Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 42720
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament regulador dels usos de l’escola rural de Son Proenç (art. 5. Reserves i art. 9 Desperfectes)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Expedient 955/2022

Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en sessió de dia 12 de setembre de 2022 la modificació dels articles 5 i 9 del Reglament regulador dels usos de l'escola rural de Son Proenç, i atès que durant el termini d'exposició pública no s'hi ha presentat cap reclamació, i per tant, esdevé aprovada definitivament, es publica íntegrament el text modificat del Reglament en compliment del disposat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i a la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Recursos

Contra l'aprovació definitiva de la modificació d'aquest Reglament se pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptats des del dia de la present publicació, d'acord amb el disposat en els articles 10.1.b i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Consulta i informació de l'expedient.

L'expedient se pot consultar en el departament de Secretaria de l'Ajuntament de Felanitx, de dilluns a divendres, de les 9:00 h fins a les 14:00 h, excepte festius. Per obtenir informació de l'expedient es podran utilitzar els mitjans (direcció postal, telèfon i fax) que s'indiquen a continuació: Ajuntament de Felanitx, Plaça de la Constitució núm. 1 07200 Felanitx (Illes Balears) - Telèfon 971580051 - Fax 971583271

Felanitx, 5 de gener de 2023

El batle Jaume Monserrat Vaquer

 

ANNEX PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DELS USOS DE L'ESCOLA RURAL DE SON PROENÇ

«Article 5. Reserves

/…

9. Als efectes de garantir el bon ús de les instal·lacions i que aquest es faci de forma ordenada, igualitària, respectant l'espai públic i l'entorn i, per garantir-na la correcta utilització, la seva conservació i assegurar-ne un bon funcionament s'estableix una fiança de 100 €, la qual s'ha de dipositar en la Tresoreria municipal abans de procedir al seu ús. Una vegada comprovat per part del servei tècnic municipal que el local s'ha deixat en les mateixes condicions d'ordre, netedat i higiene en què estava abans de l'activitat, es procedirà a la devolució d'ofici d'aquesta, o bé a la seva incautació, si n'és el cas, en funció de l'informe dels serveis tècnics.

Article 9. Desperfectes

Les persones usuàries de l'escola rural són responsables dels desperfectes que causin durant la seva estada.

En cas de desperfectes, el cost de reparació o substitució de les instal·lacions o de l'equipament anirà a càrrec del responsable de la reserva.

A tal efecte, i en cas de desperfectes, es procedirà a incautar la fiança dipositada, i en funció del cost de reparació o substitució de les instal·lacions o de l'equipament, l'Ajuntament es reserva el dret de liquidar de manera complementària l'import resultant de la valoració tècnica que es realitzi.”."