Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY

Núm. 575882
Aprovació definitiva de la modificació de transferències nominatives del Pressupost General de l'exercici 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada definitivament la modificació de les transferències del Pressupost General de l'Ajuntament per a l'exercici 2022, de conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, es publica les modificacions aprovades:

 

MODIFICACIÓ LÍNIES EN TRANSFERÈNCIES NOMINATIVES

PRESSUPOST DE DESPESES

2022

004

4120

489000

Conveni Confraria Pescadors Sant Antoni

23.000,00 €

2022

004

4120

489001

Conveni Cooperativa Agrícola

87.500,00 €

2022

004

4120

489002

Conveni Confraria Pescadors Eivissa

4.500,00 €

2022

005

2310

780000

Conveni Associació Esclerosi Múltiple Ibiza i Formentera (AEMIF)

15.000,00 €

2022

005

3340

489000

Conveni Colla Brisa Portmany

8.000,00 €

2022

005

3340

489001

Conveni Colla Can Bonet

8.000,00 €

2022

005

3340

489004

Conveni Colla Aubarca

8.000,00 €

2022

005

3340

489005

Conveni Colla Portmany

8.000,00 €

2022

010

3410

489000

Conveni CF Sant Rafel

14.062,53 €

2022

010

3410

489001

Conveni S.D. Portmany

14.633,90 €

2022

005

3260

489014

Conveni amb la Associació d'alumnes del CEPA Sant Antoni

33.000,00 €

 

En Sant Antoni de Portmany, 6 d'octubre de 2022

L'alcalde Marcos Serra Colomar