Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 715311
Ordre 32/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge per la qual es modifica l'Ordre 19/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 29 de juliol de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el BOIB núm. 100, de 2 d'agost de 2022, es va publicar l'Ordre 19/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 29 de juliol de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025.

L'objecte d'aquesta Ordre és establir les bases reguladores i aprovar la convocatòria de les ajudes del Bo Lloguer Jove per als lloguers d'habitatges que es meritin a partir de l'1 de gener de 2022 i pel termini màxim de dos anys. Els habitatges arrendats han d'estar situats en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En la Conferència Sectorial d'Habitatge i Sòl que va tenir lloc el dia 2 de febrer de 2022 es va acordar la distribució territorial entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla de les ajudes financeres estatals per instrumentalitzar el Bo Lloguer Jove, regulat pel Reial decret 42/2022, de 18 de gener. El percentatge que estableix el Pla Estatal d'Habitatge per a les Illes Balears és d'un 2,40 %, equivalent a un import de 4.800.000,00 €, destinat al finançament de l'ajuda esmentada en la comunitat autònoma en l'exercici de 2022.

Mitjançant la Resolució del director general d'Habitatge i Sòl del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de 22 d'abril de 2022, es va adquirir un compromís financer amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 4.800.000,00 € per a l'any 2022 i 4.800.000,00 € en l'exercici de 2023; així mateix, es va aprovar transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la quantitat de 4.800.000,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 17.09.261N754 Bo Jove Lloguer consignada en els pressuposts generales de l'Estat de l'any 2022.

En l'apartat 2 de l'article 14 de l'Ordre 19/2022, sobre el finançament de les actuacions, s'estableix que el finançament del Bo Lloguer Jove s'ha de fer amb càrrec a ingressos finalistes del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana per un import de 9.600.000,00 €, amb caràcter de despesa pluriennal, i seran amb càrrec a les partides pressupostàries, anualitats i per la quantia total màxima que s'indiquen a continuació:

Partida pressupostària

Anualitat

Import

25501 431B01 48000 00 (FF 22136)

2022

4.800.000,00 €

25501 431B01 48000 00 (FF 22136)

2023

4.800.000,00 €

És a dir, l'ajuda es concedeix per un màxim de 24 mesos, la qual cosa en la pràctica significa que en cas que el contracte d'arrendament sigui posterior a l'1 de gener de 2022 hi haurà justificants de l'abonament de la renda de data posterior al 31 de desembre de 2023, per la qual cosa l'abonament de l'ajuda només pot fer-se amb càrrec a l'anualitat de 2024, no prevista en la convocatòria.

Per això és necessari reassignar el crèdit pressupostari entre les diferents anualitats 2022, 2023 i 2024 de la convocatòria.

Per l'exposat, amb l'informe favorable de fiscalització prèvia limitada del dia 25 de novembre de 2022,dict la següent

 

Ordre

1. Modificar l'Ordre 19/2022 del conseller de Mobilitat i Habitatge, de 29 de juliol de 2022, per la qual s'aproven les bases reguladores i la convocatòria del Bo Lloguer Jove, en el marc del Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bo Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'Accés a l'Habitatge 2022-2025, i fer una nova redacció de l'apartat 2 de l'article 14, que queda redactat de la manera següent:

 

2. Aquestes ajudes tenen caràcter de despesa pluriennal i seran amb càrrec a les partides pressupostàries, anualitats i per la quantia total màxima que s'indiquen a continuació:

Partida pressupostària

Anualitat

Import

25501 431B01 48000 00 (FF 22136)

2022

1.210.000,00 €

25501 431B01 48000 00 (FF 22136)

2023

7.895.000,00 €

25501 431B01 48000 00 (FF 22136)

2024

495.000,00 €

2. Determinar que aquesta Ordre té efectes des de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, (signat electrònicament: 1 de desembre de 2022)

El conseller de Mobilitat i Habitatge Josep Marí i Ribas