Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE CAMPOS

Núm. 537992
Anunci definitiu modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

1. El Ple de l'Ajuntament de Campos, en la sessió ordinària de dia 28 de juliol de 2022, va aprovar inicialment la  modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de la RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS  de  l' Ajuntament de Campos, que es va publicar en el BOIB núm 104 , de 9 d'agost de 2022.

2. Atès que en el termini d'exposició pública no s'han presentat al·legacions en relació amb la modificació de l'ordenança fiscal.

3. En compliment del que disposa l'article 103 de la Llei 20/2006 de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es procedeix a la publicació del text íntegre de  de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa de la RECOLLIDA TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS  de  l' Ajuntament de Campos per a la seva entrada en vigor i aplicació:

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RECOLLIDA, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS

Article 1. Fonament i Naturalesa

En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local; a l'empara del que preveu els articles 57 i 20. 4, s) del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la llei Reguladora de les Hisendes Locals i de conformitat amb el que es disposen els articles 15 a 19 del citat text Refós, i articles 100 i següents de la Llei 20/2006, de 15 de desembre municipal i de règim local de les Illes Balears, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids, que es regirà per aquesta Ordenança Fiscal.

Article 2. Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de recepció obligatòria de recollida, tractament i eliminació de residus sòlids procedents dels habitatges, locals i establiments on s'exerceixin activitats comercials, professionals, industrials i de serveis, situats en les zones de prestació del servei.

2. És de caràcter general i obligatori la prestació del servei de recollida d'escombraries.

3. A aquest efecte, es consideren fems domiciliaris i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentaries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals i habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, enderrocs d'obres, els detritus humans, les matèries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopció de mesures especials higièniques, profilàctiques o de seguretat.

4. L'obligació de contribuir naixerà per la simple existència de la prestació del servei, que per ser general i de recepció obligatòria s'entendrà prestat a favor dels habitatges, locals, establiments, negocis i altres especificats en el quadre de tarifes.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius contribuents de la Taxa per la prestació de serveis de recepció obligatòria d'arreplegada, tractament i eliminació de residus sòlids, les persones físiques i jurídiques i les entitats a què la normativa tributària imposa el compliment d'obligacions tributàries segons el que disposa l'article 35 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, General Tributària, que ocupen, utilitzen o siguin titulars dels

habitatges, locals o negocis, sitis en places, carrers, vies públiques o zones de domini públic on es presta el servei, bé sigui a títol de propietari o d'usufructuari, d'inquilí, arrendatari, concessionari o, inclòs a precari.

2. Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent i, en conseqüència estaran obligats a complir amb les prestacions materials i formals de les obligacions tributàries, els propietaris dels habitatges, locals i establiments, els que podran repercutir si és procedent les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris.

3. Quan un mateix subjecte passiu tingui distintes activitats en un mateix local la superfície computable als efectes de la taxa serà la major de les declarades i la tarifa a aplicar serà la major de les activitats gravades.

4. Quan en un mateix local realitzen activitats distints subjectes passius, tributarà cadascun d'ells per la superfície computable a l'activitat que realitzi.

Article 4. Responsables

1. Són responsables tributaris les persones físiques o jurídiques determinades com a tal en la Llei General Tributària.

2. La derivació de responsabilitat requerirà que, prèvia audiència de l'interessat, es dicti acte administratiu, en els termes previstos en la Llei General Tributària.

3. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la llei General Tributària.

4. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la llei General Tributària.

Article 5. Quota Tributària

1. La quota Tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat, que es determinarà en funció de la naturalesa i l'ús o destí dels immobles en els quals es desenvolupa l'activitat generadora del residu.

2. A l'efecte s'aplicaran les tarifes següents:

Us

Tarifa recollida

Tarifa tractament

Tarifa total ITR

Tarifa total NO ITR

Tarifa ITR

Tarifa NO ITR

Habitatge Campos

100,06 €

32,57 €

59,22 €

132,63 €

159,28 €

Habitatge Sa Ràpita

100,06 €

38,50 €

59,22 €

138,55 €

159,28 €

Habitatge Ses Covetes

100,06 €

38,50 €

59,22 €

138,55 €

159,28 €

Habitatge Fora Vila

36,59 €

38,50 €

59,22 €

75,08 €

95,81 €

Habitatge D'Alt de Sa Ràpita

100,06 €

38,50 €

59,22 €

138,55 €

159,28 €

Habitatge Sa Pleta de Sa Ràpita

100,06 €

38,50 €

59,22 €

138,55 €

159,28 €

Habitatge Sa Vinyola El Paraiso

100,06 €

38,50 €

59,22 €

138,55 €

159,28 €

Agroturismes o turisme rural

18,13 €

25,83 €

28,70 €

43,96 €

46,83 €

Hotels

57,56 €

31,00 €

34,44 €

88,56 €

92,00 €

Hotels FORA VILA

21,74 €

31,00 €

34,44 €

52,74 €

56,18 €

Residencia

57,56 €

31,00 €

34,44 €

88,56 €

92,00 €

Aparcaments d'es Trenc

520,43 €

534,36 €

822,09 €

1.054,79 €

1.342,52 €

Banys Font Santa

336,30 €

345,74 €

531,91 €

682,04 €

868,21 €

Amarratge

33,59 €

20,41 €

20,41 €

54,00 €

54,00 €

Entitats financeres

299,34 €

176,66 €

176,66 €

476,00 €

476,00 €

Oficines, despatxos, gestories

99,69 €

38,55 €

59,31 €

138,24 €

159,00 €

Oficines, despatxos, gestories FORA VILA

37,47 €

38,55 €

59,31 €

76,02 €

96,78 €

Cafeteries, bars i pubs

499,71 €

191,94 €

295,29 €

691,65 €

795,00 €

Cafeteries, bars i pubs FORA VILA

186,73 €

191,94 €

295,29 €

378,67 €

482,02 €

Activitat venda (Epig. 647.1)

299,70 €

115,25 €

177,30 €

414,94 €

477,00 €

Activitat venda (Epig. 647.2,3,4) (menys de 120 m2)

399,38 €

153,80 €

236,62 €

553,18 €

636,00 €

Activitat venda (Epig. 647.2,3,4) (de 120 a 399 m2)

499,71 €

191,94 €

295,29 €

691,65 €

795,00 €

Activitat venda (Epig. 647.2,3,4) (més de 400 m2)

4.496,56 €

9.315,04 €

11.976,48 €

13.811,60 €

16.473,04 €

Forns i pastisseries

399,38 €

153,80 €

236,62 €

553,18 €

636,00 €

Restaurants i similars

849,43 €

326,67 €

502,57 €

1.176,10 €

1.352,00 €

Restaurants i similars FORA VILA

317,75 €

326,67 €

502,57 €

644,42 €

820,32 €

Fabriques

449,41 €

173,28 €

266,59 €

622,69 €

716,00 €

Fàbriques FORA VILA

168,49 €

173,28 €

266,59 €

341,77 €

435,08 €

Magatzem de begudes

499,71 €

191,94 €

295,29 €

691,65 €

795,00 €

Magatzem de begudes FORA VILA

186,73 €

191,94 €

295,29 €

378,67 €

482,02 €

Tallers i comerços en general

99,69 €

38,55 €

59,31 €

138,24 €

159,00 €

Tallers i comerços en general FORA VILA

37,47 €

38,55 €

59,31 €

76,02 €

96,78 €

Altres locals no relacionats

99,69 €

47,45 €

59,31 €

147,14 €

159,00 €

Altres locals no relacionats (més de 400 m2)

99,69 €

207,60 €

326,22 €

307,28 €

425,91 €

Altres locals no relacionats FORA VILA

37,47 €

47,45 €

59,31 €

84,92 €

96,78 €

Lot quiosc - bar platja

 317,75 €

326,67 €

502,57 €

644,42 €

820,32 €

Lot hamaques i ombrel·les platja

 317,75 €

326,67 €

502,57 €

644,42 €

 820,32 €”

3. Les quotes assenyalades en la tarifa tenen caràcter irreductible i corresponen a una anualitat.

Article 6. Meritació

1. La taxa es merita i neix l'obligació de contribuir des del moment en que s'inicia la prestació del servei, que s'entendrà iniciat, atesa la seva naturalesa de recepció obligatòria, quan estigui en funcionament el servei municipal de recollida de residus sòlids urbans en els carrers, places, camins o llocs on es troben els habitatges o locals.

2. El període impositiu coincideix amb l'any natural, meritant-se el tribut l'1 de gener de cada any, essent les quotes irreductibles, excepte en els supòsits següents:

a) En el supòsit d'altes en l'activitat econòmica de locals, que es prorratejaran pels trimestres naturals que resten fins a la finalització de l'any amb inclusió del propi de l'alta o sol·licitud.

b) En el supòsit de baixes en l'activitat econòmica de locals es prorratejaran per semestres naturals; si es produeix la finalització de l'ús durant el primer semestre de l'exercici pagarà el primer semestre com a local amb l'activitat que causa baixa, i el segon semestre pagarà com a local no relacionat al punt 2.a. de l'ordenança. En el cas que es donés d'alta com una altra activitat, passarà a pagar el que li correspongui com aquesta altra activitat . Si la finalització de l'ús es produeix dins del segon semestre no procedirà devolució de cap quantitat.

3. En el cas d'edificacions de nova planta, la meritació començarà el dia de l'emissió de la cèdula d'habitabilitat o de l'expedició del certificat de final d'obra.

4. Els canvis de titularitat en la propietat dels immobles, així com les variacions dels titulars en l'activitat econòmica que es tracte i en l'ús dels locals, produiran efecte en l'exercici següent i hauran de ser acreditats per mitjà de còpia d'escriptura, contracte d'arrendament, etc.

Article 7. Règim de declaració i ingrés

1. Dins del trenta dies hàbils següents a la data en què es meriti per primera vegada la taxa, el subjectes passius formalitzaran la seva inscripció en la matrícula i presentaran a l'efecte, la declaració d'alta corresponent, i ingressaran simultàniament, la quota que els correspongui.

2. Quan es conegui, d'ofici o per comunicació dels interessats qualsevol variació de les dades que figuren en el padró, s'efectuarà les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir de l'exercici següent al de la data en què s'hagi realitzat la declaració, o s'hagi produït la variació.

3. El cobrament de les quotes s'efectuarà anualment, per mitjà de rebut en el període que determini l'Ajuntament, excepte en el supòsit d'altes, que es farà per mitjà d'autoliquidació que presentarà el subjecte passiu.

4. Per a l'exacció de la taxa es formarà i aprovarà anualment el corresponent Padró, comprensiu de la relació de tots els obligats al pagament, en el termes establerts en la normativa vigent.

Article 8. Infraccions i sancions

En tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà al que disposa el Títol IV de la Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària.

Article 9. Programa d'Inspecció Tècnica de Residus (ITR). Normes de gestió.

1.- Amb la finalitat d'incentivar econòmicament el reciclatge per fraccions, s'estableix una quota diferenciada de la taxa de tractament fixada a l'article 5 per totes les persones físiques o jurídiques usuàries que s'adhereixin al programa ITR.

2.- Per a l'admissió al programa ITR les persones interessades hauran de presentar la seva adhesió a l'esmentat programa i acceptar les seves condicions. Els subjectes passius que vulguin adherir-se presentaran l'imprès de compromís abans del dia 30 de març de l'any corresponent a la meritació de la taxa. Durant la resta d'any només es podran adherir al programa els contribuents que formalitzin alta nova o canvi de titular.

Per a l'admissió al programa ITR les persones interessades hauran d'acceptar les següents condicions:

  1. Compromís de complir amb la separació dels residus en el seu domicili o establiment comercial i aportar aquest residus correctament a les àrees d'aportació i contenidors ubicats en el municipi o al servei de recollida.

  2. Consentir l'accés a l'habitatge o establiment, amb la persona propietària o arrendatària, de les persones autoritzades per l'Ajuntament de Campos per controlar que es separin efectivament les cinc fraccions de residus (paper, vidre, envasos, rebuig i orgànica), sempre que estigui establert el sistema de recollida, i sense presentar impropis en cada una de les fraccions.

  3. Consentir el control dels residus que es dipositin a les àrees d'aportació i al parc verd.

3.- En el cas de no complir les condicions establertes a la norma segona d'aquest article es perdrà el dret de gaudir de la tarifa diferenciada ITR i s'haurà d'abonar la tarifa ordinària de tota l'anualitat. Per tornar a gaudir de la tarifa ITR durant el següent any s'haurà de tornar a presentar la sol·licitud pel següent exercici en el termini establert a l'esmentada norma segona.

4.- Les persones físiques o jurídiques contribuents adherides al programa ITR a 31 de desembre conservaran per a l'exercici següent l'adscripció a la tarifa corresponent llevat de renúncia expressa sempre que s'hagin complert les condicions anteriors”.

Disposició final

Aquesta ordenança fiscal començarà a vigir a partir de dia 1 de gener de 2023, i deroga qualsevol altra que existís i estigui en contradicció amb aquesta.

 

Campos, a la data de la signatura (22 de setembre de 2022)

La batlessa Francisca Porquer Manresa