Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

AJUNTAMENT DE PALMA

EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS URBANS DE PALMA, SA

Núm. 486969
Convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 2 places de personal fix del grup professional 3: Encarregat/da de Departament (6/2022)

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Consell d'Administració de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA, en la sessió de dia 2 d'agost de 2022 va aprovar les bases que s'adjunten, que regiran el procés de selecció de personal mitjançant concurs de mèrits, del grup professional 3: Encarregat de departament, que articula el procés d'estabilització contemplat a les disposicions adicionals 6ª y 8ª de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

El termini de presentació d'ofertes es de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, si el darrer dia fos diumenge o festiu, aquest termini finalitzarà el proper dia hàbil.

La informació sobre el desenvolupament d'aquest procés es publicarà a la web: www.emtpalma.es en la secció “corporatiu”, apartat d'ofertes d'ocupació.

1. Objecte

Aquest document té per objecte establir una convocatòria mitjançant concurs de mèrits, per a l'estabilització de 2 places de personal fix del grup professional 3: Encarregat/da de Departament.

Segons el que s'estableix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, aquest procés selectiu garanteix el compliment dels principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

Aquesta convocatòria té caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu a l'article 61.6 i 7 del TREBEP, aquelles places que, reunint els requisits establerts en la Llei 20/2021 haguessin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a 1 de gener de 2016.

Computaran com a serveis prestats les situacions administratives o suspensions de les relacions laborals següents:

 • Les persones que hagin tingut una excedència per cura de familiars.
 • Les persones que hagin tingut una excedència per raó de violència de gènere.
 • Les persones declarades en serveis especials.
 • El personal laboral, declarat en excedència forçosa per càrrec públic.

A conseqüència del present procés de selecció, els i les aspirants que integraran les llistes dels dos torns, una vegada finalitzat el procés, aniran cobrint les places ofertes seguint l'ordre de prelació establert en les referides llistes.

Tot això en compliment de la normativa vigent següent:

1. Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

2. Estatut dels treballadors (RDL 1/1995 i actualitzacions posteriors, especialment els art. 8, 12 i 15).

3. Llei 7/1985, de 14 d'abril, reguladora de les bases del règim local, especialment els art. 91 i 103.

4. Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat, especialment els art. 6, 53 i 55.

5. Llei 7/2007, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, art. 1.3., 2, 7, 11, 13 i del 55 al 61.

6. Reglament orgànic del govern i l'administració de l'Ajuntament de Palma (BOIB núm. 120, d'11 de setembre de 2004).

7. Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local, amb les actualitzacions vigents.

8. Llei 2/1991, de 7 de gener, sobre els drets d'informació dels representants dels treballadors en matèria de contractació, especialment els art. 1.1 i 1.3.

9. Conveni Col·lectiu de l'EMT-Palma vigent actualment.

10. Codi de bon govern de l'Ajuntament de Palma, de 28 de febrer 2013.

 

Aquest document inclou tot el procés de contractació de personal de l'EMT-Palma i, en concret, els següents apartats:

1.1. Memòria justificativa de la necessitat de contractació.

1.2. Justificació d'existència de fons.

1.3. Procediment de selecció.

1.4. Autorització de l'inici del procediment.

1.5. Bases i aprovació de la convocatòria.

1.1.-Memòria justificativa de la becessitat de contractació

Categoria professional: Encarregat/da de Departament, una plaça en el departament d'informàtica i una altra en l'àrea d'economia i finances.

Grup professional: Grup 3, Comandaments intermedis, amb les funcions d'Encarregat/da de Departament i qualsevol altra pròpia del seu grup professional en funció de les necessitats organitzatives de l'Empresa.

Nombre de vacants a cobrir: 2 places.

Condicions econòmiques: les recollides per al nivell salarial del grup 3, del Conveni col·lectiu de l'EMT-Palma vigent a cada moment.

Horari de treball: l'horari de treball és l'establert en el Conveni col·lectiu de l'Empresa vigent a cada moment.

Centre de treball: actualment situat en la carretera del Coll de'n Rabassa, a Son Ferriol, Polígon de Sant Mateu (CP-07007) Palma, o a qualsevol altra que es pugui establir.

Descripció de la necessitat: la necessitat d'estabilitzar dues places d'Encarregat/da de departament, una d'elles en el departament d'informàtica i una altra en l'àrea d'economia i finances, i estan motivades per la necessitat de complir amb el que s'estableix en la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, i de mantenir una taxa de temporalitat per sota del 8%.

1.2.-Justificació de l'existència de fons

No es produeix variació substancial en la massa salarial pressupostada i aprovada per a l'EMT-Palma per a l'exercici 2022.

1.3.-Procediment de selecció

El procediment de selecció es farà seguint l'establert en els criteris generals processos selectius d'estabilització de la Taula General del Sector Públic Instrumental Autonòmic i l'Acord amb el Comitè d'Empresa sobre els criteris generals del procés de regularització segons la Llei 20/21, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública de l'Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma SA.

El sistema selectiu del procés derivat de les disposicions addicionals sisena i octava de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, serà el de mèrits, i la valoració serà d'un 45% de mèrits professionals i un 55% d'altres mèrits.

Es desenvoluparan procediments específics per a detectar i sancionar els intents de les persones aspirants de falsejar els mèrits al·legats i accedir de manera intencionada a les compensacions econòmiques per cessament i assegurar la transparència.

1.4.- Autorització de l'inici del procediment

L'aprovació del present document per part del Consell d'Administració, previ compliment del Codi de bon Govern de l'Ajuntament de Palma de data 28/02/2013, i aprovat pel Consell d'Administració en data 02/08/2022, suposa l'autorització de tot el contingut d'aquest.

1.5.- Bases de la convocatòria

1.5.1.-Requisits

Els aspirants hauran de reunir els següents requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea o tenir permís de residència o permís de treball en vigor en el moment de la incorporació a l'Empresa.

b) Tenir 18 anys d'edat complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No sofrir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que sigui incompatible amb l'exercici de les funcions del treball a desenvolupar. Així mateix, una vegada finalitzat el procés de selecció i abans de la incorporació al lloc de treball, s'haurà de passar satisfactòriament un reconeixement mèdic a càrrec del Servei de Prevenció de l'Empresa, amb la qualificació d'APTE. La no superació del mateix suposarà la impossibilitat d'incorporació i l'exclusió de la llista, donat el caràcter eliminatori d'aquest requisit.

d) No haver estat separades, mitjançant procediment disciplinari, del servei de cap administració, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a una sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

e) Acreditar el coneixement A2 de la llengua catalana.

f) Estar en possessió de:

- Per a la plaça d'encarregat/da en l'Àrea d'Operacions, Tecnologia i Projectes: Títol d'Enginyeria Tècnica en telecomunicació, especialitat telemàtica, o equivalent.

- Per a la plaça d'encarregat/da en l'Àrea d'Economia i Finances: Títol de grau, llicenciat/a o Diplomat/a en, Economia, Ciències Empresarials, Administració i Direcció d'Empreses o equivalent.

g) Per als aspirants que no posseeixen la nacionalitat espanyola, i del seu origen no es desprengui el coneixement de l'idioma espanyol, s'ha d'acreditar mitjançant l'aportació del diploma d'espanyol com a llengua estrangera, regulat en el RD 1137/2002, de 31 d'octubre, o del certificat d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedits per les escoles oficials d'idiomes, o mitjançant l'acreditació d'estar en possessió d'una titulació acadèmica espanyola expedida per l'òrgan oficial competent en el territori espanyol, o bé mitjançant la superació d'una prova específica que acrediti que posseeixen el nivell adequat de comprensió i d'expressió oral i escrita en aquesta llengua.

Les persones aspirants hauran de reunir els requisits abans indicats dins del termini de presentació de sol·licituds, i no haver perdut cap dels requisits en el moment de la contractació.

En qualsevol moment que l'EMT-Palma, esbrini o constati de manera fefaent la falta dels requisits o la falsedat de la documentació o declaració presentada, l'aspirant serà exclòs immediatament del procés, i en cas d'estar contractat serà acomiadat disciplinàriament sense perjudici de la responsabilitat que hagi incorregut per falsedat, reservant-se l'EMT-Palma, les accions legals pertinents.

Excepcionalment es preveu l'exempció del requisit d'acreditació del coneixement de la llengua catalana exigit en el punt e).

No obstant això en el cas que alguna persona aconsegueixi la condició de personal laboral fix, quedaran obligades, en el termini de dos anys, comptats a partir de l'adjudicació a la plaça, a acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit per a l'accés a la categoria professional.

Si, transcorregut el termini de dos anys, no s'acredita el nivell A2 de coneixement de la llengua catalana, aquesta persona serà remoguda del lloc de treball per falta d'adequació a les funcions d'aquest.

1.5.2.- Autobaremació

Per a agilitar el sistema de selecció, els aspirants que es presentin per concurs de mèrits, hauran de presentar una fulla d'autobaremació que es publicarà en la web de l'EMT-Palma juntament amb el full de sol·licitud i aquestes bases.

L'autobaremació tindrà la consideració de declaració responsable. La presentació de dades fraudulentes en l'autobaremació determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver participat, a més de les actuacions legals que es derivin.

Els errors materials es poden corregir en fase d'al·legacions, si queden acreditats. Es desenvoluparan procediments específics per a detectar i sancionar els intents de frau quant als mèrits al·legats de les persones aspirants i així assegurar la seva transparència.

1.5.3.- Presentació de sol.licituds

El termini de presentació de sol·licituds i fulles d'autobaremació és de vint dies naturals, comptats a partir de l'endemà que es publiqui aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

En el termini màxim de dos mesos, comptats des que acabi el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses en el procés selectiu, amb expressió de la causa d'exclusió que es publicarà en la web de l'EMT-Palma (www.emtpalma.es).

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de 3 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació, per a al·legar el que correspongui.

Finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i esmenades, si escau, les sol·licituds, el tribunal qualificador publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses en la web EMT-Palma.

Els impresos de sol·licitud i autobaremació es podran descarregar de la pàgina web de l'EMT-Palma.

El lliurament de la sol·licitud i fulla d'autobaremació es realitzarà en les oficines situades en la carretera del Coll d'en Rabassa, a Son Ferriol, polígon de Sant Mateu (CP-07007) de Palma, de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres.

L'admissió de la sol·licitud, comporta la plena acceptació per les persones sol·licitants de les presents bases, amb expressa autorització per al tractament automatitzat de les seves dades en els arxius de l'empresa i la publicació de resultats en els mitjans que l'empresa consideri, segons l'establert per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

1.5.4.-Barem de mèrits

El concurs té establert un barem de mèrits estructurat en els blocs que s'indiquen a continuació, amb les puntuacions màximes que es poden aconseguir en cadascun d'aquests, amb un màxim total de 100 punts:

Mèrits professionals (màxim 45 punts):

 • Per cada mes treballat en l'Empresa en la mateixa categoria professional a l'oferta: 0,30 punts.
 • Per cada mes treballat en l'Empresa en diferent categoria professional a l'oferta amb funcions similars: 0,10 punts.
 • Per cada mes treballat en una altra entitat del sector públic en la mateixa categoria professional o equivalent a la qual s'opta: 0,10 punts.

Altres mèrits (màxim 55 punts):

 • Per titulació superior a la requerida com a requisit: 15 punts.
 • Per una altra titulació reglada específica per a la categoria professional oferta: 30 punts.
 • Coneixements de llengua catalana superior a la requerida com a requisit fins a un màxim de 10 punts. Només es valorarà el certificat de nivell més alt que s'acredita, a més del certificat de llenguatge administratiu, la puntuació del qual s'ha d'acumular a la de l'altre certificat que s'acrediti. La puntuació que s'ha d'atorgar és la següent:

- Per al nivell B1: 2 punts

- Per al nivell B2: 4 punts

- Per al nivell C1: 6 punts

- Per al nivell C2: 8 punts

- Per al llenguatge administratiu: 2 punts

 • Es valorarà cada any d'antiguitat reconegut com a personal laboral de l'Empresa amb 0,10 punts per mes de serveis prestats, fins a un màxim de 15 punts.

Els mèrits es valoraran amb referència a la data d'acabat del termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu.

Es publicarà en la web de l'EMT-Palma la llista provisional de la valoració d'aquest apartat. En el mateix acte s'obrirà un termini de tres dies hàbils (dissabtes i diumenges exclosos) per a presentar reclamacions.

Finalitzat el termini al qual es refereix el paràgraf anterior i resoltes les reclamacions, el tribunal qualificador publicarà la llista definitiva dels resultats de la valoració de mèrits en la web de l'EMT-Palma.

Criteris de desempat

En cas d'empat, aquest s'ha de resoldre atenent els criteris següents:

1. Ser dona, en cas d'infrarepresentació del sexe femení en la categoria oferta.

2. La major antiguitat en la mateixa categoria professional acreditada en l'Empresa.

3. La major antiguitat acreditada en el conjunt d'entitats del sector públic.

4. Les persones víctimes de violència de gènere.

5. La persona de més edat.

6. Si persisteix finalment l'empat, s'ha de fer un sorteig.

Una vegada publicades les llistes definitives, el Tribunal avaluador requerirà a cadascuna de les persones integrants de les mateixes la presentació de la documentació que acrediti fefaentment les dades declarades en l'imprès de sol·licitud i en l'imprès d'autobaremació, el frau de la qual determina l'exclusió del procés i la consideració de no haver participat, a més de les actuacions legals que derivin.

1.5.5.- Ordre d'incorporació i crida

Una vegada finalitzat el procés de selecció, les persones integrants de les llistes seran anomenades per a l'adjudicació de la plaça, seguint l'ordre de preferència resultat de les llistes definitives, realitzant-se la crida a les persones que tinguin l'ordre d'incorporació més alt.

Les crides a les persones integrants de la llista es realitzaran per qualsevol mitjà que consideri l'EMT-Palma, podent fer-se telefònicament o en defecte d'això mitjançant qualsevol mitjà acreditable en dret.

Les persones integrants de la llista hauran de tenir a la disposició de l'EMT-Palma com a dades de contacte:

 • un telèfon fix o mòbil
 • una adreça de correu electrònic
 • una adreça postal

Les persones integrants de la llista hauran de mantenir permanentment actualitzats aquestes dades davant l'EMT-Palma, comunicant tots els canvis que es produeixin en aquests.

En haver-se produït la crida dues vegades consecutives sense resposta per part seva, o una resposta negativa no justificada, serà exclosa de la llista de manera definitiva. El termini de resposta per part de la persona que s'hagi anomenat, serà de 3 dies hàbils des de l'endemà de la data de comunicació.

S'entendrà que s'ha produït la renúncia injustificada a la contractació, la incompareixença de la persona aspirant dins del termini comunicat per l'empresa per a la formalització del contracte, o la renúncia expressa a la contractació.

Es consideren causes justificades de rebuig del contracte per part de la persona aspirant, les següents:

 • Malaltia acreditada mitjançant el corresponent certificat mèdic.
 • Període d'embaràs, maternitat o situacions assimilades.
 • A petició de l'interessat, qualsevol altra que de manera excepcional l'EMT-Palma estimi oportuna, de forma motivada.

En aquests casos, els i les aspirants conservaran el seu lloc en les llistes i podran ser citats novament quan deixin de concórrer les causes de rebuig, sempre que hagin comunicat a l'EMT-Palma la seva disponibilitat.

1.5.6.-Borsa de personal temporal

Les persones que no superin el procés selectiu s'han d'incloure en una borsa de personal laboral temporal específica i preferent.

En aquesta borsa s'han d'integrar les persones que no superin el procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits i que no tinguin la possibilitat de participar en el procés d'estabilització per concurs oposició, per no haver-hi places en la mateixa categoria professional, si han obtingut una puntuació mínima de 10 punts.

Aquesta borsa tindrà una vigència limitada de 18 mesos des de la seva creació, tret que surtin noves borses derivades del resultat de nous processos selectius de la mateixa categoria professional amb anterioritat a la finalització de la vigència de les borses pertanyents a aquest procés.

 

ANNEX I

Composició del Tribunal i terminis del procés.

Composició del Tribunal:

- Un membre designat per l'EMT-Palma.

- Un membre designat pel Comitè d'Empresa de l'EMT-Palma.

- Un professional amb coneixements sobre la valoració dels mèrits, designat per l'EMT-Palma.

Per a la valoració dels mèrits en què resulti necessari, el Tribunal podrà disposar la incorporació d'assessors o assessores especialistes, els quals es limitaran a prestar aquesta col·laboració en les seves especialitats tècniques i tindran veu però no vot.

Aquest procés d'estabilització finalitzarà abans del 31 de desembre de 2024.

Amb la finalitat de complir el requisit de publicitat, les bases del procés de selecció es publicaran en el BOIB. Els diferents terminis, els resultats provisionals i definitius i les notícies o incidències relacionades amb el procés selectiu es publicaran en la web de l'EMT-Palma (www.emtpalma.es).

 

Palma, 30 d'agosto de 2022

El director-gerent

Mateu Marcús Fiol