Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 424738
Decret 29/2022 d’1 d’Agost pel qual s’aprova el Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d’Eivissa

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

PREÀMBUL

I

La Xarxa Natura 2000 és una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat i és el principal instrument per a la conservació de la naturalesa a la Unió Europea. L'objectiu de la Xarxa Natura 2000 és garantir la conservació, en un estat favorable, de determinats tipus d'hàbitats i espècies a les seves àrees de distribució natural, per mitjà de la designació de zones especials per a la protecció i conservació, en virtut de dues directives europees. D'una banda, s'estableixen les zones especials de conservació (ZEC) i els llocs d'importància comunitària (LIC) -fins a la transformació en ZEC- d'acord amb la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (Directiva Hàbitats). De l'altra, es designen zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA), d'acord amb la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva Aus).

Les directives Hàbitats i Aus han estat traslladades al nostre ordenament jurídic intern mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, que constitueix el marc bàsic de la Xarxa Natura 2000 a Espanya.

En l'àmbit de les Illes Balears, l'Acord del Consell de Govern de dia 3 de març de 2006 va aprovar definitivament, una vegada sotmès a tràmit d'audiència i informació pública, la llista de LIC aprovada per l'Acord del Consell de Govern de 28 de juliol de 2000, incloent en la mateixa llista el LIC ES0000082 Tagomago i el LIC ES0000242 illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà. Mitjançant el Decret 29/2006, de 24 de març, pel qual s'aprova l'ampliació de la llista de llocs d'importància comunitària (LIC) i es declaren més zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) en l'àmbit de les Illes Balears, es va incorporar a la llista el LIC ES5310107 Àrea marina de Tagomago. Finalment, a través del Decret 28/2006, de 24 de març, pel qual es declaren zones d'especial protecció per a les aus (ZEPA) a l'àmbit de les Illes Balears, es declararen les ZEPA ES0000082 Tagomago i ES0000242 illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà.

Posteriorment, mitjançant l'Acord de Consell de Govern de 10 d'octubre de 2014, es va iniciar el procediment per declarar ZEC els LIC esmentats i per aprovar el pla de gestió corresponent.

Els LIC objecte del present pla de gestió figuraven ja a la Llista de LIC de la Regió Biogeogràfica Mediterrània, adoptada mitjançant la Decisió de la Comissió de 19 de juliol de 2006, de conformitat amb la Directiva Hàbitats.

En l'informe de l'Institut Espanyol d'Oceanografia del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat de data 17 de novembre de 2016 es reconegué la continuïtat ecològica de l'ecosistema marí amb l'espai protegit terrestre objecte de protecció, de conformitat amb l'article 6.4 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

II

Sobre els LIC i les ZEC, la Llei 42/2007, de 13 de desembre, especifica a l'article 43.3 que, una vegada aprovades o ampliades les llistes de LIC per la Comissió Europea, aquests seran declarats per les administracions competents com a ZEC al més aviat possible i, com a màxim, en un termini de sis anys, juntament amb l'aprovació del pla o instrument de gestió corresponent.

Quant a les mesures de conservació a dur a terme en les ZEC, la Llei 42/2007 disposa que l'Administració General de l'Estat i les comunitats autònomes, en l'àmbit de les seves competències respectives, han de fixar les mesures de conservació necessàries, que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals i de les espècies presents en aquelles àrees, que implicaran, entre d'altres mesures, adequats plans o instruments de gestió, específics dels llocs, o integrats en altres plans de desenvolupament, que incloguin, almenys, els objectius de conservació del lloc i les mesures apropiades per mantenir els espais en un estat de conservació favorable (art. 46.1).

Igualment, l'article 46.2 de la Llei 42/2007 determina que les administracions competents prendran les mesures apropiades, especialment amb els plans o instruments de gestió esmentats, per evitar en els espais de la Xarxa Natura 2000 el deteriorament dels hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies, així com les alteracions que repercuteixin en les espècies que hagin motivat la designació d'aquestes àrees, en la mesura en què aquestes alteracions puguin tenir un efecte apreciable en el que respecta als objectius de la llei.

 

​​​​​​​D'altra banda, l'article 38.3 de la Llei 5/2005 estableix que els plans o els instruments de gestió de les ZEC s'han d'aprovar per decret del Govern de les Illes Balears.

En l'elaboració del Pla de gestió s'han seguit les Directrius de conservació de la Xarxa Natura 2000 a Espanya, aprovades per la resolució de 21 de setembre de 2011 de la Secretaria d'Estat de Canvi Climàtic, per la qual es publiquen els acords de la Conferència Sectorial de Medi Ambient en matèria de patrimoni natural i biodiversitat (BOE núm. 244, 10/10/2011).

III

S'ha dut a terme un procés de participació pública en el qual l'esborrany del Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa s'ha sotmès a l'audiència dels titulars de drets i interessos legítims mitjançant les associacions i les entitats representatives, les associacions amb objectius de conservació ambiental i la ciutadania possiblement interessada. També s'ha obert un període de participació amb la resta de conselleries i amb les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, l'Ajuntament afectat i el Consell Insular d'Eivissa.

El Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa s'ha sotmès a informació pública durant un període d'un mes, segons es va anunciar en el BOIB núm. 38, de 27/03/2018, en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu, en el tauler d'anuncis del Consell Insular d'Eivissa i en els dos diaris de major tirada de l'illa d'Eivissa.

Finalment, de conformitat amb la Llei 5/2005, el Servei Jurídic i la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient i Territori han informat favorablement sobre el Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa.

Per tot això, a proposta del conseller de Medi Ambient i Territori, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 1 d'agost de 2022, dict el següent

DECRET

Article únic

Objecte

S'aprova el Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa —el contingut del qual figura en l'annex— dels espais protegits Xarxa Natura 2000 següents:

LIC i ZEPA ES0000082 Tagomago

LIC i ZEPA ES0000242 Illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà

LIC ES5310107 Àrea Marina de Tagomago

 

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s'oposin a allò que disposa aquest Decret, i en especial el Decret 38/2007, de 30 de març de 2007, pel qual s'aprova el Pla de Gestió del Lloc d'Importància Comunitària (LIC) Tagomago (ES0000082).

Disposició final única

Entrada en vigor

El Pla de gestió Natura 2000 Illots del llevant d'Eivissa, que s'aprova mitjançant el present Decret, es publicarà íntegrament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació.

 

Palma, 1 d'agost de 2022

 

La presidenta

El conseller de Medi Ambient i Territori

Miquel Mir Gual

Francesca Lluch Armengol i Socias

 

 

Documents adjunts