Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANACOR

Núm. 618010
Aprovació definitiva modificació Preu públic 05.P.OD. per a la prestació del servei d'Escola Municipal de Música i Dansa i Conservatori Municipal de Música

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2022 acordà aprovar inicialment la modificació del preu públic 05P.OD per a la prestació del servei d'Escola Municipal de Música  i Dansa i Conservatori Municipal de Música en els següents termes:

«1. Aprovar inicialment la modificació de l'art. 3 del preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa i conservatori municipal de música, en el sentit de eliminar la tarifa reduïda en un 10% de la quota per a la modalitat presencial a tots els ensenyaments i estudis per a antics alumnes, que estava vigent per al curs 2021/2022.

2. Aprovar inicialment la modificació de l'art. 3 del preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa i conservatori municipal de música, en el sentit d'establir  noves tarifes per als nivells d'iniciació 3, 4, 5 i 6 sense instrument 45 min, amb un cost de 10,21€, quantia que resulta de la part proporcional del temps de classe que es redueix (120 min=27,24€/ 45 min=10,21€). 

3. Aprovar inicialment la modificació de l'art. 3 del preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa i conservatori municipal de música, en el sentit d'establir  noves tarifes per als nivells d'iniciació 5, 6 i 7, amb instrument 45 min, amb un cost de 19,41€, quantia que resulta de la part proporcional del temps de classe que es redueix (120 min=51,76€/ 45 min=19,41€).

4. Aprovar inicialment la modificació de l'art. 4 del preu públic per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa i conservatori municipal de música, en el sentit d'establir les mateixes bonificacions previstes  per a usuaris amb la condició de membres de famílies nombroses per als usuaris amb la condició de membres de família monoparental per la utilització de serveis del Conservatori i Escola Municipal de Música i Dansa de Manacor»

Finalitzat el termini d'exposició pública sense que constin presentades reclamacions ni suggeriments, aquesta modificació s'entén aprovada definitivament sense necessitat de nou acord exprés, i transcorregut el termini previst a l'article 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local, es publica el corresponent anunci en el BOIB amb incorporació dels suggeriments formulats sobre el text de la normativa per l'Institut Balear de la Dona. 

L'entrada en vigor queda prevista pel dia de la publicació del text íntegre de l'aprovació definitiva en el BOIB.

 

«PREU PÚBLIC 05.POD PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA I DANSA I CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA

ARTICLE  1. FONAMENT LEGAL

De conformitat amb l'article 41 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, s'estableix el preu públic per a la prestació dels serveis i realització d'activitats a l'Escola Municipal de Música.

ARTICLE 2. OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan obligades al pagament del preu públic les persones que es beneficiïn dels serveis que ofereix l'Escola. En el seu defecte, els familiars que tinguin l'obligació legal o pactada d'atendre els usuaris d'aquests serveis.

ARTICLE 3. QUANTIA

1. La quota mensual a pagar pels serveis de l'Escola es fixaran amb l'aplicació del següent quadre de tarifes:

Matricula anual: 60.00€

 

CICLE INFANTIL

Modalitat presencial

Modalitat semipresencial

Modalitat a distància

Iniciació 3, 4, 5 i 6 sense instrument (120 min)

Iniciació 3, 4, 5 i 6 sense instrument (45 min)

Iniciació 5, 6 i 7 amb instruments (120 min)

Iniciació 5, 6 i 7 amb instrument (45 min)

27,24 €

10,21€

51,76€

19,41€

13,62€

 

25,88€

 

6,81€

 

14,94€

 

En la modalitat semipresencial del cicle infantil l'alumnat alternarà setmanalment sessions presencials de classe amb sessions telemàtiques.

En la modalitat semipresencial del cicle infantil l'alumnat rebrà totes les classes de manera telemàtica.

En cap cas de les dues modalitats el professorat veurà minvada la seva tasca lectiva en quant a horari i programació.

ENSENYAMENTS ELEMENTALS (ensenyaments reglats)

Modalitat presencial

Modalitat semipresencial

Modalitat a distància

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

89,03€

89,03€

91,37€

91,37€

66,77€

66,77€

68,52€

70,29€

44,51€

44,51€

45,68€

46,86€

En la modalitat semipresencial a les ensenyances elementals se té en compte que l'alumnat rebrà la meitat de les classes de manera presencial i l'altra meitat de manera telemàtica.

En la modalitat a distància a les ensenyances elementals l'alumnat rebrà totes les classes de llenguatge musical, col·lectiva i instrument de manera telemàtica manco les de cor que no es podran dur a terme per la impossibilitat d'agrupar un cor a distància.

En cap cas de les dues modalitats el professorat veurà minvada la seva tasca lectiva en quant a horari i programació.

ENSENYAMENTS PROFESSIONALS (ensenyaments reglats)

Modalitat presencial

Modalitat semipresencial

Modalitat a distància

1r curs

2n curs

3r curs

4t curs

5è curs

6è curs

81,01€

116,16€

130,22€

135,35€

149,41€

149,41€

60,80€

96.16€

104,17€

108,28€

119,52€

119,52€

48,60€

69,69€

78,13€

81,21€

89,64€

89,64€

En la modalitat semipresencial a les ensenyances professionals se té en compte que l'alumnat rebrà la meitat de les classes de manera presencial i l'altra meitat de manera telemàtica.

En la modalitat a distància a les ensenyances professionals l'alumnat rebrà totes les classes de manera telemàtica manco les d'orquestra, música de cambra i banda que no es podran dur a terme per la impossibilitat d'agrupar-los a distància.

En cap cas de les dues modalitats el professorat veurà minvada la seva tasca lectiva en quant a horari i programació.

DANSA  (grups regulats per any de naixement)

Modalitat presencial

Modalitat semipresencial

Modalitat a distància

Petits i mitjans 1 sessió

Petits i mitjans 2 sessions

Adolescents i adults 1 sessió

Adolescents i adults 2 sessions

 

9,89€

19,78€

16,08€

32,15€

 

4,94€

9,89€

8,04€

16,07€

 

0,98€

1,97€

1,60€

3,21€

 

En la modalitat semipresencial de les ensenyances no reglades de dansa, l'alumnat assistirà a classe en setmanes alternes i es combinaran amb classes telemàtiques.

En la modalitat a distància, l'alumnat no assistiran a classe ja que rebran les seves sessions gravades en vídeo pell seu professor o professora o es faran mitjançant videoconferència amb el seu professor o professora sempre que sigui possible.

 

ESTUDIS NO REGLATS

Modalitat presencial

Modalitat semipresencial

Modalitat a distància

Instrument 1h

Insrument 45minuts

Insrument 30 minuts

Llenguatge musical 1 h

Llenguatge musical 2 h

Instruments tradicionals

Coral

Conjunt instrmental

Orquestra

banda jove

Banda infantil

Combos i col·lectives

Batucada

57,21€

42,91€

28,61€

16,35€

27,24€

32,69€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

32,69€

10,10€

45,76€

34,32€

22,88€

13,08€

21,79€

26.15€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

26,15€

8,08€

34,32€

25,49€

17,16€

9,81€

16,34€

19,61€

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

Gratuït

19,61€

6,06€


En la modalitat semipresencial de les ensenyances no reglades de música, l'alumnat assistirà a classe en setmanes alternes i rebrà les classes restants de manera telemàtica.

En la modalitat a distància de les ensenyances no reglades de música, l'alumnat rebrà les classes de manera telemàtica.

ARTICLE 4. BENEFICIS

1.a Famílies nombroses:

De conformitat amb l'article 12.1b) de la Llei 4/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses s'estableix una bonificació del 20% de la quota a favor de les persones integrants de famílies nombroses. Per a l'aplicació d'aquests beneficis s'ha d'aportar el títol corresponent.

1.b Famílies monoparentals:

En base a la Llei 8/2018, de 31 de juliol de suport a les famílies, s'estableix una bonificació del 20% de la quota a favor de les persones integrants de famílies monoparentals. Per a l'aplicació d'aquests beneficis s'ha d'aportar el títol corresponent.

1.c Ingressos unitat familiar:

Per ingressos anuals per capita inferior a 4.000€: 30% de reducció del preu de la quota.

Per ingressos anuals per capita inferior a 3.500€: 50% de reducció del preu de la quota.

Per a l'aplicació d'aquests beneficis s'ha d'aportar la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud de reducció de matrícula.
  • Certificat de convivència.
  • Fotocòpia de la declaració de la renda del darrer exercici, de tots els membres de la unitat familiar.
  • En cas de no estar obligats a fer declaració de renda s'ha d'acreditar amb un certificat de l'Agència Tributària acompanyat d'una declaració responsable dels ingressos anuals per càpita obtinguts

ARTICLE 5. ACREDITAMENT

Es merita el preu públic, i sorgeix l'obligació de pagament en el moment de la sol·licitud dels serveis o activitats relacionats.

ARTICLE 6. NORMES DE GESTIÓ

1.El pagament de la matrícula es farà en el moment de la seva formalització, i el pagament de les quotes es realitzarà mensualment per l'import detallat a l'article 3 dins la segona quinzena del mes.

Les matriculacions que es produeixin una vegada iniciat el curs escolar, i sempre que siguin conformades per l'Escola de Música en funció de la prestació del servei, seran objecte de prorrateig trimestral, computant-se el trimestre natural en què es matriculi l'alumne/a.

 

2.Una vegada realitzades les liquidacions seran presentades al cobrament mitjançant càrrecs de 9 períodes mensuals (període 1, correspondrà al mes de octubre, i així fins al període 9 que correspondrà al mes de juny)

Per al cas que la modalitat presencial s'hagi de veure substituïda per altres modalitats en base a les indicacions de les autoritats competents i els canvis no coincideixin amb el període de pagament mensual, es preveu el prorrateig del pagament per dies, distingint entre els dies en que s'ha pogut impartir els ensenyaments presencialment i aquells en que s'hagi hagut de fer amb altres modalitats, quan sigui el cas i sempre que així s'informi per part de l'Escola al departament de Gestió tributària a s'hora d'emetre els corresponents padrons mensuals. En aquests casos, el departament de Gestió Tributària emetrà els padrons mensuals en base a l'informe del Director de l'Escola de Música en el qual s‘indicarà el temps concret (dies) en que s'hagi d'aplicar la tarifa corresponent a cada una de les modalitats, per al cas en que el temps de confinament o mesures restrictives d'aforament imposin una modalitat o una altra.

3.Les baixes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per part de les persones usuàries i/o dels seus/de les seves responsables legals. Una vegada comprovades per la direcció de l'escola i tramitada la documentació escaient, es remetrà informe al Departament de Gestió Tributària i es donarà lloc a la baixa de la quota de les mensualitats restants del curs escolar.

4. En cas de què la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració, les persones usuàries i/o els seus/les seves responsables legals podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

DISPOSICIÓ FINAL 

La present ordenança fou modificada i aprovada provisionalment per acord del Ple de data 28 de juliol de 2022, entenent-se definitivament aprovada per haver transcorregut el termini d'exposició pública sense que es presentessin reclamacions.”

Contra l'aprovació definitiva d'aquest expedient es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació d'aquest edicte, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

 

Manacor, data de signatura electrònica (21 d'octubre de 2022)

El batle Miquel Oliver Gomila