Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE TERRITORI

Núm. 621176
Acord d’aprovació definitiva amb prescripcions de la modificació puntual número 93 de les Normes subsidiàries del terme municipal de Santanyí relativa a la implantació d’un Sistema General Viari

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió ordinària celebrada el 13 d'octubre de 2022, ha pres l'acord següent:

«Atès l'expedient relatiu a la modificació puntual núm. 93 de les Normes Subsidiàries del terme municipal de Santanyí, relativa a la implantació d'un Sistema General Viari, i en el tràmit d'aprovació definitiva previst en l'article 54 de la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears, en concordança amb l'article 164 del Reglament general de la Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl per a l'illa de Mallorca, i d'acord amb l'atribució prevista en l'article 17.1.k) de la Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, i de conformitat amb l'informe dels Serveis d'Urbanisme del Departament de Territori, s'aprova definitivament l'esmentada modificació amb les prescripcions següents:

- La zona de protecció de la carretera, coincident amb l'àrea de protecció territorial (APT) de la mateixa queda definida per la franja compresa entre l'aresta d'esplanació i la línia paral·lela a aquesta a una distància de 18 metres.

- A la norma 7.1.2. Sistema General de Comunicacions amb el sector Santanyí Industrial queda incorporat el següent apartat 3: El projecte d'urbanització s'ajustarà a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, especialment pel que fa a les amplades lliures de pas dels vianants.”

Així mateix, es fa l'observació següent:  Al no figurar la present modificació  com  a sistema general viari sinó com a espai lliure públic dins la Revisió de les Normes Subsidiàries de Santanyí en tramitació, en el cas de la seva aprovació definitiva sense la incorporació de la modificació, decauria la implantació del nou sistema general viari.»

La publicació d'aquest acord es fa a reserva de l'aprovació de l'acta.

Així mateix, es fan públiques les normes urbanístiques

NORMES URBANÍSTIQUES

7. NORMES DE DEFENSA I ORDENACIÓ D'ELEMENTS URBANÍSTICS ESPECIALS

7.1. VIES DE COMUNICACIÓ

7.1.1 CARRETERES

1. En els plànols d'ordenació: SISTEMES GENERALS DE COMUNICACIONS, ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENT COMUNITARI: fulles 4, 5 i 6, es grafien les franges de reserva corresponents a la xarxa bàsica de carreteres interurbanes.

A les franges assenyalades queden prohibides les obres de construcció , reconstrucció o ampliació de qualsevol tipus d'edificacions a excepció de les que resultessin imprescindibles per a la conservació i manteniment de les existents que hauran de ser degudament autoritzades i tot això sense perjudici de les limitacions establertes en la Llei 51/1974 de 19 de desembre sobre carreteres, en particular en els articles 33, 34 i 35 de la mateixa.

Quan la franja de reserva afecti a un sector determinat de sòl urbanitzable, s'atendrà per a l'ordenació d'aquest al que es disposa a l'apartat 4.1.3 subapartat 5 de les presents NS.

2. En els trams de la xarxa bàsica que discorren per l'interior dels nuclis de població s'atendrà als traçats i seccionis tipus ordenats en els plànols d'ordenació: XARXA VIÀRIA, fulles 17 a 27, 29-B i 33 a 35 referent al nucli de Cala d'Or. En sòl urbanitzable, en tant no es redacti el Pla Parcial corresponent, s'estableix, per als trams assenyalats una franja mínima de reserva de 20+A m. d'amplària respecte a l'eix de la franja, essent A l'ample de la secció tipus ordenada en cada cas.

7.1.2 SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONS AMB EL SECTOR SANTANYÍ INDUSTRIAL

Està previst un sistema general de comunicacions entre el nucli urbà de Santanyí i el sector industrial, format pel polígon de s'Olivó. Aquest sistema general transcorrerà paral·lel a la carretera segons s'assenyala en els plànols corresponents i contindrà un pas per als vianants amb una franja enjardinada i un carril bici.

Aquest sistema general públic manca d'aprofitament urbanístic i s'obtindrà per expropiació segons s'assenyala en la memòria de la modificació puntual.

El projecte d'urbanització, haurà de complir les següents condicions:

1. D'acord amb el que estableix el Pla territorial de Mallorca i la Llei 3/2005, de 20 d'abril:

-  Les lluminàries no seran del tipus globus, sinó amb pantalles on la bombeta no podrà sobresortir de l'interior.

- No s'utilitzaran reflectors que dispersin la llum cap al cel i la inclinació de la lluminària serà paral·lela a l'horitzó.

- El disseny del sistema d'enllumenat s'haurà de basar en el criteri d'eficiència energètica, amb les condicions i la consecució dels nivells luminotècnics establits en els apartats següents.

- Enllumenat amb projectors de superfícies horitzontals (instal·lacions esportives, aparcaments, etc.): S'han d'instal·lar asimètrics sense inclinació o bé instal·lar-los simètrics amb reixetes adequades contra l'enlluerni.

- La inclinació de les lluminàries, quan tècnicament sigui possible i no impliqui una pèrdua d'il·luminació, serà paral·lela a l'horitzó.

- L'enfosquiment intern de l'hemisferi superior de les lluminàries que tinguin globus de plàstic o similars serà del 50 %.

- S'instal·laran bombetes de menor consum en aquells llocs on el nivell luminotècnic sigui excessiu, en relació amb els valors de seguretat recomanats.

- Limitacions del flux de l'hemisfèric superior (% màxim del flux que una lluminària emet sobre el pla horitzontal respecte del flux total que emet la mateixa col·locada en la posició d'instal·lació), segons l'article 44 del PTIM: en zona E-2 (zona de baixa brillantor): < = 5%.

- El paviment de les calçades de les vies de trànsit, d'acord amb l'article 8 de la Llei 3/2005, de 20 d'abril, seran de característiques i propietats reflectores adequades a les instal·lacions d'enllumenat públic. 

2. D'acord amb el que estableix la Llei de carreteres:

El projecte d'urbanització haurà d'estar autoritzat per la Direcció insular de carreteres i en el mateix figuraran entre altres, la situació de les plantacions i elements d'il·luminació a situar en la zona de domini públic i protecció.

3. El projecte d'urbanització s'ajustarà a la normativa vigent en matèria d'accessibilitat, especialment pel que fa a les amplades lliures de pas dels vianants

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir del dia següent a la notificació del present acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, es pot exercitar, si n'és el cas, qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.

 

Palma, en la data de signatura electrònica (24 d'octubre de 2022)

El cap del servei Jurídic d'Urbanisme Per delegació del Secretari General del Consell Insular de Mallorca (Article 3 del Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca, de 16 d'abril de 2014, BOIB núm. 55, de 22 d'abril de 2014, que aprova la delegació de funcions del secretari general en el secretari adjunt i en els caps de serveis del Consell Insular de Mallorca, modificat pel Decret de Presidència de 29 de gener de 2021, BOIB núm. 15, de 4 de febrer de 2021) Jaume Munar Fullana