Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT JOSEP DE SA TALAIA

Núm. 255283
Aprovació definitiva expedient modificació crèdit núm. 05/22

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022  del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari , finançat amb càrrec al Fons de Contingència.

Aprovat definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 05/2022 del Pressupost en vigor, finançat amb càrrec Fons de Contingència, la qual cosa es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Crèdit Extraordinari

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 

 

 

 

 334

22661 

Drets d'autor 

 0,00 €

48.225,36 € 

48.225,36 € 

 

 

TOTAL

 

 

 

 Aquesta modificació es finança amb càrrec al Fons de Contingència, en els següents termes: 

Baixes o Anul·lacions en Concepte de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Baixes o anul·lacions

Crèdits finals

Progr.

Econòmica

 929

500

Imprevistos, situac. Transitòries i conting. d'ex. Fons de Cont. d'exec. Pres. Art. 31 LOPSF 2/2012

 200.000,00 €

48.225,36 € 

151.774,64 € 

 

 

TOTAL

 200.000,00 €

48.225,36 € 

151.774,64 € 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 171.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

(Sant Josep de Sa Talaia, signat electrònicament: 5 de maig de 2022)

L'alcalde Angel Luis Guerrero Domínguez