Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 252063
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 4/2022 en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el termini d'exposició pública de la modificació de crèdit 4/2022, per  crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple en sessió del dia 31 de març de 2022, i no havent estat formulada cap reclamació contra l'acord d'aprovació inicial, aquest esdevé definitiu i en compliment del que disposa l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la llei reguladora de les hisendes locals, es publica a continuació la modificació realitzada a nivell d'aplicació pressupostària.

Crèdit extraordinari i Suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Altes en aplicacions de despeses

Partida

 Descripció

Crèdit inicial (€)

Import modificació (€)

Crèdit  definitiu (€)

000.13200.2210401

Seguretat Ciutadana.  Contracte de subministrament de  vestuari (Lot 1)

28.000,00

85.000,00

113.000,00

000.13200.2210405

Seguretat Ciutadana.  Contracte de subministrament de vestuari (Lot 3)

-

50.000,00

50.000,00

000.13200.6240002

Seguretat Ciutadana. Recompra vehicles policia  local

-

18.150,00

18.150,00

000.15100.2020003

Urbanisme. Arrendament d'habitatges IBAVI

6.328,14

85.000,00

91.328,14

000.15320.6110009

Pavimentació de vies públiques. Contracte d'obres per la pavimentació de camins

-

100.000,00

184.615,01

000.15320.6110011

Pavimentació de vies públiques. Contracte d'obres per la pavimentació de carrers 2022

-

400.010,46

400.010,46

000.16500.6330019

Enllumenat   públic. Contracte d'obres  il·luminació diversos carrers centre Inca

-

130.000,00

130.000,00

000.32002.2279900

Escola Pública Llar d'Infants d'Inca. Altres Treballs realitzats per empreses i professionals

-

60.000,00

60.000,00

000.34100.2270600

Promoció i Foment de l'Esport.  Despeses Diverses de Funcionament

34.000,00

100.000,00

134.000,00

000.45900.6100003

Altres Infraestructures. Obres de reforma plaça del  Mercat Cobert i Embelliment Casc Antic

-

140.000,00

698.603,77

000.92000.2279900

Serveis de Caràcter General.    Altres treballs realitzats per empreses i professionals

33.000,00

200.000,00

233.000,00

000.92000.6290000

Serveis de Caràcter General.    Altres inversions noves associades al funcionament operatiu dels serveis

-

100.000,00

100.000,00

TOTAL

 

101.328,14

1.468.160,46

2.212.707,38

 

Altes en aplicacions de d'ingressos

Partida

Descripció

Crèdit definitiu  inicial (€)

Import modificació (€)

Crèdit definitiu final (€)

000.8700000

Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals

-

1.468.160,46

9.265.122,72

TOTAL

 

 

1.468.160,46

9.265.122,72

Inca, document signat electrònicament (4 de maig de 2022)

El batle-president

Virgilio Moreno Sarrio