Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

   • Aprovació definitiva l’ordenança reguladora del preu públic del servei d'amarratge a s'Estany des Peix, de l’illa de Formentera, a l’àmbit del parc natural de Ses Salines d’Eivissa i Formentera

    Número d'edicte 11097 - Pàgines 54172-54174

  • AJUNTAMENT DE LLORET DE VISTALEGRE

   • Aprovació definitiva Exp. 23 - Transferencia de crèdit

    Número d'edicte 11045 - Pàgina 54175

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Elevació automàtica a definitiu de l'acord provisional de ordenança fiscal reguladora de la taxa per participar en proves selectives de l'Ajuntament de Muro

    Número d'edicte 11026 - Pàgines 54176-54177

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 30/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 11054 - Pàgina 54178

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 28/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb Romanent de Tresoreria per a despeses Generals

    Número d'edicte 11057 - Pàgina 54179

  • AJUNTAMENT DE POLLENÇA

   • Aprovació definitiva del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2023 i la plantilla de llocs de treball

    Número d'edicte 11101 - Pàgines 54180-54190

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Modificació de transferència de crèdit

    Número d'edicte 11095 - Pàgina 54191