Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

Núm. 254201
Aprovació definitiva Pressupost 2022

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Transcorregut el termini de quinze dies d'exposició pública del pressupost general de l'entitat per a 2022, sense que s'hagi presentat cap reclamació, el mateix ha esdevingut definitiu en aplicació del previst a l'art. 169.1 del R.D Legislatiu 2/2004 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

En compliment del previst a l'art. 169.3 de l'esmentat Reial Decret, es pública a continuació el seu resum per capítols, així com la plantilla de personal:

PRESSUPOST CONSOLIDAT 2022

INGRESSOS 2022

Estat de consolidació Pressupost 2022

A) OPERACIONS CORRENTS

1. Impostos directes

2.476.657,10 €

 2.Impostos indirectes

228.000,00 €

3.Taxes i altres ingressos

2.588.886,38 €

4.Transferències corrents

2.949.464,39 €

5.Ingressos patrimonials

26,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.Alienació d'inversi-ons reals

0,00 €

7.Transferències de capital

1.130.442,81 €

9.Passius financers

0,00 €

INGRESSOS TOTALS

8.243.033,87 €

- Transferències internes

-219.830,19

8.023.203,68 €

 

DESPESES 2022

Estat de consolidació Pressupost 2022

A) OPERACIONS CORRENTS

1.Despeses de personal

4.495.743,84 €

2.Despeses corrents en béns i serveis

2.532.447,89 €

3.Despeses financeres

200,00 €

4.Transferències corrents

720.676,25 €

5. Fons de contingencia

B) OPERACIONS DE CAPITAL

6.Inversions reals

493.965,89 €

7.Transferències de capital

0,00 €

9.Passius financers

0,00 €

DESPESES TOTALS

8.243.033,87 €

- Transferències internes

-219.830,19

8.023.203,68 €

 

​​​​​​​AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMI

Ingressos capitol

DENOMINACIÓ

Total capítol

1

Impostos directes

2.476.657,10 €

2

Impostos indirectes

228.000,00 €

3

Taxes i altres ingressos

2.099.487,38 €

4

Transferències corrents

2.450.980,20 €

5

Ingressos patrimonials

25,00 €

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capi-tal

9

Passius financers

TOTAL INGRESSOS

7.255.149,68 €

 

Despeses capitol

DENOMINACIÓ

Total capítol

1

Despesa de personal

3.816.090,20 €

2

Despesa corrents en béns i serveis

2.279.417,34 €

3

Despesa financera

4

Transferències corrents

720.676,25 €

5

Fons de contingència

6

Inversions reals

438.965,89 €

7

Transferències de capital

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

7.255.149,68 €

PATRONAT RESIDÈNCIA PERSONES MAJORS “CAS METGE REI”

Ingressos capitol

DENOMINACIÓ

Totalcapítol

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes i altres ingressos

489.399,00 €

4

Transferències corrents

498.484,19 €

5

Ingressos patrimonials

1,00 €

6

Alienació d'inversions reals

7

Transferències de capital

9

Passius financers

TOTAL

987.884,19 €

 

Despeses capitol

DENOMINACIÓ

Total capítol

1

Despesa de personal

679.653,64 €

2

Despesa corrents en béns i serveis

253.030,55 €

3

Despesa financera

200,00 €

4

Transferències corrents

6

Inversions reals

55.000,00 €

7

Transferències de capital

9

Passius financers

TOTAL DESPESES

987.884,19 €

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DEL CAMÍ

PLANTILLA PERSONAL AJUNTAMENT

PLANTILLA

GRUP

NIVELL

PLACES

VACANTS

a) Personal funcionari

 

 

 

 

I.- Amb Habilitació de caràcter nacional

 

 

 

1,1,- Secretària

A1

30

1

0

1,2,- Interventor

A1

30

1

0

1,3, Tresorer

A1

28

1

1

II,- Escala d'Administració General

 

 

 

 

2,1,- Subescala de Gestió

 

 

 

 

2,1,1, Cap d'Area d'Urbanisme

A2

22

1

1

2,2,- Subescala Auxiliar

 

 

 

 

2,2,1,- Àrea Econòmica

C2

18

1

0

2,2,2,- Àrea Urbanisme

C2

18

1

0

2,2,3,- Àrea Serveis Generals

C2

18

3

0

2,2,4,- Auxiliar Secretaria

C2

18

1

0

III,- Policia Local

 

 

 

 

3,1,- Policia Local

 

 

 

 

3,1,1- Oficial policia

C1

18

1

0

3,1,1,- Cap

C1

20

1

0

3,1,2,-  Policies

C1

16

13

3

IV,- Escala d'Administració Especial

 

 

 

 

4,1,- Subescala Tècnica Superior

 

 

 

 

4,1,1, Arquitecte

A1

27

1

1

4,1,2 Arxiver/a

A1

26

1

1

 

PLACES

VACANTS

b) Personal Laboral

 

 

Capatàs

1

0

Encarregat

1

0

Oficial 1 era mercat

1

0

Netejadores

5

0

Peó especialista

2

0

Peons

6

0

Operari manteniment cementiri

1

0

Operari Punt Verd

4

0

Peó mercat

 1

0

Ordenança

1

0

Auxiliar Administratiu

3

0

Treballadora Social

2

1

Educador/a Social

1

1

Treballadora Familiar

3

0

Bibliotecària- Arxivera -Dinamitzadora cultural

1

0

Ajudant biblioteca

1

0

Coordinadora escoleta municipal

1

0

Educadors escoleta municipal

9

0

Bidell escola

1

0

Dinamitzadora juvenils (A temps parcial)

2

0

Director escola de música

1

0

Professors escola de música

10

0

Ajudant esports

1

0

PERSONAL LABORAL  RESIDÈNCIA

 

PLACES

VACANTS

A) Personal eventual

 

 

Director residència

1

0

B) Personal  laboral

 

 

Auxiliar Infermeria

9

0

cuiners

2

0

Ajudant de cambrer

1

0

Netejadores

3

 0

Animadora socio-cultural (a temps parcial)

1

0

Bidell (porter)

1

0

ATS (DUE) 

1

0

Contra l'acord d'aprovació definitiva del pressupost, podrà interposar-se directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis que estableixen les normes reguladores de l'esmentada Jurisdicció, d'acord amb el que assenyala l'art. 171 del R.D Legislatiu 2/2004 de 5 de març, del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Santa Maria del Camí, 5 de maig de 2022

El batle-president

Nicolau Canyelles Parets