Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PORRERES

Núm. 251791
Acord del Ple de l'Ajuntament de Porreres de 28 de març de 2022 pel qual s'aprova definitivament l'expedient de modificació de crèdits n. 3/2022 del Pressupost en vigor, en la modalitat de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al Romanent líquid de tresoreria

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2022, va acordar l'aprovació inicial de l'expedient de crèdit extraordinari finançat amb càrrec al romanent líquid de tresoreria. Atès que s'ha sotmès a exposició pública durant un termini de quinze dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial núm. 46 de 5 d'abril de 2022, sense que s'han presentat al·legacions.

Per la qual cosa es considera aprovat definitivament dit Acord de Crèdit extraordinari finançat amb càrrec al  Romanent líquid de tresoreria,  es publica a l'efecte de l'article 169.1, per remissió del 177.2, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. MC 3/2022 del pressupost vigent en la modalitat de crèdit extraordinari, d'acord amb el següent detall:

Descripció aplicació pressupost de despeses

Import

Alta Partida Despeses

Vies Públiques/ Renovació carrers d'en Sala i d'en Cerdà

205.262,67€

1532 / 61903

Turisme / Rutes Senderistes i Ciclistes

27.268,60€

432 / 61901

Instal·lacions Esportives / Camp d'esports: enllumenat

38.473,45€

342 / 62300

Instal·lacions Esportives / Camp d'esports: gespa

85.879,39€

342 / 61900

Instal·lacions Esportives / Pavelló: paviment

27.481,40€

342 / 61901

Desenvolup. rural / Camp experimental d'albercoquers

49.501,25€

414 / 62100

Cultura / Espai de formació acreditat

37.649,61€

334 / 62200

Admin. Gral. / Remodelació Antic Polvorí

60.000,00€

9200 / 62200

Instal·lacions Esportives / Pista de Pàdel

35.000,00€

342 / 62200

Parcs i jardins / Parcs Infantils

25.000,00€

171 / 60900

Equipaments culturals / Millores al Museu

36.000,00€

333 / 63200

Enllumenat públic / Inversions de Millora

30.000,00€

165 / 62300

TOTAL

657.516,37€

 

 

Descripció aplicació pressupost d'ingressos

Import

Alta Partida Ingressos

Romanent de tresoreria per a despeses generals

657.516,37€

87000

Contra el present Acord, en virtut del que es disposa en l'article 171 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats podran interposar directament recurs contenciós-administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta Jurisdicció.

 

(Signat electrònicament: 4 de maig de 2022)

La batlessa Francisca Mora Veny