Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 763632
Decret 55/2022, de 19 de desembre, pel qual es regula el busseig en les modalitats professional, extractiu, científic i per a fins de servei públic en aigües marítimes i continentals de les Illes Balears

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El busseig consisteix, bàsicament, a dur a terme una activitat subaquàtica en la qual una persona es manté sota l'aigua sotmesa al mitjà hiperbàric. El Decret 2055/1969, de 25 de setembre, de presidència del Govern, pel qual es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques classificava les modalitats de busseig com a busseig esportiu, professional i militar. La Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, regula en el títol X el busseig professional. Recentment, el Reial decret 550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig que deroga el Decret 2055/1969, estableix com a modalitats de busseig les següents: el recreatiu, l'esportiu, el professional, el científic, l'extractiu, el militar i el que es du a terme per a fins de servei públic.

Així, en aquest Decret i arran d'aquesta classificació més recent, es regularan les modalitats professionals, extractives, científiques i per a fins de servei públic.

II

El busseig professional fa referència a la modalitat de busseig que es du a terme per a exercir una activitat econòmica o empresarial i que no es pot desenvolupar a l'empara de les altres modalitats de busseig. Els bussejadors professionals han de seguir una formació i un entrenament específic, atès que es tracta d'una activitat d'alt risc. Aquesta comprèn tasques tan dispars com l'obra hidràulica, el salvament o el reflotament d'embarcacions, o el busseig audiovisual entre d'altres. Aquesta quantitat de tasques converteix el busseig en una opció professional molt viable, especialment a les zones de costa. Així, d'entre el conjunt de les activitats subaquàtiques, el busseig ha experimentat una importància creixent en els darrers anys.

En l'àmbit estatal, l'activitat subaquàtica professional es recull al Reial decret 550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig que deroga el Decret 2055/1969, de 25 de setembre, de presidència del Govern, pel qual es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques, si bé estableix un règim provisional de vigència per a determinats articles d'aquest Decret. En una situació similar es troba l'Ordre de 25 d'abril de 1973, també de presidència, que aprovà el Reglament per a l'exercici d'activitats subaquàtiques en aigües marítimes i interiors i en va establir les atribucions.

Mitjançant l'Ordre de 18 de desembre de 1992 —que derogà la de 25 d'abril de 1973—, el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació va assumir les competències en matèria de busseig professional i es varen establir els requisits, coneixements i mitjans mínims exigibles per a l'obtenció de les titulacions de busseig professional, regulant ex novo les titulacions i les especialitats professionals, així com els requisits necessaris per a obtenir-les.

No obstant l'anterior, mitjançant l'Ordre de 22 de desembre de 1995, el mateix Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, òrgan competent per regular totes les activitats pesqueres en aigües exteriors, així com per dictar la normativa bàsica d'ordenació del sector pesquer en virtut de l'article 149.1.19 de la Constitució, derogà, entre d'altres, l'Ordre de 18 de desembre de 1992 pel fet de no ajustar-se plenament a l'atribució competencial descrita.

Aquesta situació va comportar, per una banda, tornar a la regulació prevista en aquesta matèria al Decret 2055/1969, de 25 de setembre, i, per l'altra, va provocar una llacuna legal amb relació als requisits, coneixements i mitjans mínims exigibles per a obtenir les titulacions de busseig professional i les atribucions respectives, regulats per l'Ordre de 18 de desembre de 1992.

Altres modalitats de busseig, com són el científic i per a fins de servei públic, no disposen, atesa la classificació recent, d'una regulació específica pel que fa a les condicions de la realització de l'activitat, si bé la tenen pel que fa a les condicions de seguretat. El busseig extractiu s'entén a tots els efectes com una modalitat del busseig professional.

 

III

Pel que fa a les titulacions per a poder exercir el busseig professional, partint del marc de referència que preveu el Decret 2055/1969, de 25 de setembre —i que de manera provisional encara es troba vigent, atesa la disposició transitòria primera del Reial decret 550/2020—, en l'àmbit de l'educació reglada, el Ministeri d'Educació i Ciència, mitjançant el Reial decret 727/1994, de 22 d'abril, va regular per primera vegada l'obtenció del títol de formació professional anomenat Tècnic en Busseig a Mitjana Profunditat i els ensenyaments mínims corresponents, així com els mòduls professionals associats a aquesta titulació. Aquesta disposició es va derogar mitjançant el Reial decret 1073/2012, de 13 de juliol, pel qual s'estableix el títol de Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques i se'n fixen els ensenyaments mínims.

D'altra banda, el Ministeri de la Presidència regulà el Catàleg nacional de qualificacions professionals mitjançant el Reial decret 1128/2003, de 5 de setembre; el Reial decret 1416/2005, de 25 de novembre; el Reial decret 1179/2008, d'11 de juliol, i el Reial decret 1222/2010, d'1 d'octubre, establint-hi diverses qualificacions professionals de nivells 1, 2 i 3 vinculades directament amb el busseig professional i incloses dins la família marítima pesquera.

IV

Atès el temps transcorregut d'ençà que es va dictar l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 21 de juny de 2000, s'ha pogut constatar la necessitat de regular aspectes d'aquesta activitat que afecten, entre d'altres, la formació, el reconeixement de títols de busseig professional i les condicions d'acreditació necessàries per a actuar en els diferents àmbits del sector, que fan necessari abordar la regulació de les condicions d'exercici de diverses modalitats de busseig de manera integral d'acord amb les competències de la Comunitat Autònoma.

Alhora, mitjançant aquest Decret, es desenvolupa l'article 92 de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears pel que fa a l'acreditació de la professionalitat subaquàtica mitjançant la targeta d'identitat professional, tant per a les titulacions establertes al Decret 2055/1969 com per als títols de formació professional o de les certificacions de professionalitat reglades en el marc legal comú de les qualificacions professionals, així com les titulacions obtingudes a altres països.

Fins ara s'expedien les targetes d'identitat professional que identificaven els bussejadors, on s'indicava quina era la seva titulació professional de bussejador; amb la nova targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica professional, les targetes d'identitat professional tendiran a extingir-se.

També, amb aquest Decret, s'estableixen els requisits als centres de formació per a la impartició de cursos per a accedir a les titulacions de busseig professional, competència que, si bé havia estat traspassada a la nostra comunitat autònoma, no havia estat desenvolupada normativament.

Alhora i pel que fa al busseig científic i al busseig per a fins de servei públic, també es regulen condicions per a dur a terme aquestes activitats i les seves autoritzacions.

En tot cas i en totes les modalitats, s'ha optat per un règim d'autorització per a exercir aquesta activitat en l'àmbit de les Illes Balears, atès que, en el marc del que disposa la Llei bàsica estatal 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, es compleix el requisit de no discriminació, atès que la norma reglamentària preveu un sistema de reconeixement dels títols de busseig professional, exclusivament als efectes laborals, per als ciutadans d'un estat membre de la Unió Europea i de la resta d'estats signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu; de necessitat —per raons imperioses d'interès general—, perquè el bé jurídicament protegit és la seguretat de les persones, i, en darrer terme, de proporcionalitat, perquè no hi ha altres mesures menys restrictives que permetin obtenir el mateix resultat, en particular quan un control a posteriori es produeixi massa tard per a ser realment eficaç.

Així mateix, i arran de la publicació del Reial decret 550/2020, s'han modificat les condicions per a l'obtenció de les autoritzacions per a dur a terme treballs subaquàtics, atès que, en compliment del que disposa l'article 7 de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, hi concorren raons de seguretat de les persones autoritzades, la qual cosa obliga l'Administració atorgant a vetlar periòdicament pel manteniment de les condicions adients per a exercir-la.

V

Pel que fa a l'àmbit competencial, mitjançant el Reial decret 1002/1999, d'11 de juny, es traspassaren a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears les funcions i els serveis en matèria de busseig professional: concretament, l'autorització i obertura de centres d'ensenyament de busseig professional, l'elaboració i control d'exàmens per a l'accés a les titulacions de busseig professional, així com l'expedició de títols i targetes d'identitat professional que habiliten per a exercir aquest tipus de busseig. El Decret 226/1999, de 8 d'octubre, atribuí aquestes competències a la Conselleria d'Agricultura i Pesca.

Mitjançant l'Ordre de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de 21 de juny de 2000, es van establir les condicions per a l'exercici del busseig professional a les Illes Balears, regulant, entre altres matèries, les titulacions necessàries per a desenvolupar aquesta activitat, les normes de seguretat a seguir, els requisits per a obtenir les autoritzacions per a desenvolupar activitats subaquàtiques a les Illes Balears, així com l'expedició de targetes i títols de busseig professional.

La Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura a les Illes Balears, regula en el títol X el busseig professional, on inclou l'acreditació de la identitat professional, la llibreta d'activitats subaquàtiques o el registre general de l'activitat subaquàtica professional, entre d'altres.

Alhora, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació exerceix, per mitjà de la Direcció General de Pesca i Medi Marí, la competència en matèria de busseig professional, entre d'altres.

Aquest Decret compleix els principis de bona regulació que exigeixen l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, i l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i queden suficientment justificats els principis de bona regulació següents: de necessitat i eficàcia, perquè aquesta norma és l'instrument més adequat per a unificar la normativa actual sobre la matèria; de proporcionalitat, atès que aquest Decret conté la regulació imprescindible per a regular les condicions per a exercir les modalitats de busseig professional, extractiu, científic i per a fins de servei públic en aigües marítimes i continentals de les Illes Balears; de seguretat jurídica, atès que es tracta d'una norma que s'insereix amb caràcter estable en el marc normatiu autonòmic; de transparència, en relació amb el qual s'ha de destacar la participació ciutadana abans i durant el procés d'elaboració de la norma, i, finalment, d'eficiència, atès que la iniciativa normativa no implica càrregues administratives innecessàries o accessòries.

Per tot això, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, oït el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 19 de desembre de 2022, dict el següent

DECRET

Capítol I Disposicions generals

Article 1 Objecte

1. Aquest Decret té per objecte regular el següent:

a) Les condicions per a exercir l'activitat del busseig en les modalitats professional, extractiva, científica i per a fins de servei públic.

b) L'acreditació per al desenvolupament de l'activitat del busseig per a les modalitats indicades a l'apartat a).

c) L'expedició de títols i targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica que habiliten per a exercir l'activitat del busseig.

d) Les autoritzacions de treballs subaquàtics.

e) L'autorització i obertura de centres d'ensenyament de busseig professional.

2. Així mateix, té com a objectiu crear i regular el funcionament del Registre general de l'activitat subaquàtica professional.

Article 2 Àmbit d'aplicació

1. Aquest Decret serà aplicable a les modalitats de busseig professional, extractiu, científic, i per a fins de servei públic dins l'àmbit de les aigües marítimes i continentals de les Illes Balears.

En el cas del busseig per a fins de servei públic, s'aplicarà exclusivament al que es dugui a terme per part de personal de l'Administració autonòmica o local.

2. Aquest Decret no serà aplicable a les modalitats de busseig recreatiu, esportiu o militar.

Article 3 Definicions

D'acord amb la normativa estatal aplicable i, específicament, amb el Reial decret 550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig, als efectes d'aquest Decret, s'entén per:

1. Busseig: Aquella activitat subaquàtica consistent en el fet que una persona es mantingui sota l'aigua sotmesa al mitjà hiperbàric, sigui amb l'auxili d'aparells o mitjans que permetin l'intercanvi d'una mescla gasosa respirable amb l'exterior, o bé de qualsevol sistema que faciliti la respiració, o ja sigui sense l'auxili d'aquests aparells, mitjans o sistemes.

2. Busseig professional: Aquella activitat que es duu a terme per a exercir una activitat de tipus econòmic o empresarial i que no es pot desenvolupar a l'empara de les altres modalitats de busseig.

3. Busseig per a l'extracció de recursos marins vius o busseig extractiu: És aquell que es duu a terme per a la recol·lecció o captura de recursos subaquàtics vius amb finalitats comercials en el marc d'un pla de gestió atorgat per una administració pública.

4. Busseig científic: És aquell que té com a finalitat l'elaboració d'estudis o projectes vinculats a una activitat de recerca científica i que es duu a terme exclusivament amb aquest caràcter mitjançant un permís de l'administració pública competent per a la recerca de què es tracti.

5. Busseig per a fins de servei públic: El que efectua el personal de l'Administració pública autonòmica o local, excepte el busseig militar, per al compliment d'aquests fins.

Capítol II Condicions per a exercir el busseig

Article 4 Condicions generals per a exercir el busseig

Les condicions i els requisits necessaris, amb caràcter general, per a poder exercir l'activitat de busseig a les Illes Balears són els següents:

a) Tenir divuit anys en començar l'activitat.

b) Disposar d'un certificat mèdic amb resultat d'apte d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat de les activitats de busseig signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

c) Estar en possessió de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears actualitzada.

d) Observar les restriccions i normes de seguretat per a la modalitat de busseig corresponent, d'acord amb la titulació habilitant escaient per a la pràctica del busseig, en particular les referides a la planificació de les immersions.

e) Complir les normes de seguretat previstes al Reial decret 550/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig.

Article 5 Condicions per a exercir el busseig en funció de la modalitat

1. Per a exercir el busseig professional, s'haurà de disposar de la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica professional que habilita per a desenvolupar les tasques professionals dins els paràmetres d'exposició hiperbàrica autoritzats, expedida per la Direcció General de Pesca i Medi Marí, o de la targeta equivalent, expedida per la conselleria competent d'una altra comunitat autònoma.

2. Per al busseig extractiu, com que es pot efectuar únicament de manera professional, a més del que estableix l'apartat 1, s'haurà d'estar en possessió de l'autorització escaient per part de la Direcció General de Pesca i Medi Marí relativa als recursos pesquers a extreure.

3. Per al busseig científic:

a) S'ha de disposar de la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica científica.

b) Cal demostrar la vinculació directa a estudis o projectes relacionats amb una activitat d'investigació científica degudament acreditada.

​​​​​​​

4. Per al busseig per a fins de servei públic:

a) Acreditar la titulació adequada que habilita per a desenvolupar les tasques corresponents dins els paràmetres d'exposició hiperbàrica, d'acord amb les tasques a desenvolupar.

b) Disposar de l'assegurança, per part de l'administració escaient, que cobreixi aquesta activitat.

Capítol III Acreditació

Article 6 Targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica

1. La targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica, segons la modalitat, permet l'exercici de l'activitat de busseig professional, extractiu, científic o de servei públic.

2. El director general de Pesca i Medi Marí emetrà, a sol·licitud de l'interessat, una targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica professional als bussejadors professionals que disposin de les titulacions o certificats següents:

a) Títols de busseig professional establerts per l'Administració estatal, regulats pel Decret 2055/1969, de 25 de setembre, pel qual es regula l'exercici d'activitats subaquàtiques, i pel Reglament per a l'exercici d'activitats subaquàtiques a les aigües marítimes i interiors, aprovat per l'Ordre de Presidència del Govern de 25 d'abril de 1973.

b) Títols acadèmics de formació professional en matèria de busseig professional regulats pel Real Decret 1073/2012, de 13 de juliol, pel que s'estableix el títol de Tècnic en Operacions Subaquàtiques i Hiperbàriques i es fixen els seus ensenyaments mínims i els que resultin equivalents o homologats a aquests títols.

c) Certificats de professionalitat, qualificacions professionals completes i unitats de competència vigents en matèria de busseig professional, pertanyents a la família marítim pesquera, a l'àrea professional de busseig i enquadrats en el Catàleg nacional de qualificacions professionals.

d) Títols de busseig professional obtinguts per convalidació dels títols de busseig militar, d'acord amb l'article 24 del Reglament per a l'exercici d'activitats subaquàtiques a les aigües marítimes i interiors.

e) Certificat de superació d'un curs o títol diferent dels anteriors, que sigui equivalent als títols militars o civils de busseig professional homologat per l'Administració competent.

f) Les titulacions, targetes d'identitat professional i les llibretes d'activitats subaquàtiques expedides per l'Estat espanyol, així com les expedides per altres comunitats autònomes o per les ciutats autònomes.

3. A la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica professional hi constaran les titulacions, així com les especialitats, atribucions o competències que hi corresponguin amb les limitacions de les competències i atribucions establertes per a cadascuna de les titulacions, certificats o llibretes esmentades a l'apartat anterior.

4. La Direcció General de Pesca i Medi Marí emetrà, a sol·licitud de l'interessat, una targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica científica als bussejadors que disposin dels requisits següents:

a) Titulació o qualificació de busseig recreatiu equivalent a bussejador líder (ISO 24801-3) o titulació professional.

b) Vinculació directa a centres, instituts o entitats amb activitats d'investigació científica degudament acreditades.

c) Certificat d'haver realitzat un curs de busseig científic impartit per un centre reconegut per l'autoritat competent en educació o l'obtenció d'un certificat ISO en busseig científic.

5. A la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica científica hi constaran les titulacions, així com les fondàries màximes a les quals podran actuar d'acord amb la titulació presentada a la seva sol·licitud.

6. Les acreditacions d'identitat subaquàtica tindran una numeració seqüencial anual i una validesa de cinc anys o fins a la data de caducitat del títol que en motiva l'expedició.

7. Aquestes targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica permetran obtenir la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears, sol·licitar l'autorització per a exercir treballs subaquàtics i desenvolupar les modalitats de busseig professional, extractiu, científic i de servei públic, respectivament, en l'àmbit de les Illes Balears.

Article 7 Titulacions equivalents obtingudes a altres països per a l'obtenció de la targeta d'acreditació professional

1. Les persones que estiguin en possessió de la targeta professional europea que acrediti el compliment per part del professional de totes les condicions necessàries per a l'exercici del busseig professional, i vulguin obtenir la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica hauran de sol·licitar el reconeixement de la seva titulació aportant la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del passaport i de la targeta d'identificació d'estranger.

b) Fotocòpia compulsada de la targeta professional europea escaient, amb la corresponent traducció jurada al català o castellà.

2. En cas de no disposar de l'esmentada targeta professional o disposar de titulacions de països pertanyents a l'espai econòmic europeu serà necessària a més de la documentació esmentada a l'apartat 1.a) d'aquest article, la documentació següent:

a) Fotocòpia compulsada del títol original, amb la corresponent traducció jurada al català o castellà.

b) Certificat oficial de l'administració competent en matèria de busseig professional de l'estat emissor que acrediti les atribucions i especialitats del títol professional i en què s'especifiquin la profunditat màxima de treball, la classificació tècnica del busseig per a la qual està facultat, així com el currículum de la formació rebuda. A aquest certificat s'hi ha d'adjuntar la corresponent traducció jurada d'aquest al català o castellà.

c) Certificat oficial de l'administració acadèmica competent de l'estat que acrediti la formació acadèmica necessària per a accedir a la titulació professional de busseig que es pretén reconèixer.

3. Un cop es disposi d'aquest certificat, es podrà sol·licitar l'expedició de la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica d'acord amb el que estableix el capítol IV.

4. En tot cas, serà necessari disposar de la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica i de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears per tal de poder exercir l'activitat de busseig.

Article 8 Llibreta d'activitats subaquàtiques

1. Per a exercir l'activitat de busseig en les modalitats regulades en aquest Decret, s'haurà d'estar en possessió de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears, que serà expedida de conformitat amb les previsions del capítol IV i en la qual han de constar les dades següents:

a) Dades de la persona titular de la llibreta.

b) Fotografia del titular.

c) Les titulacions o acreditacions que habilitin per a la pràctica de la modalitat del busseig, amb les seves especialitats i atribucions, si escau.

d) Dades mèdiques i registre d'accidents hiperbàrics.

e) Certificat mèdic amb resultat apte signat pel metge reconeixedor.

f) La validació periòdica de la llibreta d'activitats subaquàtiques professional per part de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

g) Històric de renovacions.

h) Apartat d'observacions.

2. La llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears tindrà una numeració seqüencial anual i serà expedida per la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

3. La validació periòdica es podrà obtenir mitjançant els canals següents:

 • Presencial, amb la presentació de la llibreta a la Direcció General.
 • Telemàtic, mitjançant el tràmit habilitat a aquest efecte per la Direcció General de Pesca i Medi Marí. El document obtingut al final d'aquest tràmit haurà d'estar adjunt en tot moment a la llibreta.

4. La llibreta d'activitats subaquàtiques és personal i intransferible i la responsabilitat de l'ús i la custòdia correspon a la persona titular.

Capítol IV Expedicions, renovacions, duplicats

Article 9 Targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica

1. Per a tramitar l'expedició de les targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica s'haurà de presentar una sol·licitud, preferentment de manera telemàtica, a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, amb la documentació següent:

a) Fotografia de tipus carnet.

b) Còpia del DNI. En cas d'estrangers, serà necessària una fotocòpia compulsada del passaport o DNI i de la targeta d'identificació d'estranger.

c) Còpia d'algun dels documents establerts als articles 6.2 o 6.4 d'aquest Decret en funció de la modalitat de busseig. En cas d'estrangers, serà necessària una còpia de la documentació esmentada a l'article 7.2.

d) Certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per les altres modalitats.

e) Justificant del pagament de la taxa corresponent per al reconeixement de la capacitació nàuticopesquera i de busseig professional.

2. Per a tramitar la renovació de la targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica s'haurà de presentar una sol·licitud, preferentment de manera telemàtica, a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, amb la documentació següent:

a) Fotografia de tipus carnet.

b) Acreditació original caducada.

c) Certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

d) Justificant del pagament de la taxa corresponent per al reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional.

3. Per a tramitar el duplicat de les targetes d'acreditació subaquàtica s'haurà de presentar una sol·licitud, preferentment de manera telemàtica, a la Direcció General de Pesca i Medi Marí amb la documentació següent:

a) Fotografia de tipus carnet.

b) Certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

c) Justificant del pagament de la taxa corresponent per al reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional.

d) Certificat de l'autoritat competent, en cas de furt o robatori, o declaració jurada, en cas de pèrdua.

4. Amb la sol·licitud de qualsevol dels procediments prevists amb relació a les targetes esmentades als apartats anteriors, l'interessat hi adjuntarà una declaració jurada on es compromet a efectuar únicament intervencions a les fondàries màximes establertes a les seves titulacions, certificats o atribucions.

5. Totes les targetes tenen un termini de validesa de cinc anys i es poden renovar un cop transcorregut aquest termini.

Article 10 Llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears

1. Per a tramitar l'expedició de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears, s'haurà de presentar davant la Direcció General de Pesca i Medi Marí la documentació següent:

a) Fotocòpia del DNI.

b) Fotografia de tipus carnet.

c) Targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica o targetes i títols de busseig professional vigents.

d) Certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

e) Justificant del pagament de la taxa corresponent per al reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional.

2. Per a tramitar la renovació de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears, s'haurà de presentar davant la Direcció General de Pesca i Medi Marí la documentació següent:

a) Fotografia de tipus carnet.

b) Llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears a renovar.

c) Targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica o targetes i títols de busseig professional vigents.

d) Certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

e) Justificant del pagament de la taxa corresponent per al reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional.

 

3. Per a tramitar el duplicat de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears, s'haurà de presentar davant la Direcció General de Pesca i Medi Marí la documentació següent:

a) Fotografia de tipus carnet.

b) Targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica o targetes i títols de busseig professional vigents.

c) Certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

d) Justificant del pagament de la taxa corresponent per al reconeixement de la capacitació nauticopesquera i de busseig professional.

e) Certificat de l'autoritat competent, en cas de furt o robatori, o declaració jurada, en cas de pèrdua.

4. Per a tramitar la validació de la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears, s'haurà de presentar la documentació següent:

a) Llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears a validar amb el certificat mèdic amb resultat apte en vigor, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat en les activitats de busseig, signat per un metge preferiblement de l'Institut Social de la Marina en el cas del busseig professional o per un metge que disposi d'un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives per a les altres modalitats.

b) Targeta d'acreditació d'identitat subaquàtica o targetes i títols de busseig professional vigents.

5. En qualsevol cas, la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears expirarà passat el període de validesa del certificat mèdic presentat, expedit d'acord amb la normativa reguladora dels reconeixements mèdics d'aptitud o de les condicions de seguretat de les activitats de busseig. La validació es podrà fer de forma telemàtica amb el tràmit preparat a aquest efecte per part de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

Article 11 Aspectes comuns a les expedicions, renovacions i duplicats

En cas de pèrdua, robatori o destrucció física de les targetes, la persona titular pot sol·licitar que se n'expedeixi un duplicat, amb la forma i el procediment determinat anteriorment, el qual mantindrà la data de caducitat que correspon al document original.

​​​​​​​Capítol V Autoritzacions de treballs subaquàtics

Article 12 Autoritzacions per a dur a terme treballs subaquàtics

1. En qualsevol de les modalitats de busseig regulades en aquest Decret, s'haurà d'adjuntar a la sol·licitud d'autorització per a dur a terme treballs subaquàtics una còpia del tràmit de notificació de l'activitat establerta a l'article 61 del Reial decret 550/2020, de 2 de juny, a la Direcció General de la Marina Mercant.

2. Abans de l'inici de qualsevol treball subaquàtic professional o extractiu en l'àmbit de les Illes Balears s'haurà de presentar, preferentment de manera telemàtica, una sol·licitud davant a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, acompanyada de la documentació següent:

a) Memòria explicativa en la qual constin les dades següents:

 • La descripció del treball a dur a terme o susceptible de ser duit a terme, rang de profunditats d'actuació, zona i ports de sortida cap al punt on s'efectuaran els treballs.
 • Pla d'immersió, si escau.
 • Relació dels bussejadors integrants de la unitat mínima requerida per a realitzar aquests tipus d'activitats amb les titulacions corresponents en la qual s'indiqui qui serà el cap o caps d'equip de busseig.
 • Data estimada d'inici i data d'acabament.
 • Municipis on es duran a terme aquestes activitats.

b) Còpia del DNI, NIF o NIE del representant legal.

c) NIF de l'empresa, si escau.

d) Pòlisses de contracte d'assegurança, inclosos els rebuts de pagaments actualitzats, tal com exigeix el Reial decret 550/2020, de 2 de juny.

e) Targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica que permetin —en relació amb les especialitats, atribucions i fondària— als integrants mínims de la unitat requerida dur a terme els treballs per als quals se sol·licita autorització.

f) Document de pagament de taxes en cas de que la sol·licitud no es realitzi de forma telemàtica.

3. Les persones físiques o jurídiques que vulguin dur a terme treballs subaquàtics de caràcter científic en l'àmbit de les Illes Balears hauran de presentar, preferentment de manera telemàtica a la Direcció General de Pesca i Medi Marí abans de l'inici de qualsevol de les activitats, una sol·licitud acompanyada de la documentació següent:

a) Memòria explicativa en la qual constin les dades següents:

 • Entitat responsable de l'estudi o projecte científic.
 • La descripció dels estudis o projectes a dur a terme o susceptibles de ser duits a terme, zona i profunditat d'actuació.
 • Pla d'immersió.
 • Relació dels bussejadors participants en l'estudi o projecte i les seves titulacions corresponents, indicant qui serà el cap de l'equip.
 • Data estimada d'inici i data d'acabament.

b) Documentació acreditativa de la representativitat de la persona que presenta la sol·licitud.

c) Targetes d'acreditació d'identitat subaquàtica que permetin (en relació amb les especialitats, atribucions i fondària) als integrants mínims de la unitat requerida dur a terme els treballs per als quals se sol·licita autorització, tal com estableix l'article 6.4 d'aquest Decret.

d) Pòlisses de contracte d'assegurances, inclosos els rebuts de pagament actualitzats, com estableix el Reial decret 550/2020, de 2 de juny.

e) Document de pagament de taxes en cas de que la sol·licitud no es realitzi de forma telemàtica.

f) Quan en les operacions a dur a terme siguin insuficients els requisits establerts a les normes de seguretat del busseig recreatiu o s'emprin tècniques de busseig pròpiament professionals, d'acord amb el Reial Decret 550/2020, de 2 de juny, s'exigirà alguna de les titulacions o certificacions de l'article 6.2. En cas que les operacions a dur a terme superin els límits establerts per al busseig recreatiu, es podrà exigir la formació en busseig tècnic escaient o l'acreditació de professionalitat subaquàtica, expedida per la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

4. Abans de l'inici de qualsevol treball subaquàtic com a bussejadors amb finalitat de servei públic en l'àmbit de les Illes Balears, s'haurà de presentar, preferentment de manera telemàtica, una sol·licitud davant a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, acompanyada de la documentació següent:

a) Memòria explicativa en la qual constin les dades següents:

 • Entitat responsable dels bussejadors.
 • Pla d'immersió, si escau.
 • Relació dels bussejadors inclosos a aquesta entitat, indicant, si escau, qui serà el cap de l'equip.

b) Titulacions que permetin (en relació amb les especialitats, atribucions i fondària) als integrants mínims de la unitat requerida dur a terme els treballs per als quals se sol·licita autorització.

c) Còpia de l'assegurança concertada per part de l'Administració que cobreixi el treballador en l'exercici d'aquesta activitat.

d) Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi tots els treballadors de la unitat o unitats que formaran part d'aquesta activitat i per al període que duri aquesta.

e) Rebut de pagament actualitzat de l'assegurança de responsabilitat civil i d'accidents per a cobrir les contingències de l'activitat.

f) Document de pagament de taxes en cas de que la sol·licitud no es realitzi de forma telemàtica.

5. Serà necessària una autorització per cada tipus treball subaquàtic si aquest canvia durant l'any natural.

6. Totes les autoritzacions seran vàlides com a màxim fins el 31 de desembre de l'any en que s'expedeixin.

7. En aplicació del que disposa l'article 28.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tota la documentació que s'hagi presentat amb anterioritat no s'haurà de tornar a presentar, sempre que no s'hi hagin fet canvis.

Capítol VI Centres de formació

Article 13 Requisits

1. Els centres d'ensenyament que vulguin impartir cursos per a l'obtenció dels títols acadèmics de formació professional, els certificats de professionalitat, així com les acreditacions parcials o totals de qualificacions professionals en matèria de busseig professional, hauran de disposar de les autoritzacions i homologacions escaients expedides per les conselleries i administracions corresponents.

2. Un cop es disposin d'aquestes autoritzacions, s'hauran de trametre a la Direcció General de Pesca i Medi Marí mitjançant el tràmit de comunicació prèvia d'inici de l'activitat formadora habilitat a aquest efecte.

Capítol VII Registres

Article 14 Funcionament del Registre General de l'Activitat Subaquàtica Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Al Registre General de l'Activitat Subaquàtica Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, adscrit a la Direcció General de Pesca i Medi Marí, hi figuraran els bussejadors de les modalitats de busseig professional, extractiu o científic, els metges especialitzats en medicina hiperbàrica, els treballadors autònoms, les empreses de busseig professional i els centres de formació en busseig professional que desenvolupin l'activitat a les Illes Balears.

2. Aquest Registre serà públic i estarà publicat al lloc web de la Direcció General de Pesca i Medi Marí.

Article 15 Inscripció dels bussejadors de les modalitats de busseig professional, extractiu o científic en el Registre General de l'Activitat Subaquàtica Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La inscripció dels bussejadors professionals en el Registre General de l'Activitat Subaquàtica Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es farà d'ofici, quan se'ls expedeixi, renovi, dupliqui o validi la llibreta d'activitats subaquàtiques de les Illes Balears. En el Registre s'anotaran les autoritzacions successives que se'ls concedeixin per a dur a terme l'activitat professional.

Article 16 Inscripció dels treballadors autònoms i de les empreses de busseig professional autoritzades per a exercir treballs subaquàtics

La inscripció dels treballadors autònoms i les empreses de busseig professional que duguin a terme l'activitat de busseig professional es farà d'ofici quan s'emeti la resolució d'autorització per a exercir treballs subaquàtics a les Illes Balears.

Aquesta inscripció es renovarà juntament amb la nova autorització.

Article 17 Inscripció dels metges

Els metges amb un títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques o esportives expedit per un organisme oficial s'hauran d'inscriure al Registre General de l'Activitat Subaquàtica Professional de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançat el tràmit telemàtic que s'establirà a aquest efecte o mitjançant qualsevol dels registres que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 18 Inscripció dels centres de formació en busseig professional

​​​​​​​La inscripció dels centres de formació en busseig professional es farà d'ofici quan es presenti la declaració responsable prevista a l'article 13.2 i s'emeti la resolució d'autorització per a dur a terme els cursos sol·licitats.

Capítol VIII Règim sancionador

Article 19 Règim sancionador

L'incompliment del que disposa aquest Decret i de la normativa que el desplega s'ha de sancionar administrativament d'acord amb el que preveu la secció cinquena del capítol II del títol XII de la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig i aqüicultura de les Illes Balears i normes concordants.

Disposició transitòria única Validesa de les targetes d'identitat professional i les autoritzacions de treballs subaquàtics

Totes les targetes d'identitat professional emeses amb anterioritat a la publicació d'aquest Decret seran vàlides fins a la seva caducitat.

Totes les autoritzacions de treballs subaquàtics emeses amb anterioritat a la publicació d'aquest Decret a l'empara de l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 21 de juny de 2000, tindran validesa fins al 31 de desembre de 2022.

Disposició derogatòria única Normes derogades

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior a aquest Decret que la contradiguin i, expressament, l'Ordre del conseller d'Agricultura i Pesca de 21 de juny de 2000 per la qual s'estableixen les condicions per a l'exercici del busseig professional a les Illes Balears.

 

​​​​​​​Disposició final primera Desplegament normatiu

S'autoritza la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació per a dictar les disposicions necessàries per a desplegar aquest Decret.

Disposició final segona Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 19 de desembre de 2022

  La presidenta
  Francesca Lluch Armengol i Socias

La consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño