Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 252631
Acord del Ple de l'Ajuntament de Mancor de la Vall pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits nº 04/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari finançat amb càrrec del romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb càrrec a del romanent líquid de tresoreria, el que es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Altes en Aplicacions de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits

finals

Progr

Econòmica

 

 

 

 

153

61900

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

0,00

15.000

15.000

320

62200

Edificis i altres construccions

0,00

35.000

35.000

3321

62200

Edificis i altres construccions

0,00

15.000

15.000

342

62200

Edificis i altres construccions

0,00

25.000

25.000

 

 

TOTAL

 

90.000

 

Aquesta modificació es finança amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, en els següents termes:

Altes en Conceptes d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Subconc.

8

87

87000

Per a despeses generals

90.000 €

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

90.000 €

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

Mancor de la Vall, 4 de maig de 2022 El batle Guillem Villalonga Ramonell