Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció tercera. Cursos i formació

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Núm. 486765
Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 22 d’agost de 2022 per la qual es convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix en l’article 12 que els centres que acullin de manera regular infants d’entre zero i tres anys hauran de ser autoritzats per les administracions educatives com a centres d’educació infantil.

2.En el marc del que disposa l’article 11.1 del Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de juliol, que fa referència a la qualificació dels professionals que presten atenció educativa directa als infants del primer cicle d’educació infantil, «[...] l’elaboració i el seguiment de la proposta pedagògica ha d’estar sota la responsabilitat d’un professional amb el títol de mestre d’educació infantil o títol de grau equivalent».

3.En la disposició transitòria tercera d’aquest Text consolidat, la qual fa referència als professionals sense titulació suficient, s’especifica que poden prestar serveis amb les funcions previstes per al personal a què es refereix l’article 11.1.a) les persones que en el termini de quatre anys compleixin el requisit d’haver cursat i aprovat un dels cursos convocats per la Conselleria d’Educació i Formació Professional amb aquesta finalitat.

4.En el mateix Text consolidat, la disposició transitòria cinquena especifica que poden continuar prestant serveis als centres d’educació infantil de primer cicle aquelles persones que, sense cap de les titulacions indicades en l’article 11, treballin com a educadores a centres que atenen menors de tres anys i que tenen autorització per al seu funcionament independentment de quina sigui la normativa, docent o no, per la qual s’ha atorgat l’esmentada autorització. Aquestes persones disposen d’un termini màxim de quatre anys, comptats des del dia 28 de juliol de 2019, per complir els requisits exigits per l’administració.

5.En la disposició transitòria setena s’estipula que els centres que atenen infants menors de tres anys que en data 28 de juliol de 2019 disposaven de llicència municipal d’activitats sense estar autoritzats com a centres d’educació infantil poden ser considerats centres singulars. En aquest cas, els és d’aplicació el que estableix la disposició addicional primera del Text consolidat esmentat i poden ser autoritzats com a tals sempre que ho sol·licitin davant la Conselleria d’Educació i Formació Professional en el marge de dos anys a comptar des del dia 28 de juliol de 2019. Després del període de l’estat d’alarma derivat de la pandèmia de COVID-19, aquest termini acabava el dia 28 d’octubre de 2021. Cal, així mateix, que assoleixin l’autorització a què es refereix aquest Decret en el termini màxim de quatre anys comptadors també des de l’entrada en vigor d’aquesta modificació.

6.Amb l’objectiu de millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància, s’han dictat les resolucions següents:

a) La Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 30 de juny de 2022 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància (BOIB núm. 89, de 9 de juliol de 2022).

b) La Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020  per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020).

c) La Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 16 de juny de 2021 per la qual s’amplia el crèdit i es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 82, de 22 de juny de 2021).

d) La Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil, Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOIB núm. 168, de 7 de desembre de 2021).

e) La Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021, a proposta de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per la qual es concedeixen els ajuts per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 168, de 7 de desembre de 2021).

7.Per tal d’avançar en el procés d’autorització de centres que atenen infants de zero a tres anys i tenen un expedient obert per ser autoritzats com a centres educatius, i tenint en compte els terminis establerts per les disposicions transitòries del Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, es va convocar, mitjançant una resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021 (BOIB núm. 168, de 7 de desembre de 2021), el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil, que es va iniciar el dia 24 de gener de 2022 i finalitzarà el dia 16 de desembre de 2022. Amb aquesta formació es van atendre 30 sol·licituds d’inscripció.

8.Nombroses sol·licituds no van poder ser ateses amb la convocatòria del curs anterior, per la qual cosa esdevé urgent convocar-ne una nova edició.

9.La convocatòria d’aquest curs ha de donar resposta a les necessitats d’ampliació de l’oferta educativa que s’emmarca dins la convocatòria d’ajuts per a la creació, consolidació i reconversió de centres que atenen regularment infants de menys de tres anys.

Fonaments de dret

1.La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE núm.159, de 4 de juliol de 1985).

2.La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig de 2006), modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 340, de 30 de desembre de 2020).

3.La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (BOE núm. 236, de 2 d’octubre de 2015).

4.El Reial decret 95/2022, d’1 de febrer, pel qual s’estableix l’ordenació i els ensenyaments mínims de l’educació infantil (BOE núm. 28, de 2 de febrer de 2022).

5.La Llei 1/2022, de 8 de març d’educació de les Illes Balears (BOIB núm. 38, de 17 de març de 2022).

6.El Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació primària, i dels col·legis públics d’educació infantil i primària (BOIB núm. 120, de 5 d’octubre de 2002), en tot el contingut que sigui d’aplicació a un centre privat autoritzat, la qual cosa s’estableix en la disposició addicional primera, a l’espera de l’aprovació del decret pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles infantils públiques, els col·legis d’educació primària, els col·legis d’educació infantil i primària, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb ensenyaments elementals de música, els col·legis d’educació infantil i primària integrats amb educació secundària i els instituts d’educació secundària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

7.El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 135, d’1 d’agost de 2020).

8.El Decret 30/2020 de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Text consolidat del Decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (BOIB núm. 167, de 29 de setembre de 2020).

9.El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, de 15 de febrer de 2021), modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears (BOIB núm. 33, de 9 de març de 2021).

10.El Decret 30/2022, d'1 d'agost, pel qual s’estableix el currículum i l’avaluació de l’educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 2 d’agost de 2022).

11.La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura per la qual es convoca la realització del Curs de formació per ser autoritzat per ocupar places destinades a mestres d’educació infantil al primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 35, de 10 de març de 2009), dictada el 5 de març de 2009.

12.La Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 2 de desembre de 2021 per la qual es convoca el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 168, de 7 de desembre de 2021).

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1.Aprovar que es convoqui el Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil. El Servei de Normalització Lingüística i Formació de la Conselleria d’Educació i Formació Professional ha de gestionar aquesta convocatòria, de conformitat amb el que s’estableix en aquesta mateixa Resolució.

2.Aprovar l’oferta de 30 places de participants en el curs.

3.Disposar que la formació es realitzi en format mixt, de manera que es garanteixin les activitats presencials a través de plataformes digitals i que aquestes es complementin amb activitats de transferència mitjançant la plataforma Moodle.

4.Aprovar els continguts, la temporalització i l’avaluació del curs, que s’adjunten com a annex 1.

5.Aprovar l’obertura del termini d’inscripció al curs, a més dels requisits exigits per a l’admissió, els criteris de selecció de les persones aspirants i el nombre màxim d’admesos, que figuren en l’annex 2.

6.Aprovar el model de sol·licitud per a la inscripció al curs, que figura en l’annex 3.

7.Aprovar el model de certificat per justificar l’experiència laboral, que apareix en l’annex 4.

8.Aprovar el model de declaració responsable per justificar l’experiència laboral en el cas que la persona sol·licitant sigui el mateix director i/o titular del centre, el qual figura en l’annex 5 .

9.Determinar que el curs es faci efectiu amb càrrec a la partida pressupostària 13601.421K04.22606 per un total de 18.000,00 euros per a l’any 2023.

10.Facultar l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI) per prendre les mesures pertinents per al correcte desenvolupament i organització del curs i el Servei de Normalització Lingüística i Formació per a la gestió de la convocatòria del mateix .

11.Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Formació Professional en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació, d’acord amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 22 d’agost de 2022

El conseller d’Educació i Formació Professional Martí X. March i Cerdà

 

ANNEX 1 Contingut, temporalització i avaluació del curs

Primer Continguts del curs

Els continguts i la temporalització de cada una de les àrees del Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil (amb un total de 120 hores) són els següents:

―Àrea psicopedagògica:

 • Didàctica / Intervenció educativa (30 hores).
 • Psicologia infantil i atenció primerenca (20 hores).

―Àrea tècnica:

 • Observació i avaluació (20 hores).
 • Organització i gestió (20 hores).

―Pràcticum:

 • Projecte professional (30 hores).

Segon Temporalització

El curs s’iniciarà durant el mes d’octubre de 2022 i finalitzarà abans del 30 de juny de 2023. L’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI) publicarà a través de la pàgina web, amb l’antelació oportuna, el programa del curs amb els dies i els horaris concrets en què es durà a terme.

Tercer Modalitat i metodologia de la formació

1.La modalitat del curs és mixta i, de manera orientativa, tindrà una durada de 57 hores d’activitat simultània per videoconferència a través de Zoom, i de 33 hores d’activitat de transferència per mitjà de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle (http://fweib.caib.es). A més, les 30 hores que corresponen al pràcticum es faran de manera presencial als centres assignats i segons el calendari que s’estableixi.

2.Es proposa una metodologia que inclogui les exposicions dels ponents i que, alhora, fomenti la participació i propiciï el debat i la reflexió compartida entre les persones assistents a partir de la posada en comú de les tasques i activitats que es proposin.

3.Les activitats a distància es plantejaran per tal de concretar en la pràctica educativa pròpia la teoria treballada en les sessions presencials i fer-la operativa.

4.Aquestes activitats partiran de textos, articles i/o documents que fonamentin i completin el contingut de la sessió, tant com a tasca prèvia introductòria com per completar i concloure els continguts del bloc.

5.L’entrega d’aquestes activitats serà preceptiva per superar cadascun dels blocs.

6.Les activitats del mòdul de pràcticum computaran un total de 30 hores, que es valoraran a partir de les habilitats per a la gestió i organització de l’equip educatiu, la comunitat educativa i el centre, que són les que capaciten per exercir les funcions que corresponen al mestre en els centres de primer cicle d’educació infantil. També es valorarà la pràctica professional exercida a l’aula amb el grup d’infants. A cada participant se li assignarà una persona perquè li tutoritzi aquest mòdul.

7.La persona que tutoritza assistirà presencialment al centre per observar la pràctica educativa, organitzativa i de gestió de la persona tutoritzada (3 hores). Durant aquesta visita observarà i recollirà informació per fer, posteriorment, mitjançant entrevista, un retorn que inclogui propostes de revisió i millora de la pràctica docent i de gestió (2 hores).

8.A la vegada, al llarg de la formació s’encomanaran tasques d’observació i avaluació de la pròpia pràctica mitjançant eines per al registre i la documentació, que seran recollides per la persona participant en forma de memòria de pràctiques durant el període de pràcticum. En el procés d’elaboració de la memòria es comptarà amb l’acompanyament de la persona que tutoritza. L’entrega d’aquest document al final de la formació és preceptiva i servirà per valorar i certificar el mòdul de pràcticum.

9.Per tal d’obtenir la certificació del curs i, per tant, l’autorització per ocupar plaça de mestre d’educació infantil als centres de primer cicle d’educació infantil, s’han de superar el 100 % de les activitats proposades.

 

ANNEX 2 Requisits d’admissió, criteris de selecció i terminis d’inscripció al curs

Primer Normes generals

1.S’obre el termini d’inscripció per a l’admissió al Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil.

2.Aquesta convocatòria consta de 30 places en l’àmbit autonòmic.

3.La selecció de sol·licituds s’efectuarà d’acord amb els requisits i criteris de selecció establerts en aquesta Resolució.

Segon Requisits i condicions generals dels aspirants

1.Per participar en la selecció per al curs, les persones interessades han de complir els requisits següents en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds:

a) Certificar un mínim de quatre anys treballats en tasques docents amb anterioritat al 28 de juliol de 2019 a centres que atenen infants menors de tres anys .

b) Estar treballant en tasques educatives o en excedència forçosa o especial de les mateixes funcions a centres que atenen regularment infants de menys de tres anys i que poden ser dels tipus següents:

1r.Centres de titularitat pública i que tenen expedient d’autorització educativa obert i en tramitació.

2n.Centres de titularitat privada que són beneficiaris dels ajuts de reconversió de la Conselleria d’Educació i Formació Professional convocats mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 de novembre de 2020 per la qual es convoquen ajuts corresponents als exercicis 2020 a 2024 per a la creació i consolidació de places públiques de primer cicle d’educació infantil i per a la reconversió de centres privats que atenen regularment infants de 0-3 anys sense autorització educativa en centres educatius de primer cicle d’educació infantil (BOIB núm. 204, de 5 de desembre de 2020) i que tenen expedient d’autorització educativa obert i en tramitació.

3r.Altres centres de titularitat privada que tenen expedient d’autorització educativa obert i en tramitació.

4t.Centres de primer cicle autoritzats, tant de la xarxa d’escoles infantils públiques com de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoles públiques d’educació infantil de les Illes Balears.

5è.Centres d’educació infantil privats autoritzats per la Conselleria d’Educació i Formació Professional que atenen infants de primer cicle d’educació infantil.

c)Estar en disposició d’algun dels títols que s’assenyalen a continuació:

1r.Mestre, psicòleg, psicopedagog, pedagog o qualsevol altre títol declarat professionalment equivalent a algun dels anteriors segons la normativa vigent.

2n.Tècnic superior d’educació infantil o qualsevol altre títol declarat professionalment equivalent segons la normativa vigent.

2.Aquests requisits s’han d’acreditar documentalment en el moment de presentar la sol·licitud.

Tercer Sol·licituds

1.Les persones interessades han de formalitzar la sol·licitud d’inscripció al curs mitjançant el model que figura en l’annex 3 d’aquesta Resolució. Les sol·licituds, juntament amb els documents indicats en l’apartat 2 del punt tercer d’aquest annex, han de ser originals o tenir validesa d’original i s’han de trametre a la Conselleria d’Educació i Formació Professional a través del Registre electrònic, indicant el tràmit a què es fa referència amb la denominació «Curs de formació per poder prestar funcions de mestre d’educació infantil a centres de primer cicle d’educació infantil» i dirigint-les a l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI).

2.Juntament amb les sol·licituds d’inscripció s’han d’entregar les certificacions i/o acreditacions següents:

a)Un certificat emès per cada centre en el qual s’han prestat serveis que acrediti els serveis que s’hi han prestat, o alguna altra certificació en què es facin constar expressament l’antiguitat i les funcions docents realitzades, d’acord amb el model que figura en l’annex 4 d’aquesta Resolució.

b)Un certificat de vida laboral.

c)Una còpia electrònica autèntica de la titulació de mestre, psicòleg, psicopedagog, pedagog o tècnic de grau superior d’educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat professionalment equivalent a alguns dels anteriors.

d)Altres certificacions que l’IEPI podrà requerir en cada cas per dur a terme les verificacions de dades pertinents.

3.El termini de presentació de les sol·licituds d’inscripció és de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Quart Criteris de selecció i admissió dels aspirants

1.L’IEPI efectuarà la selecció dels aspirants per ocupar les places de la formació i desestimarà aquelles sol·licituds que no compleixin els requisits establerts en els punts anteriors.

2.Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, els criteris de selecció seran:

a)L’ordre de preferència segons la tipologia de centre que figura en l’apartat 1.b) del punt segon d’aquest annex, que fa referència als requisits i condicions generals dels aspirants.

b)L’ordre de preferència segons la titulació de l’aspirant que figura en l’apartat 1.c) del punt segon d’aquest annex, referit als requisits i condicions generals dels aspirants.

c)L’ordre de preferència per nombre d’anys d’experiència en tasques docents a centres que atenen infants de les edats que corresponen al primer cicle d’educació infantil.

3.Dins cada tipologia de centre a què s’ha fet referència, l’admissió s’ha de fer d’acord amb el nombre preferent de candidats que s’especifica a continuació segons les característiques del centre de treball, tenint en compte que si al centre hi ha persones que han participat en el curs en l’edició de 2021-2022, s’han de comptabilitzar com si fossin candidats:

 • 1 candidat per centre de menys de 3 unitats de primer cicle d’educació infantil.
 • 2 candidats per centre de 3 a 5 unitats de primer cicle d’educació infantil.
 • 3 candidats per centre de 6 a 8 unitats de primer cicle d’educació infantil.
 • 4 candidats per centre de 9 a 11 unitats de primer cicle d’educació infantil.
 • 5 candidats per centre de 12 o més unitats de primer cicle d’educació infantil.

4.Només es podrà superar el nombre preferent de candidats per centre assenyalat en l’apartat anterior quan s’hagin atès el nombre preferent de demandes de cada centre. En el cas de centres que estan tramitant l’autorització educativa, es comptaran les unitats que constin en l’expedient de sol·licitud d’autorització.

5.A l’efecte d’establir el nombre preferent de candidats per centre, s’han de seguir els principis següents:

—Quan es tracti de centres que tenen el mateix titular i els treballadors ho són per contractació directa, s’han de compatibilitzar les demandes com si fossin d’un únic centre i al nombre de places en el curs s’han de sumar les que corresponen a cada un dels centres que són de la mateixa localitat.

—Quan es tracti de candidats contractats per la mateixa empresa o cooperativa que gestiona centres dels quals no és titular, s’han de compatibilitzar les demandes com si fossin del mateix centre i al nombre de places en el curs s’han de sumar les que corresponen a cada un dels centres que són de la mateixa localitat.

6.Una vegada publicat el llistat provisional d’aspirants admesos al curs, aquests disposaran de tres dies hàbils a partir de la publicació del llistat provisional per realitzar les reclamacions que considerin oportunes, mitjançant un escrit adreçat a la directora de l’IEPI i tramès pel Registre electrònic.

7.Una vegada resoltes les reclamacions i publicada la llista definitiva, els aspirants admesos disposaran de cinc dies hàbils per confirmar-hi l’assistència. Si no es confirma la participació en la formació, se’n quedarà exclòs.

8.El curs constarà en l’apartat de formació del lloc web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa. La confirmació al curs es formalitzarà mitjançant una sol·licitud d’inscripció a través del Portal del Personal  (https://www.caib.es/pfunciona).

9.Les persones admeses interessades a confirmar la seva assistència que no disposin de compte d’usuari per accedir al Portal del Personal hauran de fer el tràmit per disposar de l’usuari i contrasenya seguint les instruccions que figuren a la pàgina web de l’IEPI i hauran de realitzar el tràmit en el termini d’inscripció de sol·licitud pertinent.

10.Les persones admeses interessades a confirmar la seva assistència que no disposin de compte d’usuari per accedir al Portal del Personal i que per les característiques del centre no puguin disposar-ne s’hauran de posar en contacte amb l’IEPI per informar d’aquesta situació.

Cinquè Avaluació i certificació de la formació

1.Per obtenir una avaluació positiva cal:

 • Assistir obligatòriament al 90 % de les sessions presencials.
 • Lliurar la totalitat de les tasques de cadascun dels blocs del programa que s’encomanin a través de la plataforma Moodle habilitada específicament per a aquesta formació.
 • Dur a terme la totalitat de tasques del mòdul de pràcticum, de manera coordinada amb el tutor que s’assigni.
 • Emplenar el qüestionari d’avaluació en finalitzar la formació.

2.L’alumne amb una avaluació positiva obtindrà la certificació de la formació. Una vegada finalitzat el procés de certificació, l’activitat es tancarà. En aquest moment s’enviarà un correu electrònic a cada participant, en el qual se l’informarà del resultat de l’avaluació.

3.Es disposarà d’un termini de tres mesos des de l’enviament del correu electrònic per presentar una reclamació a l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI), si escau.

4.Una vegada superada la formació, la Conselleria d’Educació i Formació Professional publicarà, mitjançant una resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la relació de persones autoritzades per prestar funcions de mestre d’educació infantil als centres de primer cicle d’educació infantil.

Documents adjunts