Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES MERCADAL

Núm. 533953
Aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 10/2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Francesc X. Ametller Pons, Alcalde de l'Excm. Ajuntament des Mercadal fa saber que contra l'acord adoptat en sessió plenària extraordinària celebrada el 26 d'agost de 2022, sobre aprovació de l'expedient de modificació pressupostària número 10/2022; crèdit extraordinari i suplement de crèdit i amb càrrec a romanent de tresoreria per a despeses generals, no s'han presentat al·legacions, per la qual cosa es considera definitivament aprovada. A continuació, d'acord amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, reguladora de les Hisendes Locals, es transcriu la modificació pressupostaria segons el desglossament següent:

1.- CRÈDIT EXTRAORDINARI

Aplicacions pressupostàries que s'incrementen:

Org

Prog

Econ

Descripció

Import

40

321

60000

ADQUISICIÓ DE TERRENYS PER US EDUCAITU

9.400,00

90

1532

61906

MILLORA DEL FERM I SERVEIS DELS CARRERS MESTRE GARÍ I RONDA DES MERCADAL

25.000,00

80

1532

61985

MILLORA DEL FERM I SERVEIS A ZONES ZONES TURÍSTIQUES. PIC 2023

25.000,00

40

3321

62530

EQUIPAMENT DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

35.000,00

​2.- SUPLEMENT DE CRÈDIT

Aplicacions pressupostàries que s'incrementen:

Org

Prog

Econ

Descripció

Import

90

011

35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

10.000,00

45

342

62305

MILLORA ENLLUMENAT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

40.000,00

90

920

62590

ADQUISICIÓ DE MOBILIARI I EQUIPAMENT DIVERS

5.000,00

45

342

63200

INVERSIONS EN EDIFICIS ÀREA D'ESPORTS

10.000,00

90

342

63240

ADEQUACIÓ DE COBERTES I ALTRES MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS

25.000,00

Contra l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació pressupostària núm. 10/2022, es podran interposar els següents recursos:

a) Directament recurs contenciós i administratiu en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la publicació d'aquest acord, davant la Sala Contenciosa i administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

b) No obstant això, es pot exercitar qualsevol altre recurs que es consideri pertinent.

 

Signat as Mercadal en la data de la signatura electrònica que consta en aquest document (21 de setembre de 2022)

L'alcalde Francesc X. Ametller Pons.