Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS

   • Ordre 28/2022 de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors d’11 de novembre de 2022 per la qual es regulen les operacions de tancament i d’obertura de l’exercici pressupostari

    Número d'edicte 9884 - Pàgines 46870-46883

   • ELI logo
  • TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARSSALA CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA

   • Part dispositiva de la sentència núm. 542/22 de data 16 de setembre de 2022, contra l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local de l'Ajuntament de Llucmajor, aprovada per l'acord del Ple del referit Ajuntament celebrat en sessió extraordinària i urgent el dia 29 de desembre de 2017

    Número d'edicte 9823 - Pàgina 46884

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva del text del Reglament Nomenclàtor de l'Ajuntamnet de Lloseta

    Número d'edicte 9896 - Pàgines 46885-46887

  • AJUNTAMENT DE MURO

   • Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora taxa prestació servei centre de dia de l'Ajuntament de Muro

    Número d'edicte 9874 - Pàgines 46888-46889

  • AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU

   • Aprovació definitiva de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa

    Número d'edicte 9898 - Pàgines 46890-46891