Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

INSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

Núm. 728403
Resolució de la Presidència de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de modificació de la composició de la comissió tècnica de valoració del concurs per proveir llocs de feina de personal funcionari mitjançant el sistema de concurs de mèrits

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. Per resolució de la Presidència de l'IMAS de data 10 de juny de 2022 (BOIB núm. 77, de 14 de juny) es varen aprovar les bases i les convocatòries del concurs per proveir llocs de feina de personal funcionari mitjançant el sistema de concurs de mèrits o de lliure designació.

2. A l'Annex 1 de les bases d'aquest concurs, la base 11 estableix la composició i funcionament de les comissions tècniques de valoració del concurs de mèrits.

3. Mitjançant resolució de presidència de data 1 de setembre de 2022 (BOIB núm. 117, de 6 de setembre 2022) es varen designar els membres de les comissions tècniques de valoració del concurs que s'indiquen a l'Annex 6 de la resolució.

4. La comissió tècnica de valoració per als llocs de feina adscrits al grup C2 i a les agrupacions professionals AP no es pot constituir atès que la vocal 1r suplent i la vocal 2n titular han al·legat causa de renuncia degudament justificada.

5. Per aquest motiu, es fa necessari designar dos nous vocals en substitució dels indicats anteriorment que es designaran d'acord amb les bases entre personal funcionari de carrera. Per tant, s'ha de nomenar com a vocal 1a suplent, a la senyora Victòria Eugènia Martorell Amer en substitució de la senyora Joana Serra Tur i, com a vocal 2a titular, al senyor Julià Acuña Bennassar en substitució de la senyora Maria Antònia Salom Thomás.

Fonaments de dret

1. El Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

2. L'article 20 i següents del Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servei de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, quant a les comissions tècniques de valoració.

3. El Tribunal Qualificador és un òrgan col·legiat que es regeix per la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i l'establert a la base 11 de l' Annex I de la Resolució de la presidenta de l'IMAS de data 10 de juny de 2022 (BOIB núm. 77, de 14 de juny) per la qual s'aproven les bases i les convocatòries del concurs per proveir llocs de feina de personal funcionari mitjançant el sistema de concurs de mèrits o de lliure designació.

4. D'acord amb L'article 7.2.16 dels Estatuts de l'IMAS (BOIB núm. 67, de 18 de maig de 2019) correspon a la Presidència de l'IMAS convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de treball, establir-ne les bases i nomenar als membres dels òrgans de valoració.

Per tot l'exposat,

RESOLC

Primer. Modificar la composició de la Comissió Tècnica de Valoració per als llocs de feina adscrits al grup C2 i a les agrupacions professionals AP, designada mitjançant resolució de Presidència de data 1 de setembre de 2022 (BOIB núm. 117, de 6 de setembre 2022), i designar els vocals següents:

  • Vocal 1a suplent, la senyora Victòria Eugènia Martorell Amer.
  • Vocal 2a titular, el senyor Julià Acuña Bennassar.
 

Segon. Ordenar la publicació d'aquesta resolució al tauler d'anuncis electrònic de l'IMAS, al Portal de Selecció i al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (5 de desembre de 2022

La presidenta de l'IMAS Sofia Alonso Bigler

La secretària delegada de Institut Mallorquí d'Afers Socials Maria Elena Tur Figueruelo)