Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 666546
Correcció d’error material de la fitxa de gestió de l’ASU 33/02 del Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, a la sessió celebrada dia 28 d'octubre de 2022, ha acordat la correcció de l'error material de la de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General d'aquesta localitat, en els termes previstos a la memòria de “correcció d'error material de la modificació puntual relativa a l'ASU 33/02” de 28 de setembre de 2022, redactada pel senyor Antonio Ramis Ramos i obrant a l'expedient amb el següent CSV: https://santanatoni.sedelectrónica.es/doc/3GSSM3X9WRKAMA6EQ4ED2MM9J. La documentació que conté la correcció de l'error material de la de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany es pot trobar al Portal de Transparència, allotjat al web municipal, a l'apartat 7 – Urbanisme, Obres Públiques; 7.1 Planejament Urbanístic.

Atès l'acord del Ple d'aquesta Corporació de data en sessió celebrada el dia 31 de març de 2022 d'aprovació definitiva de la modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat.

Vist el que disposa l'article 73 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears i de conformitat amb l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament de data 31 de març de 2022 d'aprovació definitiva de la modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat, ha estat publicat al BOIB núm. 52 de data 19 d'abril 2022, l'acord plenari de la modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat.

Vist el que estableix l'article 65 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears sobre l'executivitat dels instruments de planejament i en compliment del contingut de l'acord de la modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat, es procedeix en data 4 d'agost de 2022 al BOIB núm. 102, a la publicació de la fitxa de gestió de la modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón i Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat (Annex I).

Detectat com ha estat l'existència d'error en el càlcul de la superfície edificable de la parcel·la lucrativa, segons es descriu a la memòria redactada pel senyor Antonio Ramis Ramos de data 28 de setembre de 2022 de “correcció d'error material de la modificació puntual relativa a l'ASU 33/02” que consta a l'expedient i que s'annexa amb el CSV següent:

https://santanatoni.sedelectrónica.es/doc/3GSSM3X9WRKAMA6EQ4ED2MM9J.

Tenint en compte que l'error té com a origen que l'edificabilitat de la fitxa de gestió s'havia aplicat sobre la parcel·la lucrativa romanent una vegada descomptada la superfície viària no prevista al PGOU corresponent a l'ampliació del carrer d'Antònia Cala amb la finalitat de connectar, mitjançant un vial rodat (actualment de vianants), el carrer Ramón y Cajal amb l'estació d'autobusos i, procedent incloure, com a incentiu de gestió l'aprofitament urbanístic corresponent als 299,28 m2 de sòl de nova cessió de vials públics de l'ampliació del carrer d'Antònia Cala no previst al PGOU, afegint com a incentiu de gestió el següent aprofitament urbanístic corresponent als 299,28 m2 de sòl de nova cessió de vials públics de l'ampliació del carrer d'Antònia Cala no previst al PGOU: 299,28 m2/sòl x 1,8 m2/m2 (aprofitament de la zona intensiva B) = 538,70 m2/sostre edificable.

Atès que resulta per tant necessari fer la rectificació de l'error de càlcul i corregir la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat, per incloure-hi 538,70 m² com a incentiu de gestió.

Atesa la competència del Ple, en virtut dels articles 72.4 de la LUIB, en relació amb l'article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local per a l'aprovació definitiva de la modificació que ens ocupa i, per tant, la competència per corregir-ne errors.

A la vista de la tramitació legalment establerta conforme al que disposa l'article 73 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Vist l'informe amb proposta de resolució emès per la tècnica de l'Administració General del Departament d'Urbanisme i Activitats en data 4 d'octubre de 2022, així com el dictamen de la Comissió Informativa de Ple de data 24 d'octubre de 2022

ACORD

Primera. Corregir l'error material de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat en els termes previstos a la memòria de “correcció d'error material de la modificació puntual relativa a l'ASU 33/02” de data 28 de setembre de 2022 redactada pel senyor Antonio Ramis Ramos i que consta a l'expedient amb el CSV següent: https://santanatoni.sedelectrónica.es/doc/3GSSM3X9WRKAMA6EQ4ED2MM9J.

Segona. Publicar aquest Acord de correcció d'errades al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així com la fitxa de gestió de la modificació de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat corregida (Annex I), així com inserir-ne l'anunci al tauler d'edictes de la seu electrònica municipal.

Tercera. Comunicar i trametre a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i al Consell d'Eivissa aquest acord juntament amb el text de la correcció d'errades de la modificació de l'àmbit i de la fitxa de gestió de l'ASU 33/02 del Pla General d'Ordenació Urbana de Sant Antoni de Portmany, situat entre els carrers Ramón y Cajal, Antònia Cala i Camí General, d'aquesta localitat.

 

Sant Antoni de Portmany (signat electrònicament: 7 de novembre de 2022

L'alcalde en funcions José Ramón Martín Marí)

Documents adjunts