Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 255286
Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit finançats amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, el que es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

1. Crèdits extraordinaris 

Estat de despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Crèdit extraordinari

Crèdits

 

finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

 453

61979

 Reforç ferm de la carretera d'accés a Cala d'Hort des d'Es Cubells

0,00 €

747.227,91 € 

747.227,91 € 

 1532

61965

Reforç del ferm de l'avinguda Sant Agustí des de carrer Madrid a carrer Albacete 

0,00 €

 405.803,08 €

 405.803,08 €

 1532

60931

Pavimentació carrers Soria, 19 i 20 de Port des Torr 

 0,00 € 

620.125,76 € 

 620.125,76 € 

171

60920

Senyalització de rutes al parc natural de ses Salines

0,00 €

89.035,33 €

89.035,33 €

924

62904

Pressupostos participatius

0,00 €

450.000,00 €

450.000,00 €

 

 

TOTAL

 0,00 €

2.312.192,08 € 

 2.312.192,08 € 

2. Suplement de crèdit

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplements de crèdit

Crèdits

 

finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

452

60968

 Modificació contracte durant l'execució de les obres del "Projecte reformat de renovació xarxa de transport i distribució entre els dipòsits municipals de Sant Josep i Puig de Mar"

1.158.388,94 €

231.270,17 € 

1.389.659,11 € 

 

 

TOTAL

 1.158.388,94 €

231.270,17 €

1.389.659,11 €

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:

 

Altes en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Conc.

 8

87

87000

Romanent Líquid de Tresoreria 

2.543.462,25 € 

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

 2.543.462,25 € 

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acordo, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Document signat electrònicament: 5 de maig de 2022)

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez