Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

Núm. 763713
Decret 5/2022, de 19 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, estableix les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, dins l'organització territorial de l'Administració educativa, estableix en l'article 161 l'existència de direccions territorials d'educació, com a òrgans desconcentrats, concretament, la Direcció Territorial d'Educació de Menorca i la Direcció Territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera.

En conseqüència, en aquest sentit, es considera convenient actualitzar l'estructura de la Conselleria d'Educació i Formació Professional prevista en el Decret 11/2021, esmentat abans.

Per això, d'acord amb els articles 10.d) i 46.3.a) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i els articles 5 i 8 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict el següent

DECRET

Article únic Modificación del Decreto 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

Es modifiquen els paràgrafs 2 i 3 del número 6 de l'article 2 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que passen a tenir la redacció següent:

Així mateix, s'integren en la Conselleria d'Educació i Formació Professional els òrgans següents:

Direcció Territorial d'Educació d'Eivissa i Formentera

Direcció Territorial d'Educació de Menorca

Les direccions territorials d'educació, sota la dependència directa del conseller d'Educació i Formació Professional, exerceixen les funcions relatives a la coordinació administrativa dins l'àmbit educatiu, de les respectives illes, en coordinació amb totes les direccions generals de la Conselleria.

Disposició final única Vigència

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de desembre de 2022

La presidenta Francesca Lluch Armengol i Socias