Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 578509
Reglament del mercat setmanal de Deià

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de data 30 de setembre de 2022 de l'Ajuntament de Deià pel qual s'aprova definitivament el Reglament del Mercat Setmanal de Deià.

Havent-se aprovat definitivament l'expedient del Reglament del Mercat Setmanal de Deià

REGLAMENT DEL MERCAT SETMANAL DE DEIÀ

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. D'aquest reglament

Aquest Reglament regula, amb caràcter general, les activitats comercials que constitueixen el mercat de venda ambulant o no sedentària setmanal de Deià.

Article 2. De la regulació

La regulació i el foment del mercat setmanal a Deià és de competència exclusiva de l'Ajuntament, que pot adoptar les mesures adients per organitzar-lo, conservar-lo i fomentar-lo.

Article 3. De l'exclusivitat

Es prohibeix a tot el municipi la venda ambulant que no s'hagi previst expressament en aquest Reglament o en altra normativa d'igual rang, tret que per a casos puntuals existeixi una autorització expressa de l'Ajuntament.

 

CAPÍTOL II SOL·LICITUD I ADJUDICACIÓ DELS LLOCS DE VENDA

Article 4. De la sol·licitud

Els comerciants interessats en obtenir la preceptiva llicència municipal per exercir la venda ambulant en el mercat setmanal han de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament en la qual s'han d'especificar amb claredat les dades següents:

a) Sol·licitud segons l'Annex 1.

b) Nom i llinatges o raó social.

c) Adreça.

d) Document d'identitat i/o Número d'identificació fiscal.

e) Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar (màxim permès 6 metres de llargària).

f) Classe d'articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar.

g) Procedència i elaboració del producte (importació, balear, artesana, producció pròpia i/o ecològica).

h) Números de telèfon i mail on es pot localitzar ràpidament, amb indicació dels horaris de contacte més adients.

i) Mesos per als quals se sol·licita l'autorització (només poden ser a mesos sencers).

j) Altra documentació que es vulgui aportar relativa als mèrits.

La sol·licitud s'ha d'acompanyar d'una còpia dels documents següents:

- DNI i/o NIF

- Declaració responsable d'estar al corrent en el pagament a la Seguretat Social en el règim que correspongui.

- Declaració responsable d'estar al corrent del compliment de les obligacions censals relatives a l'activitat econòmica a desenvolupar.

- Les persones estrangeres han de presentar una declaració responsable d'estar al corrent de les autoritzacions de residència i de treball corresponents.

En presentar les sol·licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents originals a fi i efecte que se'n pugui comprovar l'autenticitat.

Article 5. Del número de parades

L'Ajuntament establirà el número màxim de parades de venda, les dimensions i les característiques, tenint en compte les disponibilitats d'espai físic i la comercialització de diferents productes, d'acord amb els borsins prevists a l'article 7.

Article 6. Del període de presentació i resolució de sol·licituds

Es podran presentar sol·licituds durant tot l'any.

L'Ajuntament baremarà un cop a l'any, al mes de novembre, constituirà els borsins i n'atorgarà les llicències per a l'any següent en el mes de desembre.

Les sol·licituds que entrin després de dia 31 d'octubre seran tengudes en compte per al procés de l'any següent.

Article 7. Dels borsins

Amb les peticions de sol·licituds s'establiran els següents borsins:

  • Verdures i fruita
  • Carn, embotit i formatge
  • Peix
  • Menjar preparat i menjar calent
  • Cafè, gelat i menjar fred
  • Artesania
  • Roba

En la sol·licitud el sol·licitant expressarà el borsí o borsins en què vol participar.

Article 8. De la baremació i l'ordre en els borsins.

Els borsins s'ordenaran segons el barem que consta a l'Annex 2 d'aquest reglament.

Article 9. De l'atorgament de les llicències

Les llicències s'atorgaran per a un període d'un any, del 1r de gener al 31 de desembre. No s'admet en cap cas una renovació tàcita.

Les llicències s'atorgaran a les sol·licituds amb major puntuació de cada borsí, atenent al número i naturalesa dels llocs de venda prevists per l'Ajuntament.

Article 10. De la renúncia o revocació de la llicència

En cas que un venedor amb llicència atorgada hi renunciï expressament, l'Ajuntament l'atorgarà al següent sol·licitant en el borsí corresponent.

Article 11. De l'obligació de satisfer les taxes

Un cop s'ha assignat el lloc de la parada, el comerciant té l'obligació de satisfer les taxes municipals establertes.

Article 12. De l'adjudicació extraordinària

L'Ajuntament es reserva el dret a l'adjudicació de llicències extraordinàries només en el cas que els borsins resultin exhaurits.

Article 13. De les parades de caràcter informatiu, polític o d'entitats sense ànim de lucre

L'Ajuntament podrà autoritzar la instal·lació puntual de parades de caràcter informatiu no comercial a institucions, partits polítics i entitats sense ànim de lucre. Així mateix, també de forma puntual podrà autoritzar la instal·lació puntual de parades destinades a la venda per part d'entitats sense ànim de lucre.

Pel que fa a partits polítics, fora de les campanyes electorals només podran instal·lar parades informatives aquells que hagin obtingut representació a les eleccions municipals.

 

CAPÍTOL III TITULARITAT, TRANSMISSIBILITAT I CANVI DEL LLOC DE VENDA

Article 14. De la identitat del venedor

La llicència municipal per exercir la venda ambulant és personal, però en nom del comerciant titular poden exercir l'activitat el seu cònjuge, i els familiars en primer grau de consanguinitat o afinitat. També els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte del titular. La identitat del venedor substitut s'ha de comunicar prèviament i per escrit a l'Ajuntament.

Article 15. De la naturalesa de les llicències

Les llicències:

- Són personals i intransferibles, amb les excepcions que s'estableixen a l'article 16 d'aquest Reglament.

- Tenen un període de vigència anual, del 1r de gener fins al 31 de desembre.

Art 16. De la transmissibilitat de les llicències

La llicència és intransferible, amb les excepcions que es concreten a continuació:

Per actes entre vius entre el seu cònjuge i els familiars en primer grau de consanguinitat o afinitat del titular de la llicència original, sempre i quan s'acrediti la situació de jubilació o d'invalidesa permanent del titular autoritzat.

La sol·licitud de transmissió de la llicència s'ha de fer mitjançant una instància explicant els fets i l'han de signar el cedidor i el receptor.

Per actes per causa de mort, en el cas de defunció del titular autoritzat de la parada, i sempre que ho sol·liciti la persona legalment successora dins del termini màxim de dos mesos a partir de la defunció.

En cas de defunció la sol·licitud l'ha de presentar un successor legal, amb renúncia escrita i expressa de tots els altres possibles successors.

A la petició, en ambdós supòsits, cal adjuntar-hi tota la documentació que preveu l'article 4 i, a més, la que acrediti el grau de parentesc o de relació existent i, en el seu cas, la condició de successor legal.

En cas de malaltia temporal del titular no hi pot haver transmissió de la llicència, sinó només una possible substitució que ha de ser degudament autoritzada pel titular, en favor del cònjuge, la parella estable, els familiars en primer grau de consanguinitat o afinitat o els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte del titular.

La malaltia s'ha de justificar mitjançant el corresponent informe mèdic de baixa i, si és necessari, la justificació s'ha de renovar trimestralment.

Si el titular de la llicència és una persona jurídica, no es pot transmetre la llicència.

 

CAPÍTOL IV DRETS I DEURES DELS TITULARS DELS LLOCS DE VENDA

Article 17. Del personal autoritzat de l'Ajuntament

Els titulars de les llicències de venda estan obligats a complir totes les instruccions organitzatives i de funcionament que els indiqui el personal autoritzat de l'Ajuntament.

Article 18. De les parades de venda

Els venedors han d'instal·lar les seves parades o llocs de venda, que han de ser desmuntables o transportables amb els seus propis mitjans. Si fan ús d'alternadores han de ser silenciosos, amb sistemes de reducció del renou. Han de deixar neta la parada amb les degudes condicions de seguretat, higiene i protecció exigides per la normativa específica vigent.

Article 19. De l'espai ocupat

El venedor autoritzat està obligat a ocupar estrictament l'espai que tingui assignat, que serà sempre el mateix, sense que pugi ocupar cap altre lloc ni envair els espais destinats a passos, passadissos, altres parades, accessos a locals comercials, habitatges i edificis d'ús públic. Les parades han de guardar l'alineació anterior i posterior corresponent.

No obstant això, l'Ajuntament pot modificar l'espai concret assignat, de forma temporal o definitiva, quan existeixin raons objectives que ho aconsellin (execució d'obres, modificació dels usos dels vials públics, festes patronals, celebració d'actes especials, etc.), sense que aquests canvis donin dret a tenir cap tipus indemnització.

Article 20. Del mobiliari urbà

Resta expressament prohibit el desplaçament d'elements del mobiliari públic urbà, amb independència del motiu que determini aquesta conducta.

Article 21. Del taulell

No es permet la venda de mercaderies que es col·loquin directament damunt del terra o paviment. És obligatori l'ús d'un taulell d'una alçada no inferior a 70 cm respecte del nivell del sòl, tret dels casos d'articles que per les seves característiques especials, se'n puguin exceptuar.

Article 22. De les obligacions dels venedors amb la seva parada

Els venedors estan obligats a complir les normes de la Policia Local, no causar molèsties al veïnat, i han de mantenir net el recinte del mercat. No poden llençar-hi o deixar-hi papers abandonats, caixes, embalatges o d'altres deixalles. El dipòsit dels residus s'ha de fer d'acord a les normes que dicti l'Ajuntament i respectant els criteris de recollida selectiva.

Article 23. De la contaminació acústica

Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat mitjançant qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat abusiva que atempti contra els drets dels veïns o d'altres comerciants.

Article 24. Dels residus

Els venedors han endur-se'n amb ells el fems que s'hagi pogut produir a la seva parada.

Els venedors de menjar fred o calent han de disposar papereres amb tres compartiments: rebuig, paper i envasos.

 

CAPÍTOL V CONDICIONS ESPECIALS DELS LLOCS DE VENDA DE PRODUCTES D'ALIMENTACIÓ

Article 25. Dels llocs de venda dels productes d'alimentació

Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits especials següents:

- Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix la normativa vigent.

- No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a què es refereix la normativa comercial i sanitària vigent en cada moment.

- Les superfícies que estiguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i hauran de permetre fàcilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrà que siguin de materials resistents, llisos, impermeables i no tòxics.

- Caldrà disposar del material adequat per a la neteja i desinfecció de l'equip i de les eines de treball, així com per a la neteja dels aliments.

- Caldrà disposar de les instal·lacions o dispositius necessaris per al manteniment i la vigilància de les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris.

Tots els productes alimentaris es col·locaran de tal manera que es previngui qualsevol risc de contaminació.

- Les instal·lacions elèctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent.

- L'exposició visible al públic de les balances amb el preu i el pes individuals de les especialitats i productes que s'expedeixen és obligatòria. S'ha de fer constar clarament el preu corresponent a cadascuna de les varietats que s'exposin per a la venda. També s'ha de fixar sobre la mercaderia, de manera visible, una bandereta, cartell o nota que s'ajusti a les normes sanitàries amb el preu per quilogram, dotzena, peça o qualsevol porció de pes o quantitat, i la condició i classificació de l'article.

- El venedors no podran fumar a les parades i hauran de disposar del carnet de manipulador d'aliments.

A part de les condicions abans esmentades, respecte als llocs de venda de productes d'alimentació s'atendrà a la normativa autonòmica.

 

CAPÍTOL VI NORMES RELATIVES AL RÈGIM TRIBUTARI

Article 26. Del pagament

El pagament de les taxes municipals s'ha de fer en la forma i terminis assenyalats per la corresponent ordenança fiscal.

 

CAPÍTOL VII HORARI I CALENDARI DEL MERCAT

Article 27. De la ubicació

La ubicació podrà ser, a criteri de l'Ajuntament, a l'aparcament de can Roig, l'aparcament de can Vallès i/o el jardí de can Vallès.

Article 28. Del dia i de les hores

El mercat és fa tots els dimecres de l'any.

L'horari del mercat queda establert de 8 a 14 hores.

El muntatge de les parades i la descàrrega de productes s'ha d'efectuar entre les 6 i les 8 hores i la càrrega i neteja entre les 14 i les 15 hores.

Article 29. Dels canvis

L'Ajuntament es reserva la facultat d'efectuar els canvis que consideri necessaris per motius d'interès públic, per canvis de circumstàncies o per incompliment de les disposicions establertes en aquest Reglament o en la legislació aplicable, sense que en cap cas les variacions donin lloc a cap tipus d'indemnització o a compensació de cap mena.

Article 30. De l'ordre públic

La Policia Local té cura del manteniment de l'ordre públic en el recinte del mercat, i ordena el trànsit i l'estacionament en el seu recinte. També col·laborarà amb les persones que l'Ajuntament designa com a encarregades del mercat. La Policia vigila i garanteix que els titulars de les llicències que es concedeixen compleixin allò que disposa aquest Reglament.

 

CAPÍTOL VIII RÈGIM SANCIONADOR

Article 31. De les infraccions

L'incompliment de les disposicions que conté aquest Reglament constitueix una infracció que es classifica en lleu, greu o molt greu.

Article 32. De les infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

- No tenir la llicència i altres documents que emparen l'exercici de la venda ambulant a disposició del personal del mercat, i/o no tenir col·locada en lloc visible i permanent la corresponent autorització.

- Tenir les instal·lacions i elements materials dels llocs de venda en mal estat.

- Emetre sorolls molestos per al públic en general o altres venedors.

- La desobediència a l'autoritat municipal, agents o encarregats del mercat quan les ordres donades ho fossin verbalment.

- Qualsevol altra contravenció d'aquest Reglament que no es prevegi expressament com a infracció greu o molt greu.

- Muntar, desmuntar i retirar les instal·lacions fora de l'horari fixa

Article 33. De les infraccions greus

Es consideren infraccions greus:

- El desplaçament o modificació de mobiliari urbà.

- Modificar la configuració, grandària, o ocupació dels llocs, sense ajustar-se a les condicions de la llicència.

- Vendre fora dels perímetres autoritzats o bé amb transgressió dels horaris establerts. Envair passos, passadissos o accessos a espais públics i/o habitatges.

- No ocupar la parada sense previ avís, excepte en cas de força major.

- Ocupar un espai diferent de l'autoritzat

- Ocupar-se de la parada una altra persona sense que hagi estat degudament autoritzada. Defraudar en la quantitat i qualitat dels generes venuts.

- Embrutar la via pública o deixar restes de mercaderies o altres deixalles quan s'hagin retirat les instal·lacions, i/o no mantenir la pròpia parada en les degudes condicions d'higiene, salubritat i conservació.

- La desobediència a l'autoritat municipal, agents o encarregats del mercat quan les ordres donades fossin per escrit.

- No assistir al mercat durant tres dimecres consecutius o cinc d'alterns dins el mateix exercici, sense causa justificada i sense que s'hagi comunicat a l'Ajuntament al menys 2 dies abans, encara que s'estigui al corrent dels tributs corresponents. S'exclou el període normal de vacances (un mes), que també ha de comunicar-se per escrit.

- Incomplir les normes del Reglament sobre parades de venda de productes alimentaris, sense perjudici de la possibilitat que la conducta es sancioni amb més intensitat, si així ho preveu la normativa legal sectorial aplicable.

- La reincidència en la comissió d'una infracció lleu de la mateixa naturalesa en el període de sis mesos.

- La comissió d'una tercera falta lleu en el període d'un any.

Article 34. De les infraccions molt greus

Es consideren infraccions molt greus:

- La comissió d'actes greus que alteren l'ordre intern del mercat, provocar baralles o discussions, i/o l'incompliment de les ordres que dicta l'autoritat competent.

- El traspàs, arrendament, sotsarrendament o concessió del lloc de venda sense comptar amb la deguda autorització municipal, i la transmissió de la llicència sense complir els requisits d'aquest Reglament.

- La instal·lació de llocs de venda sense llicència i/o la manca de pagament dels drets i taxes corresponents.

- Haver comès més d'una infracció greu dins el període d'un any.

Article 35. De les sancions

La resolució dels expedients sancionadors correspon a la Batlia. Com a conseqüència de les infraccions a les quals es refereix aquest capítol es poden imposar les sancions següents:

Per a infraccions lleus:

a) Advertiment

b) Multa fins a 250 Euros.

Per a infraccions greus:

a) Multa de 250 Euros fins a 500 Euros.

b) Suspensió temporal de l'activitat per un termini màxim de dues setmanes.

Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament.

Per a infraccions molt greus:

- Multa de 500 Euros fins a 750 Euros.

- Suspensió temporal de l'activitat per un termini d'entre un a sis mesos.

- Extinció de l'autorització per exercir la venda ambulant a Deià.

La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o d'extinció.

L'extinció de l'autorització per exercir la venda no comportarà la devolució de les taxes satisfetes.

Article 36. De les mesures complementàries

Sense perjudici de les facultats sancionadores a què es refereixen els articles anteriors, la Batlia adoptarà les mesures complementàries que siguin precises per a la correcció de les anomalies que poguessin produir-se, amb la finalitat d'assegurar les condicions mínimes de seguretat i sanitat del servei.

L'Administració municipal podrà immobilitzar o retirar els elements, materials o mercaderies vinculades a una infracció, dipositant-los sota la custòdia municipal. En tot cas, les despeses que es derivin de l'adopció de les mesures esmentades seran a compte de l'infractor.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Tot allò referent al capítol II s'aplicarà per al període de l'any 2023.

DISPOSICIONS FINALS

1º.-En tot allò no previst en el present Reglament, hom s'ajustarà al que disposa la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i la seva normativa complementària, la Llei 39/2015 , de 01 d'octubre, de règim jurídic de les administracions públiques així com la restant normativa d'aplicació.

2º.-El present Reglament entrarà en vigor un cop que l'Ajuntament l'hagi aprovat definitivament i el text complet del mateix hagi estat publicat al BOIB, havent transcorregut el termini previst a l'Article 65.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local i estarà en vigor mentre no es modifiqui o derogui expressament.

I havent transcorregut el termini d'exposició al públic de trenta (30) dies de duració a comptar des de l'esmentat anunci sense que s'hagi presenta cap reclamació o suggerència, s'entén de conformitat amb el que disposa l'Article 17 del RDL 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definitivament aprovades.

La qual cosa es fa pública per a general coneixement i als efectes pertinents d'acord amb l'Article 17 de l'esmentat text legal

 

Deià, a la data de la signatura electrònica (7 d'octubre de 2022)

El batle Lluís Enric Apesteguia i Ripoll