Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MENORCA

Núm. 618015
Aprovació definitiva del Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment del Reglament d’Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca (Exp. 03121-2022-000001)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell Insular de Menorca en sessió de caràcter extraordinari de 26 de setembre de 2022 aprovà definitivament el Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca, el text íntegre del qual es publica a continuació, per a general coneixement.

 

Reglament de funcionament de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca

Preàmbul

L'article 9.3 de de la Llei 3/1986, de normalització lingüística, en la redacció donada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, estableix que «els consells insulars i les corporacions locals han de regular l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de la seva competència d'acord amb els principis i les normes d'aquesta llei».

D'altra banda, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma, quan en els seus articles 43 i 44 regula l'ús del català en les actuacions i els procediments administratius, estableix que el català s'ha d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents a l'àmbit lingüístic català, així com en els procediments administratius tramitats per aquesta administració, sens perjudici del dret de les persones interessades a rebre-les en castellà. I la disposició addicional cinquena de la mateixa Llei 3/2003 fa extensives les determinacions lingüístiques establertes en els articles 43 i 44 als consells insulars.

Així mateix, la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, estableix l'obligació dels empleats públics de conèixer les dues llengües oficials de la comunitat autònoma, i més concretament els requisits mínims de coneixements de llengua catalana del personal funcionari i laboral d'acord amb les funcions que han de desenvolupar.

Per tot açò, el Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió de caràcter ordinari de dia 19 de desembre de 2016, aprovà el Reglament d'usos lingüístics del Consell Insular de Menorca (en endavant RUL), que ha conegut diferents modificacions, la darrera de les quals fou aprovada en la sessió del Ple de 15 de febrer de 2021, de manera que la versió íntegra i definitiva d'aquest reglament és la que es publicà en el BOIB núm. 39 de 20 de març de 2021.

L'article 26 del capítol X (Vehiculació) del RUL preveu la creació d'una comissió de seguiment del reglament esmentat.

Per aquest motiu, a fi de determinar les funcions, la periodicitat de les reunions, les persones i els òrgans que integren aquesta comissió, s'aprova ara el Reglament de la Comissió de Seguiment d'Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca.

Article 1. Definició

1.1. La Comissió de Seguiment del Reglament d'Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca és un òrgan col·legiat, de caràcter deliberant i consultiu, destinat a planificar, organitzar, coordinar i supervisar l'aplicació del RUL.

1.2. Aquesta comissió, i el reglament pel qual es regeix, es creen en desplegament de l'article 9.3 de de la Llei 3/1986, de normalització lingüística, en la redacció donada per la Llei 1/2016, de 3 de febrer, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística a les Illes Balears, que estableix que «els consells insulars i les corporacions locals han de regular l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de la seva competència d'acord amb els principis i les normes d'aquesta llei».

Article 2. Funcions de la Comissió

Les funcions de la Comissió de Seguiment del Reglament d'Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca són:

a) Vetlar per l'aplicació correcta del RUL i, en general, pel compliment de la legislació vigent en aquesta matèria.

 

b) Detectar els incompliments del RUL o els impediments per a la seva correcta aplicació a fi de proposar les mesures necessàries per resoldre'ls.

c) Formular recomanacions als departaments i organismes dependents del CIM sobre aspectes relatius als usos lingüístics en el si de l'Administració insular.

d) Proposar al conseller o la consellera competent en la matèria de què es tracti que adopti o elevi a l'òrgan del CIM corresponent la proposta d'adopció de les mesures normatives necessàries a fi de fer efectius el principis que regeixen el RUL.

e) Establir pautes de coordinació entre el Servei d'Assessorament Lingüístic i la resta de serveis i departaments del CIM.

f) Estudiar les propostes, els dubtes i els suggeriments que arribin dels diferents departaments, serveis i organismes dependents del CIM, així com dels membres de la Comissió, en relació amb l'aplicació del RUL.

g) Avaluar anualment les actuacions que s'hagin proposat per a l'aplicació del RUL i elaborar-ne una memòria.

h) Vetlar per l'aplicació d'un llenguatge inclusiu i que atengui la diversitat, tant en la documentació que generi l'Administració insular com en la política de comunicació del Consell Insular de Menorca, sense que vagi en detriment de la comprensió i la claredat del missatge ni de la correcció lingüística del text.

Article 3. Composició de la Comissió

3.1. La presidència, ocupada per la persona que exerceix el càrrec de president/a del Consell Insular de Menorca.

3.2. La vicepresidència primera, ocupada pel conseller o la consellera del departament del Consell Insular de Menorca competent en matèria de política lingüística.

3.3. Els membres vocals, amb veu i vot, que són:

  • El conseller o la consellera competent en matèria de personal
  • Un/a representant de cada partit polític amb representació al Consell Insular de Menorca
  • Un/a tècnic/a del Servei de Gestió de Persones
  • Un/a tècnic/a del Servei de Política Lingüística i Patrimoni Cultural Immaterial
  • Un/a delegat/ada de cada secció sindical que formi part de la Mesa de Negociació
  • Un/a representant del Comitè d'Empresa

Tots els membres vocals han de tenir titular i suplent.

3.4. La secretaria, ocupada per un dels membres vocals de la Comissió elegit per aquesta a proposta de la presidència.

En els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que impossibiliti temporalment la persona nomenada per exercir les funcions de secretaria, aquestes funcions seran transitòriament assumides per la persona designada com a suplent.

3.5. S'ha de procurar que la composició de la Comissió sigui equilibrada pel que fa al nombre de dones i homes.

3.6. Segons els temes que s'hagin de tractar, es pot convidar a les reunions de la Comissió els consellers o els directors insulars competents en la matèria de què es tracti, així com el personal del Consell que es consideri necessari.

Article 4. Funcions de la presidència

Són funcions de la presidència:

a) Dirigir i representar la Comissió.

b) Convocar, dirigir i presidir les sessions, establir-ne l'ordre del dia, traslladar les propostes als òrgans competents de la gestió i el govern insulars, i la resta de funcions que resulten inherents al principi de direcció de la Comissió.

c) Dirimir amb el seu vot els empats per adoptar acords.

d) Assegurar l'adequada difusió dels acords o les decisions que es prenguin a fi de garantir-ne el coneixement per part de tot el personal i els càrrecs polítics del Consell i dels organismes dependents.

e) Donar compte davant la Comissió del resultat derivat de les propostes, els suggeriments i altres decisions adoptades per aquesta.

f) Visar les actes i els certificats dels acords de la Comissió.

Article 5. Funcions de la vicepresidència

La funció de la vicepresidència és substituir la presidència en l'exercici de les seves funcions en els casos de vacant, absència, malaltia o qualsevol altra circumstància que la impossibiliti temporalment per exercir-les.

 

Article 6. Funcions de la secretaria

Són funcions de la secretaria de la Comissió totes les previstes en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, concretament:

a) Convocar les sessions, per ordre de la presidència.

b) Rebre les comunicacions que els membres efectuïn a la Comissió.

c) Preparar el contingut dels assumptes que s'hagin de tractar.

d) Estendre acta de cada sessió.

e) Expedir certificats sobre els acords aprovats.

f) Custodiar les actes de les sessions.

Article 7. Sobre els membres de la Comissió

Correspon als membres de la Comissió:

a) Rebre la convocatòria amb l'ordre del dia de les reunions i la informació sobre els temes que hi figuren.

b) Participar en els debats de les sessions.

c) Exercir el dret de vot i formular vots particulars.

d) Formular propostes d'assumptes a tractar.

Article 8. Periodicitat de reunions de la Comissió

8.1. La Comissió ha de tenir, com a mínim, una sessió anual, amb convocatòria prèvia efectuada per la presidència, que ha d'anar acompanyada de l'ordre del dia.

8.2. Sens perjudici del que estableix el punt anterior, la Comissió es pot reunir les vegades que siguin necessàries per al bon desenvolupament de les seves funcions quan la convoqui la presidència, per iniciativa pròpia o a petició d'alguns dels seus membres mitjançant escrit adreçat a la presidència.

Article 9. Convocatòria de les reunions

9.1. El secretari o la secretària, per ordre de la presidència, ha de fer les convocatòries de les sessions amb un mínim de 72 hores d'antelació, excepte en els casos d'urgència.

9.2. La convocatòria de cada sessió ha d'incloure l'ordre del dia corresponent, que ha de fixar la presidència.

9.3. Les convocatòries s'han de fer, preferentment, per mitjans telemàtics a les adreces electròniques proporcionades pels membres de la Comissió, i s'hi ha d'adjuntar una còpia dels documents que calgui estudiar.

Article 10. Sessions

10.1. Per a la vàlida constitució de la Comissió de Seguiment del RUL és necessària l'assistència del president/a o vicepresident/a, el secretari o secretària i la meitat dels vocals. Si no hi hagués quòrum, les comissions es consideren constituïdes en segona convocatòria una hora després, sempre que hi hagi, com a mínim, la tercera part dels membres, inclòs el president/a o vicepresident/a i el secretari/ària o la persona que el supleixi.

10.2. Les sessions es poden dur a terme tant de manera presencial com a distància. En les sessions que se celebrin a distància, els seus membres poden estar en llocs diferents sempre que s'asseguri per mitjans electrònics, considerats també com a tals els telefònics i els audiovisuals, la identitat dels membres o les persones que els supleixin, el contingut de les seves manifestacions, el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

10.3. Els informes, les propostes, els suggeriments i altres acords de la Comissió de Seguiment del RUL s'han d'adoptar d'acord amb la regla bàsica de decisió consensuada. Només en cas d'impossibilitat de consens, apreciada lliurement per la presidència, s'ha de fer la votació corresponent, i aleshores és necessari el vot favorable de la majoria simple dels membres de l'òrgan que hi assisteixin, tant presencialment com a distància. En aquest supòsit, els empats que es puguin produir en les votacions els ha de resoldre el vot de qualitat de la presidència.

10.4. Quan s'assisteixi a distància, els acords s'entenen adoptats al lloc on tengui la seu l'òrgan col·legiat i, si no n'hi ha, on estigui ubicada la presidència.

10.5. La persona que exerceixi la secretaria de la Comissió Assessora ha d'estendre acta de les reunions, en què s'han de reflectir fidelment les deliberacions i els acords adoptats.

10.6. La secretaria és la responsable de custodiar les actes, a les quals poden tenir accés els membres de la Comissió i qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti de forma raonada.

Article 11. Pertinença a la Comissió de Seguiment del Reglament d'Usos Lingüístics del Consell Insular de Menorca

11.1. Els membres de la Comissió ho són amb caràcter voluntari.

11.2. Són causes de la pèrdua de condició de membre de la Comissió:

a) La renúncia expressa, que s'ha de formular davant la presidència.

b) La revocació, efectuada per la persona que hagi fet el nomenament.

c) La pèrdua de la condició que hagi motivat el nomenament.

11.3. Els càrrecs de membre vocal a la Comissió tenen una durada igual a la de cada mandat corporatiu del Consell Insular de Menorca. En l'inici de cada mandat de govern del Consell Insular de Menorca, els departaments, els serveis i les entitats que han de formar part de la Comissió han de designar llurs representants, i la proposta de composició ha de ser aprovada mitjançant un decret de Presidència.

Article 12. Publicitat

El Consell Insular de Menorca ha de fer públiques, per via de qualsevol mitjà de difusió dels previstos en el títol III del Reglament de participació ciutadana del CIM, totes les circumstàncies relacionades amb la Comissió, com ara la seva composició, les dates de reunió, els acords presos i altres informacions que resultin d'interès general.

Disposició final primera

Pel que fa al funcionament de la Comissió s'aplicarà supletòriament el que estableixen la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Disposició final segona

Aquest reglament entrarà en vigor l'endemà d'haver-se'n publicat la redacció definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Contra l'acord precedent, que posa fi a la via administrativa, es poden interposar, en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest edicte en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que es consideri procedent en dret.

Tot l'anterior s'ajusta a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Finalment, escau d'indicar que la interposició dels recursos pertinents no suspèn l'eficàcia de la resolució impugnada ni interromp els terminis que se'n puguin derivar, excepte que l'autoritat competent ho acordi expressament.

 

Maó, 21 d'octubre de 2022

Per delegació de la presidenta La secretària (Decret 427/2018, d'11 de juliol) ​​​​​​​(BOIB núm. 97 de 16-07-2019) Rosa Salord Olèo