Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Núm. 756598
Ordre 35/2022 del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’estableixen les bases reguladores i s’aprova la convocatòria d’ajuts per al programa de modernització del comerç Fons Tecnològic en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE) per als exercicis 2022 i 2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

I

El sector del comerç és considerat a les Illes Balears un sector estratègic a la nostra economia per la seva contribució a la generació d'ocupació i riquesa, amb un pes del 10% al PIB total, amb més de 21.000 comerços oberts. Per tant, és d'interès per a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentar i donar suport al seu desenvolupament, promoció i enfortir la seva competitivitat.

Després de la declaració per l'Organització Mundial de la Salut de la pandèmia internacional provocada per la COVID-19 l'11 de març del 2020, els estats membres de la Unió Europea varen adoptar amb rapidesa mesures coordinades d'emergència per protegir la salut de la ciutadania i evitar el col·lapse de l'economia.

Aquestes mesures han tingut un impacte econòmic i social dràstic en el conjunt dels països de la Unió Europea, havent influït directament en l'activitat comercial habitual dels nostres pobles i ciutats. Aquest impacte ha motivat la necessitat de reaccionar de forma ràpida, adoptant mesures urgents i contundents amb l'objectiu d'esmorteir l'efecte d'aquesta crisi sense precedents i impulsar la recuperació econòmica ràpida, amb les bases del creixement de les properes dècades.

El Consell Europeu del 21 de juliol del 2020, conscient de la necessitat en aquest moment històric d'un esforç singular i d'un plantejament innovador que impulsin la convergència, la resiliència i la transformació a la Unió Europea, va acordar un paquet de mesures de gran abast, conegut com a Instrument de Recuperació de la Unió Europea (Next Generation EU) per un import de 750.000 milions d'euros, compost per dos instruments: el Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (d'ara endavant, MRR), i l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU).

Amb base a això, el Govern d'Espanya ha elaborat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència «Espanya Pot» (d'ara endavant, Pla de Recuperació), que inclou deu polítiques tractores o palanques que incidiran directament en aquells sectors productius amb més capacitat de transformació del teixit econòmic i social. El Pla de Recuperació ha estat aprovat pel Consell el 13 de juliol de 2021, d'acord amb el que estableixen els articles 18 i 20 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

El Pla de Recuperació, com a part del Component 13, «Impuls a la pime», inclou la línia d'inversió 4 «Suport al Comerç», on s'integra el Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic com a actuació 1.2. Aquest programa finança projectes els crèdits dels quals seran objecte de territorialització.

II

La Resolució de 19 de maig del 2022 de la Secretaria d'Estat de Comerç per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Comerç, va fixar els criteris de distribució, així com el repartiment resultant per a les comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i Melilla, del crèdit destinat al Programa de modernització del Comerç: Fons Tecnològic, per un import total de 100 milions d'euros per als exercicis 2022 i 2023, en el marc del Component 13, Inversió I4.1.2, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En l'acord esmentat s'estableixen les condicions de participació de les comunitats autònomes, els àmbits d'aplicació, el procediment de presentació de les propostes i les regles per a la seva aprovació, execució i justificació.

A la Taula 1 de la Resolució es fixa el repartiment per comunitats autònomes de les quanties atorgades, sent 1.440.484,00 euros la corresponent a les Illes Balears, a cadascun dels dos exercicis pressupostaris 2022 i 2023:

CCAA

Percentatge de repartiment

Import assignat per a cada exercici pressupostari 2022 i 2023 (en euros)

Illes Balears

2,8809

1.440.484,00

Les beneficiàries d'aquesta línia de finançament seran les comunitats i ciutats autònomes, si bé els destinataris finals seran les associacions sense ànim de lucre del sector comercial i empreses del sector del comerç que tenguin la consideració de pime d'acord amb la definició establerta en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories) i que estiguin dins dels IAE que es determinin.

L'Acord preveu que es pugui destinar fins al 6 % de l'ajut concedit a despeses d'implementació, entre les quals s'inclou la contractació de personal per al desenvolupament de les actuacions lligades a aquestes. Els projectes subvencionables en el marc d'aquest Fons inclouen:

a) Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra.

b) Projectes de noves tecnologies per a l'adaptació de l'espai físic de venda tant a les noves necessitats i hàbits dels consumidors com a nous models de gestió.

c) Projectes de solucions tecnològiques per millorar l'eficiència i la sostenibilitat del lliurament d'última milla.

d) Projectes d'aplicació de solucions tecnològiques per millorar l'eficiència en el consum energètic i dels recursos.

L'Acord estableix que és obligatori abans del 31 de desembre de cada any que es publiqui una convocatòria i que els projectes estiguin totalment pagats abans del 31 de desembre del 2023.

III

El Reial decret llei 36/2020, del 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprova un marc general bàsic que incorpora un conjunt d'especialitats en matèria de gestió administrativa dirigit a simplificar i facilitar l'execució dels fons europeus, que afecta, entre altres àmbits de l'ordenament jurídic, les subvencions.

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 173, de 18 de desembre), estableix entre altres especialitats que les bases reguladores de les subvencions puguin incorporar la convocatòria i que el procediment d'aprovació de les bases consti exclusivament dels tràmits següents: resolució d'inici, informe dels serveis jurídics i, si escau, fiscalització prèvia de la Intervenció General. A més, els informes s'han d'emetre en un termini màxim de deu dies naturals, limitant la fiscalització prèvia de la Intervenció General als aspectes de la convocatòria susceptibles de fiscalització.

A l'àmbit estatal s'han de tenir en compte l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i el format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (ambdues ordres publicades en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 234, de 30 de setembre de 2021).

A aquests tràmits cal afegir-hi, d'una banda, la certificació de la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura, prevista a l'apartat segon, de l'Acord del Consell de Govern de 4 d'octubre del 2021, pel qual s'aprova el Pla Estratègic Auto i es declaren estratègics els projectes que s'hi inclouen.

L'article 30.42 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, d'acord amb la redacció que fa la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut, atribueix a aquesta Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de comerç interior, sense perjudici del que disposen els articles 38 i 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució. Aquesta competència inclou l'ordenació de l'activitat comercial; la regulació dels calendaris i els horaris comercials respecte al principi d'unitat de mercat; les modalitats de venda, sens perjudici de la legislació mercantil; les condicions per exercir l'activitat comercial i l'establiment de les normes de qualitat en matèria de comerç; la promoció de la competència en l'àmbit autonòmic, sense perjudici de la legislació estatal i europea, i l'establiment i la regulació dels òrgans de defensa de la competència de la Comunitat Autònoma.

L'article 2.1 del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer), atribueix a la Conselleria de Transició Energètica Direcció General de Comerç el foment en matèria de comerç.

Les subvencions compreses en aquesta convocatòria estan incloses dins el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als exercicis 2021-2023, aprovat per l'Acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2021, entre d'altres, l'objectiu III, línia III.1.1, que preveu la convocatòria d'ajuts per a la promoció del teixit comercial, plans de millora competitiva, plans de màrqueting i disseny, i actuacions de millora de la competitivitat i/o foment del teixit comercial.

 

Així mateix, es tracta d'un projecte inclòs en la relació de projectes declarats estratègics per Acord del Consell de Govern de 23 de maig de 2022, concretament el número 57: Fons tecnològic per a la modernització del comerç.

En l'elaboració i la tramitació d'aquesta ordre s'han observat els principis de bona regulació previstos en l'article 129 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A aquests efectes, es posa de manifest el compliment dels principis de necessitat i eficàcia, atès l'interès general en què es fonamenta el contingut de la disposició. La norma és acord amb el principi de proporcionalitat en contenir la regulació imprescindible per a la consecució dels objectius prèviament esmentats. Igualment, s'ajusta al principi de seguretat jurídica, i és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic. Quant al principi de transparència, la norma ha de ser publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Així mateix, també és coherent amb els principis de bona regulació establerts en l'article 49 de la Llei 1/2019, de 1 de gener, del Govern de les Illes Balears.

En l'elaboració i la tramitació d'aquesta Ordre s'han tingut en compte els criteris de tipus transversal del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en particular garantir el ple compliment del principi de «no causar dany significatiu al medi ambient» (Do No Significant Harm, DNSH), d'acord amb el previst en el PRTR; la Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d'Espanya (Council Implementing Decision, CID) de 13 de juliol del 2021, i el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com la normativa que el desenvolupa, en totes les fases del disseny i l'execució dels projectes i de manera individual per a cada actuació.

Aquesta Ordre, que aprova les bases reguladores i la convocatòria de subvencions, s'ha de publicar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), d'acord amb l'article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Per tot això, d'acord amb l'article 12.1 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, en relació amb l'article 15.2 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre., de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'article 47.3 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, dict la següent

 

ORDRE

 CAPÍTOL I Bases reguladores

Article 1 Objecte

1. Aquesta Ordre té per objecte establir les bases reguladores de la concessió dels ajuts públics, prevists per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i destinats a donar suport i impulsar la competitivitat i modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions sense ànim de lucre que promoguin actuacions objecte de subvenció.

2. Els objectius que persegueixen les diferents línies de subvenció són els següents:

a) Fomentar el desenvolupament de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador i sostenible que incideixin en la gestió de l'activitat comercial i el model de negoci.

b) Garantir l'adaptació d'aquests plans i projectes als nous hàbits de consum, les modalitats de venda, el posicionament i la distribució.

Article 2 Finalitat i actuacions subvencionables

1. Els ajuts que es financin d'acord amb aquesta ordre s'emmarquen en la inversió 4.1.2 Suport al comerç, del Component 13, Impuls a la pime, del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (d'ara endavant, Pla de Recuperació) del Govern d'Espanya, i contribuiran al compliment dels objectius associats, segons la normativa reguladora del mecanisme de recuperació i resiliència i del Pla de Recuperació a nivell europeu i nacional.

2. Les actuacions subvencionables en el marc del «Programa de modernització del comerç: Fons Tecnològic», inclouran:

a) Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l'estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l'experiència de compra.

b) Projectes de noves tecnologies per a l'adaptació de l'espai físic de venda tant a les noves necessitats i els hàbits dels consumidors com a nous models de gestió.

c) Projectes de solucions tecnològiques per millorar l'eficiència i la sostenibilitat del lliurament d'última milla.

d) Projectes d'aplicació de solucions tecnològiques per millorar l'eficiència en el consum energètic i dels recursos.

Article 3 Beneficiaris

1. Empreses que tenguin la consideració de pime, d'acord amb el Reglament (UE) 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, és a dir, aquelles que ocupen menys de 250 persones i el volum de negocis anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros o el balanç anual dels quals no excedeixi els 43 milions d'euros i que a més duguin a terme una activitat de negoci que es correspongui amb algunes de les activitats incloses en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009.

2. Associacions, entitats associatives o federacions i confederacions que tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d'actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials.

Article 4 Requisits dels beneficiaris

Els beneficiaris hauran de complir els requisits següents:

a) La condició de beneficiari de l'ajut implica que assumeix, davant de l'entitat convocant, la totalitat de drets i obligacions inherents a tal condició, derivats de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Les accions que realitzin els beneficiaris hauran de complir amb allò estipulat en aquestes bases reguladores.

c) No podran obtenir la condició de beneficiari:

- Les persones o entitats que estiguin sotmeses a alguna de les causes de prohibició previstes en l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions.

- Les empreses en situació de crisi, conforme a la definició que a aquest efecte es fa en el Reglament UE 651/2014, de 17 de juny de 2014, i en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i reestructuració d'empreses no financeres en crisis (Comunicació de la Comissió 2014/C 249/1, de 31 de juliol de 2014).

- Les empreses que es trobin subjectes a una ordre de recuperació pendent sobre qualsevol ajuda o subvenció que se'ls hagi atorgat amb anterioritat, per haver-la declarat ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, o bé per qualsevol tipus d'incompliment de les obligacions atribuïdes en la concessió.

- Qui hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a)i 37.3.a) de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per a garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per a erradicar l'LGTBI fòbia.

- Qui es trobi en algun dels supòsits establerts en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, per haver estat objecte de sancions per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, per resolució administrativa ferma o sentència judicial ferma.

-  Les associacions sotmeses a les causes de prohibició previstes als apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.

- Les associacions respecte de les quals s'hagués suspès el procediment administratiu d'inscripció per trobar-se indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de la Llei orgànica 1/2002, mentre no recaigui resolució judicial ferma en virtut del qual es pugui practicar la inscripció en el registre corresponent.

Article 5 Règim de concessió

1. El procediment de concessió s'ha de tramitar de conformitat amb els articles 22.1 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en règim de concurrència competitiva i d'acord amb els principis de publicitat, objectivitat, transparència, igualtat i no discriminació. S'inicia d'ofici mitjançant convocatòria pública. Això no obstant, i atenent la singularitat d'aquest tipus de subvencions, també es poden tramitar com a subvencions de concurrència no competitiva, tal com s'estableix a la Resolució de 19 de maig de 2022, de la Secretaria d'Estat de Comerç, per la qual es publica l'Acord de la Conferència Sectorial de Comerç, i segons el que preveu l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a la execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel qual s'admet finançar actuacions sense requerir valoració comparativa amb altres propostes, i dictar les resolucions de concessió per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria. Un procediment o un altre s'establiran en cada convocatòria concreta.

2. El procediment de concessió s'ha d'ajustar al que estableixen la Llei 38/2003, de 17 de novembre i el seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, amb les característiques que estableixen aquestes bases reguladores, i el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears, així com segons el que preveu el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel que s'aproven mesures urgents per modernitzar l'Administració Pública i executar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els beneficiaris s'avaluaran i seleccionaran o bé atenent els criteris de valoració previstos en l'article divuitè d'aquestes Bases Reguladores, els quals podran ser concretats o desenvolupats en cada convocatòria o bé se seleccionaran per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria, segons es prevegi a cada convocatòria.

3. L'extracte de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per conducte de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), una vegada s'hagi presentat davant d'aquesta el text de la convocatòria i la informació requerida per a la publicació.

4. La concessió de les subvencions està supeditada a les disponibilitats pressupostàries existents.

Article 6 Compatibilitat

De conformitat amb el que disposa l'article 9 del Reglament (UE) 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, els ajuts regulats per aquesta ordre seran compatibles amb qualsevol altre ajut d'altres programes o instruments de qualssevol administracions públiques o organismes o ens públics, nacionals o internacionals, particularment de la Unió Europea, mentre que aquest ajut no cobreixi els mateixos costos i que, de forma acumulada, no se superin els costos subvencionables, i sempre que no suposi doble finançament, que fa incompatible aquesta ajuda amb qualsevol altre procedent del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i d'altres programes de la Unió Europea per les mateixes despeses i, en tot cas, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE, Euratom) 2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió.

Article 7 Regla general per determinar l'import de la subvenció

1. La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclosa tota mena d'impostos, és de 2.000 euros, tant per a les pimes incloses en un dels IAE subvencionables com per a les associacions sense ànim de lucre detallades, que realitzin actuacions en el sector comercial. La inversió màxima subvencionable és de 80.000 euros (IVA exclòs), també per a tots dos tipus de beneficiaris.

2. L'aportació de l'administració autonòmica prevista ha de suposar com a màxim un percentatge del 100 % respecte del cost final, i com a mínim un percentatge del 70 %.

Article 8 Presentació de les sol·licituds

1. Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar en la forma i termini establerts a la respectiva convocatòria conforme al model de sol·licitud i juntament amb la documentació que s'hi relacioni.

2. Les convocatòries podran establir els mecanismes per a la presentació telemàtica de les sol·licituds d'acord amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La presentació s'ha d'efectuar als llocs indicats a la convocatòria, sense perjudici del que disposa la normativa sobre procediment administratiu.

4. Les sol·licituds han d'acompanyar els documents i les informacions determinats a la norma o convocatòria, llevat que els documents exigits ja estiguin en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, cas en què el sol·licitant es pot acollir al que estableix la normativa sobre procediment administratiu, sempre que es faci constar la data i l'òrgan o dependència en què varen ser presentats o, si escau, emesos, i quan no hagin transcorregut més de cinc anys des de l'acabament del procediment al qual corresponguin. Ens els supòsits d'impossibilitat material d'obtenir el document, l'òrgan competent pot requerir al sol·licitant la presentació, o, si no n'hi ha, l'acreditació per altres mitjans dels requisits a què fa referència el document, amb anterioritat a la formulació de la proposta de resolució.

Article 9 Òrgans competents

1. El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per iniciar el procediment, mitjançant aquesta Ordre que aprova les bases i la convocatòria de la subvenció, en els termes que estableix l'article 15 de la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

2. Igualment, el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica és l'òrgan competent per dictar les resolucions de concessió o de denegació, d'inadmissió a tràmit o de desistiment de la sol·licitud, de modificació de la resolució de concessió, de revocació i reintegrament.

3. El director general de Comerç és l'òrgan competent per instruir i tramitar el procediment, en els termes que estableix l'article 16 del Text refós de la Llei de subvencions, així com la comprovació que les sol·licituds compleixen els requisits exigits.

Article 10 Regles generals sobre terminis

1. La convocatòria ha de fixar els terminis següents:

a) El termini per presentar les sol·licituds.

b) Deu dies per esmenar la sol·licitud o la documentació presentada.

c) Fins a sis mesos per dictar i notificar la resolució, a comptar segons s'estableixi en la convocatòria, des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o des de la data de presentació de la sol·licitud.

d) El termini màxim de justificació de la subvenció, que pot consistir en una data certa o una data determinable.

e) Quinze dies per a aportar la documentació justificativa en el cas que no s'hagués presentat en el termini establert.

f) Deu dies per esmenar els defectes a la justificació de la subvenció.

g) El termini mínim d'afectació de l'activitat subvencionada a la finalitat concreta per a la qual es va atorgar la subvenció, si escau.

2. El fet que hagi transcorregut el termini màxim a què es refereix la lletra c) de l'apartat anterior i no s'hagi dictat resolució expressa, faculta la persona o entitat interessada perquè entengui desestimada la sol·licitud.

Això no obstant, quan el nombre de sol·licituds formulades o qualsevol altra causa justificada, impedeixi raonablement el compliment d'aquest termini, l'òrgan competent per resoldre pot acordar l'ampliació, d'acord amb el que disposa l'article 32 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 11 Acceptació

La convocatòria pot establir l'obligació que el beneficiari de la subvenció manifesti, si és el cas, la renúncia expressa a la concessió de l'ajut, en els termes previstos en la corresponent convocatòria. En cas contrari, s'entén que accepta totes i cadascuna de les condicions expressades a l'ordre de concessió de l'ajut.

Article 12 Obligacions dels beneficiaris

1. Obligacions generals.

Els beneficiaris estan obligats a:

a) Complir la finalitat per a la qual es concedeix l'ajut i destinar la quantia aportada per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a les finalitats pròpies de cadascuna de les actuacions que va fonamentar la concessió de la subvenció. En el cas de béns inventariables, el beneficiari ha de destinar aquests béns a la fi concreta per a la qual es va concedir la subvenció per un període de temps que no pot ser inferior a cinc anys en el cas de béns inscriptibles en un registre públic ni dos anys per a la resta de béns.

b) Comunicar al departament competent, per escrit o de forma fefaent, l'obtenció de qualsevol tipus de subvenció o aportació econòmica d'altres organismes o institucions públiques o privades per a la mateixa finalitat, immediatament si ja estiguessin reconegudes, o en el termini màxim de deu dies des de la constància fefaent de la concessió. Així mateix, han de comunicar qualsevol circumstància que provoqui una modificació en els termes de l'actuació subvencionada, que afecti la seva realització material o en el temps, en el termini d'un mes des que es va produir la modificació.

c) Justificar davant l'òrgan concedent la realització de l'actuació subvencionada i de les condicions, si escau, imposades amb motiu de la concessió.

d) Facilitar a l'Administració de la Comunitat Autònoma tota la informació necessària per entendre complerta l'obligació de justificació de la subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació a efectuar per l'òrgan concedent, així com a qualssevol altres de comprovació i control financer que poguessin realitzar la Intervenció General de l'Administració de la

comunitat autònoma de les Illes Balears o altres òrgans de control competent, inclosos els que s'estableixen al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

f) Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social. En tot cas, l'acreditació del compliment d'aquesta obligació es pot substituir per una declaració responsable de l'entitat sol·licitant quan es tracti de subvencions de quantia igual o inferior a 10.000 euros.

g) Deixar constància de la percepció i l'aplicació de la subvenció en els llibres de comptabilitat o en els llibres de registre que, si escau, hagi de portar el beneficiari d'acord amb la legislació mercantil o fiscal que li sigui aplicable.

h) Els registres i els documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions relatives a compromisos jurídics o relatius a investigacions de l'OLAF s'han de conservar fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o investigacions hagin conclòs. En el cas dels registres i documents relatius a cerques de l'OLAF, l'obligació de conservar els registres i documents s'aplica una vegada que aquestes cerques hagin estat notificades al perceptor.

i) Els registres i documents s'han de conservar, bé en forma d'originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de dades comunament acceptats, com ara versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió electrònica. Quan hi hagi versions electròniques no calen originals si aquests documents compleixen els requisits legals aplicables perquè puguin ser considerats equivalents a originals i fiables a efectes d'auditoria.

j) Adoptar, d'acord amb les normes aprovades pel Govern de les Illes Balears, les mesures per donar la publicitat adequada del caràcter públic del finançament en els mitjans materials que s'utilitzen per a la difusió de l'actuació subvencionada.

El beneficiari ha de fer constar en totes les accions de difusió o divulgació que faci de les activitats objecte de subvenció que aquestes es fan, o són susceptibles, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears, així com les pròpies de les actuacions derivades dels fons del PRTR en matèria de publicitat i informació establertes en l'Acord de Finançament entre la Comissió Europea i el Regne d'Espanya i en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En tots els projectes i subprojectes que es desenvolupin en execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en cartells informatius, plaques, publicacions impreses i electròniques, material audiovisual, pàgines web, anuncis i insercions a la premsa, certificats, etc., s'han d'incloure els logos següents que es poden trobar en l'enllaç web següent, https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

k) Tornar l'import de la subvenció rebuda, si l'actuació no es realitza d'acord amb el previst o quan es produeixi una modificació substancial de les finalitats per raó de les quals va ser concedida, sent, si escau, proporcional la devolució a la reducció o modificació efectuada, amb els corresponents interessos de demora a què es refereix l'article 40.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

l) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la normativa aplicable.

m) Complir amb la legislació mediambiental, de transparència, de no haver estat sancionat en matèria laboral, d'igualtat entre homes i dones, de drets de les persones LGTBI, de memòria democràtica, de drets i garanties de les persones amb discapacitat i ocupació inclusiva o altres anàlogues de compliment normatiu.

n) Qualssevol altres obligacions imposades als beneficiaris a la Llei 1/2021, d'11 de febrer, de simplificació administrativa, a la normativa estatal o autonòmica aplicable i en aquesta convocatòria o acte de concessió.

o) Les obligacions relacionades amb el compromís de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR, en compliment del model de l'annex IV.C de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

p) En el cas que els beneficiaris siguin administracions públiques, hauran de donar compliment a les obligacions de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021. Es configuren com a actuacions obligatòries per als òrgans gestors: l'avaluació de risc de frau, l'emplenament de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI) seguint el model de l'annex IV.A de l'Ordre HFP/1030/20212 i la disponibilitat d'un procediment per abordar els conflictes d'interessos. L'elecció de les mesures de prevenció i detecció es deixa al parer de l'entitat que assumeixi la responsabilitat de gestió.

q) Obligacions relacionades amb la cessió i el tractament de dades sobre l'execució d'actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) i de compromís en relació amb l'execució d'actuacions del mateix pla (PRTR), amb la finalitat de complir amb els apartats 2 i 3 de l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer del 2021, i amb el principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH).

r) Els beneficiaris han de mantenir els béns objecte de subvenció per a la finalitat concreta per a la qual es va concedir la subvenció durant un termini de cinc anys des de la finalització de l'execució del projecte o durant la seva vida útil. Això no impedeix la substitució d'instal·lacions o equips que hagin quedat obsolets o s'hagin avariat dins aquest període, sempre que l'activitat econòmica es mantingui a la zona de què es tracti durant el període mínim aplicable. Tot això, d'acord amb el que estableix l'article 31.4 i 31.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. El compliment d'aquest requisit pot estar subjecte a comprovacions a criteri de l'òrgan gestor dels ajuts.

s) Disposar de llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament acreditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas. S'han de conservar els documents en format electrònic durant un període de cinc anys a partir de l'operació, d'acord amb l'article 132 del Reglament (UE, Euratom)

2018/1046, del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió, pel qual es modifiquen els Reglaments (UE) núm. 1296/2013, (UE) núm. 1301/2013, (UE) núm. 1303/2013, (UE) núm. 1304/2013, (UE) núm. 1309/2013, (UE) núm. 1316/2013, (UE) núm. 223/2014 i (UE) núm. 283/2014, i la Decisió núm. 541/2014/UE, per la qual es deroga el Reglament (UE, Euratom) núm. 966/2012.

t) A més, en cas d'adquirir equips de tecnologies d'informació permesos, cal assegurar que compleixin els requisits relacionats amb l'energia establerts d'acord amb el que disposa el Reial decret 187/2011, de 18 de febrer, relatiu a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes relacionats amb l'energia per a servidors i emmagatzematge de dades, o ordinadors i servidors d'ordinadors o pantalles electròniques. En aquestes adquisicions s'han d'activar mesures per assegurar la compra dels equips energèticament eficients, que siguin absolutament respectuosos amb el Codi de Conducta per a les TIC de la Comissió Europea, i s'han de prendre mesures perquè augmenti la durabilitat, la possibilitat de reparació, d'actualització. i de reutilització dels productes, dels aparells elèctrics i electrònics implantats.

2. Obligacions específiques de compliment dels DNSH

a) Les persones o entitats beneficiàries han de garantir el ple compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi Do No Significant Harm, DNSH), d'acord amb el que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat pel Consell de Ministres el 27 d'abril del 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya.

b) L'incompliment del principi del DNSH és causa de revocació o reintegrament de la subvenció i les modificacions dels projectes només són possibles si no afecten el ple compliment del principi del DNSH.

c) Aquesta mesura no té associada una etiqueta verda ni digital en els termes previstos pels annexos VI i VII del Reglament 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el mecanisme de Recuperació i Resiliència.

3. Obligacions específiques de la cessió de dades

a) Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, d'acord amb el model establert en l'annex IV.B de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre del 2021.

b) Acceptació de la cessió de dades que cal enviar al sistema de gestió de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per publicar la informació al web sobre el desenvolupament del Pla d'inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears en el cas que estigui previst.

Article 13 Subcontractació

 El beneficiari pot subcontractar a tercers l'execució de fins al 100 % de l'import de l'activitat subvencionada conforme al que disposa l'article 38 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

Article 14 Justificació

 1. L'obligació de justificació de la subvenció s'ha d'efectuar davant de la Direcció General de Comerç, de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. El termini per al lliurament de la documentació justificativa dels ajuts s'ha de determinar a la convocatòria.

2. La justificació de la subvenció s'ha d'adreçar al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. S'ha de presentar al Registre de la Conselleria, al de les seves delegacions o a qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16 de la Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

3. La modalitat de la justificació de la subvenció pren la forma de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa conforme està prevista en l'article 72 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887 /2006, de 21 de juliol. D'acord amb l'article 72 esmentat, per fer efectius els ajuts, els beneficiaris han de justificar la realització de les activitats subvencionades lliurant, necessàriament, els documents següents:

a) Sol·licitud de pagament signada.

b) Memòria d'actuació justificativa signada del compliment de les condicions imposades a la concessió de la subvenció, en què cal descriure de manera detallada el projecte que s'ha dut a terme i els resultats obtinguts.

c) Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha de contenir:

— Una llista classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, d'acord amb el model que figurarà en la resolució de

concessió, tot això acompanyat de les factures o justificants de despesa corresponents.

— Justificants d'altres ingressos o subvencions, amb la indicació de l'import i la procedència.

Per justificar el pagament de les factures objecte de la subvenció cal presentar la documentació següent:

— Una còpia del document bancari oficial que acrediti la transferència o el pagament en què figurin la data, l'import i el concepte del pagament, de manera que aquest s'identifiqui amb la factura, i també les dades de l'ordenant i del destinatari, que han de coincidir amb el beneficiari i amb l'emissor de la factura, respectivament.

— En el cas de pagaments efectuats amb targeta, cal aportar un extracte bancari oficial en què es reflecteixi el càrrec de la targeta en el compte bancari vinculat a aquesta, així com el titular del compte bancari, que ha de coincidir amb el beneficiari de la subvenció.

— En el cas de factures emeses en moneda estrangera, el document que acrediti el pagament ha de fixar el tipus de canvi a euros aplicable el dia del pagament.

— Els tres pressupostos quan sigui necessari, segons el que preveu l'article 31.3 de la Llei general de subvencions, i en l'article 40 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears. L'elecció entre les ofertes presentades, que s'ha d'aportar a la justificació o, si escau, a la sol·licitud de la subvenció, s'ha de realitzar conforme a criteris d'eficiència i economia, i s'ha de justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. En cas que l'expedient de pagament no tingui la documentació necessària per comprovar que s'ha justificat i aplicat la subvenció, l'òrgan competent ha de sol·licitar al beneficiari que esmeni els defectes de la justificació dins dels deu dies següents comptadors a partir del dia següent d'haver rebut el requeriment d'esmena.

5. En el supòsit que no es justifiqui totalment la realització de l'activitat subvencionada, però s'hagi complert parcialment la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció, aquesta s'ha de revisar i disminuir proporcionalment.

6. Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per concedir la subvenció i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions o ajuts atorgats per altres administracions o ens, públics o privats, nacionals o internacionals, pot donar lloc a la modificació de la resolució de la concessió.

7. La manca de justificació en els termes i dins dels terminis que estableixen la convocatòria i la resolució d'atorgament de la subvenció, la modificació significativa del projecte presentat, a excepció del canvi de proveïdor que no suposi un canvi en l'execució i la instal·lació de les accions subvencionables, sense que aquesta Conselleria l'hagi aprovat prèviament, i també la desviació de les subvencions o l'aplicació diferent de la que estableix la norma, determinaran la revocació de la subvenció.

Només s'admet el pagament en metàl·lic en factures o documents justificatius de la despesa de quantia inferior a 600 euros per proveïdor, amb un màxim de 1.000 euros per expedient (IVA inclòs) i, en tot cas, la factura ha d'incloure l'expressió «vaig rebre en metàl·lic», identificant nom, llinatges i NIF de la persona que signa i fent constar la data de pagament. També es pot acreditar mitjançant ingrés en efectiu en compte bancari del perceptor, o mitjançant certificació de l'empresa proveïdora que acrediti aquest pagament en metàl·lic i la data de pagament.

No són admissibles factures justificatives inferiors a 500 euros (IVA inclòs).

Article 15 Pagament

1. El pagament total de la subvenció s'ha d'efectuar quan s'hagi acreditat el compliment de la finalitat per a la qual va ser atorgada i s'hagi justificat la realització del projecte subvencionat i la despesa realitzada.

2. Per poder pagar la subvenció, els beneficiaris han d'estar al corrent de les obligacions tributàries, tant amb la Hisenda de l'Estat com amb la de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social, així com no tenir cap deute amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el pagament de la qual no hagi estat atès en període voluntari.

3. Es considera despesa realitzada la que ha estat efectivament pagada en el període subvencionable assenyalat en la convocatòria d'ajuts.

4. La no justificació en termini o de forma indeguda suposa, respecte de les quantitats no justificades en temps o forma, la pèrdua d'eficàcia del compromís de subvenció assumit amb l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i s'ha d'abonar només la quantitat que correspongui segons la justificació presentada en temps i forma, sempre que l'actuació subvencionada s'hagués executat i se superi la quantia mínima establerta, si existís. En cas contrari es revoca l'acte de concessió vàlidament adoptat, amb la consegüent pèrdua del dret al cobrament de la subvenció.

 

Article 16 Control i seguiment

1. Sense perjudici del control que pogués exercir el departament concedent, els beneficiaris dels ajuts estan sotmesos al control financer de la Intervenció General de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i del Tribunal de Comptes, i estan obligats a prestar la deguda col·laboració i suport als funcionaris encarregats de realitzar el control financer, aportant i facilitant la informació que es consideri necessària. Així mateix, tenen l'obligació de facilitar a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes la informació que els requereixi aquest en l'exercici de les seves funcions.

2. L'Administració i qualsevol altre òrgan d'entre els contemplats en l'article 22 del Reglament (UE) 2021/241, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, poden accedir a la informació continguda en el Registres de Titularitats Reals, creat per l'Ordre JUS/319/2018, així com a qualsevol altra base de dades de l'Administració a l'efecte de subministrar aquestes dades sobre els titulars reals.

3. A efectes d'informació i control d'aquests ajuts, s'ha de cedir la informació entre els sistemes establerts per a la gestió i control d'aquestes subvencions amb els sistemes dels fons europeus.

4. Quan es verifiqui l'incompliment de les condicions i obligacions previstes en la normativa aplicable en la matèria, en la convocatòria o en la resolució de concessió, és procedent el reintegrament de les quanties percebudes de manera proporcional al grau d'incompliment sempre que no es perjudiquin drets de terceres persones, així com l'exigència dels interessos corresponents, o, si escau, es perd el dret al cobrament de la subvenció concedida. Les causes de reintegrament total o parcial son les establertes en l'article 44 del Text refós de la Llei de subvencions.

Article 17 Pèrdua del dret al cobrament i reintegrament

1. Es produeix la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de la subvenció en el supòsit de manca de justificació o de concurrència d'alguna de les causes següents:

a) La no presentació en el termini fixat, o després de transcorregut el termini atorgat en el corresponent requeriment, si escau, de justificants acreditatius d'haver realitzat les actuacions o inversions per a les quals es va concedir la subvenció o, encara que presentats en termini, fossin inadequats.

b) La renúncia formal presentada pel beneficiari d'aquesta.

c) L'alteració de les circumstàncies o dels requisits subjectius i objectius tinguts en compte per a la concessió d'un ajut o una subvenció.

d) Quan l'entitat beneficiària no faciliti els mitjans, dades i documentació que per la inspecció li fossin requerits per a la verificació de les inversions objecte de la subvenció.

e) La superació dels límits previstos per la normativa vigent com a conseqüència de l'acumulació d'ajuts o subvencions en els períodes establerts.

f) La concurrència d'alguna de les causes que preveu l'article 37 de la Llei general de subvencions.

2. En els supòsits d'incompliment de les obligacions als quals està subjecte el beneficiari es reintegraran les quantitats percebudes indegudament, amb l'exigència dels interessos de demora corresponents.

El procediment s'ha d'iniciar d'ofici mitjançant resolució de l'òrgan concedent, que pot concretar la continuació o la suspensió de les mesures cautelars que, si s'escau, s'hagin imposat.

3. En la tramitació del procediment de reintegrament cal atenir-se al que disposen els articles 44 i següents del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears. En tot cas, s'ha de garantir el dret de l'interessat a l'audiència.

Article 18 Criteris de valoració dels expedients

El procediment ordinari de concessió de subvencions s'ha de tramitar en règim de concurrència competitiva, segons estableix l'article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

No obstant això, atenent la singularitat de les subvencions amb fons europeus, es poden tramitar com a subvencions de concurrència no competitiva, tal com estableix l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual es aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel qual s'admet finançar actuacions sense requerir valoració comparativa amb altres propostes, i dictar les resolucions de concessió per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria.

L'avaluació s'ha de realitzar exclusivament sobre la informació aportada pel sol·licitant a la fase d'admissió de sol·licituds, si es tracta de procediments de concessió en règim de concurrència competitiva, o per ordre de presentació de les sol·licituds, segons s'estableixi a la convocatòria.

Article 19 Informació i publicitat

La Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica ha de donar compliment a les obligacions d'informació i publicitat que se'n derivin de l'article 22 de la Llei 4/2012, de 31 de març, de bona administració i govern de les Illes Balears.

També ha de donar compliment al que es preveu en l'article 9 de l'Ordre HFP 1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

 

CAPÍTOL II Convocatòria

Article 20 Objecte

1. Aquesta convocatòria té per objecte concedir subvencions destinades a donar suport i impulsar la competitivitat i la modernització a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions sense ànim de lucre que promoguin actuacions objecte de subvenció.

2. Les subvencions es regeixen per aquesta convocatòria i pel que preveuen les bases reguladores de la línia d'ajuts per al Programa de modernització del comerç Fons Tecnològic, en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; en el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions; l'Ordre HFP1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s'estableix el procediment i format de la informació que han de proporcionar les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i els objectius i d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la resta de normativa estatal o autonòmica aplicable a les subvencions atorgades per l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 21 Actuacions i despeses subvencionables

1. Són subvencionables aquells projectes d'inversió duts a terme a la comunitat autònoma de les Illes Balears i que englobin una o diverses de les actuacions subvencionables indicades en el punt següent.

Els conceptes de despesa, per ser considerats finançables, s'han de detallar individualment tant a la memòria, com en els pressupostos o factures presentades, on també han de venir indicats els criteris als quals corresponen aquests conceptes. En cas contrari, no seran tinguts en compte en la configuració de la despesa finançable.

2. Les actuacions subvencionables han de ser executades dins del període de despesa subvencionable i s'han de destinar a finançar les activitats següents:

2.1. Activitats adreçades a la transformació digital.

2.2. Actuacions adreçades a la transformació del punt de venda.

2.3. Sostenibilitat i economia circular.

2.4. Cadena de subministrament i traçabilitat.

3. Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin de manera inequívoca a la realització de les activitats subvencionables descrites anteriorment i que es derivin dels conceptes que es descriuen a continuació:

 

​​​​​​​3.1. Despeses dirigides a la transformació digital

— Millora de l'atenció, la relació i el coneixement de client, i la seva fidelització, mitjançant l'ús de noves tecnologies i tècniques d'analítica avançada.

— Inversió en la transformació digital dels establiments comercials per incorporar, mantenir o millorar les funcionalitats de la venda a través de canals digitals que fomentin l'omnicanalitat dels models de negoci i millorin l'experiència de compra a l'entorn digital dels clients.

— Publicitat, comunicació i visibilitat a diferents mitjans o suports digitals mitjançant la utilització de noves tecnologies.

— Mètriques i anàlisi sobre el mercat, la competència o el SEO.

— Solucions en ciberseguretat.

— Plataformes per a la millora de la comunicació interna dins d'un negoci, entre negocis o altres figures d'interès per a l'emprenedoria d'accions conjuntes que reportin benefici mutu i que millorin la forma de treball, així com l'atenció i l'afluència dels clients.

— Creació i millora de webs.

— Desenvolupament d'aplicacions informàtiques dissenyades per a telèfons mòbils intel·ligents (app) o altres tipus de dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.

— Creació de solucions conjuntes de venda omnicanal.

— Millora a l'accessibilitat dels continguts digitals per a persones amb discapacitat.

3.2. Despeses referides a transformació del punt de venda

— Digitalització de la gestió al comerç, mitjançant l'optimització, integració o automatització d'una o diverses operacions de gestió

interna del negoci, incloent-hi des de la relació amb proveïdors fins al client final.

— Adquisició d'eines tecnològiques per a la realització d'autodiagnòstics sobre la viabilitat del negoci, la presa de decisions, la seva potencial transmissió o el relleu generacional.

— Millores en el procés de venda que, mitjançant la incorporació de noves tecnologies, facilitin la recollida de comandes a través de fórmules omnicanal a l'establiment o àrea comercial.

— Incorporació de tècniques de màrqueting relacional digital o de millora a la relació amb els clients.

— Instal·lació de punt de lliurament intel·ligents.

3.3. Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular

— Inversions per reduir el consum d'entrades per part del comerç i dels consumidors en els seus establiments, i la substitució d'aquests per altres alternatives més respectuoses amb el medi ambient.

— Optimització de les operacions de distribució comercial, lliurament i devolució del producte o del residu quan escaigui, mitjançant l'adopció de noves tecnologies i ecosistemes col·laboratius que disminueixin els costos i l'impacte mediambiental, en prestar especial atenció a la darrera milla .

— Instauració de processos amb base tecnològica TIC per a la correcta separació dels residus (bioresidus, paper, plàstic, vidre, etc.) per al seu posterior reciclatge i valorització.

3.4. Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat

— Plataformes col·laboratives productor local, pime comercial i distribuïdor que garanteixin la seva interacció i col·laboració.

— Despeses per impulsar la integració de proveïdors locals o de km 0 a les webs de comerç electrònic dels distribuïdors.

— Inversions en noves tecnologies que permetin conèixer la traçabilitat del producte o altres característiques d'aquest en tot el canal de distribució, tant al lineal com durant el seu enviament i distribució.

— Optimització de l'assortiment ofert en el lineal físic i en línia.

— Sistemes que millorin la càrrega i les descàrregues en les àrees comercials urbanes, mitjançant l'obertura en remot de les persianes per tercers, bé sigui a través d'una web, d'una app o d'un sistema de codis enviat pel comerciant, en temps real o diferit i amb garanties de seguretat per al comerciant.

3.5. Altres despeses subvencionables

— Implantació de centres comercials a cel obert digitals.

— Aplicacions que facilitin informació sobre l'oferta comercial, juntament amb elements del patrimoni arquitectònic, històric o cultural propers al lloc o la convocatòria de esdeveniments culturals o artístics, per tal de fomentar el turisme en diferents àmbits: gastronòmic, cultural i de compres.

 

​​​​​​​4. No són despeses subvencionables:

a) Els impostos indirectes (IVA), així com l'impost sobre la producció, els serveis i la importació (IPSI).

b) Projectes que no respectin plenament les normes i prioritats de la Unió Europea en matèria climàtica i mediambiental i el principi de «no causar un perjudici significatiu» en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny del 2020, relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles i pel qual es modifica el Reglament (UE) 2019/2088. En qualsevol cas, no són finançables les activitats incloses en la llista d'exclusió establerta en la Decisió d'Execució del Consell per a aquesta inversió:

— Les activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la seva utilització ulterior, excepte els projectes en el marc d'aquesta mesura relacionats amb la generació d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura de transport i distribució connexa, que compleixin les condicions establertes a l'annex III de la Guia tècnica sobre l'aplicació del principi de «no causar un perjudici significatiu» (DO C 58, de 18 de febrer de 2021, p. 1).

— Les activitats en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la UE (RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle que provoquin no se situaran per sota dels paràmetres de referència pertinents (quan es prevegi que les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no han de ser significativament inferiors als paràmetres de referència pertinents, s'ha de facilitar una explicació motivada sobre aquest tema. Paràmetres de referència establerts per a l'assignació gratuïta de drets d'emissió relació amb les activitats que s'inscriuen en l'àmbit d'aplicació del règim de comerç de drets d'emissió, segons estableix el Reglament d'Execució [UE] 2021/447 de la Comissió).

— Les activitats relacionades amb abocadors de residus, incineradores (aquesta exclusió no s'aplica a les accions empreses en el marc d'aquesta mesura en plantes dedicades exclusivament al tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, quan aquestes accions tenguin per objecte augmentar l'eficiència energètica, capturar els gasos d'escapament per emmagatzemar-los o utilitzar-los, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil; aquests detalls s'han de justificar documentalment per cada planta), plantes de tractament mecànic-biològic (aquesta exclusió no s'aplica a les accions empreses en el marc d'aquesta mesura a les plantes de tractament mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tenguin per objecte augmentar-ne l'eficiència energètica o el recondicionament per a operacions de reciclatge de residus separats, com ara el compostatge i la digestió anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil; aquests detalls s'han de justificar documentalment per cada planta).

— Les activitats on l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys al medi ambient. El plec de condicions ha d'exigir, a més, que només es puguin seleccionar aquelles activitats que compleixin la legislació mediambiental nacional i de la UE pertinent.

c) Despeses corresponents a les retribucions ordinàries del personal fix o eventual laboral que tengui una relació laboral dependent de les entitats beneficiàries: comunitats i ciutats autònomes.

d) Despeses corrents per al funcionament de les entitats beneficiàries finals, associacions i pimes, que incloguin arrendaments, adquisició de material i subministraments, o despeses corrents en general.

e) Autoritzacions administratives, llicències, permisos, cost d'avals i/o fiances, multes, taxes, impostos o tributs.

f) Qualssevol despeses associades a gestions, contractacions, consultes o tràmits administratius, tot i ser necessàries per a l'obtenció de permisos o llicències.

g) Assegurances subscrites pel sol·licitant.

h) Despeses financeres, reestructuracions de passiu o refinançaments, circulant i altres impostos o taxes. Així mateix, no són subvencionables les despeses bancàries de qualsevol tipus d'operació, així com les que generin autofacturació.

i) Immobles i articles d'exposició i de prova susceptibles de venda posterior al públic i la instal·lació expositors de caràcter temporal.

j) Costos associats a sancions penals, així com despeses de procediments judicials.

k) Qualsevol despesa d'operació i manteniment de les actuacions o despeses pròpies de l'administració.

l) No són subvencionables despeses d‟arrendament d'establiments o despeses corrents de l'activitat del beneficiari.

m) Els treballs realitzats per la mateixa empresa o associació sol·licitant de la subvenció ni aquelles actuacions quan el venedor dels actius o el prestador de l'activitat fos la pròpia empresa o associació sol·licitant o es donés un supòsit anàleg del qual pogués derivar autofacturació.

n) Vehicles ni elements de transport.

o) No se subvencionen actuacions relacionades amb l'adaptació de l'activitat comercial al COVID-19.

p) No seran subvencionables telèfons mòbils, telèfons intel·ligents (smartphones), ordinadors de sobretaula, portàtils o tauletes.

5. Són despeses subvencionables les detallades en l'apartat tercer i que s'hagin executat i pagat dins del període de despesa subvencionable, que comprèn des del 15 de desembre del 2022 fins al 30 d'abril del 2023, ambdós inclosos.

 

​​​​​​​Article 22 Beneficiaris

1. Poden acollir-se als ajuts establerts en aquesta convocatòria:

a) Les empreses del sector del comerç, ja siguin persones físiques o jurídiques que tenguin la consideració de pime d'acord amb la definició establerta en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories), és a dir, aquelles que ocupen menys de 250 persones i el volum de negoci anual de les quals no excedeix de 50 milions d'euros, o el balanç anual dels quals no excedeixi els 43 milions d'euros.

Obligatòriament han de posseir i realitzar la seva activitat comercial en un establiment físic permanent, inscrit en el registre d'activitats comercials.

L'activitat principal desenvolupada en l'establiment ha de quedar dins d'algun dels epígrafs de l'impost d'activitats econòmiques: 641, 642, 643, 644, 645, 647.1, 647.2, 647.3, 647.4, 651, 652.2, 652.3, 652.4, 653, 656, 657, 659, 661.3 i 662. Aquests epígrafs es troben inclosos en els codis 45, 46 o 47 de la CNAE-2009.

b) Les associacions sense ànim de lucre del sector comercial, així com les entitats associatives que integrin diverses associacions de comerciants o les federacions i confederacions legalment constituïdes i amb seu social a les Illes Balears que, tenguin entre els seus fins estatutaris i programes d'actuació la defensa dels interessos de petits establiments comercials i la realització d'activitats que contribueixin a la dinamització i foment de l'activitat comercial.

2. Queden excloses del concepte de beneficiari les empreses que pertanyen a grans empreses de distribució, així com les empreses que es dediquen a la venda feta per fabricants, dins del seu propi recinte industrial, dels residus i subproductes obtinguts en el procés de producció, a no ser que aquests es dirigeixin a consumidors finals; la venda directa feta pels titulars de les explotacions dels productes agrícoles, ramaders i forestals i dels resultats de la seva transformació, i la venda feta per artesans dels seus productes en els seus tallers de producció, que estan excloses de l'àmbit d'aplicació de la Llei de comerç, d'acord amb el que estableix l'article 3 de la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears, així com els establiments no permanents o els dedicats totalment o parcialment a la prestació de serveis, llevat que acreditin fefaentment que la seva activitat principal és la comercial en la venda de béns integrats en algun dels epígrafs previstos a la convocatòria.

3. El beneficiari de l'ajut quan es tracti de pimes ha de ser titular d'almenys un establiment inclòs en el Registre d'Activitats Comercials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4. Els beneficiaris han de destinar l'import íntegre de l'ajut que rebin al pagament de les actuacions subvencionables corresponents.

5. No poden obtenir la condició de beneficiari les entitats que estiguin sotmeses a alguna de les causes de prohibició previstes a la normativa aplicable en matèria de subvencions, i que siguin aplicables als subjectes definits en aquest apartat com a beneficiaris.

No poden obtenir la condició de beneficiari els qui no es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, tant amb la Hisenda de l'Estat com amb la de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i davant de la Seguretat Social, així com els qui tenguin algun deute pendent de pagament amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per a l'acreditació dels requisits esmentats, s'ha de sol·licitar consentiment exprés per demanar tant els certificats a emetre per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, com pels òrgans de l'Administració tributària de la Comunitat Autònoma, sense perjudici del que a cada moment disposi la legislació vigent en aquesta matèria.

Quan el sol·licitant no autoritzi l'accés a les dades esmentades ha d'aportar els certificats expedits per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social, així com pels òrgans de l'Administració tributària de la comunitat autònoma.

6. No poden obtenir la condició de beneficiaris qui hagi estat objecte de sanció administrativa ferma o sentència ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere.

7. No pot obtenir la condició de beneficiaris qui incompleixi els requisits exigits a la legislació mediambiental en relació amb el tractament dels residus que, si s'escau, produeixin.

8. No poden obtenir la condició de beneficiaris els qui hagin estat sancionats per l'autoritat laboral competent, mitjançant una resolució administrativa ferma, amb les sancions accessòries d'exclusió de l'accés a ajuts i beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació.

L'acreditació de no estar sotmès a les prohibicions que impedeixen obtenir la condició d'entitat beneficiària, així com del fet de no haver estat mai objecte de sanció administrativa ferma ni de sentència ferma condemnatòria per accions o omissions considerades discriminatòries per la legislació vigent per raó de gènere, i el compliment de la legislació mediambiental, s'ha d'efectuar mitjançant la declaració responsable continguda a la sol·licitud.

9. No poden obtenir la condició de beneficiaris els qui hagin estat sancionats mitjançant una resolució ferma amb la pèrdua del dret a rebre subvencions, d'acord amb els articles 37.2.a) i 37.3.a) de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar la LGTBI-fòbia.

Article 23 Règim de concessió

1. El procediment de concessió dels ajuts previstos en aquesta convocatòria s'ha de tramitar en règim de concurrència no competitiva, de conformitat amb l'article 62 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel qual s'admet finançar actuacions sense requerir valoració comparativa amb altres propostes, i dictar les resolucions de concessió per ordre de presentació de sol·licituds una vegada realitzades les comprovacions de concurrència de la situació o actuació subvencionable i el compliment de la resta de requisits exigits, fins a l'esgotament del crèdit pressupostari assignat a la convocatòria. i d'acord amb els principis de publicitat, objectivitat, transparència, igualtat i no discriminació.

2. Les sol·licituds de subvenció s'han de resoldre a mesura que entrin al registre de l'òrgan competent, encara que no hagi acabat el termini de presentació, fins que s'esgotin els crèdits destinats a la convocatòria o, si escau, fins que es resolguin tots els expedients presentats dins el termini establert.

3. En cas que s'esgoti el crèdit destinat a la convocatòria, es podran incloure sol·licituds a la llista de reserva provisional, que s'han d'atendre per rigorós ordre d'entrada, supeditades al fet que es produeixin desestimacions o revocacions de les sol·licituds d'ajut prèvies que puguin alliberar pressupost, o bé s'incorpori nou pressupost a la convocatòria.

4. Si la documentació aportada no compleix els requisits exigits, s'ha de requerir al sol·licitant perquè en el termini de deu dies hàbils esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva sol·licitud, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, després que es dicti una resolució prèvia en els termes que disposa l'article 21 de la Llei esmentada. En aquest cas, la data de presentació de l'esmena és la que estableix l'ordre per resoldre l'expedient.

Article 24 Subcontractació de les activitats subvencionades

1. El beneficiari pot subcontractar el 100 % de les activitats subvencionades.

2. El beneficiari no pot concertar l'execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats vinculades amb el beneficiari, llevat que hi concorrin les circumstàncies següents:

— Que s'obtingui la prèvia autorització expressa de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica.

— Que l'import subvencionable no excedeixi del cost incorregut per l'entitat vinculada. L'acreditació del cost s'ha de realitzar en la justificació en els mateixos termes establerts per a l'acreditació de les despeses del beneficiari.

3. A l'efecte del que disposa l'article 29.7.d) de la Llei general de subvencions, es considera que hi ha vinculació amb les persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Persones físiques unides per relació conjugal o persones lligades amb una relació d'afectivitat anàloga, parentiu de consanguinitat fins al quart grau o d'afinitat fins al segon.

b) Les persones físiques i jurídiques que tenguin una relació laboral retribuïda mitjançant pagaments periòdics.

c) Ser membres associats del beneficiari a què fa referència l'apartat 2 i membre o partícips de les entitats sense personalitat jurídica a què fa referència l'apartat 11 de la Llei general de subvencions.

d) Una societat i els seus socis majoritaris o els seus consellers o administradors, així com els cònjuges o persones lligades amb relació anàloga d'afectivitat i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

e) Les societats que, d'acord amb l'article 5 del Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del mercat de valors, compleixen les circumstàncies requerides per formar part del mateix grup.

f) Les persones físiques o agrupacions sense personalitat i els seus representants legals, patrons o els qui exerceixin la seva administració, així com els cònjuges o persones lligades amb una relació d'afectivitat anàloga i familiars fins al quart grau de consanguinitat o d'afinitat fins al segon.

g) Les persones jurídiques o agrupacions sense personalitat i les persones físiques, jurídiques o agrupacions sense personalitat que d'acord amb les normes legals, estatutàries o acords contractuals tenguin dret a participar en més d'un 50 % en el benefici de les primeres.

 

​​​​​​​Article 25 Pressupost per al finançament de les accions i quantia de la subvenció

1. El pressupost assignat a aquesta convocatòria ascendeix a un milió tres-cents cinquanta-quatre mil cinquanta-cinc euros),(1.354.055,00 euros), que s'han d'abonar amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'anualitat, la partida pressupostària i la quantia màxima que s'indiquen a continuació:

— 2022: 19301G/761A01/77000/00 FFMR076, 0 euros.

— 2023: 19301G/761A01/77000/00 FFMR076,1.354.055,00 euros.

2. L'import d'aquesta convocatòria es pot incrementar mitjançant una resolució de modificació de la convocatòria, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

3. Aquesta convocatòria està finançada pel Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea, establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre del 2020, pel qual s'estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per a donar suport a la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021.

D'acord amb el que estableix l'article 7 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, i l'article 37 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, el finançament corresponent a aquests ajuts està legalment afectat a finançar els projectes o les línies d'acció que s'integrin dins del Pla de Recuperació.

4. La concessió dels ajuts queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.

5. La inversió mínima corresponent a les despeses que es considerin subvencionables, exclosa tota mena d'impostos, és de 2.000 euros, tant per a les pimes incloses en un dels IAE subvencionables com per a les associacions sense ànim de lucre detallades, que facin actuacions al sector comercial. La inversió màxima subvencionable és de 80.000 euros (IVA exclòs), també per a tots dos tipus de beneficiaris.

L'aportació de l'Administració autonòmica prevista ha de suposar el 100% de la inversió subvencionable per a tots dos tipus de beneficiaris.

6. L'import de la subvenció mai no pot, en concurrència amb ajuts i subvencions d'altres administracions públiques o ens públics, nacionals o internacionals, superar el cost de l'activitat a desenvolupar pel beneficiari ni, si escau, els límits disposats en la Llei de subvencions de Balears (Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre).

Article 26 Règim de minimis

Els ajuts concedits en el marc d'aquesta convocatòria constitueixen ajuts d'Estat sotmesos a la norma dels ajuts de minimis, pel que als beneficiaris d'aquesta convocatòria se'ls haurà d'aplicar la norma de les ajudes de minimis que determina que l'import total dels ajuts de minimis a una única empresa no pot ser superior a 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals (article 3 del Reglament [CE] n.º 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre).

Article 27 Compatibilitat de la subvenció i absència de doble finançament

 D'acord amb el que s'estableix en l'article sisè d'aquesta Ordre.

Article 28 Presentació de les sol·licituds i termini

1. La sol·licitud de subvenció s'ha de formular pels qui puguin accedir a la condició de beneficiaris segons l'article 22 d'aquesta convocatòria. El termini de presentació de les sol·licituds és des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins a l'1 de febrer de 2023 (ambdós inclosos) .

2. Les sol·licituds han d'anar dirigides al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, i s'han de presentar en el Registre de la Conselleria, en el de les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

De conformitat amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions per efectuar qualsevol tràmit d'aquest procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

— Les persones jurídiques.

— Les entitats sense personalitat jurídica.

— Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'administració.

De conformitat amb l'article 68.4 de la Llei 39/2015, si algun dels subjectes a què fan referència els articles 14.2 i 14.3 presenta la sol·licitud presencialment, l'administració pública ha de requerir l'interessat perquè l'esmeni mitjançant la presentació electrònica.

La sol·licitud s'ha de presentar conforme al model específic que figura com a annex I d'aquesta convocatòria i que està disponible en l'enllaç web següent:http://dgcomerc.caib.es.

3. L'ús del model de sol·licitud serà obligatori, d'acord amb el que estableix l'article 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds han d'estar signades i es consideren presentades a l'efecte de tramitar-les en el moment en què s'obtengui el justificant de registre.

4. En el cas d'ajuts a pimes s'ha de presentar una única sol·licitud per establiment comercial. En el supòsit de beneficiaris amb diversos establiments, cada un ha de sol·licitar de manera independent, fins a un màxim de tres establiments per sol·licitant, i la quantitat màxima d'inversió subvencionable de la suma dels tres establiments és de 80.000 euros (IVA exclòs).

5. La presentació de la sol·licitud suposa que la persona interessada accepta les prescripcions contingudes en aquesta convocatòria.

Article 29 Documentació a presentar

1. S'ha de presentar la documentació següent:

a) Model normalitzat de sol·licitud i declaració responsable signada, que figura com a annex I d'aquesta convocatòria i que està disponible en http://dgcomerc.caib.es.

b) Memòria descriptiva, en què figuri la relació detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l'ajut.

c) Memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades o que es preveuen realitzar, que ha de contenir: una relació classificada de les inversions o pressupostos de l'activitat, en què es desglossi i quantifiqui les diferents partides corresponents a cadascuna de les actuacions subvencionables, especificant clarament si aquestes partides inclouen IVA (en tot cas l'IVA no és subvencionable), amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, si n'hi hagués.

d) Pressupostos o factures en les quals es detallin clarament les actuacions i inversions per a les quals se sol·licita la subvenció. Es requereix la presentació de tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, quan l'import de la despesa subvencionable superi les quanties establertes en la normativa reguladora de la contractació pública per al contracte menor (només en el cas que algun proveïdor superi la quantia de 15.000 euros sense IVA).

e) La fotocòpia del NIF/NIE del sol·licitant i, en el seu cas, de la persona que el representi. No és necessària l'aportació de còpia de DNI si l'interessat presta el seu consentiment exprés perquè les seves dades d'identitat personal puguin ser consultades per l'òrgan instructor mitjançant el sistema de verificació de dades d'identitat que cada comunitat autònoma i les ciutats de Ceuta i Melilla poguessin tenir establert. Per part seva, la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, reconeix la potestat de verificació de les administracions públiques, en relació amb les dades personals que obrin en el seu poder, per comprovar l'exactitud d'aquestes.

f) Documents que acreditin el poder de representació del representant, si escau, d'acord amb el que disposa l'article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, llevat que s'accedeixi amb certificat de representant.

g) Documents justificatius de constitució de l'entitat sol·licitant, si escau, i de la seva inscripció al registre corresponent, o declaració que consten en poder de l'Administració, indicant l'organisme i el número d'expedient en què consta, junt amb els documents justificatius de constitució de l'entitat sol·licitant.

h) Document de l'alta de l'IAE, si escau.

i) Qualsevol altre document que segons el parer de la Direcció General de Comerç s'estimi necessari, en cada cas, per comprovar les característiques de l'actuació i el bon fi dels ajuts o per acreditar les dades assenyalades a la sol·licitud. La necessitat d'aportar aquesta documentació ha de ser comunicada als interessats.

j) Declaració responsable signada del compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (DNSH, per les sigles en anglès, Do No Significant Harm), i la seva normativa aplicable, especialment el Reglament (UE) 2021/241 i el Reglament (UE) 2020/852 i a l'Ordre HFP/1030/2021 (annex VI).

k) Declaració signada d'acceptació de la cessió i el tractament de dades entre administracions públiques en relació amb l'execució i les actuacions del PRTR, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i amb l'Ordre HFP/1030/2021 (annex IV).

l) Declaració responsable signada del compliment dels principis transversals establerts a PRTR i d'acord amb allò establert en l'article 8.1.e) de l'Ordre HFP/1030/2021 (annex II).

m) Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI), segons el que disposa l'Ordre FFP/1030/2021 en el cas de persones jurídiques públiques que hagin de contractar tota o una part de l'activitat subvencionada (annex III)

n) Autorització expressa per a l'accés de la Comissió, l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents per a l'exercici de les seves

competències relatives al que es disposa en l'article 22.2.e) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, i en l'article 129 del Reglament Financer (Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018) (annex V).

o) Documentació la informació de la qual pot ser obtinguda per l'Administració i només s'ha d'aportar en cas d'oposició o no consentiment:

— Acreditació de la identificació fiscal.

— Certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries de l'AEAT i de l'ATIB.

— Certificat d'absència de tot deute amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que no hagi estat atesa en període voluntari.

— Certificat d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

2. No cal aportar aquells documents que ja hagin estat aportats per l'interessat a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest cas cal indicar en quin moment i davant quin òrgan administratiu foren presentats, utilitzant a aquests efectes l'apartat específic reservat en el formulari de sol·licitud.

3. La persona interessada és la responsable de la veracitat de les dades i documents que presenti. Té el deure de custòdia dels originals de la documentació sobre la qual aporti una còpia digitalitzada. L'Administració li pot requerir en qualsevol moment de la tramitació del procediment la presentació dels documents originals als efectes de la confrontació amb la còpia presentada.

Article 30 Esmena

Si la sol·licitud no compleix els requisits legals i els exigits a l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir a la persona interessada perquè en el termini de deu dies esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes que estableix l'article 21 de la Llei 39/2015.

Article 31 Instrucció

1. La instrucció del procediment correspon a la Direcció General de Comerç, a través del Servei de Comerç.

2. L'òrgan instructor ha de realitzar d'ofici totes les actuacions que consideri necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució.

3. Una vegada els tècnics de la Direcció General de Comerç hagin determinat que les sol·licituds són completes i conformes amb el contingut d'aquesta Ordre i de la convocatòria, el director general de Comerç ha d'emetre una proposta de resolució, en virtut de l'ordre de presentació de les sol·licituds.

4. La proposta de resolució no crea cap dret a favor del beneficiari proposat davant l'Administració mentre no es dicti la resolució de concessió i es notifiqui o publiqui aquesta.

5. D'acord amb l'article 45 de la Llei 39/2015, les actuacions a les quals es refereix el paràgraf anterior s'han de notificar a les persones interessades mitjançant la publicació al BOIB i a la pàgina web de la Direcció General de Comerç, perquè en el termini màxim de deu dies puguin al·legar el que considerin oportú.

Article 32 Resolució dels ajuts

1. Les sol·licituds d'ajut les ha de resoldre el conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica en el termini màxim de quatre mesos, i aquest termini es computa des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, atenent les disponibilitats pressupostàries existents i segons ordre de presentació de sol·licituds.

2. Transcorregut aquest termini màxim sense que s'hagi notificat una resolució expressa, el sol·licitant pot entendre desestimada la seva sol·licitud de subvenció per silenci administratiu; tot això, sense perjudici de l'obligació de resoldre expressament que incumbeix a l'Administració.

 

​​​​​​​3. La resolució expressa del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica finalitza el procediment de concessió de la subvenció i ha de motivar i fixar, amb caràcter definitiu, la quantia individual de la subvenció concedida, i s'ha de notificar als interessats d'acord amb el article 45 de la Llei 39/2015, mitjançant la publicació al BOIB i a la pàgina web de la Direcció General de Comerç.

4. La resolució ha de ser motivada, atenent els requisits i els criteris establerts en les bases reguladores i a la convocatòria, i, en tot cas, han de quedar acreditats en el procediment els fonaments de la resolució que s'adopti.

5. La resolució de concessió ha d'especificar els aspectes següents: la identificació de la persona o entitat beneficiària; la descripció de l'activitat que s'ha de subvencionar; el pressupost total de l'activitat subvencionada; l'import de la subvenció concedida; la partida pressupostària a què s'aplica; l'exclusió, si escau, de l'IVA suportat; les obligacions de la persona o entitat beneficiària; les garanties que la persona o entitat beneficiària ofereix o la seva exempció; la forma de pagament; la forma de justificació de l'aplicació dels fons percebuts; el termini per presentar els justificants i el termini per dur a terme l'activitat. En la resolució també s'ha d'esmentar que els ajuts procedeixen del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme; el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (Unió Europea – Next Generation EU).

Article 33 Obligacions dels beneficiaris

Són les detallades en l'article dotzè de l'Ordre.

Article 34 Justificació

1. La documentació justificativa de les actuacions subvencionades ha d'anar adreçada al conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. El termini per al lliurament d'aquesta documentació s'ha d'establir en la Resolució de concessió que en cap cas serà posterior al 30 d'abril de 2023.

2. La justificació de la subvenció s'ha de presentar en el Registre de la Conselleria, en el de les seves delegacions o en qualsevol altre lloc dels que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tot això sense perjudici del que s'estableix en l'article 14.2 per als obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques.

3. D'acord amb l'article 71.2 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quan l'òrgan administratiu competent per a la comprovació de la subvenció apreciï l'existència de defectes corregibles en la justificació presentada pel beneficiari, el posarà en el seu coneixement concedint-li un termini de deu dies per a la seva correcció.

4. D'acord amb l'article 70.3 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, transcorregut el termini establert de justificació sense haver-se presentat la mateixa davant l'òrgan administratiu competent, aquest requerirà al beneficiari perquè en el termini improrrogable de quinze dies sigui presentada. La falta de presentació de la justificació en el termini establert en aquest apartat portarà amb si l'exigència del reintegrament i altres responsabilitats establertes en la Llei General de Subvencions. La presentació de la justificació en el termini addicional establert en aquest apartat no eximirà al beneficiari de les sancions que, conforme a la Llei General de Subvencions, corresponguin.

5. En el cas de les sol·licituds pendents d'assignació de crèdit en la llista d'espera, sobre les quals finalment pogués recaure una resolució estimatòria d'ajut, s'ha de determinar el termini de justificació oportú sobre la base de la data de Resolució i els crèdits d'aplicació, sense perjudici que el seu període subvencionable sempre s'ha de mantenir en els que estipula el punt 5 de l'article vint-i-unè d'aquesta Ordre.

​​​​​​​Article 35 Pagament

El pagament s'ha d'efectuar d'acord amb els criteris previstos en l'article quinzè d'aquesta Ordre.

Article 36 Control i seguiment

El control i el seguiment de l'ajut s'ha d'efectuar d'acord amb els criteris detallats en l'article setzè d'aquesta Ordre.

Article 37 Fites i objectius

La convocatòria està vinculada al compliment de l'Objectiu 210: Pimes i associacions empresarials que han rebut ajuda del Fons Tecnològic, d'acord amb la terminologia de Decisió d'Execució del Consell, establint-se per a les Illes Balears, en concret, un objectiu que almenys sis pimes o associacions de comerciants hagin estat beneficiàries d'aquestes ajudes entre aquesta convocatòria de 2022 i la convocatòria de 2023. Per la present convocatòria, corresponent a l'exercici 2022, es fixa el compliment de l'objectiu 210 en què almenys tres pimes o associacions de comerciants siguin beneficiàries d'aquestes ajudes.

Article 38 Pèrdua del cobrament o reintegrament

 Es pot produir la pèrdua total o parcial de l'ajut o instar-ne el reintegrament, quan concorrin alguna de les causes detallades en l'article dissetè d'aquesta Ordre.

Disposició addicional primera Recursos

1. Les disposicions incloses dins del capítol II de l'Ordre tenen caràcter d'acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, a l'efecte de les eventuals modificacions que es puguin realitzar i de la interposició dels recursos que corresponguin.

2. Així mateix, contra aquest capítol II es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat en el termini d'un mes, a comptar des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. D'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, també es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació.

Disposició addicional segona Termes genèrics

 Les mencions genèriques en masculí que apareixen en l'articulat d'aquesta Ordre s'entenen també referides al femení corresponent.

 Disposició final primera Habilitació de desenvolupament

 Es faculta el conseller competent en la matèria per dictar disposicions que desenvolupin el contingut d'aquesta Ordre i per adoptar totes les mesures que siguin necessàries per executar-la.

 Disposició final segona Entrada en vigor

 Aquesta Ordre entra en vigor l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 15 de desembre de 2022

El conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica Juan Pedro Yllanes Suárez

Documents adjunts