Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 619576
Aprovació definitiva MC 13/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment de l'article 169.1, per remissió del 179.4, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en no haver-se presentat al·legacions durant el termini d'exposició al públic, ha quedat automàticament elevat a definitiu l'Acord plenari adoptat en data 26 de setembre de 2022, d'aprovació inicial de la modificació de crèdit 13/2022 de suplement de crèdits i crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent de tresoreria, com segueix a continuació:

Estat de despeses

Aplicació

Descripció

Suplement de Crèdit

Progr.

Econòmica

Suplement de Crèdit

 

1511

60900 01

Altres inversions noves en infraestructures.

215.205,40€

1602

62900 01

Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

46.846,36€

1611

61900 01

Altres inversions de reposició infraestructures

79.535,59€

1611

63309 01

Comptadors d'aigua

120.000,00€

3401

62200 01

Edificis i altres construccions

43.665,81€

3424

62200 01

Edificis i altres construccions

13.514,00€

 

 

TOTAL

518.767,16€

 

Aplicació

Descripció

Crèdit extraordinari

Progr.

Econòmica

Crèdit extraordinari

 

9331

60000 01

Inversió en terrenys

400.000,00€

 

 

TOTAL

400.000,00€

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria, en els següents termes:

Estat d'ingressos

Aplicació

Descripció

Modificacions de Crèdit

Progr.

Econòmica

 

 

870

00

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals

918.767,16€

 

 

TOTAL

918.767,16€

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

Artà, (signat electrònicament: 24 d'octubre de 2022)

El batle  Manuel Galán Massanet