Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 691516
Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de novembre de 2022 per la qual es rectifiquen les errades advertides en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents a les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En data 3 de novembre de 2022, la directora general de Personal Docent va dictar la Resolució per la qual es convoca el procés selectiu d'estabilització, mitjançant el sistema excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d'arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, de mestres i de professors especialistes en sectors singulars de formació professional a les Illes Balears, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 147, de 15 de novembre de 2022.

Posteriorment a la publicació de la Resolució de 3 de novembre de 2022 s'han advertit errades, les quals es procedeixen a rectificar, de conformitat amb l'establert a l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant la present Resolució.

RESOLUCIÓ

Primer. Rectificar l'errada advertida en la redacció de la base 3.8.2 de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

3.8.2. Procediment d'abonament de les taxes de participació

L'abonament de les taxes del dret de participació en aquest procediment selectiu s'ha de fer de forma telemàtica a través del tràmit de presentació de sol·licituds.

L'assistent de tramitació mostra el model corresponent a la liquidació de la taxa i l'aspirant ha d'emplenar el formulari amb les dades de l'operació que se li demanin.

El pagament s'ha d'efectuar mitjançant targeta bancària, de dèbit o de crèdit.

Una vegada finalitzat el procés de pagament, es pot imprimir (format PDF) una còpia del model que incorporarà el justificant acreditatiu del pagament realitzat.

Segon. Rectificar l'errada advertida en la redacció del títol de l'annex 2, de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

Documentació acreditativa dels requisits de participació i dels mèrits al·legats

Tercer. Rectificar l'errada advertida en la redacció del quart paràgraf de la introducció de l'annex 3, de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

Els mèrits que no constin a la Direcció General de Personal Docent i siguin al·legats per l'aspirant a la sol·licitud de participació s'han d'acreditar mitjançant còpia dels documents justificatius; els participants són responsables expressament de la veracitat de la documentació presentada, sens perjudici que, en qualsevol moment, es puguin requerir a l'aspirant els documents originals de la documentació per acarar-los. Qualsevol diferència entre el document original i la còpia suposarà la invalidesa del mèrit al·legat, sense perjudici de la possible responsabilitat que se'n pugui derivar.

Quart. Rectificar l'errada advertida en la puntuació atorgada a la nota mitjana de l'expedient acadèmic (escala 0 a 4) de l'apartat 2.1. Expedient acadèmic de l'annex 3 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de novembre de 2022 esmentada, que passa a tenir la redacció següent:

2. Formació acadèmica (màxim 3,0000 punts)

2.1. Expedient acadèmic

Expedient acadèmic del títol al·legat, sempre que, amb caràcter general, es correspongui amb el nivell de titulació exigit per a l'ingrés al cos (doctor, llicenciat, enginyer o arquitecte, o títol de grau, per a cossos docents del subgrup A1, o diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o títol de grau, per a cossos docents del subgrup A2): es valorarà exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la manera que s'indica a continuació:

 

Fotocòpia de la certificació acadèmica personal en la qual han de constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat, amb indicació expressa de la nota mitjana.

Escala de 0 a 10

Escala de 0 a 4

De 6,00 fins 7,49

De 1,50 fins 2,24

0,5000

De 7,50 fins 8,99

De 2,25 fins 2,99

1,0000

De 9,00 fins 10,00

De 3,00 fins 4,00

1,5000

​​​​​​​Sisè. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

(Signat electrònicament: 22 de novembre de 2022)

La directora general de Personal Docent Rafaela Sánchez Benítez Per delegació del conseller d'Educació i Formació Professional (BOIB núm. 41, de 25/03/2021)