa de l'exclusió.

5.5 Una vegada publicades aquestes llistes es farà pública una altra llista —amb caràcter merament informatiu— dels candidats amb la puntuació resultant de l'autovaloració, contra la qual no es pot interposar cap recurs. Aquesta llista informativa es tindrà en compte per indicar quins candidats han d'aportar la documentació que acrediti els requisits i la que justifiqui els mèrits al·legats, segons el que disposa la base següent.

6. Aspirants que han d'acreditar que compleixen els requisits i aportar els mèrits al·legats

6.1 Com s'ha esmentat, de conformitat amb Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2022 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 13 de maig de 2022 pel qual es regulen els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 80, de 21 de juny de 2022), la resolució per la qual s'aprovi la llista definitiva indicarà la puntuació de l'autovaloració a partir de la qual els aspirants que la superin han d'acreditar que compleixen els requisits i els mèrits al·legats. D'aquesta manera, només els aspirants que hagin obtingut la puntuació més alta han d'aportar aquesta documentació.

6.2 La determinació dels aspirants que han d'aportar aquesta documentació es farà segons el que estableix l'Acord regulador i atenent a les necessitats de selecció de personal de cada moment.

6.3 Sense perjudici del que disposa el punt següent, només aquests aspirants seran valorats inicialment.

6.4 La resta dels aspirants no han d'aportar cap document, tret que en un moment posterior se'ls requereixi de conformitat amb les normes vigents.

7. Candidats que han d'aportar documentació per haver-se exhaurit les llistes de candidats els mèrits dels quals han estat valorats

Llistes de romanents

aSi s'exhaureix la llista de candidats els mèrits dels quals han estat valorats inicialment o si es preveu més necessitat de selecció, sempre que quedin candidats sense valorar en la borsa, la Unitat de Borsa Única promourà la confecció d'una llista de romanents. Per a això, requerirà als candidats restants els mèrits dels quals no hagin estat valorats (o a part d'ellsperquè aportin la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats observant l'ordre decreixent de la puntuació apareguda en la llista informativa d'autovaloració, depenent de les necessitats sobrevingudes de nomenaments temporals.

bEn el web del Servei de Salut es publicarà el termini perquè aquests candidats aportin la documentació, que serà la meitat del termini concedit per fer la primera aportació de documentació.

8. Exhauriment de candidats disponibles en la llista definitiva de borsa única de treball. Llistes subsidiàries i llistes després del tall

Una vegada exhaurida la llista definitiva amb les puntuacions disponibles en una borsa, si és necessari seleccionar nous aspirants es podrà:

aElaborar una llista subsidiària amb els aspirants de cada categoria que s'hagin inscrit després de la data de tall i els que hagin quedat exclosos en aquesta data. L'únic criteri de prelació serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic corresponent a la titulació exigida per accedir a la categoria. Si l'expedient acadèmic no identifica la nota, s'assignarà al candidat una puntuació de 5 sobre 10, o bé la nota proporcional. En cas d'empat, es prioritzarà l'aspirant que compleixi el requisit de coneixement de català i si així i tot l'empat es manté se seleccionarà l'aspirant la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per sorteig públic.

bSi és urgent cobrir les necessitats de contractació, també es pot acudir a una llista resultant dels aspirants que s'hagin inscrit en la borsa única després de l'últim tall de borsa o de llista subsidiària. L'ordre d'aquesta llista vindrà determinat per la data i l'hora del pagament de la taxa corresponent i es podrà anar actualitzant fins que es cobreixin totes les necessitats. Serà aplicable fins que es pugui disposar d'una nova actualització de la categoria en borsa o de la llista subsidiària.

9. Barem de mèrits

Els mèrits aplicables per constituir les borses corresponents figuren en l'annex 2.

10. Aportació de la documentació que acredita els requisits i que justifica els mèrits al·legats

10.1 Per acreditar els requisits i mèrits, els aspirants han de presentar document original en qualsevol dels registres oficials establerts en la normativa vigent, responsabilitzant-se de la veracitat. En aquest sentit, s'entén:

  • Si el document porta CSV, es considera original. Aquests documents s'han de presentar en format físic.
  • Si els documents porten signatura electrònica, s'han de presentar en format electrònic per poder comprovar la validesa del document (per exemple: CD, memòria USB, DVD…). En aquest cas, també es pot fer el registre per mitjà del portal del Registre Electrònic Comú (https://redsara.es).

10.2 Per mitjà d'una resolució publicada en el web www.ibsalut.es es requerirà als aspirants que presentin els documents que acrediten els requisits i dels quals justifiquen els mèrits al·legats en l'autovaloració.

L'aspirant és personalment responsable de la veracitat de la documentació aportada i està obligat a presentar els documents originals, en qualsevol moment, a requeriment de l'Administració, que farà controls periòdics i mostrejos per evitar que es presentin documents erronis o fraudulents.

10.3 La documentació requerida s'ha de presentar en l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i les Oficines Auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de les vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

10.4 Si s'ha presentat la documentació en alguna llengua estrangera, perquè es pugui al·legar com a mèrit, l'aspirant ha de presentar una traducció jurada de la documentació. Sense aquesta, el mèrit no es considerarà acreditat.

10.5 La documentació s'ha de presentar en el termini que es determini en la resolució del director general per la qual s'estableixi la llista definitiva de candidats i d'exclosos a la qual es refereix la base 5.4.

10.6 Els mèrits que es validaran per determinar la puntuació de cada aspirant seran els que s'hagin relacionat per a la valoració i l'acreditació documental durant el termini habilitat per a això, de manera que no es prendran en consideració els al·legats després que aquest termini hagi vençut.

10.7 Documents per acreditar els requisits relatius a la nacionalitat i a l'edat

a) En cas de tenir la nacionalitat espanyola, el requisit serà verificat d'ofici per l'Administració, tret que l'aspirant s'hi oposi expressament (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa). També pot presentar-se voluntàriament el DNI en vigor. Si l'Administració no pot comprovar el compliment d'aquest requisit ho notificarà a l'aspirant, perquè l'aporti.

b) En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, s'ha d'aportar el document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (NIE o passaport).

c) En cas de ser el cònjuge o la cònjuge d'una persona amb nacionalitat d'un estat de la Unió Europea, cal presentar la documentació següent:

  • La pàgina corresponent del llibre de família.
  • Document acreditatiu en vigor de la nacionalitat del cònjuge o de la cònjuge (DNI, NIE, o passaport).

d) En cas de ser descendent d'una persona amb nacionalitat d'un estat de la Unió Europea, o del seu cònjuge o parella de fet, cal presentar la documentació següent:

  • Document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (DNI, NIE, o passaport).
  • En cas de ser major de 21 anys, certificat de convivència i dependència econòmica.

10.8 Documents que acrediten la titulació

Es pot acreditar la titulació exigida per mitjà de qualsevol dels documents següents:

  • Títol requerit (per l'anvers i el revers), per accedir a la categoria en qüestió.
  • El resguard que acredita l'obtenció del títol i el pagament de les taxes acadèmiques.
  • Certificat acadèmic oficial que acredita que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No es considera com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.

Si la titulació no s'ha obtingut a Espanya, cal tenir la credencial que acredita que està homologada pel Ministeri competent en la matèria.

10.9 Documents que acrediten la discapacitat

Ha d'aportar-se un certificat actualitzat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció General de Dependència del Govern dels Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s'ha d'indicar el grau de discapacitat i acreditar-se fefaentment la deficiència permanent que ha donat origen al reconeixement d'aquest grau de discapacitat.

10.10 Document que acredita la capacitat funcional

Aquest requisit ha d'acreditar-se amb un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut en el moment del nomenament.

10.11 Documents per a l'acreditació lingüística

En el cas que sigui necessari acreditar el requisit establert en la base 2.1.f), els aspirants que siguin ciutadans de països o de territoris on el castellà no sigui idioma oficial han d'acreditar el domini d'aquesta llengua o bé de la llengua catalana presentant còpia autèntica del certificat del nivell B1(o d'un nivell superiorexpedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics.

10.12 Acreditació dels mèrits d'experiència professional

a) Document en què quedin acreditats els serveis prestats amb les especificacions que s'estableixen en l'annex 2.

b) No és necessari acreditar documentalment els mèrits dels serveis prestats com a personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears.

c) Per als serveis prestats fora del Servei de Salut, cal consignar els períodes en el Web del Candidat de la mateixa manera que hi figuren. No està permès introduir períodes solapats; si s'han prestat serveis simultàniament en dos centres o més, cal triar-ne només un.

- Només es poden computar hores en els serveis prestats pel personal de reforç i amb nomenaments específics per a l'atenció continuada. Cada 150 hores equivalen a un mes de serveis prestats; no es computa l'excés d'hores.

- Els serveis prestats a temps parcial o amb reducció de jornada es computen com si fossin a temps complet.

d) Per acreditar els serveis prestats com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta:

- Aquests serveis s'han d'haver prestat en el si d'un projecte de cooperació per al desenvolupament i la condició de cooperant ha de ser reconeguda oficialment.

- En el certificat ha de constar la relació jurídica amb una persona o entitat promotora de la cooperació per al desenvolupament o l'acció humanitària en els termes que assenyala l'article 3 del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'estatut dels cooperants.

10.13 Acreditació dels mèrits de formació i docència

Cal presentar documents originals o còpies autèntiques que quedi acreditada la formació a la qual es refereixen els diferents apartats de l'annex 2.

- En el document justificatiu per acreditar el certificat acadèmic ha de constar la nota mitjana amb la qual s'ha obtingut el títol exigit per accedir a aquesta categoria. No s'admeten com a documents justificatius els simples extractes acadèmics.

- En relació amb la formació continuada, només es valoraran els cursos i les accions formatives completats després de l'obtenció del títol que habiliti per prestar serveis en la categoria corresponent, a excepció dels previstos en el punt 2.3 (formació continuadade l'annex 2.

- Els certificats o diplomes dels cursos que es presentin han de contenir el nombre d'hores i/o de crèdits de durada de l'acció formativa i del contingut o programa.

10.14 Independentment del deure els aspirants d'aportar la documentació al fet que fan referència les bases anteriors, el Servei de Salut pot fer les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades personals declarades en la sol·licitud, a fi de determinar si es compleixen els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria, d'acord amb la disposició addicional vuitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

10.15 Quan hi hagi alguna prova fefaent de falsedat en la documentació aportada, l'Administració n'informarà el Ministeri Fiscal i la persona afectada quedarà provisionalment exclosa del procés de selecció. Si es confirma la falsedat de la documentació, l'exclusió serà definitiva; en canvi, si no es ratifiquen els indicis, quedarà inclosa immediatament en la borsa.

11. Llistes d'aspirants

11.1 Tenint en compte la documentació presentada i quan s'hagi comprovat que es compleixen els requisits i s'han acreditat els mèrits al·legats, una vegada revisada i valorada tota la documentació, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es publicarà en el web del Servei de Salut— per aprovar la llista provisional de puntuacions obtingudes pels candidats. Aquesta resolució inclourà també la llista d'aspirants finalment exclosos per no haver acreditat que compleixen els requisits.

11.2 Els candidats poden presentar reclamacions o al·legacions contra la puntuació provisional que figuri en la resolució per la qual es publiqui aquesta llista provisional en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució. No es tindran en compte les al·legacions que aportin documentació acreditativa de mèrits o requisits no presentats en el període establert.

11.3 Finalment, una vegada revisades les al·legacions interposades el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per publicar la llista definitiva amb les puntuacions finals dels candidats. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional, però contra aquesta resolució podran interposar-se els recursos que corresponguin de conformitat amb la normativa vigent.

12. Gestió i funcionament de la borsa de treball

12.1 Una vegada publicada la llista definitiva de candidats amb la puntuació final obtinguda, la gestió de la borsa es regirà per l'acord regulador vigent a cada moment.

12.2 Quant a l'ordre de les ofertes, els nomenaments temporals han de respectar les preferències marcades en cada inscripció i s'han d'oferir als candidats per l'ordre de prelació de la llista definitiva d'aquesta borsa de treball que estiguin en la situació de disponible.

12.3 La situació de disponible o no disponible i la resta de les preferències que cada candidat hagi consignat poden modificar-se en qualsevol moment, però seran efectives el primer dia del mes següent. Les modificacions efectuades tindran validesa fins que es produeixi algun canvi en elles. Tot això, sense perjudici del que disposa el punt 21.4 de l'acord de borsa esmentat, que com a norma general estableix que els candidats només poden modificar la disponibilitat un màxim de quatre vegades cada any natural.

12.4 La situació de disponible s'apreciarà tenint en consideració la informació que l'Administració tingui en el moment d'iniciar les gestions telemàtiques necessàries per fer les crides.

12.5 El mètode per fer les crides ha de respectar les regles de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat esmentat en aquesta convocatòria.

12.6 Si en la llista definitiva figuren candidats amb la mateixa puntuació, els serveis prestats s'empraran com a criteri de desempat; si l'empat persisteix, se seleccionarà el candidat la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

13. Àrees específiques

13.1 De conformitat amb el punt 28 de l'Acord regulador de la borsa única, la selecció per cobrir determinades places en unitats amb característiques específiques requereix acreditar requisits suplementaris als indicats per a la resta.

13.2 Tot candidat de la borsa que vulgui ser seleccionat en una unitat de característiques específiques ha d'acreditar documentalment que compleix els requisits establerts.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits per a la categoria teleoperador/teleoperadora de la Central de Coordinació del 061

1. Experiència professional (màxim, 55 punts)

Límits i regulació de la puntuació per experiència professional

1.1 Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,23 punts.

1.2 Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,115 punts.

1.3 Per cada mes de servei prestat a centres sanitaris privats de la Unió Europea en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional, computant un màxim de dotze mesos, que han d'estar compresos en els darrers cinc anys comptadors des de la data de la publicació del concurs oposició: 0,046 punts .Juntament amb el certificat de serveis prestats cal aportar la vida laboral de la Seguretat Social i els contractes de feina.

1.4 Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172 punts.

1.5 Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,20 punts. Nomes es valoren aquests serveis si es té la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què s'hagi ocupat el càrrec directiu.

1.6 Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que l'integren és de 55 punts.

- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

- Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.

- Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de l'interessat— els serveis prestats només en un d'ells.

- El còmput de serveis prestats es calculen aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

2. Formació continuada(màxim,40 punts

2.1 Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria sempre que compleixin alguna d'aquestes característiques:

aHaver estat organitzades o impartides per una universitat, una administració pública o una entitat del sector públic institucional(d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), cosa que s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.

bHaver estat realitzades en virtut dels acords de formació continuada a les administracions públiques i haver estat organitzades per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquest acords.

cCursos reconeguts d'interès sanitari per l'òrgan de l'administració pública competent

2.2 Els diplomes o els certificats a què es refereixen aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,2 punts per crèdit CFC o LRU i a raó de 0,5 punts per cada crèdit ECTS. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,02 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Aquestes valoracions estan referides a certificats d'aprofitament; si es tracta de certificats d'assistència, es reduiran un 50%.

2.3 Una altra formació

Les activitats formatives no relacionades directament amb la categoria a la qual s'opta ni sobre ciència de la salut i que estiguin relacionades amb les àrees temàtiques següents:

Prevenció de riscs laborals; sistemes d'informació; juridicoadministratiu; informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la investigació sobre les ciències de la salut; violència de gènere, igualtat entre homes i dones, aspectes organitzatius relatius al servei sanitari; atenció al públic; estrès i autocontrol, o orientació psicològica. No es valoren en aquest apartat la superació d'assignatures d'un estudi acadèmic ni certificats de professionalitat.

Aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,02 punts per cada hora, sempre que compleixin amb algun dels requisits següents:

- Hagin estat impartides, organitzades, subvencionades, acreditades o homologades per alguna administració pública o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.

- Hagin estat impartides, organitzades o acreditades per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Hagin estat promogudes per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Hagin estat duites a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i que estiguin organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

- Hagin estat reconegudes d'interès sanitari per l'òrgan de l'administració pública corresponent, extrem que ha de constar en el certificat corresponent.

3. Coneixements orals i escrits de català (màxim, 5 punts)

Els certificats emesos per la Direcció general de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció general de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013). Es valora solament un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 1 punt

a) Certificat de coneixement de català B2: 2 punts.

b) Certificat de coneixement de català C1: 3 punts.

c) Certificat de coneixement de català C2: 4 punts.

4. Coneixements orals i escrits de llengües estrangeres (màxim, 3 punts)

Els certificats de llengua estrangera emesos per les escoles oficials d'idiomes, per universitats o certificats reconeguts per l'acreditació de la llengua estrangera que consti la seva correspondència amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües es valoraran de la manera següent:

a) Certificat de coneixements A1: 0,5 punts

b) Certificat de coneixements A2: 1 punt

c) Certificat de coneixements B1: 1,5 punts

d) Certificat de coneixements B2: 2 punts

e) Certificat de coneixements C1: 2,5 punts

f) Certificat de coneixements C2: 3 punts

Es podrà valorar més d'un idioma; no obstant això, només es tindrà en consideració el certificat de major nivell de cadascun d'ells fins al màxim global de 3 punts.