Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 255035
Aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdits núm. 692/2022 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Acord del Ple de l'Ajuntament de SANTA MARGALIDA pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 692/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Suplement de crèdit i Crèdit Extraordinari finançat amb romanent de tresoreria.

TEXT  

Havent finalitzat el període d'exposició al públic per poder examinar i presentar les oportunes reclamacions a la modificació de crèdit amb núm. d'expedient 692/2022, dintre el pressupost municipal del 2022, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió ordinària del dia 31 de març de 2022 i tenint en compte que durant el període de 9 d'abril a 4 de maig de 2022, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 48, de data de 09-04-2022 i en els taulers d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions en contra. L'esmentat expedient queda elevat a definitiu tal i com estableix l'article 169 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i es fa pública la modificació pressupostària acordada:

SUPLEMENT DE CRÈDIT

PARTIDA

DENOMINACIÓ

C.INICIAL

INCREMENT

C.DEFINITIU

132 21400

Material Transport Policia Municipal

16.000,00

292,34

16.292,34

132 22103

Combustible vehicles Policia Local

13.000,00

481,88

13.481,88

132 22200

Comunicacions telefòniques Policia Local

7.000,00

538,48

7.538,48

133 22701

Retirada de vehicles de la via pública

20.000,00

87,12

20.087,12

134 22701

Recollida Animals

29.000,00

1.358,33

30.358,33

135 22103

Combustible Protecció Civil

2.000,00

95,87

2.095,87

153 22200

Comunicacions Telefòniques Serveis Locals

5.000,00

427,92

5.427,92

1533 21400

Material Transport Brigada

40.000,00

432,58

40.432,58

1533 21500

Mobiliari i Estris serveis Local

8.000,00

303,12

8.303,12

1533 22103

Combustible Brigada Obres

35.000,00

1.283,79

36.283,79

160 21301

Instal·lacions Pluvials i clavegueram

27.000,00

264,00

27.264,00

161 22198

Clor Aigua Potable Santa Margalida

2.000,00

606,28

2.606,28

1623 22799

Eliminació fems Son Reus

1.200.000,00

47.133,89

1.247.133,89

170 22200

Comunicacions Telefòniques M.Ambient

600,00

49,57

649,57

171 22199

Subministre Arbres i plantes jardins

6.000,00

1.168,87

7.168,87

172 22610

Despeses Diverses Medi Ambient

8.000,00

421,61

8.421,61

231 22103

Combustible serveis Socials

5.000,00

144,40

5.144,40

231 22104

Vestuari Serveis Socials

7.000,00

2.110,99

9.110,99

231 22105

Menjador Social

100.000,00

10.177,45

110.177,45

231 22200

Comunicacions Telefòniques Serveis Socials

5.000,00

427,92

5.427,92

231 22203

Comunicacions Informàtiques Serveis Socials

1.000,00

85,58

1.085,58

231 22651

Despeses Diverses Centre Dia

6.000,00

169,88

6.169,88

231 22698

Epis Covid-19

25.000,00

1.488,66

26.488,66

231 22699

Despeses Diverses Serveis Socials

4.000,00

947,97

4.947,97

231 22700

Neteja Centre Dia

8.000,00

508,60

8.508,60

231 22797

Projecte Intervenció Socioeducativa

130.000,00

2.510,00

132.510,00

231 62300

Maquinaria, instal i utillatge Centre Dia

3.000,00

5.924,91

8.924,91

312 22200

Comunicacions Telefòniques C. Sanitaria

1.500,00

85,58

1.585,58

323 22199

Combustible Eleonor Bosch

7.000,00

2.655,35

9.655,35

326 22200

Comunicació telefòniques Esc. Musica

1.500,00

85,58

1.585,58

326 22203

Comunicació Informàtiques Esc. Musica

1.000,00

85,58

1.085,58

3321 22200

Comunicacions Telefòniques Biblioteca i casal de cultura

4.000,00

342,34

4.342,34

3321 22203

Comunicació Informàtiques Biblioteca i Casal de Cultura

1.000,00

85,58

1.085,58

3321 22609

Activitats Biblioteca

5.000,00

254,10

5.254,10

338 22640

Festes Santa Margalida

70.000,00

6.199,30

76.199,30

338 22799

Festes Santa Margalida

50.000,00

1.119,25

51.119,25

341 22609

Activitats Esportives

22.000,00

4.366,41

26.366,41

342 21201

Instal·lacions esportives SM

30.000,00

238,13

30.238,13

342 62204

Poliesportiu Can Picafort

30.000,00

1.179,34

31.179,34

4311 22698

Fires Municipi SM

30.000,00

1.949,97

31.949,97

4312 22699

Mercadets Municipi SM

6.000,00

632,01

6.632,01

432 22602

Ordenació i Promoció Turisme

20.000,00

668,80

20.668,80

432 22701

Serveis Socorrisme

26.000,00

3.033,68

29.033,68

4411 48900

Promoció Transport

5.000,00

175,65

5.175,65

459 60002

Acondicionament Son Mas

80.000,00

3.063,51

83.063,51

912 22200

Comunicacions Telefòniques Altres Càrrecs i P.Eventuals

6.000,00

531,71

6.531,71

912 22203

Comunicacions Informàtiques Alts Càrrecs i P.Eventuals

10,00

110,57

120,57

920 21203

Oficines Municipals Son Serra

1.000,00

97,60

1.097,60

920 22200

Comunicacions Telefòniques Adm. General

12.000,00

1.009,19

13.009,19

920 22201

Comunicacions Postals

10.000,00

861,65

10.861,65

920 22203

Comunicacions Informàtiques Adm. General

9.000,00

861,65

9.861,65

920 22799

Treballs per Altres Empreses Assessores

235.000,00

6.592,64

241.592,64

929 22699

Despes. Divers atencions Comunitaries i Altres

35.000,00

3.897,84

38.897,84

TOTAL

 

2.410.610,00

119.625,02

2.530.235,02

CRÈDIT EXTRAORDINARI

PARTIDA

DENOMINACIÓ

C.INICIAL

INCREMENT

C.DEFINITIU

432 62200

Oficina de Turisme

0,00

4.900,50

4.900,50

 

TOTAL

0,00

4.900,50

4.900,50

CONCEPTE D'INGRÉS

CONCEPTE

DENOMINACIÓ

INCREMENT

87000

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals

124.525,52€

 

TOTAL

124.525,52€

El que es fa públic en compliment a la normativa vigent, significant que contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

Santa Margalida, 5 de maig de 2022

El batle Joan Monjo Estelrich