Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 109779
Correcció d’errors de la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es convoca el procés d’estabilització per a l’accés a places ocupades de forma interina per personal docent i investigador

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Advertits de l'error comès a la Resolució del dia 30 de novembre de 2022 de la Universitat de les Illes Balears per la qual es per la qual es convoca el procés d'estabilització per a l'accés a places ocupades de forma interina per personal docent i investigador d'aquesta universitat i de conformitat amb les previsions de l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, segons el qual les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes, tot seguit s'indica la rectificació oportuna:

On diu:

Annex I Places de. la convocatòria d'estabilització

Categoria

Departament

Àrea de coneixement

Oferta pública

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

OP extraordinària

PCD

Física

Física Atòmica, Molecular i Nuclear

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Química

Química Física

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història de l'Art

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Organització d'Empreses

OP extraordinària

PCD

Biologia

Ecologia

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Filosofia

OP extraordinària

PCD

Biologia

Fisiologia Vegetal

OP extraordinària

PCD

Psicologia

Psicobiologia

OP extraordinària

PCD

Infermeria i Fisioteràpia

Infermeria

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Comercialització i Investigació de Mercats

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història Medieval

OP extraordinària

PCD

Biologia Fonamental i Ciències de la Salud

Bioquímica i Biologia Molecular

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Penal

OP extraordinària

PCD

Psicologia

Psicologia Social

OP extraordinària

PCD

Química

Química Analítica

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Dret Privat

Dret Mercantil

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Lògica i Filosofia de la Ciència

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Alemanya

OP extraordinària

PCD

Psicologia

Psicologia Social

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Dret Privat

Dret Mercantil

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Teoria i Història de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Biologia

Zoologia

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Organització d'Empreses

OP extraordinària

PCD

Biologia

Genètica

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Llengua Espanyola

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Estadística i Investigació Operativa

OP extraordinària

PCD

Biologia

Geodinàmica Externa

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Enginyeria Industrial i Construcció

Construccions Arquitectòniques

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Internacional Privat

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Organització d'Empreses

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Economia Financera i Comptabilitat

OP extraordinària

PCD

Física

Òptica

OP extraordinària

PCD

Dret Privat

Dret Civil

OP extraordinària

PCD

Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Matemàtica Aplicada

OP extraordinària

PCD

Biologia

Ecologia

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història de l'Art

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Biologia

Biologia Cel·lular

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Teoria i Història de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història Moderna

OP 2022

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Francesa

OP 2022

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP 2022

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP 2022

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP 2022

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP 2022

PCD

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Teoria i Història de l'Educació

OP 2022

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història Contemporània

OP 2022

PCD I3

Biologia

Pendent d'assignació final

OP 2021 (I3)

PCD I3

Biologia

Pendent d'assignació final

OP 2021 (I3)

PCD I3

Biologia

Pendent d'assignació final

OP 2021 (I3)

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP 2021

PCD

Enginyeria Industrial i Construcció

Enginyeria Mecànica

OP 2021

Les places indicades com a «OP extraordinària» corresponen a les publicades a la Resolució del dia 23 de maig de 2022 per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública addicional única i extraordinària del personal docent i investigador en funció de l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública (BOIB núm. 68, de 26 de maig), i a la Resolució de la Universitat de les Illes Balears del dia 31 de maig de 2022 per la qual es fa pública l'autorització de l'oferta pública d'estabilització del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears atorgada per la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors (BOIB núm. 79, de 18 de juny).

Les places indicades com a «OP 2021» corresponen a les places no cobertes de la Resolució de 23 de novembre de 2021 de la Universitat de les Illes Balears per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l'any 2021 (BOIB núm. 164, de 27 de novembre). Dins aquestes, les places indicades com a «I3» corresponen a la reserva del 15 per cent de l'oferta d'ocupació pública per a contractació de personal amb la certificació I3.

Les places indicades com a «OP 2022» corresponen a l'oferta d'ocupació pública 2022, pendent de publicació al BOIB. La sortida a concurs d'aquestes places està condicionada a l'autorització pertinent de l'oferta d'ocupació pública 2022 per part del Govern de les Illes Balears.

Ha de dir:

Annex I Places de la convocatòria d'estabilització

Categoria

Departament

Àrea de coneixement

Oferta pública

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

OP extraordinària

PCD

Física

Física Atòmica, Molecular i Nuclear

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Química

Química Física

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història de l'Art

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Organització d'Empreses

OP extraordinària

PCD

Biologia

Ecologia

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Filosofia

OP extraordinària

PCD

Biologia

Fisiologia Vegetal

OP extraordinària

PCD

Psicologia

Psicobiologia

OP extraordinària

PCD

Infermeria i Fisioteràpia

Infermeria

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Comercialització i Investigació de Mercats

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història Medieval

OP extraordinària

PCD

Biologia Fonamental i Ciències de la Salud

Bioquímica i Biologia Molecular

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Penal

OP extraordinària

PCD

Psicologia

Psicologia Social

OP extraordinària

PCD

Química

Química Analítica

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Dret Privat

Dret Mercantil

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Lògica i Filosofia de la Ciència

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Alemanya

OP extraordinària

PCD

Psicologia

Psicologia Social

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Dret Privat

Dret Mercantil

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Teoria i Història de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Biologia

Zoologia

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Arquitectura i Tecnologia de Computadors

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Organització d'Empreses

OP extraordinària

PCD

Biologia

Genètica

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Llengua Espanyola

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Estadística i Investigació Operativa

OP extraordinària

PCD

Biologia

Geodinàmica Externa

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Enginyeria Industrial i Construcció

Construccions Arquitectòniques

OP extraordinària

PCD

Dret Públic

Dret Internacional Privat

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Organització d'Empreses

OP extraordinària

PCD

Economia de l'Empresa

Economia Financera i Comptabilitat

OP extraordinària

PCD

Física

Òptica

OP extraordinària

PCD

Dret Privat

Dret Civil

OP extraordinària

PCD

Infermeria i Fisioteràpia

Fisioteràpia

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Matemàtica Aplicada

OP extraordinària

PCD

Biologia

Ecologia

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP extraordinària

PCD

Filologia Catalana i Lingüística General

Filologia Catalana

OP extraordinària

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP extraordinària

PCD

Ciències Matemàtiques i Informàtica

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial

OP extraordinària

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història de l'Art

OP extraordinària

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP extraordinària

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Psicologia Evolutiva i de l'Educació

OP extraordinària

PCD

Biologia

Biologia Cel·lular

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Economia Aplicada

Economia Aplicada

OP extraordinària

PCD

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Teoria i Història de l'Educació

OP 2022

PCD

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació

Didàctica i Organització Escolar

OP 2022

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història Moderna

OP 2022

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Francesa

OP 2022

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP 2022

PCD

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

Filologia Anglesa

OP 2022

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP 2022

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP 2022

PCD

Pedagogia i Didàctiques Específiques

Teoria i Història de l'Educació

OP 2022

PCD

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

Història Contemporània

OP 2022

PCD I3

Biologia

Pendent d'assignació final

OP 2021 (I3)

PCD I3

Biologia

Pendent d'assignació final

OP 2021 (I3)

PCD I3

Biologia

Pendent d'assignació final

OP 2021 (I3)

PCD

Filosofia i Treball Social

Treball Social i Serveis Socials

OP 2021

PCD

Enginyeria Industrial i Construcció

Enginyeria Mecànica

OP 2021

Les places indicades com a «OP Extraordinària» corresponen a les places publicades a la Resolució del dia 23 de maig de 2022 per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública addicional única i extraordinària del personal docent i investigador en funció de l'apartat 2 de l'article 2 de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022 i a la Resolució de la Universitat de les Illes Balears del dia 31 de maig de 2022 per la qual es fa pública l'autorització de l'oferta pública d'estabilització del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears atorgada per la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022.

Les places indicades com a «OP 2021» corresponen a les places no cobertes de la Resolució de 23 de novembre de 2021, de la Universitat de les Illes Balears, per la qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l'any 2021, BOIB núm. 164, de 27 de novembre de 2021. Dins d'aquestes, les places indicades com a I3 corresponen a la reserva del 15 per cent de l'Oferta d'Ocupació Pública per a contractació de personal amb la certificació I3.

Les places indicades com a «OP 2022» corresponen a l'Oferta d'Ocupació Pública 2022, publicades per Resolució de la Universitat de les Illes Balears del dia 14 de desembre de 2022, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública de personal docent i investigador de la UIB per a l'any 2022, BOIB núm.168, de 27 de desembre de 2022.

Aquesta correcció d'errors no comporta ampliació de terminis de presentació de sol·licituds d'admissió.

Ho faig publicar perquè se'n prengui coneixement i tingui els efectes que corresponguin.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (8 de febrer de 2023)

El rector Jaume Carot