Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

  • CONSELL DE GOVERN

   • Decret 38/2022, de 5 de setembre, pel qual s’estableix la Reserva Marina de les illes del Toro i de les Malgrats i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i fauna marina i les activitats subaquàtiques, i es modifiquen el Decret 26/2019 de la Reserva Marina de l’Illa de l’Aire i el Decret 41/2015, pel qual es regulen les activitats d’extracció de flora o fauna marina i les activitats subaquàtiques a les reserves marines de les aigües interiors del litoral de les Illes Balears

    Número d'edicte 7518 - Pàgines 36793-36800

   • ELI logo
  • CONSELL INSULAR D'EIVISSA

   • Decret de Presidència núm. 2022000697, de data 2 de setembre de 2022, de creació d’una nova Direcció Insular de Mobilitat Personal i ITV en substitució de l’actual Direcció Insular de Transports

    Número d'edicte 7497 - Pàgines 36801-36802

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAINSTITUT MALLORQUÍ D'AFERS SOCIALS

   • Aprovació definitiva de l’expedient núm. 13 de modificació de crèdits en el pressupost de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials de l’exercici de 2022 per crèdit extraordinari CEXT 4/22 i suplement de crèdit SUP 2/22

    Número d'edicte 7503 - Pàgina 36803

  • AJUNTAMENT D'ALARÓ

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit pressupostari 12-2022, suplement de crèdit

    Número d'edicte 7510 - Pàgina 36804

  • AJUNTAMENT DE CAMPOS

   • Aprovació definitiva modificació de crèdit 04/2022

    Número d'edicte 7489 - Pàgina 36805

  • AJUNTAMENT DES MERCADAL

   • Aprovació definitiva modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per les utilitzacions privatives o els aprofitaments especials del domini públic local

    Número d'edicte 7508 - Pàgines 36806-36810

  • AJUNTAMENT DE LLOSETA

   • Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits núm. 06/2022

    Número d'edicte 7495 - Pàgina 36811

  • AJUNTAMENT DE PORRERES

   • Modificació de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

    Número d'edicte 7502 - Pàgina 36812