Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DES CASTELL

Núm. 254484
Aprovació definitiva de l'ordenança reguladora de l'aparcament de vehicles en determinades vies públiques del municipi des Castell

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l’Ajuntament des Castell en sessió celebrada el dia 24 de febrer de 2022 va acordar aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’aparcament de vehicles en determinades vies públiques del municipi des Castell acord que es va fer públic en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31 d’1 de març de 2022 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Que durant el termini de 30 dies, comptats des del següent hàbil de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears es van presentar al·legacions.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 2022, ha acordat l’aprovació definitiva de l'instrument normatiu en qüestió, amb resolució expressa de les reclamacions presentades plasmant-se degudament a la mateixa el seu contingut, per la qual cosa es fa públic el text íntegre de l’esmentada ordenança que es transcriu a continuació.

ORDENANÇA REGULADORA DE L'APARCAMENT DE VEHICLES EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES DEL MUNICIPI DES CASTELL

Exposició de Motius

Constitueix l'objectiu de la present norma reglamentària la consecució d'un major equilibri entre l'oferta i la demanda d'estacionament en diferents zones del municipi durant la temporada d'estiu i per a això es desenvolupa amb actuacions de limitació, control i inversió, destinades al compliment del citat fi, que puguin realitzar-se per l'Ajuntament.

En aquest sentit i com és habitual, durant el període vacacional, la pressió del trànsit que suporten determinades zones del nostre municipi suposa una dificultat per a aquells veïns que durant aquests mesos mantenen un ritme de vida quotidià, marcat per horaris i necessitats organitzatives. Així doncs, mitjançant la present ordenança s'estableix la catalogació de zona residencial de l'àrea més castigada per la demanda d'estacionament, durant els mesos més demandats i en la franja horària més necessària, afavorint l'accés a les places d'aparcament de la via pública únicament a aquells que compleixin amb els requisits establerts a continuació.

Article 1. Objecte

Aquesta Ordenança té per objecte ajudar a ordenar i millorar el trànsit de la localitat des Castell, mitjançant la limitació espacial i temporal de l'estacionament de turismes, fins a 3.500 kg.

Article 2. Àmbits i senyalització

La zona objecte d'aquesta especial regulació es reflecteix en el plànol annex a la present Ordenança, sent aquesta la comprensiva del nucli urbà del terme municipal. Aquesta zona estarà adequadament senyalitzada en el lloc, mitjançant senyals verticals en les diferents vies d'entrada (veure Annex II).

En tot cas, el Ple Municipal podrà acordar la modificació i/o ampliació de la zona inicialment regulada i el caràcter d'aquesta, previ procediment que en tot cas permeti la participació de les veïnes i els veïns afectats, sempre conforme als principis de participació ciutadana disposats per al procediment d'elaboració de normes en la Llei del procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Article 3. Períodes i horaris de vigència

Es distingeixen dos períodes:

a) Període estival comprès entre l'1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos. En aquests mesos el període de zona d'estacionament residencial per al nucli urbà del terme municipal serà el comprès entre les 18.00 hores fins a les 00.01 hores de l'endemà.

b) Resta de l'any, sense distinció de zona residencial

 

Article 4. Exclusions

No estaran subjectes als preceptes d'aquesta Ordenança, quant a l'estacionament en les vies o zones assenyalades els següents vehicles:

a) Motocicletes, ciclomotors i bicicletes sempre que no ocupin les places assenyalades per a l'estacionament regulat i se circumscriguin als llocs habilitats per a això.

b) Els vehicles auto taxi, quan el conductor o conductora sigui present i en servei.

c) Els vehicles d'urgències, ambulàncies, bombers, Creu Roja i Policia, tots ells quan estiguin prestant servei.

d) Els vehicles automòbils en l'interior dels quals romangui el conductor o conductora o algun passatger, sempre que el temps d'estacionament sigui inferior a dos minuts amb la finalitat de carregar o descarregar persones i/o coses.

e) Els cotxes de persones amb mobilitat reduïda o especialment adaptats, que pertanyin a persones amb mobilitat reduïda, titulars del corresponent permís de circulació i estiguin sent utilitzats pel seu titular, en els llocs que se senyalitzin per a ells a aquest efecte.

f) Els vehicles adscrits als serveis públics, degudament retolats i identificats, quan efectivament estiguin prestant el corresponent servei.

Article 5. Distintiu de Resident

Tots els vehicles habilitats, per a ser identificats com a tals, han de mantenir la targeta en un lloc visible. En tot cas les targetes tipus A, hauran d'anar aferrades en el parabrisa del vehicle, en la seva part més baixa i a la dreta segons es mira des de l'interior del vehicle, de manera que no destorbi la visibilitat del conductor o conductora.

Per part seva, i quant a les targetes tipus B, aquestes hauran d'estar col·locades en un lloc visible en la part davantera del vehicle.

Es preveuen dos tipus de permisos:

Tipus A. Permís general. Tindran dret a disposar de la targeta acreditativa aquells que compleixin amb un o diversos dels següents criteris:

1. Tots els propietaris de qualsevol vehicle, exceptuant els descrits en l'article anterior, on l'impost de circulació del qual es liquidi a l'Ajuntament des Castell.

En aquest cas, el propietari o propietària, sense necessitat de realitzar cap tràmit, rebrà un distintiu en l'adreça postal que consti a l'Ajuntament, prèvia comprovació per part d'aquest d'estar al corrent de l’IVTM de l'any en curs.

2. Tots els ciutadans o ciutadanes empadronats a l'Ajuntament des Castell que siguin titulars d'un contracte de vehicle d'arrendament o lloguer, sempre que realitzin una sol·licitud a aquest efecte i presentin la documentació acreditativa d'aquest fet, prèvia comprovació a més per part municipal d'estar al corrent de l’IVTM de l'any en curs.

3. Tots els propietaris d'immobles situats en el terme municipal des Castell, considerats aquests com segones residències, així com els seus convivents.

En aquest cas, serà necessària sol·licitud i presentació del document nacional d'identitat del titular del vehicle, i, en el supòsit de no coincidir aquest amb el titular de l'immoble, haurà de presentar-se certificat de convivència.

4. Totes aquelles persones empadronades en el terme municipal des Castell que sent titulars d'un vehicle justifiquin el fet d'haver sol·licitat en seu municipal i abans de dia 1 de juny de cada any, el canvi de direcció fiscal d'aquest. En aquest cas, serà necessària també la corresponent sol·licitud per a l'expedició de la targeta acreditativa Tipus A en qüestió.

Tipus B. Permís especial. Tindran dret a sol·licitar la targeta acreditativa:

1) Els serveis tècnics i de reparació, mitjançant l'exhibició de l'impost sobre activitats econòmiques.

2) Treballadors de negocis, comerços, activitats turístiques o hoteleres situades dins del terme municipal, convenientment acreditats conforme al corresponent certificat d'empresa en el qual consti així mateix la deguda referència al contracte de treball, direcció de l'establiment on es presti el servei i horari laboral que haurà de coincidir amb el període assenyalat a l'article 3 a) de la present ordenança.

3) Es preveu un nombre de targetes per a la clientela dels establiments hotelers compresos dins de la zona regulada d'aparcament segons annex II, però sempre mantenint la titularitat del propi establiment.

Prèvia petició dels establiments hotelers interessats, abans de l'inici de la temporada turística, es concediran un nombre màxim de targetes per a cada establiment corresponent al 5% de llits de cada establiment i baix criteri valorat pel personal tècnic municipals competents en regulació de trànsit. La concessió del nombre de targetes disponibles es resoldrà per Junta de Govern Local.

4) Qualsevol altra situació anàloga a les anteriors que pugui ser valorada pel personal tècnic municipal competent en regulació del trànsit.

Per a la concessió de la targeta tipus A, i excepte el supòsit previst en l'apartat 1 de l'article 5, haurà de seguir el tràmit disposat, respectivament en els apartats 2), 3) i 4) d'aquell, presentant la corresponent instància a aquest efecte

Per a la concessió de la targeta tipus B, el sol·licitant ha de complir amb els següents requisits:

a) Disposar el conductor o conductora o qui vagi a fer ús del distintiu, del permís de conducció en vigor.

b) Tractar-se de vehicles de màxim 3.500kg.

c) No tenir cap deute pendent per raó tributària i/o administrativa amb l'Ajuntament des Castell.

d) Estar el vehicle utilitzat al corrent de tota la documentació legalment exigida.

En el cas de les targetes sol·licitades segons l'apartat 3) anterior, els establiments hotelers seran els responsables de verificar, abans de facilitar els distintius, que es compleixen els requisits dels punts a), b) i d) del present apartat.

En tot cas, per a qualsevol mena de permís, es considera obligació del titular notificar a l'Ajuntament si es modifiquessin les condicions que li van permetre tenir accés a la concessió d'aquesta, en el termini màxim d'un mes.

Article 6. Caducitat

Les targetes tipus A, permís general, apartat 1, tindran una durada de 2 anys, després dels quals seran les mateixes novament objecte de remissió als seus destinataris d'ofici, per part municipal, amb una validesa novament de 2 anys, sempre que es mantinguin les condicions que exigeixen la seva expedició.

Les altres targetes tipus A, permís general, apartat 2 i 3, amb una durada inicial de 2 anys, hauran de ser novament sol·licitades a aquest efecte per les persones interessades, justificant-se el compliment dels requisits establerts per a la seva expedició, sent després d'això, oportunament remeses als seus destinataris per part municipal.

Les targetes tipus B, permís especial, tindran una durada anual (dins del període de l'1 de juny al 30 de setembre).

Article 7. Cost

Les targetes tipus A, permís general, seran gratuïtes

Les targetes tipus B, permís especial, tindran el cost que haurà de ser oportunament fixat mitjançant la corresponent Ordenança fiscal.

Article 8. Règim Sancionador

1. La infracció de qualsevol dels articles de la present Ordenança, així com de les disposicions que en el seu desenvolupament es dictin per l'Alcaldia, tindran la consideració d'infraccions a les normes d'ordenació de trànsit i circulació i portarà amb si la imposició de sancions conforme al procediment legalment establert.

2. El titular del vehicle, degudament requerit per a això, té el deure d'identificar al conductor responsable de la infracció i si incomplís aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada, serà sancionat com a autor de la infracció recollida en la LSV. Article 77. j.

3. Es consideraran infraccions:

a) Estacionar en zona reservada a residents sense exhibir el títol habilitant.

b) Estacionar en zona reservada a residents sense disposar del distintiu d'habilitant, en l'època i durant l'horari de funcionament.

Article 9. Sancions i mesures complementàries

Les infraccions se sancionaran en virtut del que s'estableix en el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària, i altres disposicions legals, complementàries i ordenances municipals.

La infracció prevista en l'article 8.3.a serà considerada com a lleu i serà sancionada amb multa màxima de 80 euros. (Reglament General de Circulació 1 Art. 94.2.B)

La infracció prevista en l'article 8.3.b serà considerada greu i se sancionarà amb multa màxima de 200 euros. (Reglament General de Circulació Art. 154.5A)

La infracció prevista en l'article 8.2 serà considerada com molt greu i la quantia de la multa serà el doble de la prevista per a la infracció lleu originària que la va motivar (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària Art. 77 j)

La infracció prevista en l'article 8.2 serà considerada com molt greu i la quantia de la multa serà el triple de la prevista per a la infracció greu o molt greu originària que la va motivar (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària Art. 77 j)

Les infraccions tipificades en l'article 8, en constituir un greu obstacle per a l'ordenació i millora del trànsit i del servei públic d'aparcament, podran determinar per si mateixes que per part de l'autoritat municipal es procedeixi a recuperar la lliure disposició de l'espai públic indegudament ocupat, retirant aquest vehicle i transportant-lo al lloc preparat a aquest efecte per al seu dipòsit, amb independència de la sanció econòmica que s'imposi.

Els Agents de l'Autoritat encarregats de la vigilància del trànsit, queden facultats per a adoptar en els casos legalment establerts la mesura cautelar de retirada de vehicles de la via i el seu dipòsit en el lloc que es designi.

La prestació del servei de retirada del vehicle de la via pública, així com el dipòsit del mateix en els llocs referits en l'apartat anterior, reportaran les taxes previstes en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de grua municipal, custòdia i immobilització de vehicles, al tenor dels quals aquestes hauran de ser satisfetes abans de la devolució del vehicle.

1) Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Circulació per a l'aplicació i desenvolupament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març

Disposició Final. Entrada en vigor.

La present Ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació en el BOIB, una vegada transcorregut el termini al qual es refereix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases de règim local, moment en què quedaran derogades totes les disposicions municipals que siguin incompatibles o que s'oposin al seu articulat, així com les que en el passat haguessin regulat la matèria objecte de la present.

Amb l’aprovació definitiva, que esgota la via administrativa, d’acord amb el que estableixen l’article 112 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci (art. 46 de la Llei 29/1998).

 

Signat a Es Castell, en la data de la data de la signatura electrònica (5 de maig de 2022)

La batllessa Juana Escandell Salom

Documents adjunts