Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MANCOR DE LA VALL

Núm. 252627
Aprovació definitiva de la modificació de crèdits núm 05/2022 del Pressupost municipal de l’Ajuntament de Mancor de la vall, sota la modalitat de suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovat definitivament l'expedient de suplement de crèdits, finançat amb romanent de tresoreria, per haver transcorregut el termini d'al·legacions sense que s'hagi presentat cap, es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

Estat de Despeses

Aplicació

Descripció

Crèdits inicials

Suplement de crèdit

Crèdits finals

Progr.

Econom.

 

 

 

 

172

61900

Altres inversions de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general

92.400 €

30.000 €

122.400 €

 

 

TOTAL

 

30.000 €

 

Aquesta modificació es finança amb romanent de tresoreria en els següents termes:

Suplements en concepte d'Ingressos

Aplicació: econòmica

Descripció

Euros

Cap.

Art.

Subconc.

8

87

87000

Per a despeses generals

30.000

 

 

 

TOTAL INGRESSOS

30.000

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a exercicis posteriors.

b) La insuficiència del saldo de crèdit no compromès en la partida corresponent, que haurà de verificar-se en el nivell en què aquest establerta la vinculació jurídica. 

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de dita Jurisdicció.

Sense perjudici d'això, segons allò que s'ha fixat en l'article 113.3 de la Llei 7/1985, la interposició de dit recurs no suspendrà per si sola l'efectivitat de l'acte o Acord impugnat.

 

Mancor de la Vall, 4 de maig de 2022

El batle Guillem Villalonga Ramonell